1-خداوند در قرآن کريم به ما سفارش کرده است که با مردم به ..............سخن بگوييم. -
الف( آرامي         ب(مهرباني          ج(نيکي          د(بلندي
2 پيشوايان دين ، ما را به چه ورزش هايي سفارش کرده اند؟ -
الف(تيراندازي        ب(شنا           ج(اسب سواري         د(همه موارد
3 پيامبر اکرم )ص( براي چه سفارش به سفر کرده اند؟ -
الف(سالم ماندن      ب(ديدن نعمت هاي خداوند       ج(بازرگاني         د(عبادت
4 کدام يک از نماز هاي زير در سفر شکسته است؟ -
الف(مغرب       ب(ظهر        ج(صبح         د(گزينه ي الف و ب
5 مسلمانان در زيارت خانه ي خدا ، چند بار به دور کعبه طواف مي کنند؟ -
الف( 4 بار        ب( 6 بار         ج( 11 بار        د( 7 بار
6 عيد فطر در پايان کدام يک از ماه هاي قمري است؟ -
الف(رجب        ب(رمضان           ج(محرم           د(شعبان
7 ارتش صدام در چه تاريخي به ايران اسلامي حمله کرد؟ -
الف( 31 شهريور 55                               ب( 31 شهريور 57

ج( 31 شهريور 55                                د( 31 شهريور 55
8- حضرت معصومه(س) دختر کدام امام معصوم بودند؟ -
الف(امام هفتم              ب(امام هشتم              ج(امام نهم           د(امام دهم
###################################################
جاهاي خالي را با عبارات مناسب کامل کنيد.
1 حضرت علي )ع( مي فرمايند: فرصت ها مانند.......................مي گذرند. -
2 معصومه يعني......................از بدي ها و گناهان. -
3 بالاتر از هر کار نيک، نيکي ديگري است و .........................بالاترين نيکي است. -
4 براي انسان به جز....................هيچ نصيب و بهره اي نيست. -
5 کساني که براي مراسم حج به مکه مي روند ، در روز...................به فرمان خداوند گوسفند                   قرباني مي کنند. -
6 قرآن کريم...............را پايان زندگي نمي داند. -
7 شهدا پيرو راه.....................بودند. -
5 مسلمانان پس از ورود به مکه......................مي پوشند. -
#################################################
صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص کنيد.                                    ص                 غ
1 همسر خواهر مريم به مريم نامحرم است. -                                   --------             ---------
2 بسياري از گناهان مردم به خاطر ترس از قيامت است. -                    --------            -----------
3 امامان معصوم هميشه مغرورانه با مردم سخن مي گفتند. -              ----------            -----------
4 امام زمان)عج( در دوران غيبت براي ارتباط با مردم 4 نفر را برگزيدند. -    ---------             ----------
5 در زمان حاضر امام زمان )عج( هيچ جانشيني ندارد. -                       ---------             -----------
6 اگر شخصي بعد از اذان ظهر به سفر برود روزه اش صحيح است. -        --------              -----------
###################################################
به سوالات زير پاسخ دهيد.
1 امام حسين(ع) در مورد هدف خود از قيام در برابر يزيد چه مي فرمايند؟ -

2 چرا امام زمان (عج) از نظرها غايب شدند؟ -

3 آداب معاشرت چيست؟ 2 مورد از آداب معاشرت را نام ببريد. -

4 زنان و مردان در برابر نامحرم بايد چگونه رفتار کنند؟ -

5 مصطفي و خانواده اش از تهران عازم شيراز شده اند و قصد دارند دو هفته در آن جا بمانند.نماز                   آن ها در اين مدت چگونه است؟ -
1
6 براي رسيدن به موفقيت چه چيزهايي لازم است؟ -

7 در بخشي از زيارت حضرت معصومه (س)،آمده است:"سلام بر تو اي دختر امام، سلام                              بر تو اي خواهر امام، سلام بر تو اي عمه ي امام".اين سه امام بزرگوار کدام امام ها هستند؟

5 امام سجاد(ع) در مورد "وظيفه ي انسان نسبت به کسي که به او علم مي آموزد" چه مي فرمايند؟ -


برچسب‌ها: سوالات نوبت دوم هديه هاي آسماني ششم ابتدايي
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/02/31ساعت 7:53 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


آزمون نوبت اول پایه ششم                    نام درس: انشا و نگارش

از بین دو موضوع زیر یک موضوع را انتخاب کنید و 15 سطر در مورد آن بنویسید.

گفت و گویی بین دست و پا

فصل زیبای پاییز

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

به سوالات زیر پاسخ دهید.

1-کلمات مترارف را به هم وصل کنید

آزموده                          قدیمی

کهن                             با تجربه

نیکی                            مشفق

مهربان                          احسان

2-برای کلمات زیر یک صفت مناسب بنویسید.

دانش آموز..................... کتاب.....................

3- نوع جمله های زیر را مشخص کنید.(امری/عاطفی/پرسشی/خبری)

شکر نعمت ، نعمتت افزون کند.

برخیز و آن کتاب را بیاورو.

چه شکوفه ی زیبایی.

چرا دست هایت را نشستی؟

4- در شعر زیر قافیه ها را مشخص کنید.

ناشناسی که به تاریکی شب                 می برد شام یتیمان عرب

عشق بازی که هم آغوش خطر              خفت در خوابگه پیغمبر

5 -کدام یک از کلمات زیر مفرد و کدام یک جمع هستند؟

فراوان          سازمان          بوستان          درختان

6 -در جمله زیر قسمت های مختلف جمله تشبیهی را مشخص کنید.

شعرهای سهراب مانند رویا خیال انگیز است.

7- جملات زیر را به نثر ساده بنویسید.

تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد.

ز هر بد تویی بندگان را پناه             تو دادی مرا گردی و دستگاه


برچسب‌ها: آزمون نوبت اول پایه ششم انشا ونگارش
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/08/01ساعت 9:0 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


سوالات چهار گزینه اي

1)دوپنجم از  4 /3 متر چند سانتی متر است؟

   1)74/2          2)272        3)36/1         4)136

٢)اگر 180 ثانیه ي دیگر ساعت 7:30 باشد هم اکنون ساعت چند است؟

  1)7:27          2)7:23         3)7:36         4)7:33

3)در عدد 16 چند تا 04 / وجود دارد؟

   1)400            2)4000         3)1400        4)1450

 4)حاصل عبارت 2+3*4 :8+4کدام گزینه است؟

    1)11              2)9                3)12            4)15

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جا هاي خالی را پر کنید .

21) لیتر برابر است با..............سی سی

2)میانگین اعداد 14 و 15 و 16 و 19 ...............است

3)2دسی متر برابر است با..................میلی متر

4)هر مربع....................قطر دارد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ(ص)یا(غ) بدهید .

1)مسطتیل 2تا قطر دارد(         )

2)قطع شده ي عدد 345 با تقریب کم تر 10 می شود 341  (         ).

3)میانگین عدد هاي 15 و 15 و 10 و 2 می شود 44  (         )

4)مجموع زاویه هاي یک 16 ضلعی 2520  (         )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات تشریحی

1)علی یک دوم از یک زمین کشاورزي را گندم ویک چهارم از باقی مانده راجو کاشته است . چه کسري از زمین خالی است؟

(با استفاده از روش رسم شکل)

2)براي تهیه ي نوعی کیک آرد و شکر وآب را به نسبت هاي 7و 3و 8با یکدیگر مخلوط کردیم . براي تهیه ي 36 کیلوگرم از

این کیک به چه مقدار در هر کدام نیاز داریم؟

3) کاری توسط8نفردر5روزتمام می شود .10نفرچندروز همان کارراانجام می دهند؟

4)نسبت هکتار به کیلومتر برابر است با :

5)اگر روي یک پاره خط 3 نقطه قرار دهیم چند پاره خط داریم؟

6)خمس ربع ثلث نصف عددي 8 است آن عدد چیست؟

7)جاي خالی را پر کنید .

                                  .......و41/.و7/1و6

8)شعاع چرخی 2متر است . این چرخ در 100 دور چند میلی متر را طی می کند؟

10)پنج کیلو متر مربع چند هکتار است؟

11 )حاصل عبارت 12  :  129راتا دورقم بعد از اعشار در خارج قسمت به دست آورید و امتحان کنید


برچسب‌ها: امتحان ریاضی پایه ي ششم نوبت اول سری 2
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/08/01ساعت 8:14 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


1)نسبت یک میلی متر مکعب به یک متر مکعب کدام گزینه است؟

         1                        1                  1                       1

1)_______       2)_______      3)__________     4)________    

    10000                100000           100000000           1000000000

2)جمعیت یک روستا در هر 15 سال دو برابر میشود.پس از 75 سال جمعیت این روستا

چند برابر میشود؟

1) 56  برابر             2)10 برابر          3) 8برابر              4) 32 برابر

3)من چه عددي هستم؟اگر به من 3 واحد بیفزایی و سپس مرا 2برابرکنی و سپس

درعدد 4 تقسیم کنی،بزرگترین عدد زوج یک رقمی به دست میآید؟

 1)13                      2)8                   3)16                     4)12

4) عدد پی تا 6 رقم اعشار برابر است با:

1)295/3                   2)14159/3           3)141593 /3        4)14159/2

سوالات صحیح و غلط                                                                                     ص             غ

الف)عدد 1234 /3456 با تقریب کمتر از 10 برابر 00 / 345است.

                                99999999*99999999

ب)حاصل  1  +      ___________________________ برابر است با 1000000000

                                     999999999

ج)مجموع زاویه هاي یک مربع350درجه نیست.

د)هر یک کیلو گرم 1000 گرم و هر یک لیتر 1000 سیسی است.

سوالات تکمیلی

3 دسی متر ................میلی متر است.

2 : 1برابر است با..............(پاسخ آن را بدست بیآورید)

3/4متر ................ میلی متر است.

سوالات تشریحی

1)نمرات هاي یک دانش آموز به شکل زیر بیان شده است.معدل اورا حساب کنید.

(5/19 --- 20--- 75/18---  20--- 20)

2)ضخامت هر برگ کاغذ 06 / 0ضخامت یک دفتر 120 برگی چه قدر است؟

3)گنجایش بشکه اي که در نصف آن 15 لیتر نفت جاي میگیرد، چه قدر است؟

4)مسعود روز تولد خود، ربع کیک تولد خود را بین 6 نفر تقسیم کرد.به هر نفر چه

کسري از تمام کیک میرسد؟

5) طول جاّدهاي 2کیلومتر است. 1400 متر آن را آسفالت کردهاند.چه کسري از جاشده

هنوز آسفالت نشده است؟

6) خیاطی یک پیراهن را در 45 دقیقه میدوزد.هین خیاط براي دوختن 29 پیراهن،چند ثانیه

صرف میکند؟

7) یک کارگر در روز 5نرده را خرّاطی میکند. 4 کارگر درچند روز 760 نرده را خرّاطی

خواهند کرد؟

8) در یک جشن تولد با 500 گرم شکلات از 25 نفر پذیرایی شد.با سه کیلو و نیم از این

شکلات،از چند نفر پذیرایی میشود؟


برچسب‌ها: امتحان ریاضی پایه ي ششم نوبت اول
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/08/01ساعت 8:5 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 1-زمانی که بادکنک بادشده رابازکنیم،به چه طرفی حرکت می کند؟
الف) خلاف جهت خروج هوا

ب) درجهت خروج هوا

ج) همیشه به سمت بالا

د) تصادفی حرکت می کند


2-آتشفشان هاي آرام درکدام قسمت زمین قراردارندومعمولاًمخروط وگدازه آن چه خصوصیاتی دارند؟

الف)کف اوقیانوس - مخروط کم شیب وگدازه روان

ب)قاره ها- مخروط مرتفع وگدازه روان

ج)کشور - مخروطی بزرگ وگدازه سیاه

د)قاره ها - مخروط مرتفع وگدازهااي باروان کم


3-کدام یک ازنیرو هاي زیر،بدون تماس بایک دیگراثرنمی گذارند؟
الف)کشسانی فنر

ب)مغناطیس

ج)نیوتن

د)الکتریسیته


4-اگرضخامت خمیرکره را ازسنگ کره کم کرده وسپس با گوشته جمع کنیم وسپس مرکززمین را

ازحاصل کم کرده وبعدحاصلرا 2برابرکنیم عددچنداست؟

الف) 5800       ب) 2900        ج) 5600        د) 29000

5-درمرحله تهیه خمیرکاغذ علاوه برآب اکسیژنه از.................استفاده می کنند.
الف)جوهرنمک                      ب)اسید

ج)ماده چسبنده                     د)کلر


دومشخصه ي هرنیرو کدام گزینه می باشد؟

الف)اندازه نیرو،جهت نیرو         ب)سرعت،شتاب

ج)شتاب،اندازه نیرو کشش       د)همه موارد


 *سوالات تکمیلی*

واردکردن نیروبه جسم ممکن است سبب................و...........................و...........................و............................و.....................شود.
نیرویعنی................یا..................اجسام.
سالانه حدود..............زمین لرزه خفیف رخ می دهدکه توسط...................ثبت می شود،این زمین لرزه هاباعث آزادشدن...............
................وجلوگیري ازوقوع زمین لرزه هاي.................می شوند.
..........................ماده ي جامدمرکب نارنجی رنگی است که دراثرسوختن به ماده ي..................سبک و باحجم .........تبدیل میشود.
توف آتشفشانی در................................ ، گرانیت در....................................... ، پوکه معدنی در...................................... ، سنگ پا
در.......................................استفاده می شود.
درحال حاضر..........درصد مردم پایتخت..................ازگرما وآب گرم................ناشی ازآتشفشان ها استفاده می کنند.
حرکات دامنه اي شامل................و.....................است

 *سوالات (ص)و(غ)*                                                                                            ص         غ

درمرداد 1391 درآذربایجان غربی زلزله به وجودآمد.
درسال 1358 دراصفهان زلزله بزرگی به وجودآمد.
درسال 1339 درلارزلزله هایی رخ دادکه باعث تلفات بسیاري شد.
به فعالیتی که درآن موادمذاب(ماگما)ازبیرون به سطح زمین راه می یابند آتشفشان میگویند.
به ازاي هر 12 کیلومترنفوذبه داخل زمین،دماحدود 360 درجه افزایش میابد.
گسل عبارت است ازجابه جایی تکّه هاي سنگ کره که دلیل آن فشارمداوم است.

 *سوالات تشریحی*

1 آتشفشان چیست،هرقسمتش رانام برده ویکی رابه دل خواه تعریف کنید؟

2 گازهاي خروجی ازدهانه آتشفشان رانام ببرید؟( 4مورد)

3 اگربتوانیم ازیک سمت کره زمین به سمت دیگرآن درراستاي قطرزمین حرکت کنیدحدوداًچه مسافتی راطی کرده ایدوچندبارازلایه هاي سنگی عبور خواهیدکرد؟

4 لایه هاي زمین راازپایین به بالا نام ببریدو،ویژگی لایه سوم رابنویسید؟

5 زمین لرزه چگونه به وجودمی آید؟ 

6 ساکنان مناطق آتشفشانی چه نکاتی رابایدرعایت کنند؟( 3مورد)

7 جدول زیر راکامل کنید. فوایدآتشفشان ضررآتشفشان

8 درپنجاه سال اخیرمهم ترین زلزله هارانام ببرید؟( 3مورد،فقط سال وشهر)

9 درهنگام بروز زلزله رعایت چه نکاتی مهم است؟( 3مورد)


برچسب‌ها: نمونه سوالات علوم ششم
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/08/01ساعت 11:22 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


*      سوالات چهار گزینه اي

1)تعریف مشاهده کدام یک از گزینه هاي زیر است؟

1)تشخیص جزئیات و طبقه بندي کردن موضوع

2)استفاده از حواس براي دیدن

3)استفاده از ابزار براي آزمایش کردن

 4)کسب اطلاعات مناسب براي افزایش دانش

2)کدام مورد براي ساخت کاغذ استفاده نمی شود؟

1)ساقه          2)شاخه            3)تنه             4)برگ

3)از کدام فلز زیر در ساخت سیم برق استفاده می شود؟

1)آهن           2)مس               3)آلومنیوم       4)سرب

4)براساس حالت مواد تشکیل دهنده،کره ي زمین به چند بخش تقسیم می شود؟

1)سه بخش     2)چهار بخش      3)پنج بخش     4)شش بخش

5)منشأ زمین لرزه ها و فعالیت هاي آتشفشانی ، کدام لایه ي زمین است؟

1)سنگ کره    2)خمیرکره         3)گوشته ي زیرین 4)هسته ي بیرونی

6)کدام نیرو دیده می شود؟

1)نیروي ماهیچه اي       2)نیروي جاذبه      3)نیروي رانشی      4) هیچ کدام

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

*      سوالات وصل کردنی

1)فرورفتگی هاي حاصل از حرکت لایه ها                       سنگ کره

2)شکستگی هاي حاصل از حرکت لایه ها                         تاقدیس

3)جنس این لایه از آهن و نیکل است.                              گسل

4)برآمدگی هاي حاصل از حرکت لایه ها                         هسته ي بیرونی

5)حالت مایع دارد.                                                    ناودیس

6)ضخامت آن حدود 100 کیلومتر است.                          هسته ي درونی

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

*      سوالات تکمیلی

1)کاغذ یکی از مواد مصنوعی است که ماده ي اصلی و خام مورد نیاز آن .................. است.

2)جنس غلتک هاي بزرگ مخصوص خشک کردن کاغذ از ............................ است.

3)جوهر نمک یا هیدرو کلریک اسید یک نوع اسید ............................... است.

4)به وسیله ي ..................... ... می توان درباره ي ساختمان داخلی زمین اطّلاعات مورد نیاز را به دست آورد.

5)اگر از سطح زمین به سمت مرکز آن حرکت کنیم ،سومین لایه ي زمین ...................... نام دارد.

6)نیرو ناشی از ...................................... است.یعنی در به وجود آمدن یک نیرو حداقل دو جسم وجود دارند.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

سوالات صحیح و غلط

1)فرضیه ،نظریه اي است که ثابت شده است. (                )

2)سفید کردن کاغذ به علّت به کار بردن سرکه ي سفید در آن است.(                 )

3)بازیافت یعنی تغییر شکل و عمل آوردن موادي که قبلا استفاده شده اند به صورتی که دوباره استفاده باشند.(                )

4)فلز جیوه سمی است.(                  )

5)براي شناسایی اسید هاي صنعتی از اسیدهاي خوراکی باید آنهارا بچشیم.(               )

6)اگر به جسمی که در حال حرکت است نیروي مقاومی وارد نشود ،جسم تا ابد به حرکت خود ادامه خواهد داد.(                 )

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


برچسب‌ها: آزمون علوم پایه ششم مهرماه
+ نوشته شده در  شنبه 1392/07/20ساعت 5:16 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


گزینه ي صحیح را انتخاب کنید.

الف)در کدام گزینه ، روش ثبت اطلاعات با بقیه متفاوت است؟

1)نقاشی روي دیوارغار               2)نوشته هاي روي چوب

3)نوشته ي روي چرم                 4 )کپی کردن روي سی دي

ب)کدام مورد از معایب روش هاي قدیمی ثبت اطلاعات به شمار می آید؟

1)ثبت اطلاعات محدود بوده است.    2)ثبت اطلاعات مشکل بوده است.

3)همه جا در دسترس نیست.           4)همه ي موارد

ج)کدام ماده طبیعی است؟

1)پنبه           2)نخ           3)پارچه        4)پیراهن

د)از کدام یک بیشتر کاغذ تهیه می شود؟

1)چوب        2)نیشکر         3)پنبه         4)چرم

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جاهاي خالی را پر کنید.

الف)در حدود 700 سال پس از میلاد مسیح، مسلمانان در سرزمینی به نام سمرقند به دانش ساخت .......... دست

یافتند.

ب)در مرغداري از کاغذ براي ساخت .......................... استفاده می شود.

ج)از میان اجزاي تشکیل دهنده ي درخت ،فقط ........ ........... و ........................ و ...................... براي تهیه ي کاغذ

مناسب است.

مفاهیم زیر را تعریف کنید. و براي هر کدام یک مثال بزنید.

الف) ماده ي طبیعی : .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ب)ماده ي مصنوعی: ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................

سوالات تشریحی

1)مراحل تهیه ي کاغذ را بنویسید.

1)................................................................2)............................................................

3).................................................................4)..............................................................

5)..................................................................6) ...............................................................

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2)کدام یک از ویژگی هاي فلز آهن سبب شده است تا این فلز در صنعت کاغذ سازي مورد استفاده قرار

بگیرد؟( 3مورد)

3)سه نمونه از موادي را که خاصیت رنگ بري دارند و در صنعت کاغذ سازي استفاده می شوند را نام ببرید.

4)با افزودن پتاسیم پرمنگنات و سرکه به آب ، چه اتفاقی می افتد؟

5)بنویسید که از هر کدام از مواد زیر، چرا در کاغذ سازي استفاده می شود؟

الف)پلاستیک:.................................................................

گچ:.........................................................................

ج)نشاسته :........................................................................

د)کلر: .....................................................................................

6)بازیافت را تعریف کنید.

7)چرا براي خشک کردن خمیر کاغذ از غلتک هاي بزرگ آهنی استفاده می شود؟

7)مراحل بازیافت را به ترتیب بنویسید.

8)چرا جلد کتاب را نمی توان بازیافت کرد؟


برچسب‌ها: آزمون علمی علوم ششم فصل 1, 2, 3
+ نوشته شده در  شنبه 1392/07/20ساعت 5:14 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


1)در بیت زیر نهاد کدام است؟

((تو به سخن تکیه کنی،من به کار ما هنر اندوخته ایم وتو عار))

1)تو             2)من             3)ما                4)همه موارد

2)املاي کدام کلمه با توجه به معنی آن درست نوشته شده است؟

1)مقرّر=تقدیر                   2)الفت=دوستی          

3)سمر= میوه                   4 )فراذ=بلندي

3)رابطه ي"معلّم"و"علوم"مانندرابطه ي کدام یک از گزینه ها است؟

1)نظرومنظور                  2)علیم وعالم

 3)تاثیر و موثر                4) محقّق وحقوق

4)جمع کدام گزینه صحیح نیست؟

1)حس حواس               2)آفت آفات

3)علّتمعلول                4)اصل اصول

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5)در مصراع "ملخ بوستان خوردومردم ملخ" نقش کلمه ي "ملخ"به ترتیب

..................و....................است.

6)عبارت "به تنگ آمدن"کنایه از..................................می باشد.

7)در بیت زیر قافیه ..................و....................است.

"میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاودان زو پر از بیم کرد"

8)به بزرگنمایی در بیان حوادث....................می گویند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9) )درستی ونادرستی عبارات زیر را مشخّص کنید.

الف)کیمیاي سعادت،اثر ماندگار،خواجه نصیرالدین توسی است.(ص- غ)

ب)"گراز عهد خردیت یاد آمدي که بیچاره بودي درآغوش من"

هدف شاعر از عهد خردي،دوران جوانی فرد است.(ص- غ)

ج)"باد آسمان را جارو می کند" جانبخشی به اشیاء را نشان می دهد.(ص- غ)

د) درعبارت "در خانه ي او همیشه باز است"کنایه از مهمان نوازي آن شخص است.(ص- غ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0 )هم خانواده ي کلمات زیر را بنویسید.

غفلت: ........... شخص:............ ذهن:............. قادر:............

11 )براي کلمات زیر مضاف و مضاف الیه و موصوف و صفت بنویسید.

کلمه موصوف وصفت                                       مضاف ومضاف الیه

بهار....................................          .....................................................

مردم....................................        ....................................................

12 )مترادف(هم معنی)کلمات را بنویسید.

تهی:............. مذلّت:.............. شوکت:............. معرفت:..............

13 )با کلمات زیر متنی کوتاه درباره ي احترام به یکدیگر بنویسید.

هدیه- مهربانی- ادب- بزرگ تر- دوستی

...................................................................................................

14 )کدام فعل لازم وکدام متعدي است؟

هستم:....................... رساندم:......................

15 )ضرب المثل(زبان سرخ،سرسبز می دهد برباد)بیانگر چیست؟

....................................................................................................................

بیت زیر را به نثر ساده بنویسید.

به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه،پیش امیر

..................................................................................................................

16 )یک جمله ي عاطفی بنویسید.

17 )در شعر زیر چند جمله وجود دارد؟

بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش فرو ریخت چون رود،خون از برش

............................................................................................................

18 )در کدام جمله (فعل)زمان (حال) را نشان می دهد؟

الف) مادرم را صدا زدم.                     ب) مادرم را صدا می زنم.

ج)مادرم را صدا خواهم زد.                   د)مادرم راصدازده ام.

19 )جمله ي (دوست همی طلب)را به زبان فارسی امروزي برگردانید.

سوال امتیاری:

کدام ضرب المثل به مفهوم (خواستن،توانستن است.)اشاره دارد؟

1) توانا بود هر که دانا بود                   2)ز سستی کژي زاید وکاستی.

3)کار نیکو کردن ازپر کردن است.             4)جوینده،یابنده است.


برچسب‌ها: فارسی ششم نوبت اول
+ نوشته شده در  شنبه 1392/07/20ساعت 5:9 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

سوالات چهار گزینه اي

الف )کدام گزینه جزء فلزات نمی باشد ؟

1)مس     2) جیوه      3)سرب      4)اکسیژن

ب )اب اکسیژنه در اثر چه عواملی به اب و اکسیژن تبدیل میشود ؟

1)آب وباد     2)آب و نور       3)گرما و نور       4)هواي مرطوب

ج)اب اکسیژنه را باید در چه شرایطی نگه داشت ؟

1)تاریک و خنک                2)تاریک وگرم

3)روشن و خشک               4)تاریک و خشک

د)کدام گزینه فلز مایع میباشد ؟

1)جیوه       2)سرب       3)آلمینیوم       4)نیتروژن

ح)از کدام فلز براي دارو سازي استفاده نمیشود ؟

1)آهن       2)روي        3)منیزیم       4) سر

جاهاي خالی را پر کنید .

الف)پرمنگنات پتاسیم ماده اي..................است که در اثر واکنش با.................به رنگ................در می آید .

ب)اسیدها روي فلزات اثر کرده و تغییر...............ایجاد میکند .

ج)در کاغذ پی اچ. (PH)  کیوي به رنگ..................در میاید

د)...............یعنی تغییر شکل وعمل آوري موادي که قبلا استفاده شده اند .

ح)اسید ها در دو دسته...............و................وجود دارند .

مفاهیم زیر را تعریف کنید .

الف)بخش خمیر کره : ....................................................................................

.............................................................................

ب)ویژگی هسته ي درونی : .............................................................................

.............................................................................

ج)مواد خارج شده ازآتش فشان ها به چند دسته تقسیم می شوند؟........................................

.............................................................................

صحیح و غلط

الف)اسیدها بر روي سنگ ها ایجاد خوردگی نمیکنند .                             غلط             درست

ب)کاغذ یکی از مواد طبیعی است که ماده اي اصلی ان چوب است .            غلط             درست

ج)بامخلوط کردن آهن وکروم یک آهن زنگ بزن به دست می آید.              غلط         درست

د)جوهر نمک یا هیدروکلریک اسیدي است که در صنعت استفاده می شود.     غلط        درست

ح)موادي مانند نفت خام و چوب و سنگ و کاغذ مواد طبیعی میباشند .          غلط        درست

سوالات تشریحی

1)هریک ازسنگ هاي زیر چه کاربردي دارند؟

 توف آتش فشانی:

پوکه معدنی:

سنگ پا:

2)سنگ کره وگوشته ي زیرین راتعریف کنید؟

3)موادي که در صنعت کاغذ سازي براي رنگبري استفاده می شود را نام ببرید.

4)اجزاي آتشفشان را نام برده و توضیح دهید.

5)فوایدآتش فشان وضررهاي آن رابنویسید؟هرکدام 5مورد


برچسب‌ها: آزمون علوم پایه ششم, ویژه ترم اول
+ نوشته شده در  جمعه 1392/07/19ساعت 7:44 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1. چه چيزي نشان مي دهد كه فقط يك خدا جهان را اداره مي كند؟

الف: آفرينش انسان        ب: نظم و هماهنگي ميان پديده هاي جهان

ج: فرستادن پيامبران       د: قران كريم

2. به دنياي پس از مرگ.......................مي گويند.

الف: عالم برزخ         ب: دنياي جديد          ج: جهان آخرت           د: قيامت

3. امام كاظم(ع) در زمان حكومت كدام پادشاه زندگي مي كرد؟

الف: هارون          ب: شاه عباس صفوي      ج: يزيد                  د: معاويه

4 . دركدام سوره قران به اشاره شده است؟ « اصل تولّي و تبرّي »

الف: سوره حج آيه 29           ب: سوره نصر آيه 3

ج: سوره ناس آيه               1 د: سوره فتح آيه 29

5. بعد از معاويه............................ به خلافت رسيد.

الف: يزيد          ب: امام علي (ع)        ج: ابوبكر          د: امام حسين(ع)

درستي يا نادرستي جمله هاي زير را با گذاشتن علامت(ص يا غ) مشخص كنيد.

1. پدر خدا پرستان و مومنان حضرت ابراهيم(ع) است.

2. اهل بيت(ع) خطاي ديگران را به سختي مي بخشيدند.

3. در زمان غيبت امام زمان(عج) وظيفه ما تقليد از مراجع ديني و عمل به دستوراتشان است.

4. روز 13 آبان روز ملي مبارزه با استكبار ناميده مي شود.

5. پيامبر پيشنهاد سران قريش را قبول كردند تا انها نيز آيين پيامبر را قبول كنند

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد

1. بسياري از گناهان مردم به خاطر....................... است.

2. رعايت آداب معاشرت نشان دهنده ي......................... است كه به فرد مقابل خود مي گذاريم.

3. حضرت مهدي(عج) در.................... به دنيا آمد.

4. در روز...................... سال 61 هجري امام حسين(ع) و 72 تن از يارانش در................به شهادت رسيدند

به سوالات پاسخ كامل دهيد.

1-خداوند در جواب كساني كه به قيامت شك دارند و قدرت خدا را خيلي كم مي شمارند چه فرموده است؟

2-اصل تولّي و تبرّي كه از وظايف مسلمانان است به چه معنا است؟

3-امام حسين(ع) به ياران خود درباره هدف از قيامتش چه فرمودند؟

4-اهل بيت داراي چه خصوصيات اخلاقي بودند؟( 4 مورد)

5-صفوان كه از ياران امام كاظم(ع) بود چگونه مخالف خود را با هارون نشان داد؟

6-حضرت مهدي(عج) در زمان غيبت خود چگونه مردم را راهنمايي مي كرد؟

7-دو مورد از آداب معاشرت كه در دين ما وجود دارد و با بايد رعايت كنيم را نام ببريد؟


برچسب‌ها: سوالات امتحاني درس هديه هاي آسمان پايه ششم نوبت او
+ نوشته شده در  جمعه 1392/07/19ساعت 7:22 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


قرآن و هدیه های آسمان

1.کدام یک از آیات زیر اشاره به هماهنگی و نظم و اداره ی جهان دارد؟

1) القارعه ما القارعه

2)انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

3)لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا

4)لکم دینکم ولی دین

2. در کدام یک از سوره های قرآن از حضرت ابراهیم(ع) به پدر مومنان و خداپرستان یاد شده است؟

1)حج       2)محمد(ص)      3)آل عمران        4)مرسلات

3.طبق بیان قرآن کریم بسیاری از گناهان مردم به خاطر چیست؟

1)خوردن مال یتیم              2)ربا خوردن

3)امر به امروف و نهی از منکر نکردن   4)از یاد بردن قیامت

4.کدام یک از سوره های زیر مربوط به قیامت نیست؟  

1)کافرون  2)تکویر    3)زلزال       4)قیامت

5.امام مهدی(عج) برای ارتباط خود با مردم در زمان غیبت چند نفر

از عالمان دینی را برگزید؟

1) 2نفر     2 )  3نفر   3 ) 4نفر      4 )1نفر

6.این سخن از کیست.((احترام به سالمندان احترام گذاشتن به خداوند است )) ؟

1)پیامبر اکرم(ص) 

 2)امام علی(ع)              

 3)امام کاظم(ع)         

 4)امام رضا(ع)

7. اگر کسی بیش از ..... از محل سکونتش فاصله داشته باشد باید

نمازش را شکسته بخواند.

1) 32 کیلومتر     2 )0 1 کیلومتر    3 ) 111 کیلومتر   4 ) 22 کیلومتر

8.کدام نمازهای مسافر شکسته خوانده نمی شود؟

1)مغرب      2)صبح     3)ظهر و عصر   4)مغرب و صبح

9.حضرت معصومه(س) دختر چندمین امام معصوم ع است؟

1)پنجم     2)ششم      3)هفتم     4)هشتم

10 .خداوند بزرگ در قرآن درباره ی راز موفقیت چه فرموده است؟

1)اذا جاء نصر الله و الفتح     2)فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره

3)و من یعمل مثقال ذره شراً یره   4)وان لیس للانسان الا ما سعی

______________________________________________________________________

مطالعات اجتماعی

11 .چند درصد برق در کشور ما ، برق حرارتی است؟

1) 65 درصد   2 ) 75 درصد   3 ) 85 درصد 4 )90درصد

12 .به کدام یک از زمان های زیر ساعت پیک یا اوج بار می گویند؟

1)19-23شب  2)17-23شب  3)21-24شب   4)19-22شب

13 .ریاضی دانان ایرانی معروف در دوره ی اسلامی چه کسانی بودند؟

1)خیام ابوعلی سینا    2)خیام خوارزمی

 3)خوارزمی رازی    4)خیام فارابی

14 .مسلمانان فن کاغذ سازی را از ....... آموخته بودند.

1)رومی ها   2)بابلی ها   3)مصری ها   4)چینی ها

15 .دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و در زمان کدام

سلسله تاسیس شده بود؟

1)اهواز سامانیان    2)اهواز ساسانیان       

 3)بابل ساسانیان    4)شوش ساسانیان

16 .کدام یک از بناهای تاریخی زیر به( نقش جهان ) معروف است؟

1)میدان امام        2)مسجد شیخ لطف الله  

 3)کاخ عالی قاپو   4)مسجد امام

17 . بریدگی های عمیق کناره های خلیج فارس به بیان

ساکنان آن چه نام دارد؟

1)تنگه   2)خور  3)آبراهه   4)خلیج

18 .کدام یک از ماهی های زیر از خلیج فارس و

دریای عمان صید می شوند؟

1)کولی   2)کیلکا    3)کفال    4)میگو

19 .این جمله از کیست ( نه به انگلیس امتیاز می دهیم و نه به روسیه ) ؟

1)رئیس علی دلواری            2)میرزا کوچک خان

 3)امیر کبیر                     4)دکتر مصدق

20 .رزمندگان اسلام در طی سه مرحله ی کدام عملیات توانستند

خرمشهر را آزاد کنند؟

1)بیت المقدس          2)کربلای                

 3 )فتح المبین           4)خیبر

____________________________________________________________

ادبیات فارسی

21. ؟ ( ساحت )به چه معناست؟

1)حیاط  2)ستایش شده  3)ستودن   4)شکوه و عظمت

22 .املای کدام کلمه به درستی معنی نشده است؟

1)صعب : دشوا      2)صیف : تابستان      

3)شتا : زمستان        4)صحاب : ابر

24 .املای کدام گزینه درست است؟

1)لایق : سزاوار      2)برهه : مقطع        

3)پار : پاره سنگ       4)زوال : نابودی

23 .معنی کدام کلمه با توجه به املای آن صحیح نمی باشد؟

1)سیرت: روش     2)عتا : بخشش       

 3)قافل : بی خبر         4)قرض : قصد و هدف

25 .منظور نویسنده از جمله ی

( مرد ، اگر بی برادر باشد به که بی دوست ) چیست؟

1)بی برادری خوب است .        2)نداشتن دوست بهتر است.

3)داشتن دوست الزامی است.      4)داشتن دوست بهتر از برادر است.

26 .در کدام جمله غلط املایی وجود ندارد؟

1) بر حصیر زانو زد پیش شیخ و کتاب در کنار

نهاد با گوشش شنید که گنجشکان غوغا می کردند.

2)از آداب طعام خوردن آن است که در لقمه ی دیگران نذر نکند.

3)بحث ما در لطف تبع و خوبی اخلاق بود.

4(یکی از بچه های مکتب برخواست و گفت:( او چه نعمتی است )

27 . در مصراع (باد وزید از طرف مرغزار )

معنی کلمه ی مرغزار چیست؟

1)لانه ی پرندگان             2)محل زندگی مرغ ها

3)جایی که پرنده زیاد است    4)چمنزار

28 . در عبارت ( ای نگهبان وطن ، نوبت جان بازی توست )

منادا کدام است؟

1)ای    2)نگهبان وطن    3)نگهبان     4)وطن

29 .کدام یک ، از قالب های شعر فارسی نیست؟

1)غزل     2)منظوم   3)مثنوی        4)قصیده

30 .فکر اولیه ای که به ذهن نویسنده می رسد و

کل فضای داستان را در برمی گیرد کدام است؟

1)شخصیت پردازی      2)موضوع داستان

 3)زاویه دید              4)افسانه

_________________________________________

علوم تجربی

31 .این مثال مربوط به کدام مهارت در علم می شود؟

(اگر هر دو توپ را به طور همزمان رها کنیم در یک لحظه به زمین برخورد خواهند کرد )

1) پیش بینی 2)برقراری ارتباط 3)آزمایش کردن 4)استنباط کردن

32 .دلیل استفاده گچ در ساختن کاغذ چیست؟

1)برای داشتن کاغذ محکم تر و انعطاف پذیرتر 2)برای ایجاد شفافیت در کاغذ

3)برای جلای کاغذ 4)برای ترد شدن کاغذ

33 .هنگامی که سطوح دستشویی و حمام را با اسید (جوهرنمک) می شویند کف می کند؛ این همان کف ........ است.

1)دی اکسیدکربن 2)گاز هیدروژن 3)ازن 4)مونو اکسیدکربن

34 .منشاء بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام لایه ی زمین است؟

1)هسته ی خارجی 2)هسته ی داخلی 3)خمیر کره 4)سنگ کره

35 . ترتیب قرار گرفتن لایه های زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده از پوسته عبارتند از :

1) سنگ کره خمیر کره گوشته زیرین هسته خارجی هسته داخلی – – – -

2)هسته داخلی هسته خارجی گوشته زیرین خمیر کره سنگ کره – – – –

3)خمیر کره سنگ کره گوشته زیرین هسته داخلی هسته خارجی – – – –

4)پوسته گوشته هسته خارجی هسته داخلی – – –

36 .کدام یک از آتش فشان های زیر، خاموش هستند؟

1)سهند و سبلان 2)بزمان و سهند 3)دماوند و سبلان 4)دماو.ند و زرد کوه

37 .کوه های آتش فشانی با کوه های معمولی بسیار تفاوت دارند. زیرا این کوه ها توسط فرایندهایی مثل چین حوردگی ایجاد نشده اند

، بلکه در اثر تجمع موادّ آتشفشانی (مواد مذاب) بوجود آمده اند. سنّ یک کوه آتشفشان را چگونه می توان تخمین زد؟

1) با بررسی نوع مواد مذابی که از دهانه خارج می شوند.

2)وضعیت مخروط آتشفشان

3) بررسی مجراهای آتش فشان

4) مواد مذاب پس از سرد شدن لایه ای را می سازند که هر لایه به یک بار فعالیت آتشفشانی مربوط است.

38 . وقتی به دیوار تکیه می دهی نیرویی بر آن وارد می آوری.

 دیوار نیز همزمان نیرویی مساوی و در جهت خلاف بر تو وارد می آورد.

در این مثال کنش و وا کنش به ترتیب عبارتند از :

1)شما دیوار 2)دیوار شما 3)شما نیروی غالب 4)دیوار زمین – – – –

39 . نیرو ناشی از اثر متقابل بین ...................... جسم است.

1)دو 2)سه 3)چهار 4)چند

41 .کدام نیرو هواپیما را به سمت بالا می کشاند؟

1)بالابری 2)رانش 3)وزن 4)مقاومت هوا

41 .سیارات منظومه ی شمسی به همراه قمرهایشان در اثر کدام نیرو به دور خورشید می چرخند؟

1)مقاومت هوا 2)مغناطیسی 3)الکتریکی 4)گرانشی

42 .انرژی پتانسیل انرژی ذخیره شده در اجسام است. کدام یک از انرژی های زیر ، انرژی پتانسیل ) ذخیره شده ( نمی باشد؟

1)انرژی درون باتری اتومبیل 2)شیرجه از تخته ی شنا

3)قرار گرفتن در ارتفاع 4)انرژی بادی

43 .کدام یک از انرژی های زیر تجدید پذیر نیست؟

1)نور خورشید 2)باد

3)زمین گرمایی 4)هسته ای

44 .لام :

1)تیغه ی شیشه ای است. 2)تیغک شیشه ای است.

3)صفحه ی میکروسکوپ است. 4)همان لامل است.

45 . جدید ترین و پیشرفته ترین میکروسکوپ های نوری می توانند نمونه را تا چند برابر بزرگ تر نشان دهند؟

1)500        2)1000         3)2000         4)20000

46 .نوع موادّ ذخیره ای در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

1)تخمه ی آفتاب گردان 2)گندم 3)سیب زمینی 4)موز

47 .کدام درخت مانع از رشد بسیاری از گیاهان در قلمرو خود می شوند؟

1)سرو 2)چنار 3)بلوط 4)کاج

48 . ویروس سرماخوردگی در سلول های کدام عضو بدن قرار می گیرند؟

1)دهان 2)شش 3)گلو 4)بینی

49 .کدام یک از گزینه های زیر به عنوان زیستگاه طبیعی محسوب نمی شود؟

1)حیات وحش 2)جنگل ارسباران 3)تالاب انزلی 4)مرتع ها

50 . روزنه ها در برگ ، چه کاری انجام می دهند؟

1)غذاسازی می کنند. 2)آب را از ساقه دریافت می کنند.

3)اکسیژن را از محیط می گیرند. 4)کربن دی اکسید محیط را جذب می کنند.


ریاضی

                           1          1   

51.حاصل جمع ثلث ____و   ____ کدام گزینه است؟

                         2          3

             5               3                 1            5

1)      ____     2)  _____    3) _____   4)_____

           12               3              4              2

52 . حاصل کسر مقابل کدام است ؟                          3

                                                 _________________

                                                                 3

                                                          ______ +4

                                                            3

                                                         ___ +4

                                                           4

         36            88              67               57

1)____   2)  _____       3)_____     4)_____

         67            57                36               88

53.گسترده 9 00 / .+4 0 /. +8 /.+4+10مربوط به کدام عدد اعشاری است؟

1) 849 /14      2)489 /14     3)84 /14      4)849 /104

 

54 .باقیمانده ی تقسیم 6 ÷ 749 / .   برابر است با :

1)5          2 )5 /.      3 )5 0 /.      4 )5 0 0 /.

55 .مجموع زوایای دخلی یک 6 ضلعی منتظم برابر است با :

1) 480 درجه      2 ) 540 درجه        3 )680 درجه       4)720 درجه

56 .اگر به زاویه ای ، 40 درجه اضافه کنیم حاصل برابر مکمل زاویه ی 110 درجه می شود. آن زاویه ................ درجه است.

1)20            2 )30          3 )40         4 )70

57 .گرد شده ی عدد 328 با تقریب کم تر از 100 کدام کزینه است؟

1)      0       2)200           3)300          4)400

58 .با چه تقریبی عدد 5 /135را گرد کنیم تا حاصل 140 شود؟

1)1 /.           2)1               3)10            4)100

59 .قطع شده ی عبارت زیر : ( با تقریب کم تر از 1 00 /.)

؟ =1 0/÷ 1 0/0 – ((1 0 0 /   1x /0 )+(1 00 /0 -1 /0))+1 0/0


1)1 0/0       2)91 00/0       1 00 /0         4)9 00/0

                            4

51 .نسبت دو عدد _____ است. آن دو عدد کدامند؟

                            7

1)      24و35     2)36 و54      3)32 و56       4)40 و73

61 . یک ماشین لباس شویی را با % 12 سود به مبلغ 403200 تومان فروختند.سود این کالا چند تومان بوده است؟

1)43200         2  )25700        3) 34200      4 ) 37500

62 . صاحب یک طلا فروشی ، انگشتری را با % 40 سود فروخت وبا پول آن انگشتری دیگر خرید. اگر آن انگشتر را با % 10 ضرر بفروشد

و در این دو معامله جمعاً 32000 تومان سود برده باشد قیمت فروش انگشتر اول چند تومان بوده است؟

1)0 8000        2 ) 160000       3 )  200000              4)280000

63 . یک باغدار می خواهد میزان سود فروش محصولات خود را در 10 سال اخیر مورد بررسی قرار دهد. استفاده از کدام نمودار مناسب تر است؟

1) نمودار خط شکسته 2) نمودار میله ای 3) نمودار تصویری ) نمودار دایره ای

64 . احتمال اینکه یک عدد 4 رقمی زوج باشد کدام مورد زیر است؟

      2            1                 1                3

1)___    2)____       3) ___     4)___

       5             6                  7            12

65 . دو تاس را با هم پرتاب کردیم. احتمال اینکه مجموع دو تاس 7 باشد ، کدام موردزیر است؟

               1                          1                2           

       1)_____              2)____        3)____      4)1

                 4                        2                  3

 

66 .در محور اعداد صحیح ، قرینه ی عدد 5+ نسبت به عدد 1- کدام نقطه می شود؟

1 )5 -               2 )6 -             3 )4 +            4 )7 -

67 . دمای هوای نوشهر 8 درجه بالای صفر و دمای هوای شهر کرد صفر درجه است و دمای هوای یاسوج 2- درجه است. میانگین دمای این سه شهر چند درجه است؟

1)1 +               2)2+                3)3+              4)4+

68 . حاصل عبارت مقابل کدام گزینه است ؟  ؟=4 /0x(3 + 3 ÷ 12)÷28

 1)35                2)6 /1              3)6 /5             4)10

                              2

69.کدام گزینه از کسر___ بیش تر است؟

                             8

1)5 /0              2)23 /0             3)15 /0            4)12/0

          1                                              1

70.____     مهره های خود را به سهند و_____ باقی مانده را به صدرا

        2                                                 3

 می دهیم و 6 مهره برایمان باقی می ماند ؛ در ابتدا چند مهره داشتیم؟

 

1)18         2)24           3)36          4)26

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/04/31ساعت 5:19 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


1)نهاد در کدام گزینه نوشته نشده است ؟(حذف شده است)

      الف)احوال همه توراست معلوم

       ب) بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار

       ج) تو خوشنود باشی و من رستگار

        د) از ظلمت خود رهاییم ده

2) زمان فعل نوشته شده در کدام گزینه متفاوت است؟

     الف) زکوشش به هر چه خواهی رسید

      ب) نابرده رنج گنج میسر نمی شود

      ج) گرت پایداری هست در کارها د( ز نیرو بود مرد را راستی)

3) کدام یک از کلمات زیر هم می تواند اسم باشد و هم حرف؟

     الف) با             ب) در      ج) و            د) اگر

4) کدام یک از کلمات زیر از نظر((شخص)) مانند بقیه نیست؟

     الف) رفته ایم     ب) دیدیم     ج)خورده بودیم  د) نوشت

5) نهاد در کدام گزینه فاعل نیست؟

    الف) نگویند از سر بازیچه حرفی

     ب)خشنودی تو مایه خشنودی من است

     ج) دلبری برگزیده ام که مپرس

     د) رشته ای در گردنم افکنده دوست

6) عبارت زیر چند جمله دارد( نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن)  ؟

    الف) 6           ب) 3          ج) 4             د) 5

7) جمع( رساله )کدام است؟ 

   الف) رسولان    ب) مراسلات   ج) رسائل       د) مرسوله

8) مترادف واژه های زیر در کدام گزینه درست آمده است؟

     (( لون – بُن – حشر – رایت ))

   الف) براق – ته – همه – پارچه

    ب) برگ – بلیت – قیامت - بیرق

    ج)صفحه – درخت – زندگی – مردم

     د) رنگ – ریشه – موج - پرچم

9) با توجه به رابطه ی موجود در میان کلمه ها گزینه ای که مانند بقیه نیست، کدام است؟

    الف) دلکش و دلفریب              ب) قهر و غضب

     ج) درست ومعیوب                 د) واجب و لازم

10 ) درکدام گزینه همه ی واژه ها مانند هم نیستند ؟

    الف) فرزند کعبه – کعبه دل     

     ب) خاک مقدس – راه حق

     ج) تن پاک – خاک مطهر         

      د) مسلمانان جهان – خانه ی دل

11 ) ردیف و قافیه تنها در کدام گزینه مشاهده می شود؟

      الف) بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند

       ب) تا جایی رسید گوساله که یکی گاو گشت شش ساله

       ج) چه سبب، چو زنی تو گوری خُرد نام تعلیم کس نیارد بُرد

        د) نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد به کندن درِاستاد و ابرام کرد

12 ) شعر میوه هنر پروین اعتصامی در چه قالب ی سروده شده است؟

       الف) مثنوی         ب) قطعه        ج) قصیده       د) غزل

13 ) در کدام گزینه کلمات مترادف وجود دارد؟

      الف) دهقان چو تنور خود ازین هیمه برافروخت بگریست

       سپیدار و چنین گفت دگربار

      ب) جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان ای میوه فروش

      هنر، این دکه و بازار

      ج) سخن گفتن کژ زبیچارگی است به بیچارگان بر، بباید گریست

       د) هر آنکس که با تو نگوید درست چنان دان که و دشمن

       جان توست  

14 ) رابطه ی((ایستادگی به پایداری ))مانند رابطه ی کدام یک از گزینه های زیر نیست؟

    الف) نوا وهنر                        ب) زبردستی و مهارت

     ج) جهل و نادانی                    د) شجاعت و دلیری

15 ) کدام موضوع یکی از بابهای گلستان نیست؟

     الف) در آداب صحبت              ب) در فواید خاموشی

      ج) در آداب غذا خوردن           د) در فضیلت قناعت

16) درکدام گزینه تشبیه بکار رفته است؟

      الف) هر باغبان که گل به سوی برزن آورد شیراز

       را دوباره به یاد من آورد

       ب) چون که حب وطن زایمان است ما یقینا ز اهل ایمانیم

       ج) که مازندران شهر ما یاد باد همیشه برو بومش آزاد باد

       د) ای زبان فارسی ای در دریای دری ای تو میراث نیاکان ،

         ای زبان مادری

17 ) کدام گزینه مفعول ندارد؟

        الف) درد عشقی کشیده ام که مپرس

         ب) زورزش میاسای وکوشنده باش

         ج)در خاک طلب بذر دعا کاشته ام

          د) تنم را فرش کرده ام تا بتازد

18 ) مفهوم بیان شده در مورد کدام بیت درست است؟

        الف) پناه بلندی و پستی تویی

       همه نیستند، آن چه هستی تویی ( بزرگی خدا)

         ب) دادند دو گوش و یک زبانت، ز آغاز

          یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

         ( استفاده ی صحیح از توامندی ها)

          ج) به دست آهن تفته کردن خمیر

           به از دست بر سینه پیش امیر

          ( هر که نام عمل خویش خورد)

          د) ای شکم خیره به نانی بساز

تا نکنی پشت به خدمت دوتا ( پرهیز از پرخوری )

19 )در جمله ی زیر نویسنده از چه عنصر ادبی استفاده کرده است؟ 

                   ستاره روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی

        الف) تشبیه                     ب) جان بخشی    

        ج) تضاد                        د)مراعات نظیر

20 ) معنی کدام واژه نادرست است؟

      الف) عِقاب: پرنده شکاری     ب) سخاوت: بخشش

       ج) دروغ زن: دروغ گو       د) تمثیل: مثال آوردن


برچسب‌ها: سوالات چهارگزینه ای ادبیات ششم دبستان پیشرفته2
+ نوشته شده در  شنبه 1392/04/29ساعت 9:57 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

img/daneshnameh_up/0/09/tuning_fork_wave_animated.gif

سیر تحولی و رشد

  • نظر به اینکه در موقع انتقال صوت ، آزمایشهای مربوط به هوا حرکت نمی‌کند، تعجب آور نیست اگر بگوییم که فلاسفه دیگر معاصر ارسطو این عقیده او را تکذیب نمودند و به همین طریق در دوره گالیله ـ فیلسوف فرانسوی موسوم به کاساندی (1655 ـ 1592) جریانی از اجزاء کوچک غیر مرئی بسیار ریز می‌دانست که از جسم صدا دار برخاسته و پس از عبور آزمایشهای مربوط به هوا به گوش رسیده و آنرا متأثر می‌سازد.

  • اتوفن گریکه (1686 ـ 1602) موضوع اینکه انتقال صوت بواسطه حرکت آزمایشهای مربوط به هوا می‌باشد، با شک زیاد تلقی کرده و می‌گوید: "صدا در محیط آرام یعنی وقتی آزمایشهای مربوط به هوا بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا می‌نماید." به علاوه در اواسط قرن 17 تجربه به صدا در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از آزمایشهای مربوط به هوا را تکرار کرده و ادعا نمود که با وجود این صدای زنگ را می‌شنود.

  • دانشمندان انتشار صوت در جامدات و شاره‌ها را بررسی کرده و به نتایجی بهتر رسیده‌اند که کاربردهای آن را در علوم و فنون بیان کرده و امروزه نسبت به کشفیات خود در مورد کاربردی کردن انتشار صوت در کارهای نظامی و غیر نظامی می‌پردازند. البته این موضوع با علم جدیدژِیوفیزیک (امواج زلزله   Seismological wave) آشکار می‌شود.

انتشار صوت در خلا

صدا در محیط آرام یعنی وقتی محیط بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا می‌کند. در سال 1660 رابرت بویل در انگلستان تجربه به صدا درآوردن زنگ زیر سرپوش را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمبه تخلیه‌ قویتر به عمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است، (یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم می‌شود) روشن و واضح ساخت. او بطور قطع و مسلم گفت که آزمایشهای مربوط به هوا محیطی است که صوت را انتقال می‌دهد و این خاصیت هم منحصر به آزمایشهای مربوط به هوا نمی‌باشد.img/daneshnameh_up/c/c3/W0615E11.JPG

سرعت انتشار صوت

در سال 1635 گاساندی در پاریس سرعت صوت را اندازه گرفت و برای اینکار از اسلحه‌های باروتی استفاده نموده ، سرعت مسیر برق انفجار را مساوی بینهایت فرض کرد. عددی که برای سرعت صوت پیدا کرد 1673 فوت پاریسی در ثانیه بود. فوت پاریسی تقریبا معادل با 32.482 سانتیمتر بوده است.

سرعت انتشار صوت در آزمایشهای مربوط به هوا

ظاهرا اولین تجربه اندازه گیری سرعت صوت در هوای آزاد که شامل دقتهای لازم علمی و جدید بود زیر نظر آکادمی علوم پاریس در سال 1738 انجام شده و در آن تجربه توپ بکار رفته است. از اعدادی که در این تجربه بدست آمده سرعت صوت در صفر درجه سانتیگراد برابر 332 متر بر ثانیه می‌گردد. تجربه‌های مکرر دقیقی که در بقیه قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم از این اندازه‌ گیری به عمل آمد، نتایجی داد که با نتیجه فوق در حدود متر بر ثانیه اختلاف داشت. بهترین و جدیدترین عددی که برای سرعت صوت در هوای آرام و در تحت شرایط معمولی (صفر درجه سانتیگراد و فشار 76 |سانتیمتر جیوه) بدست آمده 331 + 0.08 می‌باشد.تصویر

سرعت انتشار صوت در جامدات

درسال 1808 فیزیکدان فرانسوی بیو اولین تجربیات را برای اندازه‌ گیری سرعت صوت در جامدات به عمل آورد و برای اینکار از یک لوله طویل آهن به‌ طول تقریبا یکهزار متر که برای لوله‌کشی نصب کرده بودند، استفاده نمود. با مقایسه دو صدایی که از هر طریق ، هوای درون لوله و خود لوله آهنی می‌رسد، معلوم شد که سرعت انتشار موج متراکم درون آهن به مراتب بیشتر از سرعت صوت درون هواست.

سرعت انتشار صوت در مایعات

در سال 1826 میلادی کلادن و شتورن ریاضیدان ، انتقال صوت را در آب دریاچه ژنو واقع در سوئیس مطالعه نمودند و با استفاده از برق انفجار و صدایی که در زیر آب روانه می‌ساختند، عدد 1435 را برای سرعت انتشار صوت در آب در 8 درجه سانتیگراد بدست آوردند.

انتشار امواج صوتی

اگر بطور همزمان در نقطه‌ای از محیط ، ارتعاشی ایجاد شود آن ارتعاش تدریجا با سرعت ثابت به‌ تمام اطراف آن نقطه انتقال پیدا می‌کند. در این حالت می‌گویند ارتعاش در محیط مذکور انتشار پیدا کرده است. اگر مسیر ارتعاش بر راستای انتشار عمود باشد، در این صورت موج را موج عرضی می‌گویند. اما اگر راستای انتشار و ارتعاش باهم موازی باشند، در این صورت موج را موج طولی می‌گویند. اماامواج صوتی جزء امواج طولی هستند.

برگرفته از:http://www.lezateoloom.blogfa.com


برچسب‌ها: انتشار صوت
+ نوشته شده در  جمعه 1392/04/28ساعت 12:17 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

هنگامی که یک شکستگی ناگهانی یا تغییر مکان در پوسته زمین رخ می دهد، انرژی به صورت امواج زلزله ای خارج می شود. درست مثل انرژی ای که بر اثر بی نظمی و آشوب در یک بدنه آبی (مثل دریا) به صورت موج در می آید. در هر زمین لرزه چند نوع مختلف از امواج زلزله ای وجود دارد:

Image

امواج بدنه که از میان بخش های داخلي تر زمين حركت مي كند. در حالي كه امواج سطح روي سطح زمين حركت مي كند. موج هاي سطح -بعضي وقت ها موج هاي بلند يا به طور خلاصه موج های ال (L) ناميده مي شوند- مسئول بيشتر خساراتي هستند كه به وسيله زلزله ها ايجاد مي شوند. زيرا موجب شديد ترين لرزش ها مي شوند. موج هاي سطح از موج هاي بدنه كه به سطح زمین مي رسند ریشه مي گيرند.

دو نوع اصلی از امواج بدنه وجود دارد:

-موج هاي اوليه: همچنين موج هاي پي (P) يا موج هاي متراكم ناميده مي شوند. آنها با سرعت حدود يك تا پنج مايل در ثانيه (6/1 تا هشت كيلومتر در ثانيه)،‌ بسته به جنس ماده اي كه از ميان آن عبور می کنند، حرکت مي كنند. سرعت اين موج بيشتر از سرعت موج هاي ديگر است. ‌چراكه موج هاي پي اول از همه به هر منطقه اي از سطح زمین مي رسند. آنها مي توانند از ميان مواد جامد،‌ مايع و گاز عبور كنند و بنابراین به طور كامل از ميان بدنه زمين عبور مي كنند. هنگامي كه آنها از ميان سنگ ها عبور مي كنند، در مسيري كه حرکت می کنند،‌ ذرات ريز سنگ را حركت مي دهند و آنها را به جلو و عقب مي كشند، از هم جدا مي كنند يا دوباره کنار هم قرار می دهند. اين موج ها بیشتر به صورت يك ضربه تند ناگهاني به سطح مي رسند.

-موج هاي ثانويه: همچنين موج هاي قيچي كننده يا موج هاي اس ناميده مي شوند،‌ يك كمي نسبت به موج هاي اوليه تأخير دارند. هنگامي كه اين موج ها حركت مي كنند، ذرات سنگ را به طرف بیرون زمین جابجا مي كنند و آنها را به شكل عمودي در مسير موج مي كشند. برخلاف موج هاي پي، موج هاي اس به طور مستقيم از ميان زمين حركت نمي كنند. این امر در دوره اولیه تلاطم همراه با زلزله نتیجه اش را به جا می گذارد. موج های ثانویه تنها از ميان مواد جامد حركت مي كنند و بنابراين در لايه مايع هسته زمین متوقف مي شوند.

هر دو نوع موج هاي بدنه گرداگرد زمين سفر مي كنند‌ و بنابراين در طرف مقابل سياره از نقطه اي كه زلزله شروع مي شود كشف و پيدا شوند.

در هر لحظه شماري از موج هاي زلزله اي خيلي ضعيف در سراسر سياره وجود دارد.

موج هاي سطحي بعضي وقت ها شبيه به موج های آب هستند. آنها در سطح زمين بالا و پايين مي روند. اين حرکت آنها معمولاً موجب به وجود آمدن بدترين خسارت ها مي شود. چرا كه موج سنگ هايي را كه پايه ساختمان هاي ساخته دست انسان هستند را حركت مي دهد.

برگرفته از:http://www.lezateoloom.blogfa.com/


برچسب‌ها: امواج زلزله
+ نوشته شده در  جمعه 1392/04/28ساعت 11:46 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

imageimage

برگرفته از:http://www.lezateoloom.blogfa.com/


برچسب‌ها: تصاویر فسیل
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 1392/04/28ساعت 11:42 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

ساختار درونی زمین


پدید آمدن زلزله های اخیر که حاصل جابجائی در پوسته زمین است، و انفجار مواد مذاب از یک آتشفشان فعال، تنها نمایشگر قسمتهای پایانی از یک پروسه طولانی است که ساختار کنونی کره زمین را بوجود آورده است. پدیده­ های زمین شناسی که در داخل زمین اتفاق می­افتند تنها در سایه توجه به تاریخچه کره زمین و نحوه تغییرات آن در طول سالیان کهن قابل شناخت است.

در ابتدای پیدایش کره زمین، بدلیل بالا بودن دمای آن، تمام مواد تشکیل دهنده آن بصورت مذاب بودند که بدلیل تفاوت در وزن و چگالی این مواد، سه لایه اصلی در سطح زمین پدید آمده است. این تقسیم بندی بر اساس تفاوت خصوصیات شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن قابل تشخیص است:

۱٫     پوسته

پوسته کره زمین لایه نسبتا کم عمقی است که این لایه سنگی سطحی، به دو نوع کلی تحت عنوان پوسته قاره­ای و پوسته اقیانوسی طبقه­ بندی می ­شود. پوسته اقیانوسی حدود ۷ کیلومتر ضخامت داشته و از سنگهای آذرینی تحت عنوان “بازالت” تشکیل شده است. در مقابل پوسته قاره ای دارای ضخامت متوسط ۳۵-۴۰ کیلومتر است ولی در برخی مناطق کوهستانی ممکن است از ۷۰ کیلومتر نیز تجاوز نماید. برخلاف پوسته اقیانوسی، که از مواد شیمیائی یکنواختی تشکیل شده است، پوسته قاره­ای شامل انواع مختلفی از سنگها می­ باشد. قسمت فوقانی پوسته قاره­ای از سنگهای گرانیتی تشکیل شده، در حالی که قسمت تحتانی آن شبیه بازالت است.


۲٫      گوشته

بیش از ۸۲ درصد از حجم زمین در گوشته قرار دارد که یک ورقه جامد و سنگی را تا عمق ۲۹۰۰ کیلومتری تشکیل می­ دهد. مرز بین پوسته و گوشته، تفاوت فاحشی را در مشخصات شیمیایی نشان می­ دهد.

 

۳٫      هسته

تصور می­شود که ترکیب اصلی هسته از آلیاژ آهن-نیکل با مقادیر کمی از اکسیژن، سیلیکون و سولفور باشد. بدلیل فشار زیاد در هسته مواد تشکیل دهنده آن دارای چگالی بالایی حدود ۱۴ برابر چگالی آب در سطح زمین هستند.

_____________________________________________________________________________--

نحوه تقسیم بندی لایه های درونی زمین از نظر زمین شناسی


مشخصه داخل کره زمین افزایش تدریجی دما، فشار و چگالی مواد تشکیل دهنده با افزایش عمق است. برآورد می­شود که دما در عمق ۱۰۰ کیلومتری بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد باشد، درحالی که دما در مرکز کره زمین ممکن است از ۶۷۰۰ درجه سانتیگراد نیز تجاوز نماید. افزایش تدریجی در دما و فشار با عمق، مشخصات فیزیکی و در نتیجه رفتار مکانیکی مواد تشکیل دهنده زمین را تحت تاثیر قرار می­دهد. وقتی ماده­ای تحت گرما قرار می­گیرد، اتصالات شیمیائی آن ضعیف شده و مقاومت مکانیکی آن کاهش می­یابد و درصورتی که دما از نقطه ذوب ماده مورد نظر فراتر رود اتصالات شیمیائی شکسته شده و پدیده ذوب اتفاق می­افتد. اگر دما تنها معیار تعیین کننده ذوب مواد بود در این صورت باید کره زمین تبدیل به یک توپ مذاب با یک پوسته نازک جامد می­شد. درحالی که فشار نیز با عمق افزایش می­یابد و تمایل دارد که مقاومت سنگ­ها را افزایش دهد. بر اساس مشخصات فیزیکی و مقاومت مکانیکی میتوان زمین را به ۵ لایه مختلف تقسیم بندی نمود: لیتوسفر[۴] ، استنوسفر [۵]، مزوسفر[۶] یا گوشته پایینی،  هسته بیرونی و هسته درونی.

لیتوسفر(سنگ کره)

بر اساس مشخصات فیزیکی، لایه بیرونی کره زمین شامل پوسته و لایه خارجی گوشته است که تشکیل دهنده یک لایه نسبتا سرد و صلب میباشند درحالی که این لایه­ ها از مواد متفاوت شیمیایی تشکیل شده است، ولی بدلیل سرد بودن و مقاوم بودن رفتار واحدی را از خود نشان می­دهد (شکل ۲).

لیتوسفر در قسمت قاره­ای بطور متوسط ۱۰۰ کیلومتر ضخامت دارد ولی ممکن است به بیش از ۲۵۰ کیلومتر در زیر قسمتهای قدیمی قاره­ها برسد. در زیر اقیانوسها ضخامت لیتوسفر از چند کیلومتر در قسمت رشته کوههای اقیانوسی[۷] تا حدود ۱۰۰ کیلومتر در قسمتهای قدیمی ­تر و سردتر پوسته اقیانوسی می­رسد.

استنوسفر:

در زیر لیتوسفر و در قسمت فوقانی گوشته، تا عمق ۶۶۰ کیلومتر، یک لایه نرم و نسبتا ضعیف قرار دارد که به عنوان استنوسفر شناخته می­شود. قسمت بالای استنوسفر  دارای چنان دما و فشاری است که منجر به ذوب بسیار اندکی از این لایه ­می­شود. در برابر این ناحیه ضعیف، لیتوسفر جدا از لایه زیرین خود است و نتیجه این جدا بودن حرکت مستقل لیتوسفر نسبت به استنوسفر است.

مزوسفر یا گوشته پائینی:

  زیر ناحیه ضعیف استنوسفر، افزایش فشار اثر دمای بالا را خنثی کرده و سنگها تا حدودی با افزایش عمق مقاومتر می­شوند. در عمق ۶۶۰ کیلومتر تا ۲۹۰۰ کیلومتر یک لایه صلب­تر به نام مزوسفر ( کره میانی ) یا گوشته پائینی یافت می­شود. برخلاف مقاومت آنها، سنگهای مزوسفر همچنان گرم بوده و توانائی جریان یافتن را دارا می­باشند.

 

هسته داخلی و خارجی:

هسته که تشکیل یافته از آلیاژ آهن نیکل می­باشد، به دو لایه تقسیم می­شود که مقاومت مکانیکی کاملا متفاوتی را نشان می­دهند. هسته خارجی یک لایه مایع به ضخامت ۲۲۷۰ کیلومتر می­باشد. ثابت شده است که جریان آهن مذاب در این لایه باعث ایجاد میدان مغناطیسی در کره زمین است. هسته داخلی یک کره به شعاع ۳۴۸۶ کیومتر است. برخلاف دمای بالاتر هسته داخلی، مواد تشکیل دهنده آن مقاومتر هستند.

نحوه تقسیم بندی لایه های درونی زمین از نظر زمین شناسی

برگرفته از:http://www.lezateoloom.blogfa.com/


برچسب‌ها: ساختار درونی زمین
+ نوشته شده در  جمعه 1392/04/28ساعت 11:36 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
مهمتـرین موانـع آرامـش همسـران برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد، نیاز اصلی است و حرف اول را می‌زند. اما در بعضی موارد از ارتباطات زناشویی موانعی بر سر راه قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملاً دو طرفه است. در این ایمیل به بیان و بررسی برخی از آنها می پردازیم : - سخت گیری سخت گیری در خانواده مصادیق مختلفی دارد. از جمله آن ها می توان به بهانه گیری در امور خانه اشاره کرد. تجربه ثابت کرده است که این عمل جز ناراحتی خود و دلسردی همسر نتیجه ای در بر نخواهد داشت. صفت سخت گیری جزیی از منفی نگری است که از نظر دین و اخلاق مذموم شمرده شده است. زیرا زمینه را برای رشد سایر اختلافات و ناسازگاری ها فراهم می کند. در گفتار و کردار آدمی همواره عیوب و نقایصی وجود دارد. هر اندازه انسان منفی نگرتر باشد، از زمینه موجود برای بهانه گیری، بیشتر بهره می جوید. - سخنان فتنه انگیز یکی از مهم ترین عوامل اختلاف بین زن و شوهر این است که یکی یا هر دو خوبی های مرد و زن دیگری را به رخ هم بکشد. این گونه مقایسه های نا به جا فتنه انگیزی بزرگی در زندگی ایجاد خواهد کرد و جز تلخی و سردی کانون خانواده نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت. - تعصب و بی اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلفی از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن یا مرد نسبت به هم حساسیت بی مورد پیدا کنند. به طوری که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سخت گیری بی جا شوند. این گونه رفتارها و کنترل های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی قیدی فراهم می کند. زیرا روح انسان در برابر فشار، عکس العمل نشان می دهد و شانه خالی می کند. پیامبر اکرم (ص) در این رابطه می فرمایند: تعلیم دهید و آسان گیرید. سخت نگیرید و نوید دهید و دیگران را طرد نکنید. - ترشرویی درست است کسی که ناراحتی و خستگی روحی دارد، ناخود آگاه آثار آن در چهره اش نمودار می شود. ولی اسلام به پنهان داشتن درد درون دستور می دهد. انتقال ناراحتی مسائل بیرون از منزل به همسر و یا بالعکس در ارتباط همسران مانع بزرگی در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد بود. امام علی (ص) در این رابطه می فرماید: خوشرویی مؤمن در چهره او و اندوهش در دل اوست. - ناسزا گویی این عمل اگر برای روابط بیگانه شایسته نباشد، در مورد زن و شوهر به مراتب ناشایست تر است. زیرا آن ها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در روابط زناشویی اگر گاهی کدورتی پیش آمد کرد، نباید با کلمات تند و ناشایست بر آتش قهر آن دامن زد. باید مواظب بود که سخنی از دهن پریده نشود که بعداً موجب خجالت و شرمساری از طرف مقابل گردد. به طور کلی اخلاق در کلام، یکی از پشتوانه های تضمین کننده روابط زن و مرد به شمار می رود. - اهانت خداوند توهین و آزار مؤمن را اعلام جنگ با خود به حساب آورده است. آزار زبان بدترین آزارهاست. زن و شوهر در سایه ازدواج از ارتباطی پیوسته برخوردار می شوند و لذا برای حفظ حرمت مؤمن باید کاملاً مواظب باشند که مبادا جمله ای از زبان جاری شود که باعث آزار دیگری شود. سرزنش، تهمت، دشنام و شماتت، هر کدام موجب آزار دیگری می شود؛ که علاوه بر کیفر الهی و عقوبت اُخروی، آرامش و سلامت زندگی را هم به هم می ریزد. - خودخواهی گاهی خودخواهی و خود برتر بینی، اختلافات بزرگ و موانع سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند. اگر اطلاعات ناقص و سطحی از دین داشته باشد، بدون اجازه او از خانه بیرون رفتن زن را پیش می کشد و مغالطه می کند. همسرش را افسرده و غمگین می کند و خودش را ناراحت و خشمگین. در صورتی که دین می گوید همه این ها بهانه است و ریشه آن همان وسوسه شیطانی است که چیزی جز غرور و خودخواهی نیست. گاهی نیز زن به واسطه جمال و هنری که دارد یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند، بر همسر خود فخر می فروشد. ریشه این رفتار هم، همان نفوذ شیطان با صفت غرور در روح اوست. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای حاکمیت شیطان ممکن نخواهد بود. - چشم و هم چشمی بر خلاف آن چه در تفکر عرف جا افتاده است، این مسئله هم از جانب زن و هم از سوی مرد پیش می آید. تنها نتیجه این اخلاق، ایجاد اختلافات زناشویی است. در صورتی که راه پیشگیری از این بیماری خیلی آسان تر است. اگر در روابط با همسر این دوای دینی مورد استفاده قرار گیرد، همه موانع برداشته می شود. طبق نظریه قرآن، مؤمن آن است که به تمام تجملات و چشم و هم چشمی ها و اسراف ها پشت پا می زند. سادگی اساس دین و شیوه بزرگان اخلاق بوده است. امام سجاد(ع) در این رابطه می فرمایند : تمامی خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه در دستان مردم جمع شده است. - لجاجت یکی دیگر از شاخه های منیت، لجاجت است. خطر این رذیله به حدی بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. کسانی هستند که اگر حق را ببینند زیر بار آن نمی روند. حاضرند سنگی بر سر آنان بیاید، آتشی آنها را بسوزاند، اما زیر بار نروند. از جمله چیزهایی که نمی گذارد همسران بر دل هم حکومت کنند، لجاجت است. اگر در شرایطی قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید برای درمان مساله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. در وهله اول برای شما سخت است اما به مرور برایتان عادت می شود. یادتان باشد انسان می تواند تغییر کند و خصوصیات خود را کمال بخشد. - توقعات بی جا زندگی زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت از زندگی، باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت فشار های روانی بر زندگی حاکم می شود و روابط خانوادگی دچار اختلال می گردد. - انتقاد ناپذیری اسلام و تربیت دینی کاملاً روحیه انتقاد پذیری را تأیید می کند امام جواد (ع) می فرمایند : مومن نیاز دارد به توفیقی از طرف خدا و به پندگویی از طرف خودش و به پذیرش از کسی که او را نصیحت کند. خطر انتقاد ناپذیری، این است که محبت میان زن و شوهر را کمرنگ می سازد و حس لجاجت را در آنان تقویت می کند. - نا سپاسی طبع انسان طوری است که وقتی در نعمت واقع شود، سپاسگذاری نمی کند و هنگام مصیبت و سختی، صبر و شکیبایی را از دست می دهد. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام از زن یا مرد، آشکار شود. به گونه ای که زحمات و محبت های طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیتی قائل نشود. این برخورد به مرور زمان اختلال شدیدی در روابط همسران ایجاد می کند. - سوء تفاهم در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود. چه بسا اتفاق می افتد که گفته ها با شنیده ها همخوانی ندارد. چیزی که می گوئیم غیر از چیزی است که طرف مقابل از آن می فهمد. برخی افراد به جهت دارا بودن روحیه ای خاص، برای دچار شدن به سوء تفاهم به شدّت آماده اند و ذهن آن ها از هر سخنی، برداشتی نا مطلوب دارد. این افراد از خوش بینی بی بهره اند و حفظ روابط با آن ها بسیار دشوار است. برخی روان شناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می دانند. آن ها معتقدند ریشه اصلی مشکلات زناشویی این است که دو طرف، به درستی به مقاصد حقیقی هم پی نمی برند. بنابراین همسران باید از گمان های بی اساس، تعبیر و تفسیرهای منفی و وسواس های فکری خود داری کنند تا آسیبی به روابط زناشویی شان وارد نشود. - خشم و عدم کنترل آن تردیدی نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثاری بسیار ویرانگر دارد و بیماری های مهمّی را به دنبال می آورد. از بعد اجتماعی نیز مشکلات جدی در روابط با دیگران ایجاد می کند و از محبوبیت و صمیمیت انسان می کاهد. در آموزش های دینی توصیه شده که در حال خشم، تصمیم نگیریم و برای کاهش این حالت، تغییر موقعیت بدهیم. مثلاً اگر ایستاده ایم، بنشینیم و … در روایتی از امام سجاد (ع) آمده است : هیچ جرعه ای با ارزش تر از جرعه خشمی که فرو برده شود، نیست! اگر یکی از زوجین فردی عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت، از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خویشتنداری، او را در کنترل هیجان عصبی خویش یاری کند. بعد از فروکش کردن خشم، می توان در یک فرصت مناسب با همسر خود به گفتگو پرداخت و او را از تکرار این گونه برخوردها بر حذر داشت. - زندگی دیگران را به رخ همسرکشیدن برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را به رخ همسر می کشند و با این وسیله او را تحقیر می کنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهر آمیز، یک بار و برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و به این وسیله، موجبات آزردگی یا تحقیر طرف مقابل را فراهم نیاورند. گاه این نوع مقایسه ها به خانواده های زن و شوهر نیز کشیده می شود و هر یک از دو طرف، خانواده و بستگان خود را با بستگان طرف مقابل مقایسه می کند و امکانات و امتیازات آن ها را به رخ همسر می کشد. این نوع جر و بحث ها به کشمکش و درگیری می انجامد. در حقیقت این گونه رفتارها از ضعف های شخصیتی دو طرف حکایت می کند و نشان می دهد که این قبیل افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری و روحی لازم نرسیده و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموخته اند. - بیان گلایه ها در یک ارتباط سالم گلایه ها و دلخوری ها و رضایت ها و خشنودی ها نیز به طور مناسب مطرح می شود. بعضی افراد تا سر صحبت باز می شود، حتماً چند گلایه و انتقاد در آستین دارند که طرف مقابل را با طرح آن ها آزار می دهند. طرح گلایه هر چند در جای خود لازم است، اما نباید در بیان آن ها زیاده روی کرد. در بیان گلایه باید موقع شناس بود و فرصت مناسبی را برای این کار در نظر گرفت. زمانی که مرد خسته و آزرده از راه می رسد، یا زن به کار ظریفی مشغول است، زمان مناسبی برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. - جر و بحث یکی از مسائل اساسی در حفظ ارتباط، پرهیز از جر و بحث و جدال های تند بر سر مسائل گوناگون و گاه کم اهمیت است. این گونه بحث ها آثاری مخرّب بر روابط انسانی بر جای می گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می شود. به این ترتیب روز به روز از میزان تفاهم آن ها کاسته می شود. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می کند و با پافشاری، قصد تحمیل آن را بر دیگری دارد، هر چند آن نظر ممکن است دقیق و درست نباشد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع می گیرد. اینجاست که دامنه حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد. تجربه نشان داده در همه این موارد، معمولاً جدال بر سر حق و باطل نیست. بلکه بر سر خود و به کرسی نشاندن حرف خود است. بنابراین کسانی که با آفت خودخواهی در مبارزه اند، از وارد شدن به این جدال ها می پرهیزند. از سفارشات امام علی (ع) است که از ستیزه و خصومت بپرهیزید که این ها دل های برادران را بیمار می کند و نفاق را می رویاند.
برچسب‌ها: چگونه به همسرخود آرامش بدهيم
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/01/07ساعت 10:58 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
مختـصری از مقـالات دکتـر استـفان مـارک آنچه مسلم است، عادت های غذایی در سلامتی ما و تداوم این سلامتی بسیار موثر هستند و این خود ما هستیم كه تا حد زیادی با لحاظ كردن عادت های غذایی مناسب و صحیح، می توانیم از ابتلا به بسیاری از بیماری ها در بدن خود پیشگیری كنیم. دکتر استفان مارک، شخصی است که بیمارهای سرطانی را در مرحله آخر و با استفاده از روش های "نامتعارف" درمان کرده است و بسیاری از بیماران بهبود یافته اند. او به درمان طبیعی در مقابله با بیماریها معتقد است... همه ما فکر میکنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندنش و فقط گذاشتنش توی دهان اما به این سادگی که فکر می کنید نیست بسیار مهم است که بدانیم چگونه و چه وقت باید میوه بخوریم راه صحیح خوردن میوه ها چیست؟ این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است اگر میوه ها را به آن صورت بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت بدنتان را با مقدار زیادی انرژی تامین میکنند که این انرژی به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و کاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیتهای زندگی میشود میوه مهم ترین خوراکیهاست برای مثال در نظر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میوه خورده اید تکه میوه آماده است که مستقیما وارد معده و روده تان شود اما به دلیل آن دو تکه نان، از ورود سریع آن به معده جلوگیری می شود در این بین همه غذا فاسد شده، تخمیر میشود و به اسید تبدیل میشود به محض اینکه درون معده، میوه با غذا و آنزیمهای گوارشی تماس پیدا میکند، همه حجم غذا شروع به از بین رفتن و فاسد شدن میکند پس لطفا میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است و یا قبل از خوردن وعده های غذاییتان میل کنید شما بارها شنیده اید که بسیاری شکایت میکنند که هر زمان که هندوانه میخورم، غذا بالا می آید و یا هر زمان که میوه درخت قهوه سودانی را می خورم معده ام نفخ میکند زمانی که موز میخورم همه اش حس اینکه باید فورا به دستشویی بروم را دارم و غیره ... در حقیقیت همه اینها اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید که معده تان خالی است. میوه ها با غذای فاسد شده ترکیب میشوند و گاز تولید میکنند و در نتیجه شما بالا می آورید. جالب است بدانید كه سفیدی مو، تاس شدن، گودی های سیاه زیر چشم و بسیاری مشكلات دیگر اتفاق نخواهد افتاد اگر با معده خالی میوه میل كنید. با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، بایستی بدانیم که چنین موضوعی صحیح نیست که بعضی از میوه ها مانند پرتقال، نارنج و لیمو خودشان اسیدی هستند. چرا که همه میوه ها در بدن قلیایی میشوند. اگر روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید به راز زیبایی، عمر طولانی، سلامت، انرژی، شادابی و وزن طبیعی دست پیدا خواهیم کرد زمانی كه احتیاج به نوشیدن آب میوه دارید فقط آبمیوه تازه بنوشید، كنسروها و آبمیوه ها حتی آب میوه هایی که بسیار سفت هستند را ننوشید میوه های پخته شده را نخورید چراكه هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید كرد و فقط مزه شان را دریافت می كنید. پختن تمامی ویتامین میوه ها را از بین می برد. به هر صورت خوردن میوه كامل بهتر از نوشیدن آب آن است اگر باید آب میوه بنوشید طوری بنوشید که دهانتان پر شود و آن را آرام آرام ببلعید. چرا که باید اجازه دهید که آب میوه با بزاق دهانتان قبل از قورت دادن آن کاملا ترکیب شود میتوانید برای پاکسازی بدنتان 3 روز روزه ی میوه بگیرید به مدت 3 روز فقط میوه بخورید و در آخر متعجب میشوید از اینکه دوستانتان به شما میگویند که چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است. کیوی: میوه کوچک اما بسیار مقوی این میوه منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، ویتامین E و فیبر است حجم ویتامین C این میوه دوبرابر حجم ویتامین C پرتقال است سیب: روزانه خوردن یک سیب، شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز میکند سیب مقدار کمی ویتامین C دارد، اما دارای آنتی اکسیدانها و فلاونهاست (ماده شیمیایی بیرنگ و متبلور) که هر دوی اینها فعالیت ویتامین C در بدن را زیاد کرده و تسهیل می بخشند و در نتیجه ریسک مبتلا شدن به سرطان روده، حملات قلبی و سکته کاهش پیدا میکند توت فرنگی: میوه محافظ توت فرنگی بالاترین قدرت اکسیدانها را در میان اکثر میوه ها دارد و از بدن در برابر ابتلا به سرطان، گرفتگی رگها و رادیکالهای آزاد محافظت میکند پرتقال: دارویی شیرین مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقال جلوی سرماخوردگی را میگیرد کلسترول را کم میکند از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده و یا سنگهای موجود در بدن را از بین میبرد و همچنین ریسک ابتلا به سرطان روده را کاهش میدهد هندوانه: بهترین تسکین دهنده تشنگی که از 92% آب تشکیل شده است همچنین حاوی بالاترین دوز گلاتاتیون است که به بالارفتن سیستم دفاعی بدن کمک میکند همچنین آنها اصلی ترین منبع لیکوپین هستند که اکسیدانی برای مبارزه با سرطان است دیگر مواد مغذی موجود در هندوانه ویتامین C و پتاسیم هستند انبه: نشان بالاترین برای ویتامین C آنها بهترین برندگان برای داشتن بالاترین میزان ویتامین C هستند این میوه سرشار از کاروتین است که حاوی ویتامین A بوده و برای چشم ها هم مفید میباشند نوشیدن آب سرد بعد از غذا مساوی است با سرطان میتوانید باور کنید؟ شاید نوشیدن یک لیوان آب سرد بعد از غذا، بسیار لذت بخش است اما آب سرد مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت میکند و بلافاصله روند هضم غذا را کند میکند زمانی که این رسوبها با اسید واکنش نشان میدهند و شکسته میشوند و سریعتر از غذاهای جامد، توسط روده جذب میشوند بسیار سریع این امر موجب چاقی و سپس سرطان میشود بهتر این است که بعد از غذا، سوپ گرم و یا آب ولرم مصرف کنید متنی مهم در مورد حملات قلبی (مراحل حملات قلبی) این یک شوخی نیست خانمها باید بدانند که تنها نشانه حمله قلبی، احساس درد در بازوی چپ نمی باشد به درد شدید در ناحیه فک و آرواره بسیار توجه کنید هرگز اولین درد در ناحیه قفسه سینه را در هنگام حمله قلبی نخواهید داشت حالت تهوع و عرق کردن شدید از نشانه های معمول است درد آرواره ممکن است شما را از خوابی آرام بیدار کند بهتر است مراقب باشید و آگاه هرچقدر بیشتر بدانیم، شانس بیشتری برای نجات یافتن داریم
برچسب‌ها: مصرف صحيح ميوه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/01/07ساعت 10:52 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
امید که لحظه‌های آخر سال را دریابیم، كمی به خودمان بیاییم و ببینیم كه در این یك سال چه كرده‌ایم، چه چیزی را به دست آورده‌ایم و چه چیز‌هایی را از دست داده‌ایم. آنهایی را كه از دستشان داده‌ایم هیچگاه به دست نمی‌آوریم و فقط می‌توانیم افسوس از دست دادنشان را بخوریم، ولی برای كارهایی كه انجام ندادیم و باید انجام می‌دادیم، هنوز فرصتی باقیست تا كمی تامل كنیم. این روزها كه نوید‌بخش روزهای بهاری است به ما هشدار می‌دهد تا از فرصت‌ها به بهترین وجه استفاده كنیم و مهمتر از همه بخواهیم، به طریقی شایسته عمل کرده و همیشه دعایمان این باشد که در وانفسای قحطی محبت، هیچ چشمی گریان نشود. و اینک در آستانه طلوع اولین روز بهار، در جشن رویش و سرسبزی و در تجسم عظیم ترین دگرگونی طبیعت، بار دیگر تمام امیدهایمان را گره خواهیم زد به دعای تحویــل سال و با ایمان به اینكه وجود ما لبریز شود از وجود خداوند، اندیشه هایمان نیز از این تاثیرپذیری متحــول خواهد شد ... یا مقلب القلوب والابصار ای خدای دگرگون کننده دل‏ها و دیده ها یا مدبر اللیل والنهار ای تدبیر کننده روز و شب یا محول الحول والاحوال ای دگرگون کننده حالی به حال دیگر حول حالنا الی احسن الحال حال ما را به بهترین حال دگرگون کن بهار با آمدنش طعم زندگی را به ما می چشاند و نوروز كه می‌شود همه چیز تازه می‌شود. طبیعت در قاب چشم ما لباس نو می‌پوشد و شكل تازه‌ای می‌گیرد. با آمدن بهار همه خوشحالند و حس و حال ما هم انگار با آمدن عید تازه می‌شود. پول نو، بوی سبزه، ماهی قرمز، تنگ بلور، هفت‌سین، همه چیز برای یك اتفاق تازه و خجسته مهیاست. بهار، مراسم جشن طبیعت است كه سرمست از پایان روزهای مرگ مصلحتی، زندگی دوباره را جشن می گیرد. بهار كه بیاید برف ها آب می شود، خاك یخ زده جان می گیرد و نفس می كشد، دانه های نهفته در خاك، سنگ ها را هل می دهد و آنها را از روی سر و بدنش كنار می زند، گیاهان خشك شده پوست می اندازند و سمفونی زندگی، دوباره نواخته می شود، اما هیچ كدام از این حال ها به ما آدم ها دست نمی دهد ولی شاید آن جنب و جوش روزهای آخر اسفند و اوایل فروردین و آن ولع خرید كردن را بشود به حساب حالی به حالی شدن آدم ها در آستانه بهار گذاشت. ما نه مثل برف آب می شویم و از شیب تند كوه پایین می ریزیم و نه مثل خاك، پوسته یخ زده تنیده به دورمان را می شكافیم و نفسی تازه می كنیم بلكه به جایش چیزهای تازه می خریم و خانه ها و ظاهرمان را نو می كنیم. شاید این هم نوعی همنوا شدن با سمفونی طبیعت باشد، یك نوع همدلی با بهار ولی به سبك آدمی زادی اش! همین هاست كه بهار را بی نظیر می كند، همین است كه با اینكه بهار میلیاردها سال عمر دارد باز هم هرسال برای آمدنش ذوق می كنیم و مثل نوزادی تازه رسیده به رویش لبخند می زنیم. بهار شاهكار خداست، شیرین كاری طبیعت، دستی كه از آسمان به سوی ما دراز می شود و حیف است كه این دست از صمیم قلب در پنجه های ما فشرده نشود. حلـول سال نـو بر همگی مبـارک و هر روزتـان شادمـانه چـون نـوروز
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/01/07ساعت 10:40 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
نكات طلایی برای فرار از استرس با نزدیك شدن به آخر سال افراد روزهای پرمشغله‌ای را سپری می‌كنند. اگر فكر می‌كنید كار زیادی دارید باید بدانید استرس كارایی را كاهش می‌دهد. استرس‌های مزمن ممكن است كارمندان را در محل كار دچار خستگی و ضعف و بی‌حالی كند. واضح است رهایی از این انواع استرس برای افراد پرمشغله مهم است. راهكارهای زیر باعث می‌شود انرژی بیشتری را احساس كرده و با موفقیت سطح استرس را كاهش دهید. در این حالت است كه زمان اضافه خواهید آورد. مسكن‌های ضداسترس اگر احساس می‌كنید زیر سلطه یك برنامه پر مشغله روزانه قرار گرفته‌اید از استراتژی تسكین استرس و تمرینات تنفسی استفاده كنید. تنفس عمیق واكنش‌هایی را كه در بدن منجر به بروز استرس می‌شود، خاموش می‌كند. كاهش مصرف كافئین خیلی از افراد در زمان‌هایی كه احساس می‌كنند تحت فشار كاری زیادی قرار دارند، اقدام به نوشیدن یك فنجان قهوه، چای یا نوشابه می‌كنند با این تصور كه سطح انرژی‌شان را بالا ببرند، ولی این شیوه نادرست است؛ زیرا كافئین موجود در قهوه و برخی نوشابه‌ها واكنش‌های استرس‌زا را در بدن تشدید می‌كند. بنابراین لازم است راه‌های دیگری را برای كسب انرژی امتحان كنید. خواب كافی هنگامی كه برنامه روزانه‌تان خیلی شلوغ است نخستین چیزی كه سراغ‌تان می‌آید خواب است. خواب فرد را بی‌حال و خسته می‌كند. درواقع بهتر است در طول شب یك خواب كافی و راحت داشته باشید. ورزش‌های سریع اگر احساس بی‌حالی و خستگی می‌كنید یك تمرین ورزشی كوچك انرژی‌بخش خواهد بود. برخلاف برخی مردم كه تصور می‌كنند انجام حركات ورزشی نیازمند زمان است و باید حتماً در باشگاه‌های ورزشی انجام شود تنها چند حركت ساده نرمشی، استرس را دور می‌كند. تغییر نگرش استرس كارایی افراد را هنگام انجام كارها كاهش می‌دهد. بنابراین لازم است یاد بگیرید كه به استرس به عنوان یك چالش نگاه كنید نه به عنوان یك عامل تهدیدكننده. این مسأله می‌تواند به شما انرژی بیشتری برای مقابله با چالش بدهد. روش‌های طلایی اگر زمان كافی برای مدیریت استرس ندارید، برخی از نابودكننده‌های استرس را كه به زمان اندكی نیاز دارند، امتحان كنید. مصرف ویتامین‌ها و گوش دادن به موسیقی یك راه‌حل شگفت‌انگیز برای تسكین استرس است. نه گفتن افراد دلایل مختلفی برای روزهای شلوغ خود دارند، اما بسیاری از مردم هنگام انجام كارها نمی‌توانند به خواسته‌های دیگران نه بگویند. لازم است با یك برنامه‌ریزی بهتر به خواسته‌های دیگران كه زمان زیادی را می‌گیرد، نه بگویید. یكی از شایع‌ترین نگرانی‌ها و شكایات مردم به ویژه كارفرمایان این است كه به اندازه كافی زمان برای انجام كارها ندارند. مدیریت زمان و مدیریت استرس دوموضوعی است كه در كنار یكدیگر مورد بحث قرار می‌گیرند. تصورات نادرست همه افراد تصور می‌كنند استرس بد است اما اینگونه نیست، استرس در زندگی ما تاثیرات مثبت هم به جا می‌گذارد. استرس خوب همان هیجانی است كه هنگام انجام كارها داریم و استرس بد همان لرزش و دلواپسی است. محققان می‌گویند وقتی برای انجام كاری در زمان مشخص برنامه‌ریزی می‌شود، همین برنامه ریزی وقت و زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.اگر تصور می‌كنید، مصرف كافئین و شكر باعث می‌شود سریع‌تر كارتان را انجام دهید سخت در اشتباه هستید. تحقیقات نشان می‌دهد كافئین و شكر قوای ذهنی را كاهش می‌دهند. مشكل مدیریت زمان به این معنی نیست كه زمان كافی وجود ندارد بلكه به این معناست كه زمان انجام كارهای بیهوده وجود ندارد و باید همه وقت را به نفع كارهای خود صرف كنید. بهتر است آنچه را مهم و ضروری است در برنامه روزانه بگنجانید زیرا انجام دادن كارهای غیرضروری نه تنها وقت‌گیر است بلكه باعث سردرد می شود و نوعی علایم هشداردهنده مانند گیجی در فرد به وجود می‌آورد. محققان تشكیل جلسات اضافی را زباله‌های وحشتناك زمان نامیده اند. بهترین راه‌حل این است كه در یك زمان كوتاه‌تر مسائل را به دیگران یادآوری كنیم. قطعاً این كار نتیجه بهتری در برخواهد داشت.
برچسب‌ها: نكات طلایی برای فرار از استرس
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/01/07ساعت 10:33 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
20 راه جالـب برای تشخیـص عشـق واقـعی گرایش بین زن و مرد در نوع خود میتواند مفید یا مضر باشد. البته بیشتر ما حداقل یک بار در زندگی تمایل قوی را نسبت به فرد مخالف حس کرده ایم، خوب!، این حس در مورد روابط معمولی شاید بتواند موثر باشد ولی در مورد مسئله ی ازدواج اگر بخواهیم تنها با اکتفا به این تمایلات و بدون توجه به معیارهای دیگر روان شناسی، تصمیمی بگیری، ویران کننده است، چراکه نتیجه ای جز رنج، ترس از آینده، تحلیل انرژی و در آخر، در فاصله زمانی کم دچار افسردگی و سرخوردگی می شویم! در تنهایی و با صداقت کامل با خود به نکات زیر توجه کنید. مطمئنا" در آخر می توانید به این سوال پاسخ دهید که آیا شما واقعا" عاشق هستید یا... ؟! و دیگر اینکه اصلا نشانه های یک تمایل و گرایش مفید چیست ؟ چطور می توانید بفهمید که شخص مورد علاقه شما همان کسی است که می خواهید ؟! 1. با او بسیار راحت هستید، گویی که سالهاست او را می شناسید. 2. در بسیاری از موارد با یکدیگر هم عقیده هستید مثل باورهای فردی، ارزشها، اهداف و فلسفه ی زندگی. 3. وجود حس تساوی با هم، به طوری که هیچ کدام از شما دو نفر، خود را برتر از دیگری نمی داند. 4. از امور روزمره یکدیگر آگاه هستید و در این روابط برای هم حس سرزندگی و شادابی روحی را به ارمغان می آورید. 5. با یکدیگر راحت هستید و احساس غریبی نمی کنید، روز به روز شادی و صمیمیت بین شما بیشتر می شود. 6. روح و روان یکدیگر را با توجهات متقابل، تحسین، تایید و تمجیدها زنده می کنید و به این صورت است که زندگی رمانتیکی را تجربه خواهید کرد. 7. از اینکه اوقات بیشتری را در کنار هم باشید لذت می برید و از هم خسته نمی شوید ! 8. همیشه نسبت به او گرایش دارید و این حس با هم بودن بیشتر و بیشتر می شود. 9. در همه حال برای پیشرفت یکدیگر تلاش می کنید ولی نه در آن حد که هر یک از شما احیانا" استقلال شخصی خود را از دست داده باشید! 10. در حفظ صمیمیت بیشتر رابطه و حل مشکلات زندگیتان در مقایسه با زوج هایی که بدون این حس و تنها بطور رسمی با هم ازدواج کرده اند، موفق تر هستید. 11. با هم گرم، قابل انعطاف، صمیمی، رئوف و دلسوز یکدیگر هستید و هر دو بر آنید تا این عواطف هر روز افزون شود. 12. براحتی از اشتباهات هم چشم پوشی می کنید و دوباره روابط شما به همان نزدیکی قبل باقی است. 13. احساس می کنید که متعلق به هم هستید (البته این حالت نباید با احساس تحت کنترل بودن یا مالکیت همراه باشد) و دیگران شما را زوجی خوشبخت و جدانشدنی می دانند. 14. با گذشت، فداکاری و بزرگ نکردن اشتباهات یکدیگر، در کنار هم احساس امنیت می کنید و هیچ ترسی بابت از دست دادن هم ندارید. 15. عواطف و امیال جنسی شما نسبت به هم بسیار قوی و غیر قابل اجتناب است. 16. ناخود آگاه احساسات و عواطف جنسی خود را نسبت به هم نشان می دهید و نه از روی عادت، در این حالت است که امنیت روحی ایجاد می شود و خیال هر دو طرف بابت عدم وجود انحرافات اخلاقی در یکدیگر راحت است. 17. همیشه در دسترس هم هستید و می توانید روی وجود هم حساب کنید. 18. بین شما انرژی های مثبت زیادی است که حس اشتیاق به زندگی را افزون می کند. 19. با گذشت زمان روابط شما مستحکم تر شده است. 20. روابط شما طوری بر یکدیگر تاثیر داشته که اگر با خودتان رو راست باشید می بینید که شما شخصی بهتر و متفاوت نسبت به گذشته هستید. برگرفته از:www.persian-star.net
برچسب‌ها: عاشق واقعي كيست
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/01/07ساعت 10:22 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
گفتند ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﭼﻴﺴﺖ
                                  

        ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻱ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﺍﺳﺖ
            


  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﭼﻴﺴﺖ ؟

                                                              
                                                                                                          
       ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ

  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻴﺴﺖ  ؟

                            
      ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺯﻳﺴﺖ


  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﮐﻴﺴﺖ  ؟

                                                 
           ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﻻﻳﻖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﻱﺍﺳﺖ   ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﮐﻴﺴت  ؟
                                                       
       
                                       
                                                                                                      ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺟﺰ ﺗﻮ  ﮐﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ


برگرفته از:http://.3133.blogfa.com
+ نوشته شده در  جمعه 1391/12/18ساعت 10:0 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

ایین واسرار چهار شنبه سوری

     چهار شنبه سوری یکی از جشنهای دیرینه ی ایرانیان می باشد که در شب چهار شنبه ی اخر سال برگزار می شود واین جشن نیز مانند بسیاری از جشنهای دیگر ایرانیان ریشه در فرهنگ و سنت مردم ایرانی دارد .

    بنده هم فرارسیدن سال نو وبهار طبیعت

 را خدمت همه ی دوستان وهمکاران ودانش ـ

 اموزان عزیز وهمه ی کسانی که در خانه تکانی

 دلشان ودر غبار روبی روح وجسمشان هنوز هم

 جایی برای ما اختصاص داده اند تبریک عرض نموده

  وارزو سالی خوب وخوش همراه با سلامتی برای 

 همه وخانواده های محترم ومعزز رادارم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
گفته شده که (سور)با گرمی فضا هم معنی می باشد وبه عبارتی باید پوسته ی زمستان را شکافت واز لانه بیرون زد وخواب زمستانی را کنار گذاشت ونوید کشت وکشاورزی داد.

    همچنین سور به معنی شادی وجشن وسرخ نیز امده است واین ایین در جاهای مختلف با رسم ورسوم خاص خود بر گزار می شود بر افروختن اتش رسم مشترک چهار شنبه سوری میان ایرانیان است واین رسم تک بیتی های عمومی وجاودانه هم دارد .                ((زردی من از تو              سرخی تو از من))

     مردم در واقع بواسطه ی این شعر عامیانه علاوه بر ارزوی خوشبختی و تندرستی برا ی هم زردی وافسردگی وضعف یک سال سپری شده را دفع وبجای ان گرمی ونشاط وسرخی اتش را برای خود به دست می اورند وانرژی لازم جهت تحرک وفعالیت برای سال اینده را کسب می کنند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

         پیشینه وجایگاه اتش در فرهنگ ایرانی

      برطبق مستندات وشواهد تاریخی اتش هم چون اب در نزد ایرانیان قدیم از جایگاه والایی بر خوردار بوده است به روایت از ((هرودت ))مورخ یونانی و ((مسعودی)) مورخ ایرانی در پندار ایرانی ها اتش پاک کننده وروشنی بخش است.

      این نماد پاک بودن در داستان سیاوش شاهنامه ی فردوسی اورده شده است که سیاوش برای اثبات بی گناهی اش باید از اتش بگذرد واگر او بی گناه وپاک باشد از اتش سالم بیرون می اید.

      در دین اسلام نیز اتش جزومطهرات به شمار امده است وبه مقدس بودن نور واتش اشاره شده است وخصوصا" نزد زرتشتیان مظهر خداوند بوده وبیماری ها زشتی ها بدی ها وهمه ی افات و بلایا در عرصه ی تاریکی مظهر ونماد اهریمن بوده است.

      افروختن اتش در چهار شنبه سوری می تواند کنایه از را ه یافتن روشنی ومعرفت در دل وروح باشد که اثار اهریمن ونحوست ونامبارکی را از میان بر می دارد و به همین دلیل جشن سوری پایان سال را به شب اخرین چهار شنبه ی سال منتقل می کنند تا با طلیعه ی سال نو خوشی و خرمی و شادکامی ایجاد شود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

          پیشینه ی تاریخی چهارشنبه سوری

    تردیدی نیست که ریشه واصل این مراسم به ایرانیان باستان پیوند می خورد .ولی اینکه ایا این مراسم مربوط به زرتشتی ها بوده ویا بعد از ورود اعراب به ایران به وجود امده نظرات گوناگونی وجود دارد.

       ۱.برخی می گویند سال نزد ایرانیان زرتشتی ۱۲ماه سی روز ه بوده است وسی نام برای سی روز ماه می اوردند که نامهای فرشتگان بوده است وهر گاه نام روز با نام ماه قرین می شد جشن ان ماه را برگزار می کردند وانها روز های هفته نداشتند .بنابر این چهارشنبه سوری معنایی نداشت.لذا چهار شنبه سوری بعد از ورود اعراب به ایران رواج پیدا کرد ه زیرا در نزد انان چهارشنبه روز نحس وبد یمنی به حساب می امده وانها در شب این روز جشن می گرفتند تا به گونه ای نحوست ان را از بین برده باشند.

       این بدین معناست که اعراب از خاصیت پاک کنندگی اتش استفاده کرده وجشن سوری ایرانیان را با چهار شنبه نحس خود پیوند داده اند تا با افروختن اتش در شب چهارشنبه ی اخر سال از نحوست وناکامی به دور باشند.

     ۲.ولی برخی علت اصلی بر افروختن اتش را اعتقاد زرتشتیان دانسته اند وعقیده دارند که جشن سوری از سنت ها واداب انان بوده واتش را نماد شادمانی وستایش اهورا مزدا می دانستند

     ۳.برخی هم چهارشنبه سوری را شکل عوض شده ی جشن سده یا اتش نوروزی دانسته ودرواقع اماده می شدند برای سال جدید وناپاکی ها وبدی ها را از خود می راندند.

     باتوجه به عقاید فوق می توان بیشتر به نظر اول تکیه کرد زیرا خود زرتشتیان برخی اداب مربوط به چهارشنبه سوری ازقبیل روشن کردن اتش در کوچه وخیابان ویاپریدن از ان را توهین به شان اتش دانسته اند .پس بهتر است سنت چهارشنبه سوری را تلفیقی از دوفرهنگ ایرانی اسلامی بدانیم.

     در نزد شیعیان هم یک دلیل وداستان بر تطبیق جشن سوری با چهارشنبه سوری تازی اورده شده است.ان قیام مختار سردار شیعی معروف عرب است واو همان کسی است که به خونخواهی امام حسین (ع) ویارانش قیام میکند وبرای اینکه مخالف وموافق خود را از هم تمیز دهد اعلام می دارد که شیعیان بر بالای بامها ی خود اتش بیافروزند تا موافق ومخالف معلوم شود واین شب مصادف بود با شب چهارشنبه سوری اخر سال واز ان به بعد مرسوم می شود که ایرانیان مراسم اتش افروزی را در شب چهارشنبه ی اخر سال برگزار کنند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

      اداب واعمال شب چهار شنبه سوری

    ۱.افروختن اتش

    ۲.مراسم قاشق زنی

    ۳.فالگوش ایستادن

     ۴.شال انداختن

     ۵.خریدن لوازم سال نو

     ۶.رفت وروب خانه برای تحویل سال نو

     ۷.دود کردن اسپند

     ۸.کوزه شکنی

     ۹.توزیع اجیل مشکل گشا

    ۱۰. گره گشایی

    ۱۱.سبزه گره زدن

    ۱۲.جمع اوری شاخه های خشک وافروختن اتش

    ۱۳.نان ونمک پخش کردن بین بچه ها

    ۱۴.زاج سوزاندن

       واما مهمتر ین نکته برای گفتن این که هر ساله استفاده از مواد محترقه در چهار شنبه ی اخر سال تلفات وخسارات بسیار زیادی بر اثر بی احتیاطی وعدم رعایت اصول ایمنی برای همگان بخصوص کودکان ونوجوانان بوجود می اورد وخواسته یا نا خواسته جان عده ای را نیز می گیرد که غیر از خسارات مالی خیلی ها را نیز دچار نقص عضو می کند .ان چه به عنوان مواد محترقه واتش زا در این شب مورد استفاده قرار می گیرد اغلب به صورت ترکیبی از مواد دست ساز خانگی است که این مواد بقدری حساس هستند که حتی براثر جابجایی یا وارد شدن ضربه ورسیدن حرارت اندک منفجر می شوند.

  سوختگی درد ناک ترین وشایع ترین حادثه ای است که برای نوجوانان وجوانان در شب چهارشنبه سوری رخ می دهد .طبق گزارشات موجود امار مردان اسیب دیده از زنان بیش تر است .استرس ناشی از پرتاب مواد محترقه باعث اختلالات روانی می شود واثرات صداهای ناگهانی مواد انفجاری برای افراد مضطرب و زنان باردار وکودکان وافراد پیروبیماران قلبی -عروقی خسارات جبران ناپذیری را به بار می اورد.

    بیایید با کمک یکدیگر چهارشنبه سوری شادی داشته باشیم وتلاش کنیم تا با رعایت نکات ایمنی جشن چهار شنبه ی اخر سال را با اتش زدن بوته ها ودور بودن از هر گونه مواد محترقه وبا رعایت اداب ورسوم این عید باستانی جشنی به یاد ماندنی برای خود واطرافیان ودوستانمان بجای بگذاریم  .

  انشا الله و به امید دیدار در شب چهار شنبه سوری  .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدبرچسب‌ها: آيين وآداب ورسوم ايراني
+ نوشته شده در  شنبه 1391/12/12ساعت 3:30 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

متخصصان معتقدند والدین باید در مقابل رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه کودکان خود با آرامش، مصمم و با نظم و قانون روشن و واضحی واکنش نشان دهند.

والدین در این شرایط به هیچ وجه نباید به بحث و گفت و گو با کودک بپردازند و یا زیاد صحبت کنند.
بنابراین گزارش و به گفته آنها وقتی والدین بخواهند این وضعیت را بلافاصله با اخطار دادن و تحریم و تهدید کردن به نفع خود کنند نتیجه عکس می گیرند و حتی باعث تشدید عصبانیت و خشم کودک خود می شوند.
به نظر آنها بهتر است که ابتدا از هم جدا شوند و کودک را به اتاق خودش بفرستند و بعد از گذشت مدتی که کودک آرام شد در این باره با وی به گفتگو بپردازند و اجازه دهند کودک مانند خودشان در رابطه با موضوع صحبت کند.
همچنین در این شرایط والدین باید از عصبانی شدن و فشار روحی کودک جلوگیری کرده و به این توجه داشته باشند که کودک در این شرایط بادقت به حرفهای آنها گوش می کند.
روانشناسان معتقدند والدین باید در موقعیت های شخصی با دختریا پسر خود صحبت و گفتگو کنند آنها باید به فرزندان خود کمک کرده تا با مشکلات خود کنار بیایند و به انها راه حل هایی در این باره ارائه دهند در صورتیکه کودک رفتار خوبی داشت و هنگام عصبانیت خود را کنترل کرد وی را تشویق کنید.
براساس این گزارش رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه همیشه یک سیگنال هشدار دهنده است و در شرایط حاد والدین باید به یک روانشناس مراجعه کنند زیرا رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه کودک می تواند ناشی از ترس یا درک نکردن درست یا بی توجهی یا حتی ناشی از اختلال بیش فعالی در کودک باشد.

      


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيداضطراب و موفقیت


خودباروری در تعقیب اهداف به ما انرژی و نیرو می بخشد . به ما اجازه می دهد تا کسب موفقیت ها احساس رضایت و خشنودی بیشتری کنیم . زمانی که خودباوری ما بالاست ، موفقیت به نظر ما طبیعی و مناسب جلوه می کند .
اگر چه ، زمانی که خودباوری ما ضعیف است ، موفقیت باعث اضطراب می شود و اضطراب هم به خودی خود باعث تحریک رفتار خودشکنانه می شود . امروزه ، همانگونه که زنان بیشتری وارد محلهای کار می شوند و برای خود حرفه و کسب و کار راه می اندازد ، با فراوانی قابل ملاحظه ای با انواعی از این مشکل در بین آنها ، مواجه می شوم .
من این مشکل را اضطراب موفقیت می نامم. این حالت احساس ترس و وحشتی است که افرادی با خودباوری پایین ، زمانی که زندگی کاریشان به خوبی پیش می رود و با دید عمیق آنها در مورد خودشان و آنچه که تصور می کنند برایشان مناسب است در تضاد است، دچار آن می شوند .
ژان که مالک شعباتی از فروشگاه های کوچک بود می گفت : «من همیشه بلند همت ، پرکار و پرانرژی بوده ام . زمانی که با دیوید که یک پزشک متخصص است و نسبت به من خیلی کمتر کاری و فعال است ازدواج کردم با خودگفتم که تفاوتهای بین ما اهمیتی ندارد چون که او انسانی خونگرم و احساساتی است و چیزی که اهمیت دارد نیز همین است . اما هنگامی که در حرفه خود موفق شدم ، شروع به احساس گناه در مورد دیوید کردم ؛ چرا که من از او خیلی موفقتر بودم . همچنین این واقعیت که او فردی بی انگیزه بود باعث عصبانیتم می شد. ندای درونی به من می گفت «از زنان انتظار نمی رود که در کارشان موفق باشند ؛ آنها نباید از شوهرانشان پیشی بگیرند » آنقدر در احساس گناه خود غوطه ور شدم که شروع به دعوا و مجادله با مشتریان کلیدی و مهم خودکردم – و حرفه و کارم شروع به نقصان نمود . حالا بعد از سه سال و کابوسهای فراوانی که پشت سر گذاشتم می خواهم دوباره سعی کنم و حرفه و کارم را از نو بسازم . اما باید اول بدانم که چه اشتباهی مرتکب شدم و چرا ، تاهنگامی که دوباره به موفقیت نایل شدم ، همان الگوی قبلی را تکرار نکنم .»

 منبع :سایت پزشکان

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


+ نوشته شده در  جمعه 1391/12/11ساعت 4:40 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
زمین و دانستنی های آن

مقدمه

زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی است. ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه لایه‌های مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافته است. هسته داخلی فلزی و جامد بوده و توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب است، احاطه شده است. فاصله متوسط از خورشید 60.149 کیلومتر قطر استوا 12756 کیلومتر مدت حرکت وضعی 93.23 ساعت مدت حرکت انتقالی 26.365 روز سرعت حرکت انتقالی 79.29 کیلومتر در ثانیه دمای سطحی 55 تا 70 درجه سانتیگراد جرم (زمین = 1) 00.1 چگالی متوسط (آب = 1) 52.5 جاذبه (زمین = 1) 1 تعداد قمر 1 زمین شرایط بسیار منحصر بفردی دارد. هیچکدام از سیارات دیگر آب مایع و جو پر اکسیژن نداشته و حیات در آنها وجود ندارد. تکامل تدریجی زمین که 4.5 میلیارد سال طول کشیده است، همچنان بطور طبیعی و نیز بر اثر فعالیتهای انسان ادامه خواهد داشت. همچنین چگالی زمین از تمام سیارات دیگر بیشتر است. زمین در آغاز شکل گیری در اوایل پیدایش منظومه شمسی ، ذرات ریز غبار موجود در قرص خورشید که عمدتا از گاز و غبار تشکیل شده بود، پس از برخورد به هم چسبیده و اجسام بزرگ و بزرگتری را بوجود آوردند. بدین ترتیب چهار سیاره درونی از این ذرات شکل گرفتند. 4.5 میلیارد پیش ، زمین دارای سطحی داغ ، قرمز و نیمه مذاب بود. پس از گذشت میلیونها سال ، سطح زمین شروع به سرد شدن نمود و پوسته جامدی ، به دور زمین بوجود آمد. گازهای داغ و مواد مذاب از لایه‌های زیرین و از طریق دهانه‌های آتشفشانی بیرون زده و جو ضخیم زمین را بوجود آوردند. در همین مدت شهاب سنگهای زیادی به سطح زمین خوردند و هزاران گودال شهاب سنگی را در سطح زمین بوجود آورد. و مقدار زیادی غبار به جو زمین اضافه کردند. پس از یک میلیارد سال ، زمین به اندازه کافی سرد شده بود تا بخار آب موجود در جو متراکم شده و قطرات آب را بوجود آورد. این قطرات آب میلیونها سال به شکل باران شدید به سطح زمین افتاده ، باعث پاک شدن جو زمین و بوجود آمدن اقیانوس شدند. کره زمین به تدریج به شکل کنونی درآمده است.

زمین در آغاز شکل گیری

با سرد شدن زمین ، شرایط لازم برای پیدایش حیات در آن فراهم شدند. نحوه پیدایش و تکامل زمین زمین در بدو پیدایش بصورت کره‌ای از مواد بسیار داغ و نیمه مذاب بوده که به تدریج عناصر سنگین‌تر ته‌نشین شده و هسته فلزی را به وجود آوردند ، و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند. پس از گذشت میلیاردها سال زمین سرد شد، سطح زمین جامد گشت، جو زمین شکل گرفت، و اقیانوسها بوجود آمدند. تکامل زمین هنوز ادامه دارد. پوسته زمین توسط فورانهای آتشفشانی در کف اقیانوسها نوسازی شده و دائما بر اثر زمین لرزه‌ها و حرکتهای قاره‌ای در حال تغییر و تحول است. تناسب گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر است. مشخصات زمین زمین سیاره‌ای است منحصر بفرد ، دارای آب مایع و جوی که قسمت اعظم آن از نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده که تداوم حیات را ممکن می‌سازند. در منظومه شمسی ، زمین پنجمین سیاره از لحاظ بزرگی و سومین سیاره نزدیک به خورشید است. چگالی زمین از تمامی سیارات بیشتر است. زمین در منظومه شمسی دو نوع حرکت ، وضعی و انتقالی دارد. در حرکت وضعی زمین در یک شبانه روز به دور خودش می‌چرخد و در حرکت انتقالی در یک سال مداری بیضی شکل حول خورشید را طی می‌کند (مدار زمین). کره مغناطیسی با چرخش زمین به دور خودش ، چرخه‌هایی در هسته خارجی آن که از آهن مذاب تشکیل شده بوجود آمده ، جریانهای الکتریکی تولید می‌کنند. این جریانها باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی در فضای اطراف زمین شده و پوششی محافظ در اطراف آن ایجاد می‌کنند (کمربند تشعشعی زمین). این میدان که کره مغناطیسی نامیده می‌شود، زمین را در برابر جریانهای سریع ذرات باردار بادهای خورشیدی محافظت می‌کند. بعضی از این ذرات در دو نقطه میدان مغناطیسی به نام کمربندهای «وان آلن» به دام می‌افتد. کره مغناطیسی بیشتر بادهای خورشیدی را از زمین دور می‌کند، اما جریانهای ذرات باد خورشیدی آنقدر قوی هستند که قسمت جلویی کره مغناطیسی را مسطح نموده و باعث کشیدگی عقب آن می‌شوند. آینده زمین از آنجا که حیات در زمین) وابسته به خورشید است، آینده کره زمین نیز به آینده خورشید وابسته خواهد بود. حدود 5 میلیارد سال دیگر ذخایر انرژی خورشید تمام شده و خورشید به یک غول سرخ تبدیل می‌شود و افزایش حجم می‌دهد. گرمای شدید حاصل از افزایش حجم باعث آب شدن یخ مناطق قطبی و بالا آمدن آب اقیانوس می‌شود. سپس جو زمین شروع به تبخیر می‌کند و گیاهان خشک آتش می‌گیرند. در چنین شرایطی امکان حیات در زمین کلا از بین می‌رود. انتظار نجومی شاید انسان در آینده بتواند قبل از وقوع فاجعه‌های فوق زمین را به جایی دورتر از خورشید منتقل کند. شاید امکانات آینده ، انسانهای آن زمان به سیاره قابل سکونت دیگری کوچ کنند. شاید بشر بتواند مانع از وقوع فاجعه‌های فوق در خورشید و زمین شود. باید پنج میلیارد سال انتظار کشید. تاریخ پیدایش جهان تئوری بیگ بنگ(مهبانگ) برجسته ترین تئوری علمی است که تاکنون در مورد پیدایش جهان ارائه شده است. به طور تخمینی انفجار بزرگ در حدود 15 میلیارد سال گذشته رخ داد. با اینکه بشر سالیان سال است که در جستجوی درک پیداش جهان است اما تنها در طی 50 سال گذشته توانسته است که به پاسخ برخی از سوالات در باره پیدایش جهان و عالم گیتی دست یابد. در طول این سالیان تمدنهای مختلف با به وجود اوردن گونه های مختلف کیهان شناسی سعی بر ان داشته اند که فلسفه هستی و پدیده های که در طبیعت و اسمان تاریک رخ میدهد را روشن سازند. به طور قابل ملاحظه بعضی از عقاید مطرح شده از بعضی جهات به واقعیات نزدیک بودهاند. نظریه انفجار بزرگ در ابتدا توسط کشیش بلژیکی به نام Georgs Lemaitre در سال1927 بیان شد.فرضیه او بعد از مشاهده ی تغییر red shift (خطوط طیف قرمز که برای اندازه گیری فاصله ستارگان از زمین به کار میرود) در سحابی های دور دست ( توده های عظیم گازی) توسط ستاره شناسان ،به عنوان مدل مبنی بر فرضیه ی نسبیت برای جهان مطرح شد. اما فرضیه بیگ بنگ زمانی قاطعانه مورد تایید قرار گرفت که این تشعشعات در سال 1964 توسط Arno Penzias وRobert Wilson کشف شد. که بعدها این 2 نفربه علت همین کشف خود برنده جایزه نوبل شدند. به طور تخمینی 15 بیلیون سال پیش تمامی مواد و همچنین فضا در یک حجم کوچک و بسیار داغ فشرده شدند ودر کمتر از یک ثانیه شروع به انبساط کردند که همچنان ادامه دارد. قبل از انفجار بزرگ چه اتفاقی افتاد؟ تا به حال کسی جواب این سوال را نمی داند اما نظریات گوناگونی در این باره وجود دارد.به عقیده برخی لکه اولیه به وسیله نوسانات کوانتوم در خلاء به وجود امد برخی دیگر بر این باورند که لکه اولیه در اثر اتفاقاتی که در کیهانی دیگر روی داده به وجود امده.عده ای دیگر بر این باورند که کیهان خودش را در طول تریلیونها سال بازسازی می کند و هر بار که دو تا از ابعاد با هم برخورد می کنند انفجار بزرگ رخ می دهد و البته نظریات دیگری هم وجود دارد. سعی ما در اینجا این است که تا جایی که علم امروزی قادر به ان است وقایعی را که منجر به پیدایش هستی شد توضیح بدهیم. اولین 3 دقیقه در ثانیه 0 : در حال حاضر قبل از انفجار بزرگ کیهان خیلی داغ و غلیظ است. قوانین فیزیک هنوز قابل کاربرد نیستند. در لحظه ایجاد حداقل 10 بعد برای شکل دادن به کیهان به وجود می ایند. از این ابعاد تنها 4 بعد به وجود خود ادامه می دهند که ما انها را می شناسیم: 3 تا از ابعاد فضا و یک بعد زمان. در نتیجه روی دادن انفجار بزرگ فضا منبسط شده و سپس خنک می گردد در این حین نطفه حوادث مهم بسته می شود که به اختصار انها را مرور می کنیم....

0.000000000000000000000000000000000000000000 1 (10-43) ثانیه : گرانش یا جاذبه که یکی از 4 نیروی بنیادیست پدیدار می گردد.

 10.000000000000000000000000000000000 (10-34) ثانیه : ماده تشکیل می شود قطعات ساختاری مانند ذرات کوارک لپتون فوتون و نوترون به کیهان سرازیر می شوند. قابل یاد اوریست که در این لحظه کیهان به اندازه یک هندوانه می باشد. 0.000006 (10-6) ثانیه : کوارک ها به همدیگر می پیوندند در نتیجه پروتون و نوترون به وجود می ایند. پروتون و نوترون که هر کدام از 3 کوارک تشکیل شده اند ذرات اصلی در هسته تمامی اتمها می باشند. در دقیقه 3: در ابتدا به دلیلی که هنوز هم برای دانشمندان معلوم نیست یک الکترون به وجود آمد این الکترون با جذب انرژی با یک الکترون دیگر ترکیب شد و یک پروتون به وجود آورد این الکترون و پروتون با هم دیگر سایر اجزای اتم از قبیل پوزیترون میون و ... را پدید آوردند و بدین ترتیب اولین عنصر ( هیدروژن) تشکیل شد. هیدروژن های تشکیل شده با پدیده های هم جوشی باعث به وجود آمدن عناصر سنگین تر از قبیل هلیم و لیتیم (که سبکترین عناصر می باشند) شدند. از با هم بودن این عناصر جرمی تشکیل شد که به تدریج با آزاد کردن انرژی به اجرام کوچک تر تجزیه میشد ( این فرآیندها چند صد میلیارد سال طول کشیده است) اما یکی از این اجرام بسیار سنگین به علت فراوانی انرژری درونی حاصل از هم جوشی و شکافت هسته ای به یک باره منفجر شد و اجزای کوچک تری با ثبات اتمی بیشتر نسبت به جرم اولیه پدید آمدند. بعد از 300 هزار سال: میانگین دما به 3000 درجه کاهش یافته است (برابر با 5000 درجه فارنهایت). الکترونها قادر به ماندن در مدار هسته هستند . اتمهای هیدروژن و هلیوم سر انجام سوخت ستارگان را به وجود می آورند. بعد از یک ملیون سال: تا این زمان کیهان کدر و مات بوده است وغیر قابل رویت و این به دلیل فزونی الکترونهای رها شده است هنگامی که بیشتر الکترونها در مدار هسته قرار میگیرند کیهان شفافتر شده و دیدن آنسوی کیهان ممکن می شود . زمان زیادی طول خواهد کشید تا کسی برای دیدن در پیرامون باشد...... نزدیک شدن به یک میلیارد سال در این زمان کیهان که هنوز در مراحل اولیه گسترش است از ابرهای غول پیکر هیدروژن و هلیوم که به طور نا برابری در فضا هستند تشکیل شده است .اما رخداد شگرفی در شرف وقوع است. چیزی بهت انگیز و با عظمت در هر دو پیچیدگی و سادگیش.... 000 400 سال بعد از انفجار بزرگ کیهان شفاف می شود. ذرات بوجود امده از انفجار بزرگ ( الکترون پروتون و نوترون) با همدیگر ترکیب شده و اتمها را بوجود می اورند ( بیشتر هیدروژن و مقداری هلیوم و مقدار کمتری لتیوم). به این دلیل که اتمها از نظر بار خنثی می باشند ( بر خلاف الکترون که بار منفی و پروتون که بار مثبت دارد) انها در حرکت ذرات نور ( فو تونها ) که حالا می تواند مسافت طولانی را طی کند دخالت نمی کنند. امروزه اولین فوتونها از ان زمان را هنوز می توان به عنوان ارتعاشات امواج ریز کیهانی مشاهده نمود. چند بیلیون سال بعد: به وجود امدن خوشه های کهکشانی: نوسانات کوانتوم بسیار کوچک و مادون اتمی در. 10000000000000000000000000000000 ثانیه به وجود امده در انفجار بزرگ باعث به وجود آوردم امواجی ناهموارمی شود که با انبساط کیهان بزرگتر می شود. این امواج ناهموار به طور تخمینی کوچکترین انها جرمی برابر با 500 ترلیون خورشید را دارا بود. این امواج ناهموار منشاء خوشه های کهکشانی هستند که ما امروزه می بینیم. به وجود امدن کهکشانها: جاذبه گرانشی به تدریج بی نظمی هایی را در تراکم ( چگالی ) مواد تشدید می کند. در نتیجه نواحی از فضا با تراکم بیشتر به وجود امده امروزه ما این نواحی از فضا را کهکشان می نامیم. |پیدایش اولین ستارگان: اتمهای هیدروژن و هلیم در مناطق موضعی با تراکم بیشتر متمرکز شده اند این جاذبه گرانشی است که سرانجام منجر به وجود امدن مناطقی با تراکم شدید فشار زیاد و درجه حرارت بسیار زیاد می شود در نتیجه هسته اتمهای هیدروژن با همدیگر ترکیب می شوند. این باعث می شود که هیدروژن به هلیوم تبدیل شده و بخشی از جرم اولیه به انرژی تبدیل گردد. منظور از انرژی در اینجا گرما و نور می باشد. بدین گونه اولین ستارگان بوجود امدند. پیدایش ارکانی از حیات: اولین ستارگان هزاران مرتبه از خورشید ما سنگین تر هستند. طول عمر آنها نیز از خورشید کمتر می باشد زیرا هیدروژن خود را تنها در طی چندین میلیون سال مصرف می کنند. موقعی که ذخیره هیدروژن انها تمام شود این اولین ستارگان در فرایند فروپاشی قرار می گیرند در نتیجه این فروپاشی واکنشهای هسته ای دیگری روی می دهد که باعث به وجود امدن عناصر سنگین تر مانند کربن نیتروژن اکسیژن و ... می شود. لازم به یاداوری است که وجود این عناصر برای ادامه حیات لازم است و بدون انها حیات موجودات زنده ممکن نیست. وجود این عناصر باعث انفجار ستارگان شده و سوپر نوا یا ابر نواختر به وجود می اورد. انفجار ستارگان همچنین ذرات سنگینی را که نامبرده شد به فضای کهکشانی پراکنده می کند. پیدایش دومین نسل از ستارگان: امواج شوکی از سوپر نوا منجر به فروپاشی ابرهای مجاور که از گاز تشکیل شده اند می شود. ستارگانی مانند خورشید که از دومین نسل به وجود امده ستارگان می باشد بدین ترتیب به پدید آمده اند. ستارگان به وجود امده در مقایسه با نسل اول جرم کمتر و عمر بیشتری دارند ( عمر انها بیلیونها سال است در مقایسه با نسل اول که میلیونها سال عمر کردند ) ستارگانی که امروز می بینیم همگی از این نسل هستند. کهکشان ما راه شیری می باشد که احتمالا" از 400 بیلیون ستاره تشکیل شده است که به طور تقریبی 100هزاز سال نوری قطر دارد ( 1 سال نوری تقریبا" برابر با 6 تریلیون مایل است ) عقیده برخی بر ان است که کهکشان راه شیری در حدود 8 بیلیون سال پیش به وجود امد در حالی که برخی دیگر تاریخ پیدایش ان را 14 بیلیون سال پیش می دانند. این کهکشان از مجموعه ای از کهکشانهای کوچکتر تشکیل شد. خورشید: (یکی از ستارگان) 2 میلیون بار بزرگتر از زمین است و تقریبا" در وسط کهکشان قرار دارد. خورشید هر 250 میلیون سال یک بار بدور مرکز کهکشان دور می زند. کهکشانها شامل چند بیلیون تا چند تریلیون ستاره می باشد. ساختار مارپیچی که در کهکشانهای زیادی یافت می شود به وسیله جاذبه گرانشی که مناطقی با تراکم زیاد را می سازند به وجود می اید. ستارگان به دور مرکز کهکشان می گردند اما این چرخش سریعتر از چرخش قسمتهای مارپیچی می باشد در نتیجه به داخل یا بیرون این مناطق که غلظت و تراکم بیشتری دارند متناوب عبور می کنند. چرا کهکشانها همانند یک ورقه یا بشقاب هستند؟ شکل کهکشانها که همانند دیسک یا بشقاب هستند به وسیله فعل و انفعال ( کنش و واکنش ) 2 نیرو به وجود می آیند: 1) جاذبه گرانشی مواد را در مرکز متمرکز می کند. 2) انرژی چرخشی ( نیروی حرکتی ) باعث می شود که ماده از محور حرکت دور شود. خوشه های کهکشانی شامل چندین دو هزار جین کهکشان می باشد. این سوال مطرح می شود که ایا در سیاره های دیگر حیات وجود دارد؟ تا کنون علم به شواهدی در این زمینه دست نیافته است. برای جستجوی حیات در ماورای زمین در دهه های اینده علم به وسیله اسپتروسکوپی به دنبال اثری از حیات که همانا موادی مانند اکسیژن می باشد در اتمسفر سیارگان دیگر خواهد بود. بعضی از محققین بر این باورند که وجود حیات در ستارگان نزدیک به مرکز پر ازدحام کهکشان به دلیل تشعشعات بسیار زیاد و برخورد های ستاره های دنباله دار غیر محتمل است. همچنین محققین بر این باورند که حیات در ستارگان بسیار دور به دلیل کمیابی مواد سنگین ( کربن نیتروژن و اکسیژن ) غیر ممکن است. 4.5 بیلیون سال پیش: پیدایش سیستم خورشیدی: محتمل این است که امواج شوکی از سوپر نواهای مجاور محرک اغاز فرایند فروپاشی گرانشی (بعضی از آن به عنوان چگالش یا تغلیظ نام می برند ) باشند این فرایند باعث ایجاد سیستم خورشیدی از ابرهای گاز هیدروژن به نام نبولا ( توده های عظیم گاز و گرما بین فواصل ستارگان ) می شود. نبولا متشکل از عناصر سنگین که به جا مانده از انفجار سوپر نواها می باشد است. با انقباض این نبولا ها, چرخشی به شکل دیسکی چرخشی به نظر می رسید. ( دلایل همانند دلایلی است که برای توضیح دیسک مانند بودن کهکشانها اورده شدند). بیشترین تراکم جرم در مرکز بود که به خورشید تبدیل گشت. خرده های باقی مانده هم به زمین و سایر سیاره ها تبدیل گشتند. پیدایش ماه: زمانی که ریزه های باقی مانده به سیارگان تبدیل می شدند شیئی به اندازه مریخ به زمین برخورد کرد.این شیء خودش در زمین فرو رفت اما بخشهایی از لایه های بیرونی زمین بخار شد و به فضا پس زده شد . قسمتی از این مواد پس زده شده بعدا" به زمین برگشت در حالیکه باقی مانده با همدیگر ترکیب شده و ماه را به وجود اورند. سطح زمین سرد می گردد ذرات زمین ( مقدمتا" اهن و مگنزیوم )متمایل به فرو رفتن به لایه های عمیق بودند در حالیکه ذرات سبکتر ( مقدمتا" اکسیژن و سیلیکون ) به سوی سطح شناور گشتند. جایی که انها یکپارچه و سفت شده و به پوسته زمین تبدیل شدند. این پوسته در مناطق اقیانوس به اندازه نصف دوجین و در مناطق قاره ای یک دو جین ضخامت دارد. حرکت لایه های زیرین صخره های گداخته باعث راندگی مناطق شناور در بالا در طی چندین بیلیون سال اینده می شود. اینها با همدیگر برخورد کرده و به طرف زیرین یکدیگر رانده می شوند. پیدایش رشته کوهها : قسمت نازک پوسته زمین (بستر اقیانوس)به زیر پایین قاره ها رانده می شود ذوب شده مانند حبابی بالا امده و به سمت قسمت بالایی پوسته با فشار رانده می شود ( پیدایش رشته اتشفشانهای ساحلی ) و 2) بخشهای قاره ایی پوسته با همدیگر برخورد می کنند ( پیدایش رشته کوههای هیمالیا) تراکم سنگهای معدنی فلزی در رگ سنگها: center center مواد معدنی یا الی داغ که به شکافهای سرد پوسته نفوذ می کنند باعث جدایی ذرات از همدیگر بر اساس درجه حرارتی که در آن کریستالیزه می شوند می گردد. این منجر به تغلیظ سنگهای معدنی در رگ سنگها می شود. پیدایش حیات در زمین ميليون ها سال پيش زمين فاقد هر گونه حيات بود. بسياري از زيست شناسان اعتقاد دارند حيات نخستين بار در اقيانوسها تشکيل شده است. براي توجيه اين مطلب نظريه الگوي سوپ بنيادين ارایه شده است. بر اساس اين نظريه به يک باره در اقيانوسهاي زمين مقدار زيادي مواد آلي پدید آمدهان. به عنوان مثال آمونياک ( NH3 ) متان ( CH4 ) و گازهاي نيتروژن, هيدروژن و بخار آب که اين گازها و مواد با هم در واکنش هاي شيميايي ساده شرکت ميکرده اند و مواد پيچيده تري به وجود مي آورده اند. این واکنش های ساده شیمییای به کمک انرژي رعد وبرق و يا اشعه ي کيهاني انجام می شده است زيرا زمين در آن زمان لايه ي محافظ اوزون را نداشت و همه ي اشعه هاي فرابنفش و کيهاني مستقيما به سطح زمين ميرسيد. موادی مانند سيانيد ها و آلدئيدها تشکیل شدند. این مواد که در مراحل بعد اين واکنش ها منجر به توليد اسيد هاي آمينه ايزومر ( هم خانواده از نظر شيميايي) ميشدند واين اسيد هاي امينه زمينه را براي ساخته شدن پروتئين ها فراهم مي کردند. برای آزمایش درستی الگوی سوپ بنیادین دانشمندی به نام استانلي ميلر در نيمه ي قرن بيستم این الگو را آزمايش نمود. او براي اين منظور محيطي بسته به وجود آورد و از مواد اوليه اي مانند گازهاي هيدروژن نيتروژن آمونياک متان و بخار اب استفاده کرد. وي براي شبيه سازي رعد و برق از جرقه اکتريکي استفاده کرد و پس از چند روز ترکيبات متعددي را در اين دستگاه پيدا کرد که مشتمل بر اسيد هاي آمينه ساده مانند گليسين و... بودند. استانی میلر نتیجه گرفت که الگوي سوپ بنيادين مي تواند چگونگي تشکيل حيات را در زمين توضيح بدهد. اما ایراداتی بر اين نظريه وارد است که منجر به اصلاح آن و تغيير نام آن به مدل حباب شد. در این مدل گفته می شود که مواد تشکیل شده (اسیدهای آمینه) با هم واکنش کرده و پروتئین ها را به وجود آورده اند اما در آن زمان زمین فاقد لایه ی محافظتی اوزون بود و بنابراین اشعه ی ماورای بنفش می توانست همه ی مواد تولید شده و همچنین همه ی متان و آمونیاک موجود در جو را نابود کند. نظریه ی حباب برای توجیه حیات مواد آلی به وجود آمده در حبابهای زیر دریا که حاصل فوران های آتش فشانی بود محبوس می شدند. سپس جریان آب این حبابها را به سطح اب می آورد و این حبابها ضمن ترکیدن و آزاد شدن از رعد وبرق انرژی کافی برای سایر واکنش ها می گرفتند. این مواد پر انرژی با هم دیگر ترکیب شده و به زیر آب دریا می رفتند. به این ترتیب می توان گفت که بعد از پیدایش آمینو اسید ها حیات به واقع تشکیل شد. استفاده از انرژی خورشید قدم بزرگ به پیش برای حیات اولیه ظهور کلروفیل مولکولی که انرژی نور را از خورشید در پروسه فتوسنتز گرفته و برای تولید مواد الی استفاده می کند بود. سیستم کلروفیل می تواند انرژی نور را به مولکولهای غنی از انرژی که سلولها می توانند به راحتی از ان استفاده کنند تبدیل کند. نور مرئی کمتر از نور ماورای بنفش به ساختار مولکولها صدمه وارد می کند. از این طریق امکان این ایجاد شد که سلولهای اولیه بتوانند منبع غذائی برای خود باشد. اولین میکرو ارگانیسم اولین میکرو ارگانیسم که به یک سلول تبدیل شده است به نظر می رسد زنجیره ای از آمینو اسید ها باشند که اگر در آب و در یک جا جمع شده باشند مایل به تشکیل ارگانیسم مانندی به نام کواسروات می باشند. کواسروات ها می توانند به یک دیگر بپیوندد و افزایش حجم داشته باشند. همچنین زنجیره های کوچک امینو اسید تمایل به تشکیل ریز کیسه هایی به نام میکروسفر دارند که میکروسفر ها می توانند جوانه بزنند و یا به ۲ میکروسفر تقسیم شوند و یا حتی با جذب میکروسفر های بزرگتر افزایش بیش از اندازه ی حجم داشته باشند. بر اساس اصل تکامل هر گونه تغییر ضد سازشی با محیط محکوم به فنا می باشد پس این ریز کیسه ها باید هر چه بیشتر با شرایط سازگار باشند تا بتوانند بقای خود را حفظ کنند. اما چگونه یک میکروسفر می تواند به یک میکرو ارگانیسم هوشمند که سطح بالایی از نظم و سازمان یافتگی و تمایز را داراست تبدیل شود!؟ احتیاج به ادامه ی بقا عامل اصلی تکامل است. نخستین سلول ها میکروسفر ها با به هم پیوستن و بزرگ شدن و جذب امینو اسید های دیگر نقش مهمی در ایجاد و تولد متابولیسم داشتند یعنی این میکروسفر ها که به هم می پیوستند نیاز به موادی برای ادامه ی حیات داشتند بعد از مدتی این ماد ه که من ان را X می نامم در محیط کمیاب شد و میکروسفر مجبور شد ان را از ماده ی دیگری به نام Y بسازد. برای کاتالیز این مواد لازم شد اجزایی در داخل میکروسفر برای این کار تخصص پیدا کنند چینین به نظر می رسد که RNA نخستین مولکول خود همانند ساز بوده است که از واحد های مساوی شامل بازهای آلی فسفات و قند پنج کربنی تشکیل شده است این مولکول ضمن کاتالیز واکنش های داخل سلول اطلاعات سلول (وراثت) را به نسل بعد انتقال میداده است و باعث تخصصی شدن و تقسیم کار داخل سلول شده است که این تقسیم کار باعث شد تا میکروسفر به یک سلول تبدیل شود. نخستین سلول های هوازی سلول های هوازی که آنها را سیانو باکتری می نامند از تکامل میکروسفر ها به وجود آمده اند. دقیقا نمی دانیم که چگونه این کار صورت گرفته ولی بر طبق اصل تکامل و علم ژنتیک جمعیت این باکتری ها به دلیل تطابق با محیط بیشتر توانستند زنده بمانند و با فتوسنتز اکسیژن را به جو زمین افزودند و بعد از سالها این گاز در جو زمین متراکم شد و لایه ی اوزون را پدید اورد. و بدین ترتیب شرایط زندگی بر روی زمین فراهم شد ( امنیت زمین از نظر اشعه ی فرا بنفش) و بعد از آن نخستین سلول های یوکاریوت ( با هسته ی مشخص) پدید آمدند اولین گیاه خواران مدتی بعد از اینکه سلولهای اولیه قادر شدند که از انرژی خورشید برای تولید غذا برای خود استفاده کنند سلولهای دیگری تکامل یافتند که انرژی خود را از طریق خوردن از سلولهای انرژی زا به دست می اورند. 4 بلیون تا 3 بلیون سال پیش انتشار اکسیژن در اتمسفر: واکنش دریافت انرژی خورشید توسط کلروفیل با ترکیب دی اکسید کربن و هیدروژن از آب (فتوسنتز) همراه است. مولکولهای باقیمانده از این پروسه به مرور زمان انباشته شدند و در انمسفر انتشار یافتند. در طول بلینون ها سال دی اکسید کربن در اتمسفر به طور چشمگیری کاهش یافت و مقدار اکسیژن افزایش یافت. این مقدمه ای برای مرحله بعدی بود. سوخت و ساز اکسیژن: وجود مقادیر زیادی از اکسیژن در اتمسفر منجر به بسط و توسعه مکانیسم های شیمیایی که از اکسیژن برای استخراج انرژی از مولکولهای به دست آمده از فتوسنتز استفاده می کردند شد. استفاده از اکسیژن در سوخت و ساز مقدار انرژی به دست آمده ره تقریبا تا 20 برابر افزایش داد. از اینرو متابولیسم اکسیژنی قدم بزرگ دیگری به جلو بود که منجر شد که سلولهای اولیه توسعه یابند و از حالت تک سلولی خارج شوند. وجود سلول درون سلول: با وجود انرژی فراوان سلولها می توانستد که بیشتر بسط و توسعه بیابند و این پیشتر ممکن نبود. در بعضی موارد موقعی سلولی سلول دیگر را می بلعید سلول بلعیده شده در داخل سلول شکارچی به حیات خود ادامه می داد و این به این دلیل بود که سلول میزبان تکامل یافته بود (این منشا به وجود آمدن میتوکندری می باشد). از سلولهای تکامل یافته که در درون سلولهای دیگر توانستند به کاری به خصوص تخصیص یابند می توان از سلوهای متخصص در در پردازش و تولید مثل (هسته) متابولیسم تولید پروتیین (ریبوزوم) حرکت (سیلیا) و غیره نام برد. نخستین یوکاریوت ها نخستین یوکاریوت ها از تکامل سلول های هوازی به وجود آمده اند. تقریبا همه ی دانشمندان نظریه ی بحث انگیز درون همزیستی را پذیرفته اند نظریه ای که بیان می دارد سلول های یوکاریوت ( سلول هایی با هسته ی مشخص شامل آغازیان قارچ ها جانوران و گیاهان) از سلول های هوازی و پروکاریوت پدید آمدند. این سلول ها( پیش یوکاریوت ها) که اندازه ای بزرگتر از پرو کاریوت های هوازی داشتند این سلول ها را به (پروکاریوت ها) را به صورت شکار هضم نشده وارد غشای سلولی خود کردند ( روش شکار آمیب ها). اما این پروکاریوت ها به جای گوارش یافتن داخل سلول باقی ماندند و وظایف اساسی سلول از قبیل تنفس سلولی و فتوسنتز را به عهده گرفتند به این ترتیب آغازیان پدید آمدند. برای اثبات نظریه درون همزیستی می توان دلایل زیادی آورد از قبیل اینکه اندازه ی میتو کندری سلول های جانوری و کلروپلاست سلول های گیاهی دقیقا اندازه ای مشابه باکتری های هتروتروف (مصرف کننده- انگل) و اتو تروف ( فتوسنتز کننده - سیانو باکتری) است. همچنین تعداد و اندازه ی ریبوزوم های میتو کندری و کلروپلاست دقیقا مشابه اندازه ی ریبوزوم های باکتری هاست ( اندامی که پروتئین سازی میکند.). دلایل دیگر عبارتند از: تقسیم باکتری ها با تقسیم دوتایی می باشد که روش تقسیم میتو کندری و کلرو پلاست ها تقسیم دوتایی و کاملا مستقل از چرخه ی تقسیم سلولی یوکاریوت میباشد باکتری ها DNA حلقوی دارند همچنین میتو کندری ها و کلروپلاست ها نیز حاوی DNA حلقوی می باشند. میتو کندری ها و کلروپلاست ها ۲ غشا دارند که غشای داخلی چین خوردگی فراوان دارد و بسیار شبیه غشای سلولی باکتری هاست و غشای خارجی دقیقا شبیه (از لحاظ بیو شیمیایی و ظاهری) غشای سلولی یوکاریوت هاست و به نظر می رسد که یوکاریوت این غشا را برای این عضو ساخته باشد. سلولهای مرکب با اندامهای درونی و تخصص یافته یوکاریت نامیده می شوند. سلولهای انسانها از این قبیل می باشند. قدمت سلولهای یوکاریوت به 2.7 ملیون سال قبل باز می گردد. سلولهای ابتدایی بدون ساختار منظم درونی پروکاریوت نامیده می شوند. باکتریها مثالی از پروکاریت ها می باشد. 2 تا 3 بلیون سال پیش حیات چند سلولی: سلولهایی که با همدیگر باقی ماندند و وکلونی ها را تشکیل دادند مزیتی در رقابت برای بقا داشتند زیرا آنها می توانستند سلولهای متنوعی را توسعه دهند که عملکردشان از تک سلولها بهتر بود. اولین جانور چند سلولی به وجود آمده اسفنج می باشد. اسفنجها جد تمام موجودات مرکب دیگر می باشند. اسفنجها شکل به خصوص ندارند و نمی توانند به اطراف حرکت کنند. اسفنجها برای دریافت یک اونس غذا باید یک تن آب را فیلتر کنند. center پیشرفت بعدی ظهور جانورانی به مانند ستاره دریایی بود. ستاره های دریایی می توانستند به اطراف هر چند ابتدایی حرکت کنند. center بالاخره کرمهای پهن به وجود آمدند. کرمهای پهن اولین شکارچی ها هستند. آنها بخشهایی حساس سیستم اولیه عصبی دارند. علاوه بر این کرمهای پهن اولین جانورانی بودند که از دو طرف متقارن بودند. حرکت کرمهای پهن توسعه یافته تر از ستاره های دریایی می باشد. center کرمهای پهن در مقابل جانوران بعدی به وجود آمده نسبتا اولیه باقی مانده اند. آنها سیستم گردش خون ندارند و دهان و مقعدشان یکی می باشد. اما برای ملیونها سال آنها پیشرفته ترین موجود زنده بوده اند. center 520 نا 540 ملیون سال قبل انفجار حیات. در مدت زمان نسبتا کوتاهی (15 تا 20 ملیون سال قبل) جانوران متعدد و فراوانی به وجود آمدند. این پدیده انفجار کامبرین نام دارد. بعضی از جانوران موجود در انفجار کامبرین به وجود آمده اند. نظرات متنوعی در توضیح این پدیده وجود دارد اما معتبر ترین آنها افزایش گوناگونی ژنتیکی جانوران می باشد. این افزایش ظهور جانوران پیشرفته تر را سهل می نمود. center 250 تا 450 ملیون سال پیش به طور تقریبی 100 ملیون سال بعد از انفجار کامبرین خشکی هنوز جایی برای زیست جانوران نبود. خشکی محیطی سخت تر از دریا برای زیست بود. مشکلاتی در استفاده و ذخیره آب گرانش زمین استفاده از اکسیژن و توانایی تطابق با گرما در خشکی برای جانوران آبزی وجود داشت. اما رقابت برای مکان و جا در اکوسیستم سرانجام بر این مشکلات غالب گردید. گسترش حیات به خشکی و تحولات زمین شناختی همان طوری که در تاریخ حوادث مهم را مبنای شروع یک دوره و یا پایان یک دوره می دانند در علم زمین شناسی نیز تحولات عظیم نظیر پیدایش تغییرات چشم گیر در فسیل ها تغییر در ضخامت و جنس سنگ ها وتغییرات آب و هوایی را مبنای شروع و پایان یک دوره می دانند. ۴و نیم میلیارد سال پیش در دورانی که در زمین شناسی به پر کامبرین معروف است و آثار حیاتی چندان مشخصی ندارد حیات فقط در دریاها و آن هم به صورت جانداران تک سلولی وجود داشت اما به تدریج این جانداران تک سلولی کنار هم جمع شدند و تشکیل کلونی دادند و سپس با همکاری با هم توانستند جانداران چند سلولی را پدید آورند که راهی به سوی جانداران پر سلولی بود. در این دوران همیاری بین یک گونه قارچ و یک جانور آغازی فتوسنتز کننده باعث تشکیل جاندار جدیدی به نام گلسنگ شد که گلسنگ اولین جانداری بود که به خشکی آمد (جز قارچی می توانست ضمن حفاظت از فتوسنتز کننده مواد معدنی لازم را از خاک به صورت تثبیت نشده و حتی از تخته سنگ های برهنه نیز جذب کند و جز فتوسنتز کننده کربوهیدرات مورد نیاز خود و قارچ را فراهم می آورد) بعد از رفتن گلسنگ ها به خشکی همزمان یک دوران جدید زمین شناختی به نام پالئوزوئیک که به نام دوران بی مهرگان مشهور است در راه بود این دوران شامل ۳ دوره ی مهم کامبرین و اردوویسن و سیلورین بود. همزمان با گسترش حیات در خشکی نخستین بی مهرگان پر سلولی به نام تریلوبیت ها در دریاها پدید آمدند که جد بند پایان امروزی به شمار می روند. این جانوران از نظر شکل و اندازه اقسام بسیار گوناگونی دارند و معمولا به عنوان سنگواره ی راهنما به کار می روند. تریلوبیت ها بیشتر در اب های کم عمق ساکن بوده اند و بر بستر دریاها زندگی می کردند. شواهد فسیلی نشان می دهد که در دوران پالئوزوئیک بی مهرگان فراوانی وجود داشته اند در همین زمان و در زمین گیاهان ابتدایی مانند سرخس و خزه فراوان شده بودند به خاطر داشته باشیم که تغییر و تحول آغازیان فتوسنتز کننده گیاهان را به وجود آورد. center ۵۰۵ میلیون سال پیش زمین وارد دوره ی دیگری میشد که اردوویسن نام داشت و همزمان وبا آمدن حشرت از دریا به خشکی (نخستین حشره آمده به زمین نوعی عقرب بوده است) و همکاری آنها با گیاهان در هنگام گرده افشانی که منجر به تشکیل گیاهان گلدار شد (۱۲۷ میلیون سال پیش) در دریاها نخستین مهره داران که نوعی ماهی دارای صفحات سخت روی بدن خود بودند و به همین خاطر به ماهی های زره دار معروف شدند در ردیاها پدید آمدند مزیت این ماهی ها این بود که به جای مکیدن غذا به شیوه ی لامپری (نخستین ماهی دریاها و انگل خارجی کوسه ماهی) می توانستند غذا را در دهان نگه دارند و ببلعند. ماهی ها جزو موفق ترین مهره داران زنده اند و نیمی از گونه های شناخته شده ی آنها را به خود اختصاص می دهند. center بعد از دوره ی اردوویسن که منجر به پیدایش نخستین مهره داران شد دوره ی دیگری در حال اغاز بود که زمین شناسان آن را سیلورین می نامند در این دوران دوزیستان اولیه از تحول ماهی های مهره دار پدید آمدند. اما برای این تغییر لازم بود تا ساختار دستگاه تنفسی آنها و هم چنین سیستم تغذیه و متابولیسم خود را دگرگون کنند این تغییرات حاصل کار 2 عامل بزرگ تغییر یعنی ژن ها و محیط بوده اند و در طول چندین هزار سال توانستند جاندار را با شرایط محیط که دائما در حال دگرگونی بود وفق دهند و جاندارانی پدید آیند که می توانستند در کنار آب و ساحل زندگی کنند اما همچنان وابسته به آب بودند. این جانداران در طول سال ها با کمبود غذا مجبور می شدند که از ساحل دور شوند و خود را با خوردنی هایی که قبل از آن هرگز به فکر خوردنشان نبودند سیر کنند بدین ترتیب باز هم زمینه برای تغییر این انداران فراهم میشد. شواهد فسیلی نشان می دهد نخستین جانداری که از اب دریا پا به خشکی نهاد جانداری بود به نام اکتیوستکا Ectios Teca که منحصرا از ماهی ها تکامل یافته بود. البته تکامل از ماهی ها برای زیستن در خشکی مستلزم تغییرات اساسی در استخوان بندی و ابشش ها بود زیرا در آب دریا استخوان ها بیشتر برای حفظ تعادل ماهی به کار می روند در حالی که در خشکی استخوان علاوه بر حفاظت از اجزای مهم داخلی مانند قلب و مغزو ریه باید منبع کلسیم لازم برای انقباض ماهیچه ها و هم چنین محل آماده سازی و تولید پروتئین های دفاعی را فراهم کند. اما با توجه به اصل انتخاب طبیعی داروین که به بقای اصلح نیز مشهور است در طبیعت فقط موجوداتی می توانند به بقا ادامه دهند که از هر نظر با محیط سازگار باشند و افراد ناسازگار معمولا پیش از رسیدن به سن تولید مثل می میرند و بنابراین نمی توانند ژن های خود را به نسل بعد انتقال دهند و در نتیجه ژن های آنها در نسل های بعدی بسیار کاهش می یابد و در نهایت از خزانه ی ژنی جمعیت اولیه( مجموع همه ی ژن های موجود در سلول های زایشی(گامت) همه ی افراد جمعیت) حذف می شوند و بنابراین سیمای گونه میتواند در طی چندین هزار سال به کلی تغییر یابد. دوره ی زمین شناختی سیلورین که 438 میلیون سال پیش باعث به وجود آمدن دوزیستان و گسترش حیات در خشکی شده بود جای خود را با تغییرات عظیم آب و هوایی به دوره های دونین (408 میلیون سال پیش) و سپس کربونیفر که شامل دو دور می سی سی پین و پنسیلوانین (360 و 330 میلیون سال پیش)بود داد. دراین دوره ها گرم شدن تدریجی زمین براثر افزایش تابش خورشید به زمین و گسترش بیش از حد گیاهان گلدار و تکامل بیشتر آنها شرایط مساعدی را در روی زمین برای گسترش حیات پدید آورد. در دوره ی کربونیفر نخستین خزندگان از تکامل دوزیستان به وجود آمدند. این جانوران کوچک بسیار شبیه دوزیستان بودند و باله های حرکتی ضعیفی داشتند که به آنها امکان حرکت بیشتر از دوزیستان را می داد خزندگان بر خلاف دوزیستان هیچ نیازی به زیسات در کنار آب نداشتند زیرا پوست غیر قابل نفوذ آنهازیستن در خشکی را برای آنها امکان پذیر کرده بود هم چنین تخم های آنها را پوسته ی سختی از کلیسم می پوشاند و آنها می توانستند در خشکی نیز تخم گذاری کنند. این مزیت های برتر امکان افزایش جثه آنها برای تکافوی بهتر غذا را میداد. در بین دوره های زمین شناسی حادثه ای بس عظیم تر از انفجار های آتشفشانی , زلزله های عظیم و حتی تغییرات آب و هوایی روی میداد و آن انقراض های گروهی بود که باعث می شد چندین گونه از جانداران به طور کلی منقرض شوند ( به دلیل عدم مطابقت با محیط) و جانداران جدیدی که سازگارتر بودند به وجود آیند. از جمله ی این انقراض ها انقراض نسل دایناسور ها بود. پس از دوران زمین شناسی پالئوزوئیک که دوران بی مهرگان نامیده می شد افزایش فسیل های خزندگان عظیم الجثه در رسوبات حفاری شده و هم چنین فسیل های گیاهان عالی که بسیار متفاوت تر از اجداد خود بودند دیرین شناسان را بر آن داشت که دوران جدیدی را به نام دوران مزوزوییک که به نام دوران خزندگان مشهور است به ثبت برسانند. این دوران شامل 3 دوره ی تریاس - ژوراسیک و کرتاسه بود که از 245 میلیون سال پیش آغاز شد و در 65 میلیون سال پیش با انقراض دایناسورها به پایان رسید. شرایط زمین شناسی که دوران پالئوزوئیک را به پایان برد شامل چین خوردگی های عظیم پوسته ی زمین و به وجود آمدن مرداب های عظیمی بود که باعث دفن گیاهان در این مرداب ها و انباشت آنها و در نهایت به وجود آمدن منابع بسیار عظیم ذغال سنگ است که هنوز هم از آنها استفاده می کنیم center 450 ملیون سال گذشته. در این زمان گیاهان به تدریج به سوی خشکی هجوم آوردند. و این به این مفهوم است که گیاهان جهت جذب آب و نور خورشید و استفاده از ریشه ها به عنوان تکیه گاه ریشه هایی در خشکی به وجود آوردند. 370 ملیون سال گذشته. در این دوره جانوران دیگر به سوی خشکی هجوم آوردند. زمانی که به اندازه کافی گیاه در خشکی وجود داشت جانوران دیگر در جستجوی منبه غذایی به سوی خشکی آمدند. اولین جانورانی که بعد از گیاهان وارد خشکی شدند از گروه حشرات بودند. منجمله می توان از عنکبوت و حشرات ابتدایی دیگر نام برد. جانوران بزرگتر در جستجوی حشرات و گیاهان وارد خشکی شدند. در این زمان ماهی ها جانوران غالب در دریاها بودند. ماهی ها برای حرکت از بال ماهی استفاده می کردند . در این دوره بال ماهی و مثانه هوا منشا ایجاد پا و شش برای ماهی ها گشتند. دوزیستان و خزندگان در این دوره پیشرفته تر گردیدند. به عنوان نمونه تخم خزندگان به وسیله لایه محافظی پوشیده شد. این لایه محافظ در مقابل هوا نفوذ پذیر بود و درمقابل آب نفوذ ناپذیر. این تخم ها خزندگان را قادر ساخت که بتوانند در خشکی تولید مثل کنند و وابستگی خزندگان را به آب جهت محافظ از تخم هایشان از دست بدهند. 250 ملیون سال پیش. بزگترین انقراض جانوران تا کنون زمین از زمان انفجار کامبرین 5 اقراض حیات را پشت سر نهاده است. بزرگترین انقراض پرمیان نامیده می شود که 250 ملیو سال قبل روی داده است. 95 درصد از موجودات دریایی و 70 درصد از موجودات خشکی در این دوره منقرض گردیدند. دلایل قطعی این انقراض تاکنون کشف نگردیده است. تئوری های مختلفی جهت توضیح این پدیده ارائه گردیده است از قبیل: (1) تصادم کهکشانی از فضا با زمین که ابری از غبار پدید آورده و جلوی تابش نور خورشید به کره زمین را گرفته است. بر اساس این نظریه زمین به سردی گرائیده است. (2)انفجارهای آتشفشانی (3)تغیرات شیمیایی در دریاها 250 نا 65 ملیون سال پیش حکمرانی دایناسورها در زمین. دایناسورها بعد از انقراض پرمیان توانستند به جانوران حاکم در زمین مبدل گشتند. دایناسورها خود اما در انقراض کی-تی از بین رفتند. 65 ملیون سال پیش. انقراض کی-تی در حالی که دلیل واضح برای توضیح انقراض دایناسورها وجود ندارد اما شواهد مستحکمی وجود دارد که تصادم کهکشانی از فضا به نواحی جزیره یوکاتان در مکزیم امروزی باعث انقراض دایناسورها گردیده است. 65 ملیون تا 7 ملیون سال پیش گسترش و پیشرفت پستانداران. پستانداران به مدت 150 ملیون سال قبل زندگی می کردند. اما در طی این مدت پستانداران با محیط اطراف خود تطابق پیدا می کردند اکرچه بسیاری از آنها منقرض گردیدند. 7ملیون سال قبل. جانورانی شبیه به انسان آغاز به را رفتن با 2 پا نمودند. در مابین 5 تا 8 ملیون سال پیش انسانها از شمپانزه ها گریل ها و بقیه موجودات اولیه منشعب گردیدند. مهمترین پدیده در این زمان دستیابی به قابلیت راه رفتنتوسط 2 پا می باشد. فسیلهای به دسا آمده در کشور آفریقایی چاد ثابت می کند که بعضی از پستانداران اولیه حداقل در بخشی از حیات خویش با استفاده از 2 پا راه می رفتند. حیوانات دیگر شامل شمپانزه ها می توانستند به مدت کوتاهی از زندگی روزمره خود با 2 پا راه بروند. اما توانایی راه رفتن و استفاده از پا به طور دائمی مستلزم تغییراتی در استخوان و اسکلت در انسان نما ها بود. 2 ملیون سال پیش. استفاده پستادارهای اولیه از ابزارهای سنگی. 2 اتفاق بسیار مهم باعث ظهور انسانها از جهان جانوران گردید: 1) ایجاد و استفاده از ابزراهای سنگی. 2) کشف آتش پستانداران دیگر نیز از سنگ ها به عنوان ابزار استفاهد می کردند. اما استفاده از سنگ برای فرم دادن به سنگی دیگر انقلابی بزرگ و سر آغاز تمام تکنولوژی ها بود. انسانهای اولیه از سنگ ها برای فرم دادن به سنگهای دیگر و یا برای قطعه قطعه کردن استفاده می کردند. انسانهای اولیه استفاده از ابزارهای سنگی را به طور تقریبی 2 ملیون سال پیش انجام داده اند. آتش: زمانی بعد از آغاز استفاده از ابزارهای سنگی آتش کشف گردید. اجداد ما یاد گرفتند که چگونه با استفاده از وسایل طبیعی آتش به وجود بیاورند. استفاده از آتش استفاده از گرما و نور آن بود. انسانهای اولیه از آتش برای پختن غذای خود استفاده می کردند. بدین ترتیب مواد بیشتری قابل خوردن گردیدند. در نتیجه کشف آتش و استفاده از ابزارهای سنگی و گسترش زنجیره غذایی برای انسانهای نخستین حجم مغز و وزن آنها افزایش یافت. و این به توسعه انسان اولیه به انسان امروزی بسیار یاری رسانده است. پژوهشی درباره تاثیر کوهها بر آب و هوا و جانوران و گیاهان منطقه از میان حیرت انگیزترین مسائل درباره کوهها موجودیت کوههاست. همیشه این سئوال مطرح می شود چرا کوهها وجود دارند؟ آیا در زمان جوانی زمین وجود داشته اند یا نه؟ آیا زمانی که زمین نیز پیر می شود باز کوهها وجود خواهند داشت؟ زمانی که مواد مذاب درون زمین سرد و اقیانوس های اطراف کره خاکی سرد و یخ بسته شوند، ممکن است کوهها از بین رفته باشند و اگر وجود داشته باشند چگونه خواهند بود؟ تپه هایی بزرگ و فرسوده یا . . .؟ این ها پرسش هایی است که گاه و بیگاه در ذهن زمین شناسان، جغرافی دانان و علاقمندان به مسائل زمین شناسی مطرح می شوند. چیزی که تقریبا به عنوان نظریه قابل قبول به اثبات رسیده این است که کوهها تحت تاثیر نیروهای داخلی زمین به طور پیوسته از حدود 3 میلیارد سال پیش به وجود آمدند و بدون شک این به وجود آمدن کوهها تا مدتهای مدید ادامه داشته و خواهد داشت. تولد کوهها زندگی کوه و تولد آن مانند زندگی یک شخصیت بزرگ در میان بشر است. متولد میشود. دوران جوانی شکوهمندی دارد. سپس دوران رشد طولانی و در انتها دوران کهولت و فرسودگی و ناپدید شدن آن فرا می رسد. این پروسه، زمان بسیار طولانی را به خود اختصاص میدهد. زمان چیزی نیست که جهان در قبال عمر کوهها از آن دریغ کند. یک میلیون سال در زندگی زمین چند روزی در زندگی بشر است. یک کوه در روی زمین مانند یک جوش کوچک در روی گونه یک انسان است. حفاری ها و مقایسه های بسیاری که در مورد کوهها در روی زمین انجام شده این حقیقت را روشن می سازد که کوهها خود اطلاعات زیادی را درباره منشأ خود به ما می دهند. زمانی بسیار مرتفع بوده اند و دارای چندین لایه سنگی که وجود انواع سنگواره ها مطالعه کوهها را ساده تر می کنند، گرچه در ظاهر امر وضع و شکل کوهها، دره ها و رودها و ساحل دریاها در همه جا ثابت به نظر می رسند، ولی اگر به آنچه که می بینیم بیشتر دقت نماییم و به تغییرات نامحسوسی که پیوسته در رویه زمین پدید می آید توجه کنیم این مسئله روشن می شود که پوسته زمین در حال تغییرات همیشگی است. عوامل مهم تغییر دهنده پوسته زمین به ده ها مورد کلی تقسیم می شوند. 1ـ آب یکی از عوامل مهم تغییر دهنده پوسته زمین آب است، زیرا از طرفی به صورت باران و سیل مقداری از سنگ های کوهها را کنده و به دره ها و جاهای پست می برد و در آنجا بر جای می گذارد، و از طرفی به صورت رودخانه های دائمی مرتبا به نسبت زیادی و کمی شیب ها مقداری از مواد بستر خود را کنده به همراه می برد، قسمتی از این مواد را در مسیر خود ته نشین می کند و بخشی را نیز به دریا می ریزد و بر جا می گذارد. مقداری آب به درون زمین فرو می رود و در گذر از لایه های زمین مواد بسیاری را در خود حل می کند، و در این پروسه نمادهای بزرگ و کوچک را پدید آورده و مواد حل شونده را دوباره بر روی زمین آورده و سرانجام به دریا می ریزد. موجهای سنگین دریا ساحل ها را رفته رفته متلاشی می کند و مواد شکسته شده را به تناسب درشتی و ریزی در نزدیکی ساحل یا در ژرفای دریا می نشاند. 2ـ یخچالها یخچالها از دیگر مقوله های تغییر دهنده پوسته زمین هستند. آنها ضمن حرکت خود بخش مهمی از رویه بستر خود را کنده همراه می برند. 3ـ آتشفشانها آتشفشانها مقدار زیادی مواد مذاب از درون زمین به بیرون آورده و به صورت سنگ های آتشفشانی بر روی زمین می گسترانند وگاهگاهی به صورت جزیره یا قله کوهی از دریا یا در خشکی قد می افرازند. 4ـ زلزله زمین با حرکات درونی خود (زلزله) موجب پیدایش شکافها و تغییر وضع طبقات زمین و حرکت لایه های زمین می شود. 5ـ هوا هوا با جریان خود سنگها را سائیده، تپه های شنی و ساحلی در کنار دریاها و کویرها را پدید می آورد. 6ـ اکسیژن وجود اکسیژن در هوا باعث اکسیداسیون فلزات روی زمین و تغییر عمده ای در وضع خاک و سنگ می شود. 7ـ بخار آب بخار آب موجود در هوا نیز در شکاف کوهها و سنگها نفوذ کرده، پس از یخ بستن، سبب ترکاندن آنها و متلاشی شدن سنگهای پوسته زمین می شود. 8ـ جانداران جانداران نیز به نوبه خود تغییرات چشمگیری در پوسته زمین می دهند که بیشتر این تغییرات را انسان باعث می شود، البته تغییرات در جهت تخریب کره خاکی. 9ـ گیاهان رویش گیاهان در قسمت های سنگی موجب متلاشی شدن آنها می شود و در جایی دیگر موجب ثابت شدن خاک و جلوگیری از فرسایش. 10 ـ انسان در حال حاضر انسان یکی از مقوله های مهم و تغییر دهنده در پوسته زمین است، او با کندن تونل ها، معدن ها، ساختن پل و کانال، انفجارات اتمی، ساختن سدها، انحراف مسیر رودخانه ها، خشکاندن بعضی از آبها و به وجود آوردن دریاچه های دیگر ، تغییرات محسوسی را در پوسته زمین به وجود می آورد. با توجه به موارد ذکر شده وضع کنونی زمین با مشخصات کنونی آن نمی تواند نموداری از صورت همیشگی آن باشد، بلکه تغییرات به ظاهر نامحسوس گفته شده در بالا، پس از گذشت زمانی دراز دگرگونیهای بزرگی در پوسته زمین پدید می آورند. زمین شناسی ثابت کرده است که رویه زمین چند بار دارای سلسله کوههای بزرگ و کوچک شده است. اقیانوس ها و دریاهایی به وجود آمده اند و چندی بعد بر اثر خراب شدن و ریزش تدریجی کوهها و ته نشین شدن مواد آنها در اقیانوس ها، کم کم رویه زمین هموار شده است. پس تاریخ زمین تکرار دو مرحله عمده است: 1ـ متلاشی شدن و ریزش کوهها و حرکت آنها به سوی دریاها و اقیانوس ها، که نتیجه آن هموار شدن زمین بوده است. 2ـ پر شدن دریاها از مواد ته نشستی و پیدایش فشارهای جانبی و چین خوردن ته نشین ها که نتیجه آنها پیدایش کوهها و دریاها و اقیانوسها است. گرچه مواد ته نشستی در ژرفای دریاها عموما به صورت افقی روی هم قرار می گیرند و به هنگام ته نشین شدن نرم هستند، ولی به علت قرار گرفتن زیر ته نشین های بالایی و بر اثر فشاری که از بالا و اطراف بر آنها وارد می شود چین خورده، از آب بیرون آمده، خشک می شوند و به سنگ های رسوبی تبدیل می شوند و در طول تاریخ زمین چند بار طبقات رسوبی ژرفای اقیانوس ها به سبب فشارهای جانبی چین خورده و به صورت کوههای بلند قد برافراشته اند. وجود انواع فسیل های (گیاهی، جانوری) در بلندای قله های کوهها بهترین دلیل منشأ رسوبی و دریایی آنهاست. در این بخش نگاهی اجمالی به مبحث فسیل شناسی خواهیم داشت : فسیل شناسی بحث درباره گیاهان و جانورانی است که سابقا در سطح زمین زندگانی کرده‌اند. بقایا و اثراتی را که از گیاهان و جانورانی در رسوبات مختلف زمین دیده می‌شود، فسیل می‌نامند و فسیل شدن عبارت از مجموع پدیده‌هایی است که در نتیجه آن آثار و بقایای گیاهان و جانوران در رسوبات مختلف زمین حفظ می‌شوند. نخستین شرط لازم برای اینکه جانور یا گیاهی فسیل شود این است که گیاه یا جانور در هوای آزاد نماند و بواسطه خاک یا عوامل دیگر محفوظ گردد و در میان رسوبات جای گیرد. بنابراین هر چه جانور یا گیاه کوچکتر باشد، بهتر باقی خواهد ماند. در صورتی که جانوران بزرگ به ندرت باقی می‌مانند و بصورت فسیل دیده می‌شوند. تاریخچه فسیل شناسی از زمانهای قدیم مورد بحث و توجه انسان واقع شده ، حتی انسانهای دوره پارینه سنگی اکثرا در صدد تجسس و تحقیق فسیل بر آمده و آنها را کلکسیون می‌نموده‌اند. عده‌ای دیگر ، از این فسیلها به عنوان زینت استفاده می‌کردند (گردنبند و گلوبند و غیره ). این فسیلها که به توسط انسان جمع ‌آوری شده در اکثر غارهای فرانسه و بلژیک و مصر دیده می‌شوند. سیر تحولی و رشد • آناکسیماندر ( 6 قرن قبل از میلاد ) عقیده داشته است که زمین در اثر تغییراتی به حالت کنونی در آمده ، البته عقاید او متکی به اطلاعات فسیل شناسی و زمین شناسی بوده است. • فیثاغورث که پیشوای پیتاگوریسینها بوده چنین می‌نویسد: قبول کنید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی‌رود بلکه تغییر صورت می‌دهد و به اشکال دیگری در می‌آید. کوههای مرتفع امروزی قعر دریاهای قدیمی می‌باشند و یافتن صدفهای دریایی در این کوهها دال بر این امر است. • ارسطو ( 400 سال قبل از میلاد ) تحقیقاتی در جانور شناسی و تشریح مقایسه‌ای و رویان شناسی کرده است نامبرده عقیده دارد که طغیان دریا در روی خشکیها باعث می‌شود که فسیلها به وجود آیند. • فالوپ معتقد بود که فسیلها در نتیجه تخمیر زیرزمینی تشکیل گردیده‌اند. • ابو علی سینا پزشک و طبیعیدان معروف ایرانی معتقد بود که فسیلها حیوانات زنده‌ای بوده‌اند که سابقا در سطح زمین می‌زیسته‌اند. • اردان در سال 1552 اعلام کرد صدفهایی که در نواحی دور از دریا پیدا می‌شوند معلوم می‌دارند که آن نواحی سابقا به واسطه دریا احاطه شده‌اند. • لامارک ( 1832 ـ 1744 ) کتابی به نام فلسفه جانور شناسی فراهم آورده و در این کتاب طریقه اشتقاق جانوران را از یکدیگر بیان کرده است. • داروین ( 1882 ـ 1809 ) برای مطالعه شعب علوم طبیعی در سن بیست و دو سالگی عازم آمریکا می‌گردد و در همین آزمایشگاه طبیعت است که علوم طبیعی را فرا می‌گیرد و تئوری تکامل و تغییرات تدریجی برای او آشکار می‌گردد. به عقیده وی اشکال مختلف جانوران از یکدیگر منشعب می‌گردند. انواع فسیل شناسی • فسیل شناسی گیاهان • فسیل شناسی جانوران انواع فسیلها فسیلهای شاخص این فسیلها دارای گسترش جغرافیایی وسیع بوده ولی در زمان کوتاه زمین شناسان می‌زیسته‌اند. مانند فسیل آمونیت که منحصرا در کرتاسه میانی وجود داشته است. فسیلهای غیر شاخص این فسیلها تقریبا در تمام دوره‌ها و یا دورانهای زمین شناسی وجود داشته‌اند و شاخص زمان معین و کوتاه زمین شناسی نیستند. مانند برخی دوکفه‌ای‌ها ، شکم پایان ، مرجانها و غیره. فسیلهای رخساره فسیلهایی هستند که ارزش پالئوژئوگرافی آنها بیش از اهمیت بیوستراتیگرافی آنهاست. این فسیلها می‌توانند معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوا و سایر شرایط محیط زیستی باشند. مثلا فسیل کلنیه‌ای مرجانی حاکی از محیط ساحلی دریا و آب و هوای استوایی تا نیمه استوایی است. کاربرد فسیلها در زمین شناسی • مهمترین کاربرد فسیلها در تعیین سن طبقات زمین می‌باشد. • فسیلها معرف شرایط محیطی جغرافیای دیرینه بوده و در این مورد اطلاعات با ارزشی را در اختیار دانشمندان قرار می‌دهند.


برچسب‌ها: زمين ودانستني هاي آن
+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/09/06ساعت 8:51 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
ماه تنها قمر طبیعی زمین وپنجمین قمر بزرگ منظومه شمسی، چندمیلیارد سال است که به دور زمین می چرخد. هزاران سال است که انسان آن را نظاره نموده و به عنوان نشانی از خداوند به آن احترام گذاشته است. او همواره در این رویا بوده که روزی بتواند به این جهان همسایه سفر کند. ماه با پدیده های نوری منظم و از روی قاعده ای که مرتب تکرار می شود از قبیل هلال و بدر به نیاکان ما یاری نموده تا بتوانند نخستین تقویم های قابل استفاده را به وجود آورند. ماه به خاطر نزدیک بودن به زمین بعد از خورشید درخشانترین جرم آسمانی از دیدگاه زمینیان است که در حالت بدر(ماه کامل) با قدر ۱۲- می درخشد. ماه همچنین اولین جرم آسمانی بود که انسان توانست در مورد فاصله، اندازه، ابعاد و مناظر آن به تحقیق و بررسی بپردازد.
ماه در یک مدار بیضوی( همانند مدار سیارات منظومه شمسی) به دور سیاره مادر خود یعنی زمین می چرخد که در حالت حضیض (نزدیکترین فاصله) ۳۵۶۵۰۰ کیلومتر و در حالت اوج (دورترین فاصله) ۴۰۶۷۰۰ کیلومتر از زمین فاصله می گیرد ولی به طور متوسط ۳۸۴۰۰۰ کیلومتر از زمین فاصله دارد. قطر ماه در حدود ۳۵۰۰ کیلومتر است و تقریباً برابر با عرض قاره استرالیا است. این تغییر فاصله باعث می شود قطر ظاهری ماه بین 38/29 تا 53/33 دقیقه قوسی تغییر کند.(منظور از قطر ظاهری،اندازه زاویه جسم در کره آسمان است.به عبارت دیگر زاویه ای است که بین دو خط رسیده از دو سر جسم در چشم راصد ایجاد می شود)واضح است که هرچه ماه به حضیض مداریش نزدیکتر باشد قطر زاویه ای آن بیشتر وهرچه دورتر باشد(یعنی در اوج باشد)کوچکتر دیده خواهد شد.  ماه تقریباً هر ۵/۲۷ روز یک بار به دور زمین می چرخد و در این مدت هم یک بار به دور خود می چرخد. به این جهت است که ماه همواره یک روی خود را به ما نشان می دهد چیزی که به قفل شدگی گرانشی معروف است.درواقع بشر قبل از پرتاب سفینه های فضایی به ماه،هرگز طرف دیگر ماه را ندیده بود. نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود اختلاف بین محور چرخش ماه به دور خود با صفحه مداریش است.ماه مانند زمین ،در صفحه مداریش به دور خودش نمی چرخد بلکه استوای ماه با صفحه مداری آن زاویه ای در حدود 1 درجه و32 دقیقه قوسی می سازد.البته این زاویه در مقایسه با زاویه تمایل محور دوران زمین که در حدود 5/23 درجه است بسیار کم است.این زاویه در زمین موجب بوجود آمدن فصول سال گردیده است.                                حرکت ظاهری ماه در آسمان آنچه که ظاهرا یک ناظر از حرکت ماه در آسمان مشاهده می کند،حرکت از غرب به شرق در آسمان می باشد.در این حرکت ،در هر ساعت ماه حدود نیم درجه ودر هر روز حدود ۱۲ درجه از غرب به شرق حرکت می کند.همچنین با این حرکت در چهارده روز اول ماه قمری،بطور متوسط زمان غروب ماه حدود ۵۰ دقیقه بتاخیر می افتد( جالب است بدانید از آنجاییکه دلیل اصلی وقوع پدیده جزر ومد هم ماه می باشد رخ دادن جزر ومد هم روزانه به همین اندازه به تاخیر می افتد) در پشت این حرکت ظاهری ،حرکت واقعی ماه در آسمان ودر فضا قرار دارد که این ناشی از جاذبه اصلی زمین واثرات گرانشی وتاثیرات مغناطیسی خورشید ودیگر سیارات می باشد.به لحاظ جرم ناچیز ماه در منظومه شمسی، حرکت مداری ماه بسیار پیچیده بوده ومدار آن بسیار متغییر است بطوریکه در کتب مرجع نجومی روابط محاسباتی مدار ماه به کمک بسط روابط به سری هارمونیکهای کروی به یک دنباله حدود ۶۰۰ جمله مثلثاتی صورت می گیرد که خود نشان دهنده پیچیدگی محاسبه وآنالیز مدار ماه می باشد.یکی از پدیده های مرتبط به مدار و سرعت چرخش ماه بدور زمین رخگرد است.                                 دمای سطحی ماهدامنه تغییرات دمای سطح ماه بسیار زیاد است. هر بخش از سطح ماه به مدت تقریباً دو هفته پیاپی در معرض اشعه خورشید قرار می گیرد و سپس برای مدتی به همین درازا شب را می گذراند. به دلیل عدم وجود جو قابل ملاحظه در ماه، همچنین کم بودن ضریب بازتاب این کره (حدود ۷ درصد) اختلاف دما میان بخش روشن و تاریک ماه بسیار زیاد است.دمای بخش روشن ماه گاهی به حدود ۱۳۰ درجه سانتیگراد می رسد و این در حالی است که دما در بخش تاریک آن تا حد ۱۸۰- درجه سانتیگراد کاهش می یابد. یعنی این جرم آسمانی اختلاف دمایی در حدود ۳۱۰ درجه را در سطح خود تحمل می کند.                                                                                        اهله ماهمی دانیم که ماه هیچ نوری از خود ندارد و تنها با منعکس کردن نور خورشید روشن می شود. در نتیجه در هر لحظه زمانی تنها نصف سطح ماه روشن خواهد بود(نیم سطحی که روبه روی خورشید است) در حالی که نیم سطح دیگر تاریک است. راز بوجود آمدن این اشکال متفاوت ماه یعنی از هلال تا بدر،در مدار ماه ونحوه ی نورپردازی خورشید نهفته است. چون ماه دور زمین را در کمتر از یک ماه تقویمی طی می کند بسته به این که چه مقدار از سطح روشن شده ماه به طرف ما باشد شکلهای مختلفی از آن را مشاهده می کنیم.در ماه نو (NEW MOON)ماه تقریباً بین خورشید و زمین قرار می گیرد به طوری که طرف تاریکش به سوی ماست و ما نمی توانیم آن را ببینیم.همچنان که ماه به سفر خودش به دور زمین ادامه می دهد کم کم از جلوی خورشید کنار می رود و ما می توانیم قسمتی از آن را که به وسیله نور خورشید روشن می شود ببینیم(هلال رو به بدر یاWaxing crescent ). در این موقع ماه به صورت یک هلال نازک دیده می شود. در زمانی که ماه یک چهارم سفرش به دور زمین را طی کرده باشد ما می توانیم نصف طرف روشن شده ماه را ببینیم و در آن موقع گفته می شود که تربیع اول (1st  Qr)است. بعد از این و به تدریج قسمت های بیشتری از ماه را می بینیم (تحدب به سوی بدریا Waxing Gibbous)تا این که در حدود دوهفته بعد از ماه نو تمام قسمت های قابل رویت ماه دیده می شود(حالت بدریا Full moon). در این حالت خورشید و ماه در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و زمین بین آنهاست. وقتی که ماه در این موقعیت است ماه در حدود زمان غروب آفتاب طلوع می کند. همچنان که ماه به سفرش ادامه می دهد به خورشید نزدیک تر می گردد (تحدب به سوی محاق یا Waning Gibbous)و بنابراین ما به تدریج قسمت کمتری از آن را مشاهده خواهیم کرد. تربیع دوم( ۳rd Qr)یا تربیع آخر زمانی اتفاق می افتد که ما بتوانیم نصف طرف روشن ماه را در آسمان صبح ببینیم بعد از چند روز در حالت هلال به سوی محاق (Waning crescent)بسر برده و بالاخره بعد از بیست و نه روزگذشته از ماه نو ماه یک بار دیگر طرف تاریکش را به سوی زمین نشان می دهد.مسلمانان جهان مناسک دینی واعمال مذهبی خود را بر اساس تقویم قمری به جای می آورند.مبنای این تقویم ،رویت هلال ماه است.                                                    گره های ماهزمین سالیانه یک بار به دور خورشید می گردد. البته ناظر زمینی این طور برداشت می کند که خورشید در طول سال روی یک مدار که آن را دایرﺓ البروج می نامند به دور زمین می گردد. مدار ماه دقیقاً منطبق بر این سطح نیست بلکه به اندازه کمی تقریباً در حدود ۵ درجه(مقداری متغییر بین ۹۸/۴ تا ۲۸/۵ درجه) نسبت به این سطح شیب دارد. ماه در هر دور گردش خود به دور زمین دوبار با دایرﺓ البروج برخورد می کند. هرگاه این برخورد از شمال به جنوب باشد ماه در حالت گره پایین رونده یا نزولی وهرگاه مسیر ماه از جنوب به شمال باشد در گره بالا رونده یا صعودی است. برای ناظر زمینی در این حالت (قرار داشتن در نقاط گره ای)ماه روی دایرﺓ البروج قرار دارد. چون از نظر ما خورشید همیشه روی این دایره قرار دارد پس در حالت ماه نو فقط در صورتی خورشید گرفتگی به وجود می آید که ماه به طور همزمان با خورشید در یک گره واقع شود . چون معمولاً این اتفاق نمی افتد هر ماه ،خورشید گرفتگی رخ نمی دهد. ماه اغلب اوقات یا از بالای خورشید یا از زیر آن می گذرد به شکلی که قرص خورشید را نمی پوشاند.از طرف دیگر سایه زمین نیز همیشه روی دایرﺓ البروج قرار دارد بنابراین در صورت قرص کامل ماه(حالت بدر) فقط زمانی ماه گرفتگی ایجاد می شود که ماه همزمان نزدیک یک گره قرار گیرد. این حالت نیز به ندرت پیش می آید به طوری که ماه اغلب اوقات در سایه زمین قرار نمی گیرد. بنابراین آگاهی از وضعیت گره ها برای محاسبه بسیار مهم است. اگر گره ها همیشه در یک وضعیت ثابت می بودند این عمل بسیار آسان بود. متاسفانه این چنین نیست: در اثر تاثیر نیروی گرانش خورشید این گره ها هر ۶۱/۱۸ سال یک بار به دور دایرﺓ البروج ( به سوی چپ )می گردند(به عبارت دیگر در هرسال به اندازه۳/۱۹ درجه در جهت عقربه های ساعت). به نحوی که در هر مقطع زمانی در مکان متفاوتی قرار می گیرند.                                                پارامترهای شش گانه مدار ماه  برای بررسی مدار بیضوی ماه شش پارامتر تعریف میشود:   ۱-نیم قطر بزرگ وکوچک ببضی مدار(a,b):هربیضی داری دو محور تقارن در جهت قطر کوچک وقطر بزرگ می باشد که ابعاد بیضی را می توان با مقادیر نصف طول هریک از اقطار مشخص نمود. ۲-خروج از مرکزیت مدار(e) ۳-آنومالی حقیقی(f):مبداء حرکت ماه در مدار را نقطه حضیض یا کمترین فاصله در نظر می گیرند.زاویه ای که در هر لحظه بین ماه ونقطه حضیض قرار دارد را آنومالی حقیقی می گویند.این پارامتر در هرروز حدود ۲/۱۳ درجه افزایش می یابد.   ۴- میل مداری(i) 5-آرگومان حضیض(ω):زاویه بین نقطه گره صعودی ونقطه حضیض مدار را آرگومان حضیض می گویند. 6-بعد(bod) گره صعودی(Ω) :زاویه بین نقطه اعتدال بهاری وگره صعودی مدار ماه را بعد گره صعودی می گویند. گفتنی است این پارامترها ثابت نیستند  وهمین مسئله مدار ماه را پیچیده نشان می دهد.محدوده تغییرات پارامترهای فوق: ۱- ابعاد بیضی مدار در حال تغییر بوده ودر نتیجه مقدار خروج از مرکزی مدار بین ۰۴۳۵/۰ تا ۰۷۱۴/۰تغییر می کند.یعنی فواصل اوج و حضیض مدار نیز مداوم در حال تغییر می باشند. ۲-زاویه میل مداری بین ۹۸/۴ تا ۲۸/۵ درجه تغییر می کند. ۳-نقاط گره صعودی ونزولی (خط واصل بین آنها یا نودال)در هرسال حدود ۳/۱۹ درجه در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند وهر ۶۱/۱۸ سال ی دور کامل دوران می کنند در نتیجه بعد گره صعودی مداوم در حال کاهش می باشد. ۴-خط اوج-حضیض مدار نسبت به خط واصل گره صعودی-گره نزولی  ثابت نیست وحرکت این خط باعث جابجا شدن نقاط حضیض واوج می شوند.بنابراین زاویه آرگومان حضیض نیز تغییر می کند.این خط تقریبا هر ۳/۵ سال یکدور کامل می چرخد(هر سال حدود ۶۸ درجه) ۵-به دلیل بیضی بودن مسیر ماه بدور زمین آنومالی حقیقی بطور ثابت تغییر نمی کند.زیرا سرعت زاویه ای  ماه بین ۴۹/۰ تا ۶۴/۰ درجه در هرساعت به ترتیب از حالت اوج به حضیض تغییر می کند.                                       میدان مغناطیسی ماه در سال ۱۹۵۹ کاوشگر لونیک ۲ مشخص نمود که ماه میدان مغناطیسی مانند زمین ندارد. همچنین اطلاعات حاصله از مغناطیس سنج هایی که توسط ماموریت های آپولو در سطح ماه مستقر شدند نشان دادند که این کره فاقد میدان مغناطیسی است. با این وجود مطالعه سنگ های این کره که سنی بالغ بر میلیاردها سال دارند نشان از یک میدان مغناطیسی ضعیف در گذشته این کره دارد. این مورد شاید به این دلیل باشد که ماه قبلاً دارای یک هسته آهنی مذاب بوده است که به مرور زمان و با سرد شدن این کره احتمالاً هسته مزبور جامد شده و میدان مغناطیسی آن از بین رفته است. ولی مناطقی در سطح ماه وجود دارد که اثراتی از میدانهای مغناطیسی بسیار ضعیفی در آنها یافت می شود. مثلاً فضانوردان آپولوی ۱۶ در آزمایشها و پژوهشهای خود در منطقه ای به نام دهانه پرتو شمال چنین میدانی را تشخیص دادند. یک میدان مغناطیسی محلی ضعیف نیز در نقطه ای از قسمت پشتی ماه نزدیک به یک فرورفتگی عمیق به نام وان دوگراف وجود دارد.                                          عوارض سطحی ماهقبل از اینکه فضا کاوها به سطح ماه برسند همه آگاهی ما درباره آن با نگاه از میان تلسکوپها به ماه حاصل می شد. در سال ۱۶۱۰ وقتی که گالیله با تلسکوپ تازه اختراع شده خود به رصد ماه پرداخت نواحی تاریکی را در سطح آن مشاهده کرد و فکر کرد که این نواحی تاریک دریاست و لذا این مناطق را دریا نامید. البته قبل از گالیله ستاره شناسان دیگری این مناطق را رصد کرده بودند و نام دریا را روی آن مناطق گذاشته بودند. گرچه ستاره شناسان امروزی می دانند که هیچ آبی در سطح ماه وجود ندارد با این حال اسامی سنتی همچنان روی نقشه های ماه باقی مانده اند. در واقع دریاهای ماه سطوحی عظیم و کاملاً خشک از سنگ گدازه ها هستند. این گدازه ها میلیاردها سال پیش در بخشهایی از سطح سفید ماه که مملو از دهانه های آتشفشانی بوده سرازیر شده و روی قسمتهایی از آنها را پوشانده است. سپس این حجم عظیم گدازه ها سرد شده اند و به این ترتیب دریاهای ماه به وجود آمدند.علاوه بر مناطق تاریک دریاها که در واقع دشتهای گدازه ای قدیمی هستند انواع بسیاری از مشخصه های حفره مانند در سطح ماه وجود دارند. بعضی از این حفره ها ظاهراً از بقیه تازه ترند. حفره های جدید که در کنار حفره های قدیمی قرار گرفته اند اغلب قسمتهایی از آنها را خراب کرده اند. بعضی از این حفره ها در اثر اصابت سیارکها و شهابسنگهای غول پیکر به وجود آمده اند و برخی دیگر دهانه های آتشفشانی اند. در امتداد حاشیه دریاها، کوهها با شیب تند بالا رفته اند و ارتفاع آنها از ۷۰۰۰ متر نیز فراتر می رود. گسترده ترین رشته کوههای ماه کوهستان آپناین است که بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر طول دارد. مرتفع ترین قله این کوهستان بر فراز دره های اطراف آن در ارتفاع حدود ۶۵۰۰ متر قرار دارد. .                                                پوسته ماه سطح یا قسمت خارجی پوسته ماه همان بخش قابل مشاهده آن است.پوسته ماه ضخامت متغییری  بین 60 تا 150 کیلومتر دارد.پدیده جالبی که د مورد کره ی ماه پیش آمده این است که هسته مرکزی ماه،در زمانی که هنوز  کل کره مذاب بوده ،به علت چگالی بیشت  با نیروی بیشتری به سمت زمین کشیده شده وباعث گردیده که هسته چگالتر در درون کره مذاب کمی جابجا شده است.به بیان دیگر مرکز هسته از مرکز ماه فاصله گرفته وبه همین علت تفاوت ضخامت در پوسته ماه بوجود آمده است.در واقع در قسمت  رو به زمین با نزدیک شدن هسته چگال به سطح از ضخامت لایه کاسته شده وبر عکس ،به علت دورشدن هسته از طرف مقابل ،باعث افزایش ضخامت پوسته در آن مناطق شده است.میانگین ضخامت پوسته در قسمتی که همیشه به سوی زمین است حدود 60 کیلومتر ودر طرف مقابل که هیچگاه از زمین دیده نمی شود حدود 150 کیلومتر است.سطح ماه از یک لایه غبار نرم به نام رگولیت(سنگ پوش)پوشیده شده است.این لایه بر اثر نشستن ریزشهابها بر روی سطح ماه بوجود آمده است.ریز شهابها ذرات بسیار ریز گرد وغباری هستندکه از مواد اولیه تشکیل دهنده ی سیارات منظومه شمسی باقی مانده اند.این ذرات بسیار ریز،که اندازه آنها د حد میکرون است به آرامی بر سطح اجرام منظومه شمسی ،از جمله ماه ،می نشینند. ضخامت رگولیت در مناطق مختلف ماه متفاوت است ،میانگین ضخامت آن را حدود 20 متر ارزیابی کرده اند که البته این مقدار در کف دره ها بیشتر ودر دامنه ها ومناطق پرشیب کمتر است. فضانوردانی که بر سطح ماه قدم زده اند  جاپایی از خود به یادگار گذاشته اند که ممکن است میلیون ها سال برسطح آن باقی بماند.فقدان فرسایش زیاد در سطح ماه دلیل ماندگاری این آثار در طی میلیون ها سال است.(در سیاره زمین،با فرسایش به اشکال مختلفی مواجه هستیم که از مهمترین آنها می توان به آب ،باد،حرکات زمین،اثرات انسانی و.....اشاره نمود) برخورد شهاب سنگهامهمترین عامل بروز تغییرات سطحی در ماه است.در واقع ما اثر این عامل را در سطح زمین بسیار کم می بینیم،زیرا جو غلیط وضخیم زمین مانند سپری مانع از برخورد این اجرام به سطح آن می شود.اما در ماه جوی به معنای واقعی وجود ندارد که بتواند از برخورد این شهابسنگها با سطح ماه جلوگیری کند واین به معنی آن است که سطح ماه بطور مداوم توسط شهابسنگها بمباران می شود.مطالعات نشان می دهد که در هر 10 میلیون سال بر اثر برخورد شهابسنگها دهانه ای به قطر 10 کیلومتر،در هرماه یکبار دهانه ای به قطر حدود 1 متر ودر هرچند دقیقه یکبار گودالی به قطر 1 سانتی متر در سطح ماه پدید می آید. از عوارضی که در سطح ماه به چشم می خورند می توان به موارد زیر اشاره نمود: Rilleیا rimaeکه به صورت چین وچروکهایی کانال مانند در سطح دریاهای ماه است وناشی از سرد ومنقبض شدن مواد سطحی دریاها می باشد.عمق آنها چند کیلومتر وطول آنها می تواند به چند صد کیلومتر برسد. Dorsa  که به صورت نواحی مرتفع رشته کوه مانند هستند که در سطح دریاها وجود دارند Rupes که به شکل نواحی شیبدار دره مانند هستند که دو ناحیه با ارتفاع متفاوت را از هم جدا می کنند برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی ماه به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MOON/target                         مواد تشکیل دهنده اصلی پوسته ماه پیروکسین:سیلیکاتی از ترکیب کلسیم منیزیم وآهن که ماده اصلی تشکیل دهنده لاوا می باشد ونیمی از نمونه های ماه که به زمین آورده شده اند  از جنس آن می باشند.به شکل کریستالهای زرد وقهوه ای می باشد که اندازه آن به چند سانتی متر هم می رسد. پلاژیوکلاز (یا فلدسپار):از جنس سیلیکات سدیم آلومینیم یا کلسیم آلومینیم می باشد وبه شکل کریستالهای سفید کشیده می باشد. آنور توزیت:نوعی صخره که شامل پلاژیوکلاز- پیروکسین یا به همراه اولیوین با خواص مختلف می باشد. بازالت :نوعی صخره که شامل پلاژیوکلاز- پیروکسین و ایلمنایت با خواص مختلف می باشد. اولیوین:سیلیکاتی از ترکیب منیزیم آهن که به شکل کریستالهای با اندازه در حد میلیمتری ورنگ صورتی تاسبز می باشد و وجود آن در آنورتوزیت رایج است. ایلمنایت:ماده ای که در بازالت به چشم می خورد واکسیدی از جنس آهن تیتانیوم می باشد.                                                                              پیدایش ماهپیش از انجام ماموریت های فضایی آپولو تنها سه نظریه مختلف در مورد منشا ماه وجود داشت. اولین نظریه، نظریه جدایش بود که بر اساس آن اعتقاد بر این بود که کره ماه از یک زمین اولیه که به سرعت در حال چرخش بوده جدا شده است(هسته وسط زمین دقیقا٬در مرکز نبوده وبر اثر چرخش سریع و بر اثر لق زدن گوشته ای از زمین کنده شده وماه را بوجود آورده است). نظریه دوم، نظریه تسخیر بود که بر اساس آن ماه در مکان دیگری از منظومه شمسی شکل گرفته و آنگاه تحت اثر نیروی گرانش زمین به تسخیر این کره در آمده و حول آن به گردش درآمده است. نظریه سوم، نظریه شکل گیری همزمان زمین و ماه بود که بر اساس این نظریه زمین و ماه از ابتدا به صورت جداگانه در منظومه شمسی شکل گرفته اند.امروزه اکثر دانشمندان بر این باورند که هیچ کدام از نظریات برشمرده صحیح نمی باشند. در عوض طبق شواهد به دست آمده توسط ماموریت های آپولو دانشمندان بر نظریه جدیدی تکیه کرده اند که این نظریه با عنوان نظریه جدایش برخوردی معروف شده است. بر اساس این نظریه، زمین اولیه با یک جرم آسمانی به بزرگی تقریبی مریخ برخورد نموده و این برخورد باعث جدا شدن قطعاتی از کره زمین شده است که از تجمع این قطعات جدا شده کره ماه به وجود آمده است. نتایجی که از بررسی سنگ های ماه به دست آمده (مشابهت با مواد تشکیل دهنده پوسته زمین )همچنین شواهدی که از تشکیل سیارات منظومه شمسی بر اساس این نظریه در دست می باشد با این نظریه همخوانی خوبی دارد.                                                                                         سفر به ماههمانطور که قبلاً گفته شد انسان از روزگاران بسیار دور همواره در این رویا بوده که روزی بتواند به نزدیکترین همسایه خود یعنی کره ماه سفر کند. در سال ۱۸۶۵ یک نویسنده فرانسوی به نام ژول ورن داستانی با عنوان از زمین تا ماه منتشر نمود که درباره سفر یک سفینه فضایی از یک مرکز فضایی در فلوریدا به کره ماه بود. حدود صد سال بعد از او فلوریدا نقطه شروع اولین سفرهایی بود که به وسیله انسان و برای دسترسی به دنیاهای دیگر طراحی شد. بالاخره بین سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲، ۱۲ فضانورد بر روی ماه پیاده روی کردند و پس از قرن ها تخیل سفر به ماه به حقیقت پیوست.برنامه های مطالعه دقیق ماه از سال ۱۹۵۹ شروع شد. یعنی زمانی که شوروی سابق، ۳ مدارگرد کوچک را به سوی ماه پرتاب نمود. کوشش آمریکایی ها در راه رسیدن به ماه به اوایل دهه ۱۹۶۰ و شروع برنامه های فضایی رنجر بر می گردد. این سفینه ها که به ۶ دوربین تلویزیونی مجهز شده بودند به سوی ماه فرستاده شدند و قبل از برخورد با سطح این کره تصاویر جالبی از سطح ماه را به زمین مخابره کردند. در ادامه این مطالعات، نقشه برداری کاملی با دقت زیاد از سطح ماه توسط برنامه های فضایی لونا صورت گرفت. در طی این ماموریت ها ۵ سفینه در بین سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷ به فضا پرتاب شدند. این پنج سفینه که به دور ماه گردش می کردند بیش از ۱۹۵۰ تصویر با دقت زیاد از سطح ماه به زمین مخابره نمودند که این تصاویر جمعاً ۵/۹۹ درصد از سطح ماه را پوشش می دادند. در بعضی از این تصاویر ساختارهایی با ابعاد ۱ متر نیز قابل تشخیص می باشند. تصاویر یاد شده به دلیل دقت بسیار زیاد آنها کمک فراوانی به دانشمندان ناسا نمودند تا بتوانند محل های مناسبی را برای فرود فضانوردان بر ماه انتخاب نمایند.اولین بار در سال ۱۹۵۹ سفینه فضایی لونا ۳ شوروی توانست از بخش غیر مرئی ماه یعنی جانب دور از زمین این کره عکسبرداری نموده و تصاویری از آن بخش از ماه را به زمین مخابره نماید. بر اساس این اطلاعات مشخص گردید که بر خلاف جانب رو به زمین، جانب دور از زمین کره ماه دارای دریاهای خیلی کمتری است.در آن زمان چنین تصور می شد که طی میلیاردها سال بمباران سطح ماه توسط شهابسنگ ها بایستی سطح این کره از غبار ریز پوشیده شده باشد. حتی پس از ماموریت فضایی رنجر هم معلوم نبود که آیا سطح ماه مکانی مناسب برای فرود آ رام سفینه ها می باشد یا خیر؟شاید سفینه ای که قصد فرود بر روی آن را داشته باشد به آسانی در این غبار فرو رود. بنابراین قبل از فرود انسان بر روی ماه لازم بود کوشش شود یک فرود آرام بدون سرنشین بر روی این کره انجام گیرد تا چگونگی فرود مشخص گردد. این موضوع هدف اصلی برنامه های مطالعاتی سورویر(surveyor) بود. بین سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ پنج فضاپیمای سورویر به طور موفقیت آمیزی بر روی ماه به آرامی فرود آمدند. این ماموریت ها نشان داد که سطح ماه برای فرود آرام مناسب می باشد. همزمان با این ماموریت ها در سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ شوروی سابق نیز مجموعه ای از سفینه های بدون سرنشین به نام لونا(Luna) را در مدار ماه قرار دادند که این سفینه ها به دور ماه گردش کرده و به آرامی بر سطح ماه فرود آمدند.بعد از اتمام موفقیت آمیز ماموریت های سورویر و لونا دیگر هیچ مانعی برای سفر انسان به ماه وجود نداشت. در بین سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲ سفینه های سرنشین دار آپولو(Apollo) از سوی سازمان فضایی آمریکا(ناسا) به سوی ماه پرتاب شدند. شروع ماموریت های آپولو با شکست همراه بود. سفینه آپولو ۱ در لحظه پرتاب آتش گرفت و سه فضانورد آن در آتش سوختند. این حادثه ناگوار باعث شد تا ماموریت سفینه های آپولو به تعویق افتد. بالاخره سفینه سرنشین دار بعدی یعنی آپولو ۷ بود که با سه فضانورد به فضا پرتاب شد. فضانوردان این سفینه و سه ماموریت بعدی یعنی آپولوهای۹،۸و۱۰ با موفقیت مراحل مختلف سفر انسان به ماه را تمرین کردند و نهایتاً سفینه آپولو ۱۱ انسان را به ماه رساند.سرنشینان آپولو۱۱ عبارت بودند از نیل آرمسترانگ،  ادوین آلدرین و مایکل کالینز. ماه نشین این سفینه در روز ۲۰ ژولای ۱۹۶۹ به آرامی در ناحیه دریای آرامش فرود آمد و نیل آرمسترانگ نخستین جای پای بشر را بر روی خاک ماه حک کرد. او به هنگام قدم گذاشتن بر خاک ماه چنین گفت: این قدم کوچکی است برای یک مرد و گامی است بزرگ برای بشریت.از بین ماموریت های فضایی آپولو، سفینه های آپولو۱۱ و ۱۲ در دریاهای ماه فرود آمدند. آپولو۱۳ بر اثر نقص فنی ناموفق بود و نتوانست بر سطح ماه فرود آید. ۴ ماموریت دیگر یعنی آپولوهای ۱۶،۱۵،۱۴و۱۷ به آسانی در نواحی مرتفع ماه فرود آمدند. فرود در نواحی مختلف ماه این امکان را به فضانوردان داد تا بتوانند از بخش های مختلف این کره نمونه برداری نمایند و این نمونه ها را جهت مطالعات بیشتر به زمین منتقل نمایند.ماموریت های آپولو باعث توسعه شگرفی در دانش انسان از ماه گردید. علاوه بر انجام عمل نمونه برداری از سنگ های ماه، استقرار دستگاه های لرزه سنج، مغناطیس سنج و سایر مطالعات انجام شده توسط این ماموریت ها باعث شد که اطلاعات ما از این کره آسمانی به طور وسیعی افزایش یابد.  حتی اگر با یک دوربین دو چشمی به ماه بنگرید، سطح ناهموار آن را به وضوح مشاهده خواهید ‏کرد. سطح ماه توسط هزاران حفره و دهانه برخوردی ناشی از برخوردسنگهای سرگردان آسمانی، آبله‌گون ‏شده است. اما چرا در زمین چنین شواهد خشنی از برخورد را شاهد نیستیم؟ آیا زمین که قاعدتاً ‏هدفی بزرگتر است از برخوردهای سهمگین جان به در برده؟ پاسخ منفی است و ما امروزه به کمک ‏تصاویر ماهواره‌ای ده‌ها دهانه برخوردی کوچک و بزرگ در سراسر زمین بافته‌ایم که همگی در اثر ‏فعالیتهای گوناگون آب و هوایی فرسوده شده‌اند.‏ بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان پیدایش زمین تا کنون، این سیاره شاهد برخوردهایی سهمگین‌تر ‏و بمبارانهایی شدیدتر از تنها قمر خود، ماه بوده است. اما از آنجایی‌که زمین سیاره‌ای فعال و زنده ‏است، آتشفشانها، زلزله‌ها و باد و باران زخمهای چهره زمین را در طول تاریخ پاک کرده‌اند. ‏فرسایش شدید، دهانه‌های برخوردی که از زمانهای باستانی تا کنون بر سطح زمین پدید آمده‌اند ‏را از چهره زمین زدوده و در نگاه اول شواهدی از برخورد به چشم نمی‌آید.‏ اما در ماه شرایط به گونه دیگری است. ماه فاقد اتمسفر است و بنابراین قادر به سوزاندن هیچ سنگ ‏سرگردانی قبل از برخورد به خود نیست. از طرفی ماه، جرم سماوی مرده‌ای است. به جز ماه‌لرزه‌های گاه ‏و بیگاه هیچ فعالیتی که دال بر زنده بودن اینقمر باشد به چشم نمی خورد. عدم وجود اتمسفر ‏نیز باعث می شود موضوع فرسایش سطحی منتفی شده و در نهایت عاملی برای زدودن زخم ‏برخورد از چهره ماه وجود نداشته باشد.‏ ‏"پاول اسپودیز" سیاره‌شناس ارشد دانشگاه جانز هاپکینز که در آزمایشگاه فیزیک کاربردی به ‏تحقیق مشغول است این موضوع را یکی از دلایل مهم بازگشت بشر به ماه و آغاز دوباره ‏سفرهای سرنشین‌دار به تنها قمر زمین می‌داند. از نظر او ماه گنجینه دست نخورده‌ای برای ‏مطالعه تاریخ زمین است.‏پاول اسپودیز معتقد است که ماه صفحه شاهد زمین می‌باشد. زمانی که محققان در صدد اندازه‌‏گیری نوع، مقدار و الگوی ویرانی ناشی از یک برخورد یا انفجار بر می‌آیند مواد و شرایط گوناگونی ‏را در معرض برخورد مورد نظر قرار می‌دهند تا اثرات ناشی از برخورد جسم و امواج ناشی از آن را ‏مطالعه کنند. به نمونه آزمایشی "صفحه شاهد" می‌گویند.‏ ماه و زمین در موقعیت یکسانی از منظومه شمسی قرار دارند و می‌توان گفت که بدشانسیهای ‏یکسانی از نظر برخورد با سنگهای سرگردان داشته‌اند. زمین سیاره‌ای بسیار فعال است و آثار ‏زخمهای بزرگ و کوچک کهن را از چهره خود پاک کرده است. از طرفی بیشتر سطح زمین را ‏دریاها پوشانده‌اند که در اثر برخوردهای معمولی آثاری از خود بر جای می‌گذارند. در مقابل ماه ‏فاقد اتمسفر است و از نظر زمین‌شناسی سیاره‌ای مرده به حساب می‌آید. با این حساب می‌توان ‏مدعی شد که با مطالعه دهانه‌های برخوردی ماه قادر به بازنویسی داستان زمین خواهیم بود.‏  نکته قابل تعمق دیگری نیز وجود دارد! در اواخر دهه هفتاد میلادی، فضانوردان سه ماموریت پایانی ‏آپولو (15، 16 و 17) نمونه‌هایی از عمق دو متری سطح ماه که از سه مکان مختلف مأموریتهای ‏آپولو 15 تا 17 تهیه شده بود را با خود به زمین آوردند. عمیقترین نمونه‌ای که به زمین آورده شده ‏بود حدود 2 بیلیون سال قدمت داشت و بررسیها نشان داد که مواد مذکور و ساختمان آنها از آن ‏زمان تا کنون تغییری نکرده‌اند. کشف بزرگ دیگری که در این تحقیق به دست آمد مربوط به ‏ذرات تشکیل دهنده بادهای خورشیدی بود که توسط گرد و غبار و مواد سطحی ماه به دام می‌‏افتند. بررسی مواد استخراج شده از عمق ماه نشان داد که ساختار بادهای خورشیدی در 2 میلیارد ‏سال قبل نسبت به امروز متفاوت بوده است. علم ستاره‌شناسی هیچ توضیحی برای این مورد ندارد ‏اما درک درست این یافته مطمئناً به دانشمندان کمک خواهد کرد تا تاریخ شکل‌گیری زمین و ‏داستان زندگی ستارگان را دوباره‌نویسی کنند.‏ پرسش بزرگ دیگری که بازگشت به ماه در یافتن پاسخ آن موثر خواهد بود این سوال است که چه ‏عاملی باعث انقراض‌های متعدد، ناگهانی و گسترده گونه‌های زیادی از حیات بر روی زمین بوده است؟ این برخوردهای سهمگین خود ‏به گونه‌ای باعث پیدایش دوره‌های  زمین‌شناسی بر سیاره ما شده است.‏به عنوان معروفترین رویداد از این دست می‌توان به فاجعه‌ای که در 65 میلیون سال پیش باعث ‏انقراض نسل دایناسورها شده، اشاره نمود. رویدادی که دوره مسوزوئیک را پایان ‏داد و عصر جدیدی با نام دوره سنوزوئیک به وجود آورد. حدس زده می‌شود که این رویداد عظیم در ‏نتیجه برخورد شهابسنگی به قطر بالغ بر ده کیلومتر به زمین روی داده باشد. گرد و غبار و گاز ‏حاصل از این برخورد چنان زمین را در خود فرو بردو تاریکی را بر سطح زمین گستراند که گیاهان دیگر قادر به ادامه حیات نبودند و ‏به تدریج و با کمبود غذا جانداران نیز از پای در آمدند.‏ تحقیقات انجام شده بر روی لایه‌های مختلف زمین و فسیلهای جانوری و گیاهی نشان می‌دهد که ‏چنین روبدادهایی هر 26 میلیون سال یکبار زمین را با بحرانی حیاتی روبرو می‌کنند.‏تئوریهای مختلفی برای این اتفاقات دوره‌ای وجود دارد. بعضیها همدمی تاریک و دوردست برای ‏خورشید متصورند که هر از چندگاهی در چرخش منظم اجرام ابر اورت اختلال به وجود می‌آورد. ‏چنین اختلالی باعث سرازیر شدن این اجرام به داخل منظومه شمسی و در نتیجه برخورد آنها با ‏اعضای این منظومه خواهند شد.‏ تئوری دیگری می‌گوید که منظومه شمسی در مسیری نوسانی دائماً صفحه کهکشان راه‌شیری را ‏قطع می‌کند و بالا و پایین می‌رود. این حرکت دوره‌ای باعث می‌شود در زمان قطع صفحه ‏کهکشان راه شیری، مجموعه پر جمعیتی از اجرام سرگردان، منظومه ما را هدف برخورد قرار دهند.‏ ما برای درک درستی از آنچه بر سر ما خواهد آمد باید تاریخچه این برخوردها را عمیق و دقیق ‏مطالعه و بررسی نماییم. ماه به عنوان جرم فضایی فاقد فعالیتهای زمین‌شناسی و اتمسفر، بسان فسیلی ‏دست نخورده اطلاعات زیادی از برخوردها را در سینه خود حفظ کرده است. مطمئناً مطالعه سطح ‏و عمق ماه دانش بشریت را در رابطه با آنچه سنگهای سرگردان بر سرش آورده‌اند فزونی خواهد ‏بخشید و به انسان قدرت پیشگویی آینده را در این زمینه اعطا خواهد کرد.‏ماه تنها صفحه شاهد زمین است که دست بر قضا در دسترس بشر نیز قرار دارد. بنابراین برای سفر ‏به این همسایه زیبا نباید شکی به دل راه داد.‏برگرفته از :http://haftaseman.iR                 

برچسب‌ها: ماه
+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/09/06ساعت 8:26 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
معلم از بچه ها خواست تعدادی از پدید ه های فاجعه باری  که هر از گاه در بعضی از جا های مختلف زمین اتفاق می افتد را نام ببرند؟ بچه ها گفتند: سیل ، طوفان ، گرد باد ، زمین لرزه  و... معلم زیر کلمه زمین لرزه با گچ قرمز یک خط کشید. گفت:  می توانید بگوید آخرین زمین لرزه های که شما از طریق رسانه های خبری از آن اطلاع پیدا کرده اید در کجا های کره زمین رخ داده اند؟ خیلی از بچه ها به زلزله فاجعه بار بم  و رودبار در ایران و حتی به  زمین لرزه  بسیار شدیدی ( سونامی )که در اقیانوس آرام  رخ داده بود بطوری که آب اقیانوس به صورت موجهای به  بزرگی ارتفاع ساختمانهای بلند   که به سمت جزایر اندونزی و سری لانکا  ...  حرکت کرده ه بودند  خرابیهای زیادی ایجاد کرده بود و صد ها هزار  نفر جان  خود را از دست داده بودند اشاره کردند.  معلم گفت: به این عکسها  نگاه کنید هر دوعکس  مربوط یک مکان است  یکی قبل زلزله و دیگری بعد از وقوع زلزله گرفته شده است چه تفاوتی مشاهده می کنید؟ یکی از بچه ها گفت: قبل از زلزله همه ساختمانها سالم و پابر جا هستند اما بعد از رخ دادن زلزله تمام ساختمانها ویران شده اند. و زمین شکاف برداشته است.  معلم گفت: درسته ، در حقیقت پدیده  به نام زلزله باعث تغییر در سطح زمین شده است. و همه چیز های که در عکس اول  در جای اصلی خود قرار دارند در عکس دوم  دیده نمی شوند و ویران و تخریب شده اند. و به علت رانش زمین و حرکت و جا به جای قسمتی از زمین ، ساختمانها ، درختها و... از بین رفته اند. شکافها ی در روی سطح زمین ایجاد شده است. و متاسفانه هر ساله ما شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. و گاهی آنقدر زمین لرزه ها شدید است که خسارات ناشی  از آن بسیار  زیاد است و حتی عده زیادی  جان خود را از دست می دهند.  ذهن کنجکاو آدمی همواره در جستجوی علت بوجود آمدن این پد یده بوده است. و همیشه انسانها ، بخصوص دانشمندان  می خواهند دقیقا بفهمند چرا چنین اتفاقی  در طول عمر زمین  رخ  می دهد.  و خیلی تلاش کرده اند تا عوامل ایجاد کننده  زلزله را بشناسند. معلم روی تخته نوشت: چه چیزی سبب ایجاد زمین لرزه می کند؟ و به بچه ها گفت: کسی می تواند و میداند به این سوال پاسخ دهد. یکی از بچه ها گفت: من در یک کتاب علمی خواندم که آتش فشانها یکی از عواملی هستند که باعت تکان خوردن و جا به جای سنگها و.. روی زمین می شوند. وقتی کوه های آتش فشانی فعال می شوند  با فشار زیاد مواد به بیرون پرتاب می کنند و زمین اطراف آن می لرزد.  معلم پاسخ دانش آموز را پذیرفت.و گفت:دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که زلزله ها در موقع پیدایش گسل ها و گاهی وقتها در موقع چین خوردگی  رخ می دهند. پس اول ببینیم گسل و چین خوردگی چگونه ایجاد می شود؟ به این تصاویری رنگی و نقاشی شده که با شماره های 1 الی ۴مشخص کرده ام و به ترتیب از چب به راست روی تابلو نصب می کنم همگی با دقت نگاه کنید. این تصاویر  روش پیدایش چین خوردگی و گسل ها را نشان می دهند.  می بینید که به علت فشار و گرمای خیلی زیادی  بخصوص نیرو های جانبی فوق العاده زیادی روی لایه های افقی سنگها  مخصوصا لایه های سنگهای رسوبی اثر می گذارند. و در شکل بعدی در آنها یک خمیدگی ایجاد شده است. و با فشار در آنها مطابق شکل بعدی چین خوردگی های موج مانند  مثل موج در یا  ایجاد می شود. معلم یک طناب برداشت و روی سطح میز قرار داد و با تکان دادن سر طناب سعی کرد در طول طناب امواجی  را نشان دهد. و بار دیگر چند پارچه نسبتا با ضخامتهای مختلف و رنگهای مختلف که روی همدیگر چسبانده بود روی میز گذاشت و دو نفر از دانش آموزان را صدا کرد و از این دو خواست مقابل هم در دو طرف میز ایستاده و هر کدام یک سر آن پارچه های رنگی بلند و باریک را بگیرند و سعی کنند به سمت وسط پارچه  از دو طرف فشاری وارد کنند و یک چین خوردگی  موج مانند ایجاد می کنند.  که معلم به بچه ها گفت دقت کنید  این چین خوردگی موج مانند که می بینید درست شده  دارای یک برآمدگی (طاقدیس) و یک فاصله میان دو موج  مشاهده  می کنید و  به شکل کو ه ها و در ه ها تولید  می شوند. و بار دیگر این آزمایش را تکرار نمود تا بچه ها بهتر متوجه  شوند.  و سپس از روی ماکت های که می توان با وسایل مثل یولینیت ، گچ ، آبرنگ و سنگ ریزه و... ساخت  از قبل ساخته بود و به کلاس آورده بود به بچه هااز روی آن  جا به جای قطعات سنگی  را و پیدایش انواع گسلها را نشان داد. توضیح خود را ادامه دادو گفت: در اثر چین خوردگی و جا به جایی و سر خوردن لایه های سنگی روی هم یک حرکت ناگهانی بوجود می آید. که به آن زلزله گفته می شود. گاهی این فشار ها آنقدر زیاد است که شکاف یا شکستگی سنگ در جایی که این حرکت در آنجا صورت می گیرد گسل بوجود می آورد. زمین شناسان به حرکت خود سنگ گسلش می گویند. پس چین خوردگی و هم جا به جایی نقش خیلی مهمی در شکل گیری و تغییرات سطح زمین ودر نهایت وقوع زلزله دارند. نحوه جا به جایی و حرکت لایه های سنگی در این ماکتهای ساخته شده و در تصاویری که روی تخته کشیده ام  مشاهده کنید. بچه ها قطعات سنگی ممکن است بعد از فشار ها، یک حرکت ناگهانی در آنها رخ دهد. که باعث سر خوردن قطعات سنگی  می شود و یک وضعیت جدیدی ایجاد می گردد. قطعات سنگ مطابق شکلها  ممکن است به طرف بالا ، پائین  و حتی در جهت پهلو ها حرکت کنند. و جا به جا شوند. و به بالا رانده شوند یا روی هم قرار گیرند و یا حتی  ممکن است از هم دیگر دور شو ند. معلم با دو کتاب ( نقش قطعات سنگی ) سعی کرد با کمک حرکات دو دستش  نشان دهد .معلم گفت: دانشمندان می گویند  وقتی چنین حر کت های ناگهانی رخ میدهد یک سری امواج یا ارتعاشات شدید درون زمین پیدا می شود که می تواند چندین ثانیه زمین را در آن منطقه بلرزاند. سپس معلم به سمت تخته رفت و تعریفی برای زمین لرزه نوشت: «زمین لرزه همان حرکات و لرزش های غیر منتظره و ناگهانی و ارتعاش است که در زمین گاهی وقتها منتشر می شود.» معلم گفت: دانشمندان پی برده اند که برخی از این لرزشها ممکن است درست زیر سطح زمین اتفاق بیفتد و گاهی هم در اعماق زمین  رخ می دهد.  دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام لرزه نگار که در ایستگاههای زلزله شناسی  وجود دارد امواج زمین لرزه را ثبت می کنند. در همین موقع معلم از کیف خود عکسی از این دستگاه بیرون آورد و به بچه ها داد تا با هم نگاه کنند.  معلم بعد ادامه داد و گفت: دانشمندان می گویند  زلزله های که در اعماق زمین رخ می دهند آثار تخریبی مهمی در سطح زمین ایجاد نمی کنند ولی زلزله هایی که کانون آنها سطحی باشد اثرات تخریبی  بیشتری دارند. وقتی زلزله در یک منطقه رخ می دهد درواقع انرژی بزرگی آزاد می شود. دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده اند که بزرگی زلزله وابسته به مقدار انرژی  می دانند که از کانون زلزله آزاد می شود. و واحد بزرگی زلزله را ریشتر  نامیده اند. و اکثریت  دانشمندان معتقد هستند  که هر قدر سنگها سخت تر و متراکم تر باشند سرعت عبور امواج زلزله بیشتر  است. بعد معلم دو نقشه یکی نقشه کشور ایران و یک نقشه بزرگ از کره زمین که در آن دو نقشه   مناطق زلزله خیز مشخص شده بود روی تخته با کمک بچه ها نصب کرد. و به بچه ها گفت با دقت به این دو نقشه نگاه کنید  یکی نقشه کره زمین است که در روی آن مناطقی زیاد که زلزله رخ می دهد مشخص شده است.  همانطور که روی نقشه می بینید محل های که زلزله خیز هستند با رنگ و علائم  خاصی  روی سطح نقشه کره زمین مشخص شده است. زلزله ممکن است در تمام سطح زمین رخ دهد ولی بیشتر اوقات در طول دو نوار وسیع از کره زمین که به کمربند زلزله خیز معروف هستند رخ می دهند. سپس معلم با استفاده از یک خط کش روی نقشه  کمربند زلزله خیزی  که از رشته های کوه های مرتفع کنار کف اقیانوس های  عمیق قرار می گیرند و به عقیده دانشمندان این مناطق قسمتهای ضعیف پوسته زمین هستند نشان داد.  و گفت: یکی از کمربند های زلزله خیز که روی این نقشه می توانید به شما نشان دهم کمربند های زلزله خیز آقیانوس آرام است که از کشور شیلی در امریکای جنوبی  شروع می شود و بعد ببینید به سوی شمال متوجه شده و به کشور پرو در آمریکای مرکزی و بعد مکزیک ، کالیفرنیا در امریکا ، سوئد و بعد از آنجا به سمت جزایری به نام الوشن و ژاپن در جنوب آسیا تا جزایر فلیپین ، اندونزی و نیوزلند ادامه می یابد. و دومین کمربند زلزله خیز روی نقشه ببینید از افریقای شمالی شروع بعد آسیای میانه و به آسیای جنوبی می رسد. همانطور که می بینید کشور ما ایران ؛ ترکیه ، افغانستان و جنوب شرقی آسیا  را شامل می شود.  برخی از زلزله ها کانون آنها در اقیانوس می باشد. بطوری که سبب می گردد امواج عظیمی با ارتفاع زیاد به سمت سواحل حرکت کند . که برخی زلزله های آبی یا دریایی را با امواج جزر و مد اشتباه می گیرند. دانشمندان  می گویند برخی از این زلزله های دریایی  وقتی رخ می دهند  و به ساحل می رسند ممکن است ارتفاعی بیش از 100 پا و سرعتی برابر با 500 مایل در ساعت داشته باشند و باعث خرابی شدیدی در  جزایر می گردند. مانند سونومی مرگبار جزیر سلیمان  که ارتفاع آب به 10 متر رسیده بود. و هزاران نفر جان خود را از دست دادند و یا زمین لرزه های دریایی در قسمتهای اقیانوس آرام که به کشور های مانند  اندونزی و سری لانکا و... آسیب و خسارت زیادی وارد شد. معلم دو عکس به بچه نشان داد که یکی مربوط به روستا و دیگری مربوط به شهر بود. و از آنها پرسید در کدام عکس میزان خرابی و خسارت  در نتیجه زلزله بیشتر است؟ بچه ها گفتند. روستا معلم گفت: چرا ؟ دانش آموزی جواب داد: زیرا در روستا ها خانه هایشان محکم نیست و بیشتر از گل و چوب استفاده می شودو نکاتهای ایمنی در موقع ساخت خانه رعایت نمی گردد. معلم گفت: درسته، نوع زمین زیر ساختمانها ، نوع موادی که در ساخت بنا ها و ساختمانها استفاده می شود نقش مهمی در کاهش خسا رت های ناشی از زلزله دارد. معلم گفت: چه باید کرد تا در موقع وقوع زلزله تلفات جانی کمتر باشد؟ دانش آموزان گفتند: باید همگی با نکاتهای ایمنی و کمک های اولیه  آشنا شویم . در این موقع معلم یک تصویر بزرگ که در آن مجموعه ای از عکس  وجود داشت روی تخته نصب کرد و گفت ببینید در این تصویر نشان می دهد که ما چگونه در موقع وقوع زلزله باید از خود مراقبت کنیم تا آسیبی نبینیم. انسان هر روز تلاش می کند راههای مناسبی برای مقابله با حوادثی مانند زلزله پیدا کند. یکی از این راهها آموزش  است.  با توجه به این عکسها  ما باید در موقع وقوع زلزله  مثلا اگر در کلاس درس باشیم باید به زیر میز برویم  تا لرزش زمین قطع شود و اگر میز جا به جا می شود ما هم همراه آن حرکت کنیم و در صورتی که میز نباشد  به طرف یک دیوار داخل ساختمان برویم و دستهای خودمان را مطابق شکل روی سرمان قرار دهیم  و یا مانند این عکس  از کنار پنجره ، قفسه های کتاب ، آینه و... دوری کنیم. و مهمتر همیشه آرامش و خونسردی خود را حفظ نمائیم . در مدارس سراسر کشور ها  برنامه های آموزشی  جهت آمادگی دانش آموزان  برگزار می شود. تا همه شما آماده شوید و بتوانید در هنگام بروز حادثه ای مانند زلزله به یکدیگر کمک کنید و از جان خود محافظت نماید. در پایا ن درس معلم نکاتهای مهم درس را دوباره  تکرار کرد و از بچه ها خواست درباره سونامی و زلزله های برزگ در دنیا اطلاعاتی همراه با عکسهای جمع آوری کنند و جلسه بعد گزارش خود را به کلاس بیاورند و بخوانند تا همگی در این زمینه آگاهی بیشتری پیدا کنند.


برگرفته از :OLOMEBOOK.BLOGFA.COM


برچسب‌ها: آموزش مفهوم زلزله
+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/09/06ساعت 8:15 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
 
           1                                1
1-    _____عددي 12 است .  ____ آن عددكدام است.
          15                              6
  
 1-   20                  2- 25                 3- 30                 4- 35


                                   ؟
2-اگر داشته باشيم   8=---------5    مقدار   ؟ كدام است؟
                                    3

    1- 3                 2- 4                         3- 6              4-  9

3-كدام يك از كسرهاي زير از  5  /. كوچكتر است؟

            7                        6                          5                     4
   1- -------------       2 -  -----------            3 - ----------       4 - -------------
            9                        9                          9                     9

4- خمس ربع عدد 240 كدام است؟

   1  -6                   2  -12                      3-  4                4 -  3 

5-  اتوبوسي 40 نفر مسافر داشت .در يك ايستگاه خمس آ»ها پياده شدند ولي باندازه نصف

باقي مانده افراد سوار شدند حالا تعداد مسافران اتوبوس چند نفر است؟

  1- 50                    2-   48                    3 -  46              4 -  42

6-  ثلث عددي ازخمس آن 30 واحد بيشتر است آن عدد كدام است؟

  1- 250                  2- 225                     3- 125              4 - 245

7- دو سوم مخزني پر است اگر هر بعد آن 3متر باشد چند ليتر لازم است تامخزن پر شود؟

   1-  9متر مكعب        2-  9000 ليتر             3- 18000ليتر        4-  18مترمكعب

8-چندتا75 /.مي شود شش واحد وسه  چهارم واحد؟

   1- 5                     2- 7                        3-  8                  4-  9

9-نويد هر12 روز يك بار به استخر مي رود وفريد هر 15 روز يك بار آنها هر چندوقت يك بار هم ديگر را مي بينند؟

  1- ماهي يك بار        2- هردوماه يك بار         3- هر 45 روز يك بار 4- هر چهل روز يك بار

10-اندازه طول اشيا‍‍ء راباچه عددي مي توان نمايش داد؟
 
  1- عدد مخلوط           2- عددكسري            3- عدداعشاري       4- هرسه مورد صحيح است


برچسب‌ها: سوالات تستي رياضي ششم ابتدايي فصل كسر هاي متعارفي
+ نوشته شده در  شنبه 1391/09/04ساعت 9:56 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. شکسپیر

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.
هرمن کین

همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم.
لرد بایرون

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
آنتونی رابینز

موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.
سری چتری

هرکس خواهان موفقیت است باید یاد بگیرد که ناکامی جزء حتمی فرایند پیشرفت است.
برادرز

موفقیت تنها نصیب معدودی می شود و این درحالی است که کثیری از مردم در رویای موفقیت به سر می برند.
جان جانسون

یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.
برایان تریسی

تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از این که کارتان چیست این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارآیی داشته باشید و به ارایه خدمات بپردازید.
آگ ماندینو

موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداکثر پیشرفت شما شوند.
جوزف مک کلند

علاقه، اندیشه و مطالعه چیزهایی هستند که شما را به سوی موفقیت سوق می دهند.

وس رابرتز

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، بازهم می توانید.
آنتونی رابینز

از موفقیت دیگران همان اندازه خوشحال باش که از موفقیت خودت خشنود می شوی.
کریستین لارسون

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم.
آنتونی رابینز

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است...!
اوستن

http://www.sb90.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه 1391/09/04ساعت 9:3 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

با سلام وعرض تسلیت بمناسبت ایام الله سوگواری سیدوسالار شهیدان ویاران باوفایش وضمن قبولی طاعات وعزاداری شما سروران وخداقوت به همه ی شما. من قبل از مطالعه این فصل از شما عذر خواهی می کنم امیدوارم بنده حقیر رامورد عفو خودتان قرار بدید.

                  به هر حال دل نوشته ای بیش نیست.

یه حرف دوستانه بعد از این اشکهای آسمانی می خوای چکارکنی؟با کارهات دل حسین را نشکنی !نکنه که امام زمانت را با کارهات ناراحت کنی.نکنه در روز قیامت باحسینی که اینقدر براش گریه کردی روبروش بشی با ناراحتی نگات کنه وبگه توچرا؟توکه گریه کن مابودی توچرا گناه کردی ؟توچرا با نامحرم گشتی؟توچراگوش روآلوده کردی ؟توچرا چشمات روبه حرام انداختی ؟توچرا...؟مگه علی اکبرمن جوان نبود؟مگه یوسف زیبا نبود؟توچرا اینطور شدی؟                                            مایوس نشی فکر نکنی من گناهم زیاده خدا من را نمی بخشه کارم تمومه.نه نه  اصلا اینجوری نیست این حرف شیطونه که می خواد تو زنجیرهای اسارت روپاره نکنی ورها نشی .خداغفور خدا می بخشه مگه نفرمود من از مادر به شما دل رحم ترم!مگه نشنیدی جوانی شیشه ای شراب در دستش بود داخل کوچه شد دید پیامبر داخل کوچه است ترسید .وقتی به پیامبر رسید حضرت پرسیدند :داخل شیشه چه داری؟ جوان گفت سرکه دارم .پیامبر فرمود قدری در دست من بریز ,وقتی ریخت دید سرکه است .جوان گریه کرد وگفت :یارسول الله قسم به خدا داخل شیشه شراب داشتم ولی توبه کردم وگفتم خدایا من را رسوا نکن واین گونه شد.پیامبر فرمود :آری هر که توبه کند خداوند بدی هایش را تبدیل به خوبی می کند.                                   حال دوستان بیایید از خداوند استغفار بطلبیم که فردا شاید اصلا نباشد ویا این که خیلی دیر شده باشد.خدا را قسمش می دم بحق علی اکبر حسین من رو ببخشه وهدایتم کنه.                    کنون بایدای خفته  بیدار   بود.     

           چو مگر اندر آردز خوفت چه سود.      

           کهولت که چشم است اشکی ببار.   

           زبان  در  دهان است عذری بیار .

    انشاالله خداوند توفیق توبه وبازگشت به سوی خودش به ما عنایت کند.

 


برچسب‌ها: پيام عاشورايي
+ نوشته شده در  جمعه 1391/09/03ساعت 5:58 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

به نام خدا                                                              صفحه 1

نام ونام خانوادگي:                    درس: تعليمات اجتماعي           پايه :  ششم                  مهرماه 91           زمان :5

الف) گزينه ي درست باعلامت ضربدر مشخص كنيد.هر مورد 5/0نمره

صحيح

غلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-دوستي يك نياز است .      

 2-تصميم هاي ناگهاني وبدون فكر كار درستي است .       

3-زمين هاي پرشيب وسنگلاخ براي كشاورزي مناسب هستند.        

4-كشور ما جزو كشورهاي كم باران جهان است. 

5-سرمايه از عوامل انساني مؤثر در كشاورزي است .

6-تنوع در آب وهوا دليل به دست آمدن محصولات مختلف در كشور است .

 

 

ب)جاهاي خالي را باكلمات مناسب تكميل كنيد .هر مورد 1نمره

 

 

1- يكي از موضوعات مهم در روابط دوستي ،.........................است.

 

2-از نكات مهم درتصميم گيري اين است كه ازفكر وتجربه ي ديگران استفاده كنيم.به اين كار ................مي گويند.

 

3-در مورد مسائل زندگي وتصميم گيري هاي مهم خودمان، بايد با .....................مشورت كنيم .

 

4-درخت خرما در مناطق .....................رشد مي كند.

 

5-در هنگام تصميم گيري اولين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه درباره ي موضوع خوب فكر كنيم و...................درباره ي آن جمع آوري نمائيم .

 

 

6-پيشوايان ديني از ما مي خواهند كه از دوستي با افراد دروغگو،بخيل و....................خودداري كنيم .

 

 

نام ونام خانوادگي :                                                                                                                      صفحه :2

ج) به طور كامل پاسخ دهيد .

 

1-ضرب المثل"دشمن دانا به، زدوست نادان"را توضيح دهيد .انمره

 

 

2-از سؤالاتي را كه در انتخاب بهترين راه حل در تصميم گيري  از خودتان مي پرسيد، دونمونه را ذكر كنيد.انمره

 

 

3-تصميمات مهم چه تأثيراتي بر زندگي ما مي گذارند ؟2نمره

 

 

4-مراحل تصميم گيري را عنوان كنيد ؟5/1نمره

 

 

5-چرا انتخاب دوست يك موضوع مهم به حساب مي آيد ؟1نمره

 

 

6-از مزايا وفوايد دوستي (اهميت دوستي )دومورد را بنويسيد .1نمره

 

 

7-ويژگيهاي يك دوست خوب از ديدگاه امام علي (ع) را بنويسيد؟5/1نمره

 

 

8-"نه گفتن "به دوستان را درقالب يك مثال توضيح دهيد .1نمره

 

 

9-مفهوم بيت زير در چه رابطه اي است ؟آن را توضيح دهيد .1نمره

همنشين تواز تو به بايد                       تاتورا عقل ودين افزايد

+ نوشته شده در  شنبه 1391/08/13ساعت 6:24 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


 سخنانی بسیار زیبا و عمیق برای لحظه ای تفکر و اندیشیدن...
 

 

خوشحال بودن یعنی بدست آوردن یک زندگی و تقسیم آن با دیگران!


 
* برای زندگی کردن دو راه وجود دارد. یکی اینکه گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد و دیگری اینکه گویی همه چیز یک معجزه است.

 
* اغلب روابط به سمت شکست می روند. نه بخاطر حضور نداشتن عشق. عشق همیشه حاضر است. تنها مشکل این است که یکی بسیار زیاد دوست داشته شده است و دیگری به اندازه کافی دوست داشته نشده است!

 
* اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است، هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید!

 
* در یک رابطه بودن به معنای بوسیدن، قرار گذاشتن یا در دسترس بودن نیست. به معنای بودن با کسی است که شما را به گونه ای خوشحال کند که هیچ کس دیگری نتواند! 

 
* زنانی که خود را باور دارند و می دانند که اگر تصمیم بگیرند قادر به انجام هر کاری هستند، دارای یک زیبایی درونی می باشند. در توانایی و عزم یک زن که مسیرش را بدون تسلیم شدن در برابر موانع طی میکند، شکوه و زیبایی وجود دارد. در زنی که اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت میگیرد، و می داند که میتواند به زمین بخورد، خود را بلند کند و ادامه دهد، زیبایی وجود دارد.

 
* اگر کسی همان مقدار عشقی که شما نثارش میکنید، نثارتان نکرد، و به گونه ای رفتار کرد که گویی در اغلب اوقات اهمیتی ندارید، این میتواند نشانه ای بزرگ از این حقیقت باشد که در زندگیتان به وی نیازی ندارید. تنها کسانی که واقعاً در زندگیمان به آنها نیاز داریم، آنهایی هستند که به ما احترام می گذارند و در زندگیشان به اندازه کافی خواهانمانند.

 
* تنها کسانی که در زندگی به انها نیاز دارید کسانی هستند که در زندگیشان به شما نیاز دارند...

 
* یک پسر میداند چیزی را که میخواهد چگونه بدست آورد. یک مرد میداند چیزی را که بدست آورده چگونه نگه دارد.

 
* ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد ماند!

 
* هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است.

 
* به خودتان اجازه ندهید توسط این سه چیز تحت کنترل درآیید: گذشته تان، مردم و پول.

 
* ذهن فراموش می کند اما دل همیشه بخاطرش می ماند.

 
* هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید... در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم!

 
* زمانی فرا می رسد که مجبور می شوید بگذارید کسی برود و دیگر با او ارتباطی نداشته باشید. اگر کسی شما را در زندگیش بخواهد راهی پیدا میکند تا شما را در آن بگنجاند. باید فراموشش کنید و این حقیقت را بپذیرید که آنگونه که شما دوستش داشتید، او نداشت و بگذارید به آرامی از زندگیتان برود. گاهی اوقات رفتن آسان تر از ماندن است. ما تا قبل از اینکه کسی را فراموش کنیم تصور میکنیم که کار سختی است. اما وقتی فراموش میکنیم به خود می گوییم که چرا زودتر ترکش نکردیم.

 
* همیشه دنبال افرادی که کمترین اهمیت را در زندگی به ما می دهند می دویم. چرا به این کار پایان ندهیم و اطرافمان را نگاه نکنیم تا ببینیم چه کسانی دنبال ما می دوند؟

 
* همه افراد به عنوان یک انسان باید مورد احترام قرار گیرند اما از هیچکس نباید بت ساخته شود.

 
* من...هستم
قدرتمندترین کلمات هستند چرا که هر کلمه ای بین این دو قرار دهید واقعیت شما را شکل می دهد.

 
* وقتی یک خانم به شما می گوید "چی؟" ، به این دلیل نیست که حرف شما را نشنیده است. به شما فرصتی می دهد که گفته خود را اصلاح کنید.

 
* اگر کسی را ترک می کنید لااقل به وی علتش را توضیح دهید؛ چون اینکه ببینید لایق یک توضیح 
ساده هم نبوده اید دردناک تر از خود ترک شدن است.

 
* هر روز ممکن است خوب نباشد...اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد!

 
* عشق یک چرخه است:

 
وقتی عاشق می شوید، صدمه می بینید.
وقتی صدمه می بینید، متنفر می شوید.
وقتی متنفر می شوید، سعی می کنید فراموش کنید.
وقتی سعی می کنید فراموش کنید، دل تنگ می شوید.
وقتی دل تنگ می شوید...
در نهایت دوباره عاشق می شوید.

 
* معجزه دوستی

 
معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد،
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید
...و چگونه آغاز می شود ♥
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد
همیشه موهبتی خاص می بخشد،
و شما متوجه می شود که دوستی
ارزشمندترین نعمت خداوند است!

 
* کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و ثروت کرده اند به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند. خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.

 
خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد، انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند، و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها. قدردان داشته هایتان در زندگی باشید و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید.
* اغلب ما تمایل داریم فراموش کنیم که خوشبختی در نتیجه بدست آوردن نداشته ها حاصل نمی گردد، بلکه از طریق شناختن و قدرشناسی داشته هایمان بدست می آید.

 
* 6 کلید یک رابطه موفق: دوستی، آزادی، صداقت، اعتماد، درک و ارتباط.

 
*  زیبا بودن فراتر از آن است که چه تعداد پسر را مجذوب تماشای خود کنید، یا چه میزان آرایش داشته باشید. زیبا بودن این است که برای چه زندگی میکنید، و معنای شما چیست. زیبایی، قلب شما است و آنچه که باعث خاص شدن شما میگردد. زیبایی همان خصوصیات کوچکی است که هویت شما را تشکیل می دهد. زیبایی یعنی مبارزه با مشکلات، و زندگی کردن صادقانه در مسیر فکر. زیبایی این است!

 
* اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده، اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند، چیز بهتری برایتان در نظر دارد.

 
* فردی که به هیچ کس اعتماد نمیکند مستعد آن است که خود نیز فردی غیر قابل اعتماد نزد همگان شود.

 
* کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند، مگر اینکه گوینده آن کلمات برایتان بسیار عزیز باشد.

 
* هرگاه آماده بودید عاشق شوید، نه هرگاه که تنها بودید.

 
* دردناک ترین محبتها آنهایی است که با ریا، تزویر و تظاهر آمیخته است و لذت بخشترین محبتها آنهایی هستند که در عین کوچک بودن با خلوص نیت و با بی آلایشی همراه است.

 
* فرار کردن از مشکلات فقط فاصله رسیدن به راه حل را افزایش می دهد. آسانترین راه برای گریختن از مشکلات حل کردن آنها است.

 
* انسان نمی تواند اقیانوسهای جدید را کشف کند مگر اینکه شجاعت از دست دادن دید ساحل را داشته باشد.

 
* یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند، ساختمانی محکم بنا کند.

 
* اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید، حق صحبت کردن با وی را از دست خواهید داد.

 
* وقتی کسی را می بخشید، شخصی که بیشترین منفعت را می برد، خود شما هستید.

 
* یک مرد می تواند چندین بار شکست بخورد، اما تا زمانیکه شروع به عیب جویی و مقصر دانستن دیگران نکند، مغلوب شمرده نخواهد شد. پذیرش مسئولیت کارها در زندگی اولین قدم برای بهبود شرایط است. شما نه تنها ستاره فیلم زندگی خود هستید، بلکه فیلم نامه را هم خودتان می نویسید.

 
* من خود را از روی تعداد موانعی که در مسیرم قرار گفته است معنی نمی کنم؛
من خود را از شجاعتی که پیدا کرده ام تا هدفهای تازه ام را با جدیت دنبال کنم معنی میکنم...
من خود را از روی تعداد ناامیدی هایی که با آنها موجه شده ام معنی نمی کنم؛
من خود را از روی بخشش و ایمانی که برای آغاز دوباره پیدا کرده ام معنی می کنم...
من خود را از روی اینکه یک رابطه چقدر بطول انجامیده است معنی نمی کنم؛
من خود را از مقداری که تا کنون عشق ورزیده ام و خواهم ورزید معنی میکنم...
من خود را از روی دفعاتی که زمین خورده ام معنی نمی کنم؛
من خود را از روی دفعاتی که روی پای خود ایستاده ام و مبارزه کرده ام معنی می کنم...

 
من درد خود نیستم...
من گذشته ام نیستم...

 
من آنی هستم که از آتش برخواسته است...
+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/07/23ساعت 9:4 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

 

توهین به رسول خدا(ص) به بهانه آزادی بیان اگر چه توهین به مقدسات

اسلامی با اهدافی مشخص انجام می شود اما گاهی برخی آزادی بیان را

دستاویز چنین هتک حرمتهایی قرار می دهند و مقدسات دینی و اسلامی

را مورد هتک حرمت قرار می دهند. فیلمی در آمریکا ساخته شده که در آن

به رسول خدا(ص) هتک حرمت شده است. این فیلم واکنش شدید

مسلمانان را به دنبال داشته است. اولین پرسش مطرح این است که آیا

آزادی بیان حقی بی حد و مرز است و حدودی برای آن متصور نیست؟ آیا

به حق آزادی بیان و اندیشه می توان هر اعتقاد و باوری را زیر سؤال برد و

مورد توهین قرار داد؟ آزادی عقیده به معنای آن است که هر شخصی،‌ هر

تفکری اعم از سیاسی،‌ اجتماعی،‌ مذهبی را که حق می داند آزادانه

برگزیند بی‌آنکه در گزینش آن تحت فشار باشد. آزادی بیان نیز تبلور آزادی

عقیده است و به معنای ابراز آزادانه اندیشه و اعتقادات می‌باشد. این حق

یکی از حقوقی است که در تمام اعلامیه‌های حقوق بشری به صراحت به

آن تأکید شده و در قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. ماده 19 اعلامیه

جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)‌ مقرر می‌دارد: «هر کس

حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن

عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ

و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد.»

همچنین ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح

می‌کند: «1 ـ هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و

اخافه قرار داد.2 ـ هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی

تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به

سرحدات خواه شفاهاً و خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا

هر وسیلة‌ دیگری به انتخاب خود می‌باشد... .» اینکه در تدوین این اعلامیه

همه کشورها مشارکت نداشته و برخی اصول این اعلامیه مبتنی بر

بسرتهای فکری جهانیان نیست شک و تردیدی وجود ندارد. اصول این دو

کنوانسیون توسط کشورهای صنعتی و غالب جنگ جهانی دوّم نوشته

شده است امّا برخی از مبانی آن از جمله حق آزادی بیان با قیودی مورد

پذیرش اسلام است و اسلام در چهارده قرن قبل به آن توجه نموده است.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که آزادی بیان در اسلام و

حقوق بین الملل بدون حد و مرز نیست. بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی

حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: « اعمال مذکور در بند 2 این ماده

مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع

محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل

ضرورت داشته باشد: الف. احترام به حیثیت و حقوق دیگران؛ ب. حفظ

امنیت، نظم یا سلامت و اخلاق عمومی.» همچنین ماده 13 کنوانسیون

آمریکایی حقوق بشر (مصوب نوامبر 1969) با عنوان،‌ آزادی اندیشه و بیان،‌

در عین حمایت از آزادی بیان آن را مطلق نمی‌داند و در صورت تعرض به

نظم و اخلاق عمومی و حیثیت افراد، آن را محدود می‌کند. بنابراین تمام

اندیشمندان در عین پذیرش آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی برای

انسان در وجود حدودی برای آن تردید ندارند. با رفتارشناسی مدعیان

حقوق بشر معلوم شده که حقوق بشر و آزادی بیان در قاموس این

مدعیان،‌ چیزی جز اعمال مقاصد سیاسی آنها نیست و هیچگاه عملاً به

این حقوق انسانی پایبند نبوده و این مفاهیم مظلوم وسیله‌ای برای اعمال

فشار بر کشور‌های دیگر بوده است. با وجودی که در کنوانسیون‌ها و

معاهدات بین المللی از جمله بند 5 ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق

بشر هرگونه تحریکات مذهبی و هر عمل غیر قانونی علیه اشخاص و

گروه‌ها به واسطه مذهب ممنوع است، ساخت و پخش فیلم موهن به

پیامبر خدا(ص) در این کشور نشان می دهد که اجرای قانون در این کشور

و امثال آن گزینشی است و در حالی که به افراد و آرمان‌های آنها توهین

می‌شود توهین کنندگان آزادانه فعالیت کرده ، و حتی مورد تشویق قرار

می‌گیرند. این در حالی است که اسلام تاکید دارد که نباید خداشناسان را

مورد دشنام قرار دهیم، همچنین هرجا که جمعی از انسان‌ها در آن به

عبادت و راز و نیاز مشغول‌اند محترم است؛ چه مسجد، چه دیر و چه

کلیسا. باید توجه داشت که این قاعده صرفا شامل خداپرستان نمی‌شود،

بلکه حتی در مواردی مشرکان را نیز در‌بر‌می‌گیرد، چنانکه خداوند

در آیه 108سوره انعام دشنام و اهانت به مشرکان را نیز نهی می‌کند:

«ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم»؛ چرا که

این کار سبب دشنام دادن مشرکین به خدای مسلمانان می‌شود.

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علي ذلك

برگرفته از:http://myprophet.ir

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/07/17ساعت 7:27 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

بخوانیم وبنویسیم

۱- کدام گزینه درست بیان شده است؟

   ۱)دریای بیکران                              ۲)کوه استوار  

   ۳)بیان وسیع                                 ۴)درخت عمیق

۲- داستان (دخترک کبریت فروش)ازکدام نویسنده است؟

   ۱)احمدبهمنیار                              ۲)شعبان نزاد  

   ۳)هانس کریستین اندرسن             ۴)قیصر امین پور

۳-  املای کدام کلمه غلط است؟

   ۱)قعر                                        ۲)سراینده      

  ۳)ازدحام                                     ۴)اشباه

۴-  معنی کلمه های(طعام وعطاوتعالی)به ترتیب عبارتند از:

   ۱)بخشش-طعمه-مبارک              ۲)غذا-بخشش-برتر

   ۳)خطا-تبارک-غذا                       ۴)برتر-طعمه-فضل

۵-  زبانی که ما امروز با ان سخن می گوییم ادامه ی کدام زبان است؟

   ۱)فارسی باستان                     ۲)فارسی میانه

   ۳)عربی امیخته با فارسی            ۴)فارسی دری

۶-  ضمیر فعل های (بخورید ودیدند) کدام است؟

   ۱)او-شما                                ۲)تو - ایشان  

   ۳)شما-ایشان                          ۴)شما-تو

۷- کدام گزینه مضاف ومضاف الیه است؟

     ۱)فرش کوچک                        ۲)شمشیر تیز 

    ۳)جنگل انبوه                           ۴)زوزه ی گرگ

8- کدام جمله یک نوشته ادبی وتوصیفی است؟

     1)افتاب طلوع کرد . 2)خورشید چشمان زیبای خود را گشود.

    3)هوا ابری است.    4) پس از فصل تابستان فصل پاییز است.

9-  بزرگ ترین شاعران غزل سرای ایران کدام است؟

     1)سعدی ومولوی              2)حافظ وسعدی   

     3)مولوی وحافظ                4)سعدی و ملک الشعرای بهار

10- کدام گزینه درست نیست ؟

     1)خانه به دوش یعنی بی سر وسامان             2)در به در یعنی اواره

     3)گوش به زنگ یعنی نگران                           4)سر به هوا یعنی حواس پرت


تاریخ ومدنی


1-مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند؟                                                                                                        

    1)علی بن ابی طالب  2)جعفربن ابی طالب  3)عبدالمطلب   4)ابوطالب

2-  سکوت حضرت علی ویارانش از چه جهت سودمند بود؟

    1)شورشهای مخالفان خاموش شد.  

    2)اسلام به داخل وخارج شبه جزیره عربستان پیشرفت کرد.

    3)مسلمانان سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمروی ایران افزودند.

   4)حاکمان ستمگر را برکنار کرد.

3- به دعوت مردم کدام شهر امام حسین (ع) به عراق هجرت کردند؟

    1)بغداد       2)شام            3)کوفه        4)کربلا

4- چرا ایرانیان در مقابلهبا مغول ها موفقیت چندانی بدست نیاوردند؟

    1)چون بسیار تلاش نکردند.                          

    2)چون مغول ها قوی تر بودند.

    3)چون حکومتی قویتر در ایران وجود نداشت. 

     ۴)چون مردم از خوارزمشاهیان ناراضی بودند.

5- سلسله صفوی بعد از ضعیف شدن کدام سلسله به وجود امد؟

    1)ازبکان          2)عثمانی           3)خوارزمشاهیان        4)تیموریان

6- چه کسی به حکومت افغان ها در ایران پایان داد؟

    1)نادر شاه      2)کریمخان      3)شاه اسماعیل      4)سلطان حسین

7- پس از پایان جنگ ایران وروسیه طبق قراردادهایی که امضا کردند..............

    1)رود ارس مرز ایران وروسیه شناخته شد.2)گرجستان به ایران باز گردانیده شد.

    3)سرزمین های شمال رود ارس به روسیه واگذار شد.    4)موارد 1و3

8-مردم کدام شهرها به طرف داری از مشروطه خواهان قیام کردند؟

     1)اذربایجان-گیلان  2)اصفهان-گیلان 3)مازندران-اذربایجان 4)تهران-اصفهان

9-از دخالت بیگانگان جلو گیری کردن واداره کشور را به دست گرفتن چه نامیده می شود؟

     1)ازادی            2)وحدت           3)استقلال          4)مقررات

10-............قوانین را تصویب  می کند.

    1)دولت      2)دادگستری      3)مجلس شورای اسلامی      4)رهبری

11-در کشور ما ........برنامه ای است که مردم را برای رسیدن به جامعه اسلامی راهنمایی می کند.

    1)وحدت        2)قانون اساسی      3)شورا             4)اجرای قوانین

12-نگهبانی از استقلال کشور به عهده ی چه کسی است ؟

     1)مردم             2)حکومت          3)رهبر                4)مردم وحکومت

13-مسلمانان در کدام یک از موارد زیر با یکدیگر وحدت دارند؟

     1)خدای واحد وقبله ی واحد            2)پیامبر واحد وتقویم        

     3)خدای واحد وسرود ملی               4)پرچم وقبله ی واحد

 جغرافی


1-شهر کرد وشیراز مرکز کدام استانها است؟

    1)چهار محال بختیاری ولرستان      2)کردستان وچهار محال وبختیاری    

    3)چهارمحال بختیاری وفارس          4)فارس وخوزستان

2-مهمترین پالایشگاه ایران در کدام شهر قرار دارد؟

    1)کرمانشاه      2)ابادان        3)اصفهان           4)خوزستان

3-بیابان قره قوم در کدام کشور قرار دارد؟وبه چه معناست؟

    1)اذربایجان-شن زار سیاه               2)ترکمنستان-شن زار ونمک زار   

    3)ارمنستان-شن زارونمک زار           4)ترکمنستان-شن زار سیاه

4-صنایع کشور ارمنستان کدام است؟

    1)ریسندگی وبافندگی وبرق                    2)صنایع شیمیایی وبرق وذوب اهن

    3)ذوب اهن والومینیوم صنایع شیمیایی        4)قالی بافی وبرق وذوب اهن

5-پایتخت و بندر بزرگ عراق چه نام دارد؟

    1)بغداد وبصره   2)کربلا وبصره    3)بغداد وموصل    4)نجف و موصل

6-مهمترین فعالیت اقتصادی در پاکستان کدام است؟

    1)دامپروری       2)کشاورزی      3)قالی بافی       4)ماهی گیری

7- کدام قاره ها به یکدیگر نزدیکترند ؟

    1)اروپا-افریقا-امریکا     2)اروپا-اسیا-استرالیا   

   ۳)اسیا-اروپا-افریقا       4)اسیا -اروپا -امریکا


هدیه های اسمانی


1- برادران یوسف چه چیزی را برای خود می خواستند؟

     1)مهر ومحبت پدرشان            2)پیامبری پدرشان  

     3)ثروت پدرشان                     4)موارد 1و2

2- معنای (الله صمد)کدام گزینه است؟

     1)خدا بی نیاز است               2)خداوند یکتاست  

     3)خداوند فرزند کسی نیست   4)خداوند همانندی ندارد

3- چرا حضرت محمد (ص)رارحمتی برای جهانیان نامیده اند؟

     1)رهبر پرهیزکاران                 2)مزده دهنده رحمت بود 

     3)اخرین پیامبر الهی              4)همه ی موارد

4-واقعه ی غدیربرای ما مسلمانان بسیار اهمیت دارد زیرا........

     1)پیامبر جانشین خودرا معرفی کرد     2)اخرین سفر حج پیامبر بود

     3)پیامبر از محل غدیر خم گذشت       4)حضرت علی ع با بد خواهان جنگید

5-با توجه به معنای ایه ی(ولاتسرفواانه لا یحب المسرفین) خداوند چه کسانی را دوست ندارد؟

     1)ستمکاران     2)بدکاران      3)خیانتکاران        4)اسراف کاران

6-هادی یعنی چه ؟

     1)پاک        2)راهنما        3)راستگو                4)امانتدار

7-امام حسن عسگری ع  چه کرده بود که زندان بانان تا این حدبه اوعلاقمند شده بودند؟

     1)اودر زندان فقط خدا را عبادت می کرد   2)همیشه زندان بان ها را دعا می کرد

     3)با مهربانی وعطوفت با زندان بان ها رفتار می کرد   4)همه ی موارد

8-بیت (مرگ بوته هرگز نیست        عمر بوته را پایان)درمورد کدام یک از اصول دین است؟

     1)امامت       2)معاد          3)نبوت     4)توحید

9-شاه عبدالعظیم از شاگردان ویاران حضرت.........وحضرت......بوده است.

     1)امام رضا-امام جواد              2)امام صادق-محمدباقر 

      3)امام جواد-امام هادی           4)امام هادی-امام حسن عسگری

10-کدام امام با قیام خود زمین را پراز عدل وداد خواهد کرد؟

     1)امام دهم       2)امام یازدهم      3)امام دوازدهم        4)امام نهم


      علوم تجربی


 1-مولکول اب یک........است واز.......تشکیل شده است.

     1)عنصر-اکسیزن                               2)ترکیب-اکسیزن ونیتروزن

     3)عنصر-اکسیزن وهیدروزن                  4)ترکیب-اکسیزن وهیدروزن

 2-کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی است؟

    1)حل شدن شکر در اب 2)گوارش غذا  3)ارد کردن گندم 4)فرسایش خاک

 3-در کدام یک از وسایل زیر تکیه گاه بین جسم ونیرو قرار گرفته است ؟

    1)یخ گیر         2)دربازکن نوشابه  3)الاکلنگ        4)فرغون

  4-اگر شما یک وسیله الکتریکی ساده بسازید وبخواهید در ان ایجادحرکت کنیداز کدام وسیله زیر استفاده می کنید؟

   1)چرخ            2)ارمیچر       3)قرقره     4)سطح شیبدار

  5-به وسیله ی کدام یک می توان ستارگان را دید ؟

   1)میکروسکوپ    2)منشور      3)تلسکوپ      4)ذره بین

  6-در کجا فسیل بهتری تشکیل می شود؟

   1)بیابان      2)دریا          3)جنگل      4)هیچ کدام

  7-اولین موجودات روی زمین کدام دسته از جانوران زیر هستند؟

   1)خزندگان    2)ماهی ها     3)تک سلولی ها  4)پرندگان

  8-سرعت نفوذ اب در کدام نوع خاک کمتر است؟

   1)ریزتر    2)درشت تر     3)فشرده تر     4)ریزتروفشرده تر

 9-هر اتشفشان دارای........

    1)یک مجراویک مخروط است            2)چند مجرا ویک مخروط است

     3)یک یا چند مخروط ویک مجرا است 4)یک مخروط ویک یا چند مجرا است

 10-درتبدیل شیر به ماست کدام گروه از جانداران نقش دارند؟

    1)ویروس ها    2)قارچ ها      3)باکتری ها       4)جلبکها

  11-کدام یک از موجودات در تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرار می گیرند؟

    1)جلبکها   2)قارچها             3)باکتری ها            4)کپک ها

  12-عامل کدام دسته از بیماریهای زیر ویروس است؟

   1)فلج اطفال-هاری-ابله                             2)کچلی -حصبه- سرخک

   3)سل-انفلوانزا-فلج اطفال                          4)کزاز-سرخک-هاری

  13-ترشح گلبولهای سفید در برابر میکروبها را چه می گویند؟

    1)مخاط             2)سرم            3)واکسن               4)پادتن

  14-مزه ی شیرینی توسط چه قسمتی از زبان احساس می شود؟

    1)انتهای زبان      2)نوک زبان        3)طرفین زبان        4)قسمت وسط زبان

  15-انگشت فاطمه ناگهان در هنگام اشپزی می سوزد کدام یک از اندام های حسی او شروع به فعالیت می کند؟

    1)چشم          2)گوش       3)پوست         4)بینی 


ریاضیات


 1 -عددنودودو میلیون ونه هزار ونهصد ونود ونه به چه صورت نوشته میشود؟

    1)۹۲۹۹۹۹       2)  ۹۲۰۹۹۹۹      3)  ۹۲۰۰۹۹۹۹   4)   ۲۰۰۹۹۹

2- طول مزرعه ای ۴۰۰۰ متر وعرض ان دو کیلومتر است. مساحت ان چند هکتار است؟

    1)  ۸۰۰۰       2)   ۸۰۰       3)  ۸۰      4)    ۸۰۰۰۰۰۰

3-عقربه های ساعت مچی محمد ساعت  ۲۵     ۱۵      ۸   را نشان می دهد وساعت  دوستش احمد  ۵۰  دقیقه بیشتر از ساعت محمد را نشان می دهد حساب کنید ساعت احمد چه وقتی را نشان می داده است؟

   1)۲۵    ۵     ۱۰                      2) ۲۵     ۵     ۹  

    3)۱۵    ۱۶     ۸                     4)۲۵     ۱۵     ۱۰

4-حاصل ضرب تقریبی دو عدد ۴۹۰۰ است .اگر یکی از ان عددها ۷۲ باشد عدد دیگر کدام است؟

   1)۸۲                2)۹۱                3)۶۸                   4)۶۳

5-تفاوت پول دو نفر ۳۰۰و نسبت پول ان ها چهار هفتم (۴به۷)باشد مجموع پول انها چند تومان است؟

   1)۱۱۰۰            2)۷۰۰               3)۱۰۰۰                4)۳۳۰۰۰

6-۲۰٪ مبلغی ۷۶۰ تومان است.تمام پول چقدر است؟

    1)۳۸۰۰            2)۳۶۰۰         3)۳۲۰۰               4)۲۹۰۰

7-اگر قرینه یک مثلث متساوی الساقین را که قایم الزاویه هم باشند نسبت به وتر ان رسم کنیم شکل حاصل چیست؟

    1)ذوزنقه          2)مستطیل            3)مربع           4)لوزی

8-تفاوت دو عدد۷ . /. و۷ . ./. کدام عدداست؟

    1)۹۶۳/.            2)۶۳/.                3)۱/۳۶            4)۶۳./.

9-  ۲/۰۴ متر یعنی چند میلی متر؟

    1)۲۰۴             2)۲۰۴۰               3)۲۴۰             4)۲۴۰۰

10- ۵./.کیلوگرم چند گرم است؟

    1) ۵              2)۵۰۰                  3)۵/                 4) ۵۰   

11-شعاع چرخ دوچرخه ای ۴/.متر است .این چرخ برای طی مسافتی ۶۰ دور زده است .در این صورت چند متر پیموده است؟

   1)۷۵/۳۶          2)۱۵۰/۷۲             3)۱/۵۷۰۲           4)۱۵/۷۲

12_کدام عبارت صحیح نیست؟

  1)محیط مربعی که هر ضلع ان ۲/. متر است ۸/. می باشد.

  2)دایره بی شمار خط تقارن دارد. 

  3)حجم مکعب مستطیلی که ابعاد ان ۲/. و۳/. و۴/. متر باشد ۲۴/.متر مکعب است.

  4)فاصله زیاد بین شهر ها را با وسیله ای به نام کیلومتر شمار اندازه  می گیرند.

#####################################

بخوانیم وبنویسیم


۱۱-مخالف کدام یک از گلمات زیر درست نوشته نشده است؟

 ۱-دور$$$نزدیک         ۲-شادی $$$ غم       

 ۳-جهل $$$نادانی          ۴-دوستی$$$   دشمنی

۱۲-املای کدام کلمه با توجه به معنی ان صحیح نیست؟

 ۱-ازدحام= شلوغی      ۲-عانی= فوری              ۳-اصرار =پافشاری            ۴-متانت= وقار 

۱۳-در جمله ی (سردار شجاع ایرانی صحنه ی جنگ را ترک نکرد) 

نهاد کدام است؟

 ۱-صحنه                     ۲-سردار                        ۳-شجاع                         ۴-سردار شجاع ایرانی

۱۴-کدام یک فعل مضارع یا حال می باشد؟

 ۱-خواند                     ۲-می خواند      

 ۳-خواهد خواند                  ۴-خوانده بود

۱۵-در جمله ی (پزشک بیمار را معالجه کرد) مفعول کدام است؟

 ۱-بیمار                      ۲-پزشک           

۳-معالجه                          ۴-معالجه کرد

۱۶-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

 ۱-ارام                        ۲-کوچک    

۳-بلند                              ۴-کلاس

۱۷-کدام کلمه مفرد است؟

 ۱-دریا                        ۲-مطالب     

 ۳-قلوب                            ۴-علما

۱۸-از کلمات زیر کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟

 ۱-صابر                       ۲-بصیر             ۳-صبر                     ۴-صبور

۱۹-درجاهای خالی عبارت زیر به ترتیب از کدام واژه باید استفاده کرد؟

   ((ــــــــــــــــــــ قبیله زجایش ــــــــــــــــــــ وگفت: 

هرجا گل است ـــــــــــــــــ هم است.))

 ۱-خوان-برخاست-خار                    ۲-خوان -برخاست -خوار

 ۳-خان -برخاست -خار                   ۴-خان -برخواست -خوار

۲۰-بیت (چو ایران نباشد تن من مباد ـــــــــــــــ بدین بوم وبر زنده یک تن مباد) 

از کیست؟

 ۱-سعدی               ۲-حافظ          ۳-فردوسی            ۴-بهار


جغرافی


۲۱-کدام یک جزئ صنایع مادر نیست؟

 ۱-ذوب اهن              ۲-پتروشیمی                  ۳-اتومبیل سازی               ۴-ماشین سازی

۲۲-بندر استامبول وبندر بصره به ترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

 ۱-ترکیه - عراق     ۲-عراق - ترکیه     

 ۳-جمهوری اذربایجان - عراق     ۴-ترکیه - جمهوری اذزبایجان

۲۳-شهرهای (خرم اباد و سنندج واهواز ) به ترتیب مرکز کدام استانها هستند؟

 ۱-کردستان .خوزستان.لرستان           ۲-لرستان.خوزستان.کردستان

 ۳-لرستان. کردستان. خوزستان          ۴-خوزستان. کردستان. لرستان

۲۴-کدام رود مرز بین کشورهای ایران وارمنستان واذربایجان راتشکیل می دهد؟

 ۱-ارس                 ۲-کارون               ۳-اترک          ۴-تجن

۲۵-مهمترین رودهای افغانستان کدامند؟

 ۱-دجله و فرات       ۲-جیحون وارس    ۳-هیرمند وهریرود     ۴-ارس واترک

۲۶-(پنبه .چای .نیشکر)به ترتیب درکدام استانها کشت می شوند؟

 ۱-کرمان.گیلان.خوزستان          ۲-گلستان.گیلان.خوزستان                       

 ۳-کرمان.خوزستان.گلستان      ۴-گیلان.گلستان.کرمان

۲۷-زبان مردم کشورهای (ارمنستان.عراق.ترکیه)به ترتیب کدام است؟

 ۱-ارمنی . عربی .ترکی      ۲-عربی .ارمنی .ترکی 

 ۳-ارمنی ترکی عربی   ۴-ترکی عربی فارسی

۲۸-روسیه همسایه ی شمالی کدام کشور است؟

 ۱-ارمنستان         ۲-ترکمنستان         ۳-ترکیه         ۴-اذربایجان


تاریخ ومدنی


۲۹-مهمترین جنگهای پیامبر (ص) کدام گزینه می باشد؟

 ۱-احد.نهروان. خندق       ۲-احد.صفین.خندق    

۳ -احد .صفین .نهروان         ۴-احد.بدر.خندق

۳۰-مبدا تاریخ مسلمانان چیست؟

 ۱-هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه     ۲-هجرت پیامبر(ص)از مدینه به مکه

 ۳-هجرت پیامبر (ص)از مدینه به حبشه  ۴-هجرت پیامبر(ص)ازمکه به حبشه

۳۱-خواجه نظام الملک وزیر کدام سلسله بود؟

 ۱-خوارزمشاهیان       ۲-غزنویان      ۳-سامانیان         ۴-سلجوقیان

۳۲-حضرت علی ع در مدت ۵سال حکومت خود چه چیزهایی راکه می رفت به فراموشی سپرده شوددوباره زنده کرد؟

 ۱-براندازی ظلم وستم                      ۲-روش پیامبر ودین اسلام             

 ۳-برقراری عدالت وارتباط سودجویان    ۴-مبارزه با اشوبگران خارجی

۳۳-موسس سلسله ی (بنی عباس.بنی امیه.صفویه)به ترتیب کدام است؟

 ۱-معاویه.ابومسلم خراسانی.شاه اسماعیل                 ۲-ابومسلم خراسانی.شاه اسماعیل.معاویه

 ۳-ابومسلم خراسانی.معاویه.شاه اسماعیل                 ۴-معاویه.شاه اسماعیل.ابومسلم خراسانی

۳۴-اولین واخرین اقدام کافران ومشرکان برای جلوگیری  

از گسترش اسلام به ترتیب چه بود؟

 ۱-وعده پول ومقام .تصمیم به قتل پیامبر اکرم      

 ۲-تصمیم به قتل پیامبر اکرم .وعده پول ومقام

 ۳-ازار واذیت مسلمانان .قطع رابطه با مسلمانان      

 ۴-قطع رابطه با مسلمانان .ازار واذیت مسلمانان

۳۵-علت شکست ایرانیان درجنگ چالدران چه بود ؟

 ۱-نداشتن حکومت مرکزی قوی             ۲-نداشتن توپ وتفنگ

 ۳-تسلیم پادشاه بجای مقاومت             ۴-گزینه ی ۱و۲

۳۶-کدام یک از سلسله های زیر از ترکان نبوده است؟

 ۱-غزنویان         ۲-سلجوقیان     ۳-سامانیان         ۴-خوارزمشاهیان

۳۷-پایتخت سلسله یافشاریه وزندیه به ترتیب کدام شهرها بوده است؟

 ۱-اصفهان. شیراز       ۲-شیراز.اصفهان    

 ۳-شیراز .مشهد           ۴-مشهد .شیراز

۳۸-کدام یک از نشانه های جامعه ی اسلامی نیست؟

 ۱-وحدت               ۲-اسراف               ۳-تعاون          ۴-شورا

۳۹-تصویب قوانین ورسیدگی به شکایات واجرای قوانین به ترتیب 

 وظیفه ی کدام یک از سه قوه است؟

 ۱-مجلس شورای اسلامی .دادگستری. دولت     

  ۲-دادگستری .مجلس شورای اسلامی.دولت

 ۳-دولت.مجلس شورای اسلامی.دادگستری       

  ۴-دولت.دادگستری.مجلس شورای اسلامی

۴۰-بنا به کدام وظیفه ی اسلامی هیچ کس حق ندارد در برابر زشتی ها وخطاها سکوت کند؟

 ۱-جهاد          ۲-خمس        ۳-زکات    ۴-امر به معروف ونهی از منکر


علوم تجربی


۴۱-کدام دسته از موارد زیر ترکیب است؟

 ۱-اب.اهن.شکر         ۲-نفت.اب .شکر     

 ۳-اهن.مس.شکر          ۴-نفت.اهن.کربن

۴۲-(تبخیراب-اکسیده شدن اهن-کپک زدن نان)به ترتیب  

چه نوع تغییری هستند؟

 ۱-فیزیکی.شیمیایی.شیمیایی    

 ۲-فیزیکی.شیمیایی.فیزیکی

 ۳-شیمیایی.فیزیکی.فیزیکی     

 ۴-شیمیایی.فیزیکی.شیمیایی

۴۳-قدیمی ترین سنگواره هامربوط به کدام موجودات زنده می باشد؟

 ۱-دایناسورها        ۲-پرندگان         ۳-  ماهی ها          ۴-پستانداران

۴۴-کدام اینه نور را دریک نقطه جمع می کند؟

 ۱-برامده            ۲-تخت            ۳-برامده  وتخت         ۴-فرورفته

۴۵-نازکترین لایه ی زمین کدام است؟

 ۱-هسته ی داخلی    ۲-هسته ی خارجی  

 ۳-گوشته                         ۴-پوسته

۴۶-اب در کدام خاک به ترتیب کمترین وبیشترین نفوذ را دارد ؟

 ۱-ماسه ای -رسی     ۲-رسی -ماسه ای  

  ۳-باغچه -ماسه ای           ۴-شنی -رسی

۴۷-کدام یک از وسایل زیر از نظر تبدیل انرژی الکتریکی با بقیه ی  

وسایل فرق دارد؟

 ۱-چرخ گوشت برقی    ۲-سماور برقی       ۳-جارو برقی         ۴-پنکه

۴۸-می خواهیم جعبه ی سنگینی را از زمین به ارتفاع ۲ متری منتقل کنیم از کدام تخته استفاده کنیم تا کار اسان ترشود؟

 ۱-   ۲متری             ۲-   ۲۷۰ سانتی متری  

۳-   ۳متری              ۴-۳۲۰   سانتی متری

۴۹اگر هر باکتری در ۲۰ دقیقه به ۲ باکتری تبدیل شود پس از یک ساعت از ۲ باکتری چند باکتری بوجود می اید؟

 ۱-  ۸باکتری         ۲-  ۱۶باکتری          ۳-  ۱۲باکتری         ۴-۳۲   باکتری

۵۰-فراوان ترین جانداران روی زمین کدام است؟

 ۱-  باکتریها            ۲-جلبکها           ۳-قارچها                ۴-کپکها

۵۱- در باتری اتومبیل چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

 ۱-شیمیایی به گرمایی  ۲- شیمیایی  به الکتریکی  

 ۳-شیمیایی به نورانی   ۴-الکتریکی به نورانی

۵۲-کدام یک از دلایل زیر موجب شده تا فکر منابع دیگر انرژی به پای انرژی ماهیچه ای باشیم؟

۱- چون ماهیچه ها زود خسته میشوند   

۲-توان انجام کارهای سنگین را ندارند

 ۳-به مدت طولانی وپیوسته نمی توانند کار کنند  

 ۴-همه ی موارد

۵۳-کدام عبارت نادرست است؟

 ۱-اگر جسمی ساکن باشد به ان نیرو وارد شده است

 ۲-هر گاه به جسمی نیرو وارد کنیم جسم حرکت می کند

 ۳-اگر جسمی ساکن باشد زمانی حرکت می کند که نیرو به ان وارد شود

 ۴-بدون مصرف نیرو کاری انجام نمی شود

۵۴ -مهمترین لایه ی زمین کدام لایه است؟

 ۱-پوسته                 ۲- گوشته           ۳- هسته         ۴- همه ی موارد

۵۵-در کدام یک از وسایل زیر انرژی مکانیکی به الکتریکی تبدیل شده است؟

 ۱-ارمیچر       ۲-لباسشویی       ۳-موتور یخچال       ۴-دینام دوچرخه


ریاضیات


 ۵۶-در جای خالی چه رقمی می توان نوشت تا عددچهار رقمی حاصل بر  

(۱۵-۶-۱۰)بخش پذیرباشد؟

                                                                                    0.......30

 ۱-        ۲           ۲-         ۷              ۳-         ۵              ۴-       ۶

۵۷-اگر از یک شبانه روز   ۲۰       ۱۵       ۹      ان شب باشد چه مدت ان روز بوده است؟

 ۱-  ۴۰      ۴۴      ۱۴      ۲-   ۴۰       ۴۵       ۱۴    

  ۳- ۴۰      ۴۴       ۱۳     ۴- ۴۰   ۴۵     ۱۳

۵۸-حاصل عبارت مقابل کدام است؟                  ؟=    هشت پنجم   ـــ۲/۱۵

  ۱-  ۱۳/۶                     ۲-  ۳۶/۱                        

 ۳-شانزده پنجم             ۴-   ۲/۵

۵۹-نسبت سن پسری به پدرش مثل عدد۲به۷می باشد اگر اختلاف  

سن انها ۱۵ سال باشد سن پسر چقدر است؟

 ۱- ۷سال                     ۲-۱۵سال                       ۳-۲۱سال                     ۴-۶سال

۶۰-کدام دسته از اعدادزیر باقی مانده ی تقسیم یک عدد بر ۵ نیست؟

 ۱- ۵و۳۴                       ۲- ۴و۱۰                        ۳-۲ و۱و۰                      ۴-۶و۳و۲

۶۱-کالایی را با ٪۲۰ تخفیف به قیمت ۲۴۰۰ تومان خریدیم اگر ٪۳۰تخفیف  

می گرفتیم چه مقدار باید پول پرداخت می کردیم؟

 ۱-   ۹۰۰ تومان       ۲-    ۳۰۰  تومان      

 ۳-   ۲۱۰۰ تومان     ۴-    ۳۹۰۰ تومان

۶۲ -اگر اندازه ی ضلع مربعی ۳ برابر شود مساحت ان چند برابر می شود؟

 ۱-  ۳ برابر                   ۲-   ۶ برابر                    

  ۳-   ۹ برابر                    ۴-   ۱۲برابر

۶۳-قطر بزرگ لوزی ۳۶ وقطر کوچک لوزی ربع قطر بزرگ می باشد  

مساحت این لوزی چه قدر است؟

 ۱-  ۱۰۸                    ۲-    ۳۶۰                        

 ۳-    ۵۴                         ۴-   هیچ کدام

۶۴-ساعت  ۴۲      ۸      در اینه چه عددی را نشان می دهد؟

 ۱-  ۴۰     ۲               ۲-   ۱۸     ۳                    

 ۳-     ۲۰        ۳              ۴-    ۴۶         ۳

۶۵-   ۴/۰۴۰  متر چند میلی متر می شود ؟

 ۱-   ۴۰۴ میلی متر      ۲-   ۴۰۴۰  میلی متر         

 ۳-   ۴۰۴۰۰۰  میلی متر   ۴-  ۴۴۰۰۰ میلی متر

۶۶-با کدام یک از سری اعداد زیر نمی توان یک مثلث رسم کرد؟

 ۱-  ۴و۵و۸                   ۲-۸و۴و۱۲                         

۳-۳و۶و۴                       ۴-۱۲و۸و۵

۶۷-  دو پنجم ٪۴ پولی ۸۰۰تومان است کل پول چقدر است؟

 ۱-   ۸۰۰۰    تومان       ۲-   ۲۰۰۰ تومان                

 ۳-۲۰۰۰۰ تو مان             ۴-   ۵۰۰۰۰ تومان

۶۸-سن پدر حمید ۷۴ سال وحمید ۲۵ سال می باشد چند سال دیگر  

سن پدر حمید دو برابر سن حمید خواهد شد؟

 ۱-  ۴۹ سال                ۲-  ۲۴ سال                       

۳- ۹۸ سال                    ۴-۲۵ سال

۶۹-کدام گزینه بین اعداد ۱و۲ قرار ندارد؟

 ۱- ۵ چهارم                 ۲-  ۳۷ بیستم                  

 ۳- ۱۵ هشتم                  ۴-  ۱۳ ششم

۷۰-   ۲/.متر یعنی ؟

 ۱-   ۲۰ سانتی متر      ۲-   ۲سانتی متر             

 ۳-۲۰۰ میلی متر              ۴- موارد ۱و۳ صحیح است 

 ########################################

 

 نمونه سوالات علمی پایه ی پنجم ابتدایی  
 
هدیه های آسمانی
 
۱-آیات زیر نشانه ی کدام یک از اصول اعتقادی ما مسلمانان است؟    

                     «لَم یَلِدولَم یُولَدولَم یَکن لَهُ کُفواً اَحَد»

  ۱)امامت                   ۲)نبوت                       ۳)توحید                   ۴)معاد

۲-چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف (ع)پسر حضرت یعقوب (ع)در تنهایی چاه امیدوار باشد؟

  ۱)کمک مردم                                            ۲)زمزمه باخدای مهربان    

  ۳)بازگشت برادران                                     ۴)رهایی از چاه

۳-اصل «توحید» یعنی چه؟

  ۱)خداوند تواناست.                                   ۲)خداوند مهربان است.   

   ۳)خداوند داناست.                                   ۴)خداوندبی همتاست

۴-خداوند چگونه نعمت های خود را برهمه ی انسان ها کامل کرد؟

  ۱)باجانشینی امامان                              ۲)باآفرینش جهان

  ۳)با نیکی کردن به مردم                          ۴)با فرستادن آخرین وبرترین پیامبر خویش

۵-مامسلمانان باید :

  ۱)قرآن رابخوانیم .                                  ۲)قرآن را بفهمیم. 

  ۳)  درعمل به قرآن کوشاباشیم.                 ۴)همه ی موارد.  

۶-پیامبر بزرگ اسلام (ص) چه میراثی رااز خود به یادگار گذاشت؟

  ۱)کتاب خدا.          ۲)کتاب خداواهل بیت .    ۳)  مسجدالنبی .          ۴)اهل بیت.

۷-پیامبر اکرم (ص)درمحل «غدیرخم»چه کسی را مولی وولی مردم معرفی کرد؟

  ۱)امام سجاد(ع)     ۲)امام حسن(ع)           ۳)امام حسین(ع)          ۴)امام علی(ع)

۸-هادی یعنی چه؟

  ۱)امانتدار               ۲)راهنما                     ۳)پاک                          ۴)راستگو

۹-امام حسن عسکری (ع)مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است؟

  ۱)امام مهدی (عج)  ۲)امام حسن (ع)          ۳)امام نقی (ع)            ۴)امام هادی (ع)

       بخوانیم وبنویسیم


   

۱۰-درجمله ی زیر درجای خالی کدام کلمه را می توان قرار داد؟

           (می خواستم معنی کلمه ی «قطور»رابدانم به همین خاطر به .......مراجعه کردم»

  ۱)زندگی نامه          ۲)سفرنامه                ۳)دایرة المعارف           ۴)لغت نامه

۱۱-املای کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح نمی باشد؟

  ۱)اعماغ :گودی        ۲)جهل :نادانی           ۳)حادثه :اتفاق           ۴)عطا :بخشش

۱۲-درجمله ی روبرو نهاد کدام است؟  «سرباز زینت کشور است»

  ۱)زینت کشور است.  ۲)سرباز                   ۳)سرباز زینت کشور    ۴)کشوراست

۱۳-درجمله ی روبرو مفعول کدام است؟    «پزشک بیماررا معالجه کرد»

  ۱)پزشک                 ۲)بیمار                    ۳)معالجه                    ۴)کرد

۱۴-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

  ۱)آرام                     ۲)کوچک                 ۳)بلند                         ۴)کلاس

۱۵-درجمله ی «لغت نامه ها اطلاعات زیادی به ما می دهند.»نهاد کدام است؟

  ۱)اطلاعات زیادی                                   ۲)می دهند          

  ۳)اطلاعات زیادی به ما می دهند              ۴)لغت نامه

۱۶-کدام کلمه مفرد است؟

  ۱)دریا                   ۲)مطالب                    ۳)قلوب                     ۴)علما

۱۷-باتوجه به معنی املائ کدام کلمه صحیح نیست؟

  ۱)متانت:وقار          ۲)نکوهیده:ناپسند        ۳)جهل :نادانی          ۴)حلاک:کشته شدن

۱۸-بیت مقابل از کدام شاعر است؟

  ۱)محمود کیانوش  ۲ )محمد جواد محبت     ۳)ناصر علی اکبر سلطان ۴)بهار

۱۹-کدام یک ا موارد زیر موصوف وصفت است؟

  ۱)آفتاب طلایی      ۲)دریای خزر                 ۳)خانه ی ساحل         ۴)آینه ی روزگار

۲۰-درعدد۶؟۵۳ به جای ؟کدام اعداد را می توان نوشت تا عددچهار رقمی حاصل بر ۶ بخش پذیر باشد؟

  ۱)۲و۶و۷                  ۲)۱و۶و۹                       ۳)۴و۱و۷                       ۴)۶و۳و۴

۲۱-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

  ۱)۳۶۹۰۰                ۲)۶۹۱۲۰۰                    ۳)۱۲۳۶۶۰۰۰۰               ۴)۱۳۴۶۹۰۰۰۰۰۰

۲۲-نصف ثلث پولی ۶۰۰۰ تومان است .کل پول چند تومان است؟

  ۱)۳۶۰۰                  ۲)۵۰۰۰                       ۳)۲۴۰۰                        ۴)۳۶۰۰۰

۲۳-کارگری ساعت ۶وربع به سرکار رفت.هنگام ظهر۱ونیم ساعت صرف نهار خوردن واستراحت کرد. پس ازآن تا ساعت ۱۸و۴۵دقیقه مشغول کار شد.این کارگر چند ساعت کار کرده است؟

  ۱)۳۰َ      ۱۲           ۲)۱۱                          ۳)۳۰َ       ۱۰                ۴)۱۰

۲۴-مساحت یک لوزی ۱۰۸ سانتی متر مربع است.اگر اندازه قطر بزرگ ۱۸ سانتی متر باشد .اندازه قطر کوچک کدام است؟

  ۱)۱۲                      ۲)۶                          ۳)۹                               ۴)۱۸

۲۵-نسبت قاعده به ارتفاع مثلثی مثل ۸ است به ۴و یک دوم .اگر اختلاف قاعده وارتفاع مثلث ۳۵ متر باشد مساحت مثلث کدام است؟

  ۱)۳۶۰۰                  ۲)۷۸۷                      ۳)۱۵۷۵                           ۴)۱۸۰۰

۲۶-کتابی راکه قیمت روی جلد آن ۶۰۰تومان بود به قیمت ۵۷۰ تومان خریدیم .چند درصد تخفیف گرفته ایم؟

  ۱)٪۳                    ۲)٪۵                         ۳)٪۸                               ۴)٪۱۰

۲۷-قاعده ی یک مثلث با طول یک مستطیل برابر است وارتفاع آن ربع مستطیل است.مساحت مثلث به مساحت مستطیل کدام است؟

  ۱)۱ چهارم            ۲)۱هشتم                 ۳)۱ششم                        ۴)۱شانزدهم

۲۸-سن علی ۵سال دیگر ثلث سن پدرش می شود.پدر علی ۲۵ سال دارد اکنون علی چند سال دارد؟

  ۱)۵سال               ۲)۸سال                    ۳)۱۰سال                         ۴)۴سال  

۲۹- یک شش ضلعی منتظم چند قطر وچند خط تقارن دارد؟

  ۱)۶و۶                   ۲)۱۲و۱۲                    ۳)۹و۶                              ۴)۶و۹

۳۰-ازچهاردسته اعدادزیر کدام دسته اندازههای سه ضلع یک مثلث راتشکیل می دهند؟

  ۱)۳و۴و۱                ۲)۷و۵و۳                     ۳)۶و۲و۴                           ۴)۸و۳و۴

۳۱-می خواهیم جسم مکعب مستطیلی شکل بسازیم که طول وعرض وارتفاع آن به ترتیب ۵و۴و۲سانتی متر باشد.برای این کار چند سانتی متر مربع کاغذ لازم داریم؟

  ۱)۳۸                    ۲)۴۰                          ۳)۲۵                               ۴)۷۶

۳۲-کشاورزی از ۸هکتار زمین خود ۴۰۰۰۰مترمربع آنرافروخت اوچه کسری از زمینش را فروخته است؟

  ۱)ربع                   ۲)خمس                     ۳)ثلث                             ۴)نصف

۳۳-سه نفر برای انجام کاری شریک شدند .نسبت پول آنها ۵و۴و۲بود.پس از ۸ماه ۴۴۰۰۰تومان سود بردند. نسبت سهم نفر دوم چقدر است؟

  ۱)۶۰۰۰                ۲)۸۰۰۰                      ۳)۱۶۰۰۰                         ۴)۲۰۰۰۰

۳۴-٪۲۰ پولی ۱۲۰ تومان است .چنددرصد آن ۹۰تومان است؟

  ۱)۱۲                   ۲)۱۵                          ۳)۲۴                              ۴)۳۰

۴۷-کدام دسته از محصولات زیر رابه صورت دیم می توان کاشت؟

  ۱)برنج وپنبه                ۲)گندم وجو                 ۳)مرکبات وبرنج                ۴)برنج وچای

۴۸-از اتصال کدام رودها اروندرود به وجود می آید؟

  ۱)دجله وفرات               ۲)کارون وفرات             ۳)کارون وشط العرب          ۴)هیرمند وکارون

۴۹-دریاچه ی سوان در کدام کشور قرار دارد؟

  ۱)ایران                        ۲)ترکیه                      ۳)ارمنستان                    ۴)جمهوری آذربایجان

۵۰-منابع گاز عسلویه در کدام یک از آبهای زیر قرار دارد؟

  ۱)دریای خزر                 ۲)دریای عمان             ۳)دریاچه ی ارومیه           ۴)خلیج فارس

۵۱-کدام رود مرز بین کشورهای ایران وارمنستان وآذربایجان راتشکیل می دهد؟

  ۱)ارس                        ۲)کورا                        ۳)اترک                          ۴)تجن

۵۲-مردم پاکستان به چه زبانی صحبت می کنند؟

  ۱)عربی                      ۲)فارسی دری             ۳)ترکی                        ۴)اردو

۵۳-چرا حضرت محمد (ص)ناچار بود با مخالفان بجنگد؟

  ۱)برای دفاع از اسلام ومسلمانان                     ۲)برای توسعه ی سرزمین های اسلامی

  ۳)برای شکستن پیمان قطع رابطه                    ۴)برای جلوگیری از رواج بت پرستی

۵۴-مبدا تاریخ مسلمانان کدام مورد است؟

  ۱)هجرت مسلمانان به حبشه                         ۲)بعثت پیامبر اکرم(ص)

  ۳)هجرت پیامبر اسلام (ص)                            ۴)آغاز تشکیل اولین حکومت اسلامی

۵۵-کدام یک ازگزینه های زیر از اثرات ونتایج قیام کربلا می باشد؟

  ۱)شهادت امام حسین (ع) ویارانش                   ۲)سرمشق خوبی برای قیام برضدبنی امیه وظالمان

  ۳)جلوگیری ازاستفاده بیت المال توسط بنی امیه ۴)برکناری یزید از حکومت بنی امیه

۵۶-خاندان بنی عباس خود را از کدام نسل می دانستند؟

  ۱)عموی پیامبر           ۲)معاویه                      ۳)مروان                    ۴)ابوسفیان

۵۷-چه عاملی باعث شد که عثمانیان وازبکان با شاه اسماعیل مخالفت کنند؟

  ۱)اتحاد مردم ایران                                         ۲)رسمی شدن مذهب شیعه

  ۳)قدرت شاه اسماعیل                                   ۴)قدرت عثمانیان وازبکان

۵۸-کدام یک از سلسله های زیر از ترکان نبوده است؟

  ۱)خوارزمشاهیان              ۲)غزنویان                     ۳)سلجوقیان                  ۴)سامانیان

۵۹-کدام یک از افراد زیر خودرا نماینده ی مردم نامید؟

  ۱)نادرشاه                       ۲)آقامحمدخان              ۳)کریم خان                     ۴)فتحعلی شاه

۶۰-مهم ترین محصولات کشاورزی ایران کدام است؟

  ۱)گندم-برنج                    ۲)گندم-جو                  ۳)جو-توتون                      ۴)گندم-مرکبات


تعلیمات ادیان الهی واخلاق(ویژه دانش آموزان اقلیت دینی)


۱-گیاهان چگونه آب ومواد معدنی را از زمین می گیرند؟

  ۱)باران                        ۲)خورشید                    ۳)ریشه                       ۴)ساقه

۲-کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان با چشم دید؟

  ۱)عقل وفهم وقلب          ۲)عقل وفهم وخدا          ۳)عقل ومغز وقلب           ۴)مغز وخداوزیبایی

۳-درزمان حضرت ابراهیم (ع)مردم چه چیزی را پرستش می کردند؟

  ۱)خدا                                                           ۲)فرزندان حضرت ابراهیم(ع)

  ۳)دستورهای پیامبران پیشین                           ۴)بُت

۴-ولایت انسانها با کیست؟

  ۱)خدا                                                           ۲)کسانی که خدا آنها را معیین کرده است

  ۳)کتب آسمانی                                              ۴)گزینه های ۱و۲

۵-انسانها نتیجه ی کارهای خود را درکجا می بینند؟

  ۱)جهان کنونی             ۲)بهشت                     ۳)دوزخ                   ۴)جهان آخرت

۶-بیت زیر اثر کیست؟

     بوته ی بدی حتما         میوه ی بدی دارد ¤¤¤¤ خوش به حال آنکس که        بذرخوب می کارد

  ۱)سعدی                   ۲)مصطفی رحماندوست    ۳)حافظ                 ۴)مولانا

۷-چه کسی به اسرار آفرینش انسانها آگاه است؟

  ۱)رهبران دینی           ۲)پیامبران                      ۳)مردم                  ۴)خدا

۸-حضرت ابراهیم مردم را به چه دعوت کرده است؟

  ۱)نوع دوستی            ۲)یگانه پرستی               ۳)بت پرستی          ۴)موارد۱و۲

۹-کدام یک از گزینه های زیر برای دزست کردن غذا به آب وخاک ونور وگاز کربنیک احتیاج دارند؟

  ۱)گیاهان                   ۲)حیوانات                      ۳)انسانها              


         علوم تجربی 


۳۵-ازترکیب شدن کدام یک از عنصرهای زیر با اکسیژن اکسیدی حاصل می شود که درشرایط عادی به هرسه حالت یافت می شود؟

  ۱)نیتروژن                   ۲)کربن                      ۳)هیدروژن                    ۴)کلر

۳۶-کدام یک از موارد زیر تغییر فیزیکی است؟

  ۱)سوختن چوب          ۲)تشکیل باران          ۳)تغییر رنگ برگ درختان    ۴)تغییر رنگ فیلم عکاسی

۳۷-هردوقسمت هسته ی زمین از چه فلزاتی ساخته شده است؟

  ۱)آهن وآلومینیوم        ۲)آهن ونیکل              ۳)روی ونیکل                     ۴)روی وآهن

۳۸-کدام یک از نورهای زیر توسط منشور تجزیه می شود؟

  ۱)نور آبی                  ۲)نور  زرد                   ۳)نور  سفید                     ۴)نور  قرمز

۳۹-از کدام موجود ز یر فسیل بهتری درست می شود؟

  ۱)پروانه                      ۲)کرم خاکی              ۳)جلبک                         ۴)حلزون

۴۰-سه نوع مواد اصلی درکدام دسته آمده است؟

  ۱)مس و قندو اکسیژن                                  ۲)نقره .آهن وآب

  ۳)دی اکسید کربن وهوا وخاک                        ۴)جیوه وآب وهوا

۴۱-شرایط بدنی کدام یک برای فسیل شدن بهتر است؟

  ۱)حلزون بی صدف           ۲)ستاره ی دریایی      ۳)زنبور                           ۴)کرم شب تاب

۴۲-درکدام وسیله موتور الکتریکی به کار نرفته است؟

  ۱)سشوار برقی              ۲)آب میوه گیری          ۳)سماور برقی                 ۴)ماشین لباس شویی

۴۳-در تبدیل انگور به سرکه کدام جاندار نقش دارد؟

  ۱)باکتری                      ۲)قارچ                        ۳)جلبک                         ۴)ویروس

۴۴-کدام یک از موارد زیر در خرابی حاصل از زمین لرزه نقشی ندارد؟

  ۱)استحکام زمین          ۲)زمان ووقوع زمین لرزه   ۳)شدت زمین لرزه          ۴)استحکام ساختمان

۴۵-کدام یک از شرایط زیر برای رویش هاگ قارچ مناسب نیست؟

  ۱)رطوبت                      ۲)گرما                          ۳)نورزیاد                      ۴)دمای مناسب

۴۶-ترکیب پیدایش جانوران با رویش گیاهان چگونه بود؟

  ۱)تک سلولی هاوبی مهره ها وماهی ها              ۲)خزندگان وپرندگان وپستانداران

  ۳)بی مهره ها وپرندگان وپستانداران                     ۴)ماهی ها وپرندگان وپستانداران

 ورودی مدارس راهنمایی

 

بخوانیم وبنویسیم


۱-در جمله ی ((شجاع کسی است که از مرگ وخطر بترسد ولی آرام باشد وباکمال متانت  

چاره جویی کند.))چند حرف پیوند وجود دارد؟

  ۱)یکی                     ۲)دوتا                         ۳)سه تا                   ۴)چهار تا

۲-درجمله ی ((ماموران آتش را فرونشاندند.))کلمه ی -فرونشاندند- به چه معناست؟

  ۱)نابود کردن             ۲)قراردادند                 ۳)ایجادکردند                ۴)خاموش کردند

۳-در جمله ی((خدا بندگان درستکار را بسیار دوست دارد.))قید وصفت به ترتیب کدام است؟

  ۱)بندگان-درستکار     ۲)درستکار -بسیار         ۳)دوست -بسیار        ۴)بسیار -درستکار

۴-زمانی در جمله از ضمیر استفاده می کنم که بخواهیم:

  ۱)از تکرار اسم خودداری کنیم.                          ۲)جمله را معنی کنیم.

  ۳)فعل جمله را حذف کنیم.                               ۴)جمله راخلاصه تر کنیم.

۵-فعل جمله ی زیر به کدام یک از شش صورت فعل نسبت داده شده است؟

          ((آیا شما به شیراز می روید؟))

  ۱)دوم شخص جمع    ۲)اول شخص مفرد        

  ۳)اول شخص جمع         ۴)سوم شخص جمع

۶-در جمله ی((عالم بی عمل به چه ماند؟به زنبور بی عسل.))کدام مورد حذف شده است؟

  ۱)شبیه است         ۲)ماند                           ۳)می خورد                   ۴)شود

۷-کدام دسته از کلمات هم خانواده هستند؟

  ۱)صبر - پایداری       ۲)حفظ - نظم                  ۳)معلوم - علم              ۴)نقطه - دایره

۸-خداوند در چند سالگی حضرت نوح را به پیغمبری بر گزید؟

  ۱)چهل سالگی        ۲)پنجاه سالگی               ۳)شست سالگی         ۴)هشتاد سالگی

۹-به کدامیک از افراد زیر (ضامن آهو )می گویند؟

  ۱)امام علی (ع)       ۲)امام حسین (ع)            ۳)امام رضا (ع)             ۴)امام زمان (عج)

۱۰-ساختن رصد خانه در ایران کار مشترک کدام یک از دانشمندان زیر است؟

  ۱)خواجه نظام الملک وجابر بن حیان                 ۲)محمد زکریای رازی وجابر بن حیان

  ۳)خواجه نصیر توسی ومحمد زکریای رازی          ۴)خواجه نظام الملک وخواجه نصیر توسی

۱۱-مترادف کلمه ی «خودداری» کدام است؟

  ۱)برخوردار                ۲)کاستی                    ۳)امتناع                     ۴)خشونت

۱۲-کدام یک از جملات زیر تعجبی است؟

  ۱)شما باید به مدرسه بروید.                            ۲)ای کاش علی زود می آمد!

  ۳)چرا باید بهداشت را رعایت کنیم؟                   ۴)حسین آمد.

۱۳-کدام یک از کلمات زیر با بقیه متفاوت است؟

  ۱)تهران                 ۲)پهنا                          ۳)سرسبز                  ۴)گوناگون

۱۴-فعل کدام یک از جملات زیر زمان حال را نشان می دهد؟

  ۱)او به ماموریت خواهد رفت.                          ۲)پدرم در اداره ی پست کار می کند.

  ۳)ما با علاقه تکالیف خود را می نوشتیم.         ۴)من از شهر شیراز آمدم.

۱۵-در جمله ی «بافرارسیدن روزهای سرد درخت نارون برگ های خود را به زمین هدیه داد.» 

مضاف ومضاف الیه کدام است؟

  ۱)روزهای سرد               ۲)برگ های خود          ۳)درخت نارون          ۴)هدیه داد       

 


هدیه های آسمانی وقرآن


۱۶-امام خمینی (ره)از این که بابا نوبت را رعایت نکرده بود ناراحت شد زیرا:

  ۱)او حق مردم را ضایع کرده بود.          ۲)او به امام خمینی بی احترامی کرده بود.

  ۳)اوبا مردم دعوا کرده بود.                  ۴)اوخیلی نان خریده بود.

۱۷ـمردم در روز غدیر خم با چه کسی بیعت کردند؟

  ۱)امام حسن ( ع)         ۲)حضرت علی  (ع )   

  ۳)امام حسین ( ع )     ۴)حضرت محمد (ص)

۱۸-مادرانتظار آمدن حضرت مهدی (عج)هستیم زیرا:

  ۱)می خواهیم چهره ی اورا از نزدیک ببینیم.        

  ۲)می خواهیم از افراد او باشیم.

  ۳)چون مطمئن هستیم روزی همه ی بدیها را از بین خواهد برد.

  ۴)می خواهیم هر چه زودتر با او صحبت کنیم.

۱۹-در موقع مشاهده ی خطای دوستت بهترین کار چیست؟

  ۱)بی توجهی به کا او                               ۲)تنبیه وسرزنش او

  ۳)راهنمایی وتذکر به او                             ۴)قهر کردن بااو

۲۰-(وبالوالدین احساناوبذی القربی و.....والمساکین.)کدام مورد  

در جای خالی قرار می گیرد؟

  ۱)والاصحاب              ۲)والیتامی                 ۳)والابنا                  ۴والمشرکین

۲۱-چرا جمعه بهترین روز هفته است؟

  ۱)زیرا به نماز جمعه میرویم.                           ۲)زیرا به نظافت خود وخانه می پردازیم.

  ۳)زیرا به دیدار دوستان وآشنایان می رویم.       ۴)همه ی موارد صحیح است.

۲۲-معاد به این معنا است که:

  ۱)خدا پیامبرانی را فرستاده است.                 ۲)خدا حضرت علی (ع)و۱۱ امام دیگر 

 را برگزیده است.

  ۳)خدایکی است وشریکی ندارد.                    ۴)مردگان روز قیامت زنده می شوند.

۲۳-معنی کلمه ی (صیام)کدام است؟

  ۱)نماز                    ۲)روزه                     ۳)آسمانی                      ۴)سختی

۲۴-درکدام عبارت زیر وقف (یُترَکَ سُدًی)به درستی آمده است؟

  ۱)یُترکْ سُدٍ             ۲)یُترَکْ سُدًی           ۳)یُترَکَ سودٍی                ۴)یُترَکَ سُدی

۲۵-درکدام یک از موارد زیر آخر کلمه خوانده نمی شود؟

  ۱)فَضَحِکَتْ               ۲)اَنَا                       ۳)عَلَتِکُمْ                        ۴)حَمیدٌ


ریاضی


۲۶-عدد«نود وسه میلیون و نه هزار ونهصد وهفتاد ونه» به چه صورت نوشته می شود؟

  ۱)۹۳۰۰۹۹۷۰۹              ۲)۹۰۳۹۹۰۷۹             ۳)۹۳۹۰۰۹۷۹              ۴)۹۳۰۰۹۹۷۹

۲۷-نسبت دوعدد یک چهارم است .اگر مجموع آن ها ۱۵ باشد تفاضل شان  

بر کدام عدد بخش پذیر است؟

  ۱)۲                           ۲)۳                           ۳)۴                          ۴)۵

۲۸-سه پنجم کتابی را خوانده ایم ۲۱۰ صفحه بود کتاب چند صفحه دارد؟

  ۱)۳۵۰                        ۲)۱۷۵                       ۳)۱۰۵۰                    ۴)۵۲۵

۲۹-عدد۷۰ عددصحیح و۷۱ هفتادویکم با کدام یک از اعداد زیر برابر است؟

  ۱)۷۰۱                        ۲)۷۰۷۱                     ۳)۵۰۴۱                    ۴)۷۱

۳۰-سن علی ثلث سن حسین است .اگر سن حسین ۱۲ سال باشد بعداز  

چند سال دیگر سن حسین دوبرابر سن علی خواهد شد؟

  ۱)۱۸سال                   ۲)۲سال                     ۳)۴سال                   ۴)۸سال


برچسب‌ها: نمونه سوالات چهار گزینه ای ازمون های علمی ونمونه د, پایه ی پنجم ابتدایی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/06/26ساعت 4:53 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

نه دل در دست محبوبي گرفتار، نه سردرکوچه باغي برسردار، از اين بيهوده گرديدن چه حاصل؟، پياده مي شوم، دنيا نگهدار

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   شايد آن روز كه سهراب نوشت : تا شقايق هست زندگي بايد كرد، خبري از دل پر درد گل ياس نداشت، بايد اينجور نوشت، هر گلي هم باشي، چه شقايق چه گل ميخك و ياس، زندگی اجبارست

   من در این کلبه خوشم، تو در ان اوج که هستی خوش باش، من به عشق تو خوشم، تو به عشق هر که هستی خوش باش

   ای كه از درد دلم با خبری ، قرص دل درد مرا كی می خری؟

   روزگاري مردم دنيا دلشان درد نداشت، هر كسی غصه اينكه چه مي كرد نداشت، چشم سادگی از لطف زمين مي جوشيد، خودمانيم زمين اين همه نا مرد نداشت

   کلاس عشق ما دفتر ندارد، شراب عاشقی ساغر ندارد، بدو گفتم که مجنون تو هستم، هنوز آن بی وفا باور ندارد

   ای غم ، تو که هستی از کجا می آيی؟

هر دم به هوای دل ما می آيی

باز آی و قدم به روی چشمم بگذار

چون اشک به چشمم آشنا می آي
ی

   تصوير چشمان تو را در رويا ها كشيدم، باغ گلی از جنس نیلوفر كشيدم، تو گم شدی در جاده های ساكت و دور، من هم به دنبال نفس هايت دويدم

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   باز در کلبه ی عشق،  عکس تو مرا ابری کرد، عکس تو خنده به لب داشت ولی اشک ، چشم مرا جاری کرد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   شيشه ها شکستنيست، زندگی گذشتنيست، اين فقط محبت است، که هميشه ماندنيست


   تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلم ، میتوان گفت که من چلچله لال توام، مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ، سخت محتاج به گرمای پر و بال توام

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   راز دل با كس نگفتم چون ندارم محرمی ، هر كه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم ، راز دل با آب گفتم تا نگويد با كسی ، عاقبت ورد زبان ماهی دريا شدم

   من آن رودم که تنها آب دارم ، نگاهی خسته و بی تاب دارم ، من عشق نور دارم در دل اما ، فقط تصویری از مهتاب دارم

   فرياد من از داغ توست ، بيهوده خاموشم مکن ، حالا که يادت ميکنم ، ديگر فراموشم مکن ، همرنگ دريا کن مرا ، يکبار معنا کن مرا

########################################################

   اگه يه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن يک جمله جوهر داشت باهاش چی مينوشتی؟ خدايا دوست دارم


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   هميشه واسه گلي خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسيد يادش باشه ريشش کجاست

   سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   نماز وقت خداست انرا به ديگران ندهيم


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   نگاه ما به زندگي و کردار ما تعيين کننده ي حوادثي است که بر ما مي گذرد


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   احترام، همان عشق است در تنپوشی ساده


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهی شد که امروز بدان فکر می کنی


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   کعبه را گفتم تو از خاکي منم خاک، چرا بايد به دور تو بگردم ؟ ندا آمد تو با پا آمدی بايد بگردی، برو با دل بيا، تا من بگردم


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   آدمها چه راحت با جابجايي يک نقطه از خدا جدا ميشوند


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   هیچ انسانی دوست ندارد بمیرد ، اما همه آنها دوست دارند به بهشت بروند، اما ای انسانها، برای رفتن به بهشت ، اول باید مرد


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   کاغذ سفيد را هر چه قدر هم که تميز و زيبا باشد کسي قاب نمي گيرد ، براي ماندگاري در ذهن ها بايد حرفي برای گفتن داشت


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   خدايا من اگر بد کنم تورا بنده ديگر بسيار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدايي ديگر کجاست؟


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   بيهوده متاز که مقصد خاک است


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   خدایا ، من در كلبه فقیرانه خود چیزی دارم كه تو در عرش كبریایی خود نداری!

من تویی دارم ولی تو خودی نداری

#####################################################

+ نوشته شده در  شنبه 1391/06/11ساعت 9:36 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمن الرحیم. و صلي

الله علیک یا ولی العصر ادرکنا و

السلام علیک یا سیدی و رحمة الله و برکاته.

قطاری سریع السّیر در حرکت است، مملو از مردمان گونه گون.

قطاری بی وقفه که حتی مسافران خود را در حال حرکت پیاده می کند!

و مسافران تنها اندک زمانی میهمان اند و به سرعت باید قطار را ترک کنند.

به درون قطار می رویم؛ چه هنگامه ای است! بازار های مکاره، خرید و فروشِ عمر و مشتریان مشتاق و غافل از عاقبت!

چنان سرگرمِ زرق و برق قطارند که اصلاً به پایان راه نمی­اندیشند!

تذکرات صاحب قطار را هم جدی نمی گیرند؛ انگار اصلاً نمی شنوند!

این قطار عمر من و توست.

چندی پیش، درمانده و رنجور از مشکلات، با کلماتی از قرآن رو به رو شدم؛ نمی دانستم به کدام سو روم:
﴿ لِکلِّ قَومٍ هادٍ ﴾؛ چه پیام مهمی! دقت کنید.

خداوند برای همه­ی اقوام، همه­ی مردمان و در همه­ی زمان­ها یک هدایت­گر قرار داده است.

امام زمان علیه­السلام، موعود امت­ها، همان مولای دیر آشنای ما!

همان آقا و مولایی که اکنون نیز در میانِ ماست و ما را مراقبت و هدایت می کند.

به راستی چرا حضور و گرمی محبت امام زمان علیه­السلام در میان خود حس نمی­کنیم؟

مگر او هدایت­گرِ زمان ما نیست؟! پس چرا در تاریکی­های جهل در مانده­ایم و از نور وجودش بهره نمی بریم؟

چرا از صمیم قلب، خدا را نمی خوانیم که ما را ببخشد و او را برای ما ظاهر کند؟

چرا در مشکلات، هر دری را می کوبیم؛ به جز آستانِ او؟

چرا در دفتر عمرمان، صفحه ای با یادِ او جای نداده­ایم؟

چرا چرخه­ی زندگیمان، بی توجه به آن عزیز گردش می کند؟

مگر او امامِ زمانه­ی ما نیست؟! پس چرا زندگی با او را تنها برای دوران ظهور گذاشته­ایم؟!

چرا زندگی را با یاد او صفا و روشنی نمی­بخشیم؟ چرا جای او را در جمع خود خالی می­بینیم؟

نکند در حالی از قطار پیاده شویم که قلبمان حتی لحظاتی با مهر آن عزیز نتپیده باشد؟!

هم ­قطارانِ عزیز! نکند هشیارانی لذت زندگی با او و گفت و شنود قلبی را چشیده باشند و ما...

ما فکر می­کنیم با توان ناچیز خود پیامی را به شما رساندیم. شما برای این پیام ­رسانی چه می کنید؟ اگر توفیق رفیق راهتان شد و در این مسیر گامی برداشتید ما را از دعای خیر و راهنمایی­های خود محروم مسازید.

                               با آرزوی موفقیت


 

+ نوشته شده در  جمعه 1391/06/03ساعت 5:50 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 


مواد غذایی استرس زا چیست


مواد غذایی استرس زا چیست

كافئین ماده ای محرك است كه در قهوه، چای، كولاها، شكلات و تعدادی از داروها وجود دارد. مصرف زیاد موادغذایی حاوی كافئین همانند استرس عمل می كند و گاهی اوقات علائم آن را بدتر می كند...

مواد غذایی استرس زا چیست

استرس چیست؟

استرس فشاری است كه در اثر تغییرات ایجاد شده در محیط به بدن تحمیل می شود. بعضی از استرس ها مفید هستند، اما وقتی از كنترل خارج می شوند، بدن به صورت های مختلفی از آثار سوء آن ها رنج می برد.

استرس تحمیل شده، انرژی بدنی و ذهنی را تحت تأثیر قرار می دهد. به دنبال استرس، كاهش انرژی ذهنی و بدنی، خستگی، بی خوابی، تحریك پذیری و احساس افسردگی، افزایش ضربان قلب، بالارفتن فشار خون، افت قندخون، آسیب پذیری سیستم ایمنی و تغییر در وضعیت اشتها ایجاد می شود. مجموع موارد ذكر شده تأثیرات نامطلوبی بر فعالیت فرد سالم گذاشته و باعث تضعیف بدن می شوند.

در شرایط استرس، تولید سلول های ایمنی نوع لنفوسیتT افزایش می یابد ومقدار زیادی سم در بدن انسان جمع می شود. تولید هورمون آدرنالین به دنبال استرس و شرایط ناموزون با بدن، افزایش می یابد. تولید بیشتر آدرنالین به بدن كمك می كند تا انرژی بیشتری برای مقابله با شرایط جدید داشته باشد. از طرفی تولید آدرنالین، ذخایر موادقندی را تخلیه می كند. افزایش ترشح هورن های بدن، پاسخ طبیعی بدن ما به استرس است. غذا بر روی فعالیت مغزی تأثیر می گذارد. به عبارتی موادغذایی بر روی فعالیت تركیبات شیمیایی به نام نوروترانسمیتر( انتقال دهنده های عصبی ) اثر می گذارند. این تركیبات برای هوشیاری بدنی لازم هستند.


شاید این سؤال برای شما هم پیش آمده باشد كه آیا غذا در كنترل استرس مؤثر است یا نه؟

مصرف موادغذایی در زمان استرس بر پایه شواهد علمی است. اكثر مردم به این موضوع واقف هستند كه در زمان استرس بیشتر غذا می خورند و انتخاب آنها بیشتر از گروه مواد قندی و نشاسته ای است.

اسیدهای آمینه برای ورود به مغز از طریق جریان خون مغزی، با اسیدآمینه تریپتوفان رقابت می كنند و اجازه ورود به تریپتوفان را نمی دهند. مصرف مواد حاوی كربوهیدرات تولید هورمون انسولین را تحریك می كنند. ترشح هورمون انسولین از ورود اسیدهای آمینه به مغز جلوگیری كرده و فقط به اسیدآمینه تریپتوفان اجازه می دهد تا وارد سلول مغزی شود. تریپتوفان باعث ترشح هورمون سروتونین می شود و سروتونین از مهمترین ناقلین مغزی است و كاهش آن سبب بی خوابی، بی علاقگی، فقدان انرژی، عدم تمركز حواس و افسردگی می شود.

توجه به این موضوع مهم است كه غذاهایی كه ترشح سروتونین را افزایش می دهند، دارای چربی های پنهان هستند، بنابراین همانطور كه سطح سروتونین( هورمون آرام بخش ) افزایش می یابد، چربی هم وارد گردش خون می شود. علاوه بر این بدن در پاسخ به استرس، هورمون كورتیزول بیشتری ترشح می كند. افزایش ترشح هورمون كورتیزول، ترشح اسید معده را زیاد كرده و به مخاط معده آسیب می رساند.هورمون كورتیزول فعالیت هورمون انسولین را مختل می كند، و چربی ها را كه به طور ناآگاهانه در زمان استرس وارد بدن می شوند، به راحتی ذخیره می كند.

در سنین بالای 40 سال كاهش متابولیسم( سوخت و ساز) بدن، فرد را برای استرس آماده تر می كند. در این شرایط هورمون هایی ترشح می شوند كه اشتها را زیاد كرده و چربی را ذخیره می كنند.

 چه موادغذایی باعث ایجاد استرس می شوند؟

كافئین ماده ای محرك است كه در قهوه، چای، كولاها، شكلات و تعدادی از داروها وجود دارد. مصرف زیاد موادغذایی حاوی كافئین همانند استرس عمل می كند و گاهی اوقات علائم آن را بدتر می كند.

یك ماده محرك، ترشح اسید معده و هورمون های تیروئیدی را بیشتر می كند. این مسئله ضمن ایجاد اضطراب، فعالیت كلیه ها را بیشتر می كند. با افزایش فعالیت كلیه ها، دفع ادراری افزایش می یابد.

كافئین، همچنین جذب آهن دریافتی از طریق مواد گوشتی مانند( گوشت مرغ و قرمز) را مهار می كند و سبب ایجاد كم خونی ناشی از فقر آهن می شود.

اغلب مردم كافئین را به عنوان عاملی محرك برای افزایش انرژی مصرف می كنند. این یك احساس كاذب از انرژی است و در واقع غدد فوق كلیوی را خسته می كند؛ چون هورمون های آدرنالین كه هورمون های استرس نامیده می شوند، از غدد فوق كلیوی ترشح می شوند.

كافئین می تواند سردرد ایجاد كند، بنابراین مصرف آن را كاهش دهید و در صورت تمایل به مصرف قهوه، قهوه بدون كافئین را مصرف كنید.

از عوامل محرك دیگر فسفر است كه به نوشیدنی های گازدار اضافه می كنند. مصرف نوشابه های گازدار، تعادل كلسیم و فسفر بدن را به هم می زند. عدم تعادل بین كلسیم و فسفر، باعث كاهش كلسیم خون و افزایش برداشت كلسیم از استخوان ها و افزایش خطر پوكی استخوان به خصوص در خانم ها می شود. فسفر همچنین بر روی اسید كلریدریك معده كه برای هضم غذا لازم است، تأثیر منفی می گذارد و علاوه بر آن برای افرادی كه مشكل دفع دارند، مضر است. آب های معدنی و آب چشمه فسفر ندارند.

افزودنی ها و نگه دارنده هایی مانند نیتریت و نیترات كه به موادغذایی مانند سوسیس، كالباس و ماهی دودی برای محافظت از تخریب اضافه می كنند، با مواد شیمیایی، تركیب شده و موادی به نام نیتروزامین ها را تولید می كنند.

مونوسدیم گلوتامات از افزودنی هایی است كه مردم خاور دور برای حفظ رنگ سبزی های كنسروی و گوشت های پخته اضافه می كنند. این تركیب شیمیایی باعث سردرد، واكنش های پوستی و سوزش در ناحیه پشت گردن می شود.

بهترین راه حل برای كاهش اثرات مواد افزودنی، كاهش مصرف غذاهای حاوی مواد افزودنی است.

مصرف بیش از حد موادقندی ساده مانند شكر نیز به عنوان عاملی برای ایجاد استرس و تحریك پذیری شناخته شده اند. مصرف بیش از حد موادغذایی حاوی قندهای ساده مانند دونات، كیك وشكلات در طول روز باعث خستگی و تحریك پذیری فرد می شوند كه با افزودن مقداری مواد حاوی پروتئین، اثر این مواد را می توانید مهار كنید.
تبیان


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

شما در زندگی خود چگونه عمل می کنید ایا می خواهید


دیگران را شبیه خود سازیدوانهارابگونه ای تربیت نماییدکه


ارزوهای شمارابر اورده سازندیااجازه می دهید خودشان باشند


واز انچه که هستند لذت ببرند اگر چه باشما متفاوت باشند.


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

    کودکان و پرخاشگری

   یکی از دلایل عمده ای که باعث پرخاشگری وگاه حتی فراتر رفته و تبدیل به شکستن هنجارها وبزهکاری ها می گردد سرزنش ونکوهش های بسیار والدین در دوران کودکی و نوجوانی می باشد .    سرزنش هایی که در انتها باعث از بین رفتن اعتماد بنفس کودکان نسبت به عملکرد خود می شود وبه همین منظور کودکان دایم تلاش می کنند تا بجای بر اوردن وبیان خواسته های خود به خواسته های دیگران توجه کنند چون اموخته اندکه عمل کردد ایشان اغلب مورد سرزنش ونکوهشقرار گرفته وناگزیربرای بدست  اوردن نوازش ازجانب والدین ونزدیکان خود می بایست اینگونه عمل کنند .متاسفانه این عملکرد والدین در بسیاری وقتها با شکست روبرو می گردد .زیرا هنگامیکه کودک کار مورد انتظار را انجام می دهد ولی نوازش دریافت نمی کند احساس می کند که به او خیانت شده است .به همین دلیل بعدها دچار مشکل شده وراه حل را در گرفتن انتقام شکستن هنجارها ویا پرخاشگری میداند. در زیر نمونه هایی از این موضوع ارایه شده است.


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد     1-نوازش داده نمی شوند تا کودک زیاد لوس نشود.


    2-موفقیتهای کودک فهمیده نمی شود .


    3-مخدوش شدن نوازشها.


    4-موفقیتها دست کم گرفته می شوند.


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

            استرس در کودکان

  چه وقت وچرا کودکان دچار استرس می شوند؟

بچه ها مدتها قبل ازپا گذاشتن  به دوران بزرگسالی فشار روانی را تجربه می کنند .برخی کودکان مجبورند با مشکلاتی چون کشمکش های خانوادگی  طلاق تغییرات دایمی مدرسه همسایه ها توافقات مراقبت از کودک فشار گروه های هم سال وبعضی وقت ها حتی با خشونت در خانواده یا جامعه دست وپنجه نرم کنند.

  تاثیر فشار روانی روی کودک بستگی به شخصیت ومیزان پختگی ونوع سازگاری او دارد.با این حال تشخیص اینکه چه وقت بچه ها زیر بار فشارها خم می شوندهمیشه ساده نیست .برای کودکان اغب توضیح دقیق احساسشان سخت است.ممکن است  به جای گفتن <<من از پا افتاده ام >>بگویند <<معده ام درد می کند>>.  بعضی بچه ها وقتی تحت فشار روانی هستند گریه می کنند وپرخاشگر می شوندو گستاخ یا زود رنج می شوند .برخی دیگر ممکن است خوب رفتار کنند اما نگران وترسو ووحشت زده بشوند.

   استرس می تواند بر سلامت جسمی کودک تاثیر بگذارد .تنگی نفس (اسم)تب یونجه وسردرد میگرنی وبیماری های معده مثل کولیت وسندرم روده تحریک پذیرو زخم گوارشی بیماریهایی هستند که در موقعیتهای تنش زا وخیم تر می شوند. 

     والدین چه کار می توانند انجام دهند؟

  پدر ومادر می توانند به کودکانشان کمک کنند .تاثیرات فشار روانی را درحداقل نگه دارند.

  ۱.والدین باید سطوح فشار روانی خودشان را کنترل کنند .در تحقیقی پیرامون خانواده هایی که حوادث تلخ وناگواری مانند زمین لرزه یا جنگ را تجربه کرده اند بهترین مبنای پیش بینی چگونگی سازگاری کودکان با مشکلات نحوه سازگاری والدینشان است.پدرومادر باید به خصوص از زمانی که سطوح فشار روانی شان در روابط زناشویی تاثیر میگذارد اشنا باشند.دعواهای مکرربرای کودکان اضطراب اور است.

  ۲.خطوط ارتباطی را برای کودکان باز بگذارید.کودکان وقتی با والدین شان ارتباط خوبی دارند احساس بهتری نسبت به خود پیدا می کنند.

  ۳.کودکانی که دوستان نزدیک ندارند در مورد احساس فشار روانی ناشی از مشکلات در خطر هستند.والدین باید با برنامه ریزی قرارهای بازی وسایر تفریحات از روابط دوستانه کودکانشان حمایت کنند.

  ۴.والدین باید جدول زمانی روزانه را با توجه به خلق وخوی فرزندشان درذهن خود پی ریزی کنند.اگر چه اغلب بچه ها در محیطی اشنا وکلیشه ای با امور روز مره ثابت وحدومرزهای کاملا" امن رشد می کنند امامیزان تحملشان در مقابل تحریک متفاوت است.

  ۵.مهم نیست جدول زمان بندی شده بچه ها چقدر شلوغ است .انها در هر سنی به بازی وارامش نیاز دارند.بچه ها از بازی برای شناخت دنیای اطراف بررسی افکار وارام کردن خودشان استفاده می کنند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

باکودکان دروغگو چگونه رفتار کنیم (برگرفته از سایت پزشکان)

نتایج جالب یک مطالعه نشان می دهند گرفتن مچ کودکان در هنگام دروغ گفتن رفتاری اشتباه نیست تنها باید از آن به عنوان لحظه ای برای آموختن استفاده کرد. به بیانی دیگر به جای فریاد کشیدن یا تنبیه کودک باید با او درباره اهمیت راستگو بودن و تاثیرات منفی دروغگویی صحبت کرد.محققان طی این مطالعه دریافتند توانایی گفتن دروغهای کوچک در سن دو سالگی نشانه ای از رشد سریع مغز بوده و به آن معنی است که این کودکان شانس بیشتری در داشتن زندگی موفق خواهند داشت. آنها دریافتند هرچه دروغ متقاعد کننده تر باشد کودکان در زندگی آینده خود تیزهوش تر بوده و توانایی آنها در تفکر آنی و تصمیمگیری افزایش خواهد یافت. این نشانه همچنین به آن معنی است که عملکرد اجرایی آنها، توانایی سازماندهی به افکار و فعالیتها نیز رشد کرده است.

“کنگ لی” محقق دانشگاه تورنتو می گوید: “پدر و مادرها نباید با مشاهده دروغ گفتن کودکانشان نگران شوند، تقریبا همه کودکان دروغ می گویند و آنها که از رشد شناختی بهتری برخوردار باشند بهتر دروغ می گویند زیرا قادرند رد پای دروغ خود را استتار کنند، چنین ویژگی می تواند در آینده از کودک یک بانکدار موفق بسازد.”

دروغ گفتن نیازمند فرایندهای متعدد مغزی از قبیل ترکیب منابع اطلاعاتی و دستکاری اطلاعات در راستای اهداف مورد نظر است. این رفتار با رشد مناطقی از مغز که “عملکرد اجرایی” را فعال کرده و از سطوح بالاتری از تفکر و استدلال بهره می برد در ارتباط است.

لی به همراه تیم تحقیقاتی اش بر روی هزار و ۲۰۰ کودک و نوجوان دو تا ۱۶ ساله مطالعه کردند، اکثر این کودکان دروغ می گفتند اما تنها کودکانی با توانایی های شناختی بهتر قادر به گفتن بهترین دروغها بودند.

در این مطالعه کودکان در اتاقی مجهز به دوربینهای فیلمبرداری قرار می گرفتند که در گوشه ای از آن عروسکی قرار داده شده بود. محققان از کودکان می خواستند که به عروسک نگاه نکنند و اتاق را ترک می کردند. با این حال از هر ۱۰ کودک ۹ نفر به عروسک نگاه می کردند و بسیاری از آنها به دروغ اعلام می کردند که عروسک را نگاه نکرده اند.

۲۰ درصد از کودکان دوساله دروغ می گویند که این میزان در سن سه سالگی به ۵۰ درصد و در سن چهار سالگی به ۹۰ درصد می رسد. پر دروغ ترین سن در میان کودکان ۱۲ سالگی است، سنی که همه در آن دروغ می گویند. در عین حال تمایل به دروغگویی از سن ۱۶ سالگی کاهش پیدا کرده و به ۷۰ درصد می رسد. با آغاز بزرگسالی افراد جوان می آموزند تا دروغهای مصلحتی یا دروغهای سپید را که تقریبا همه انسانها برای جلوگیری از آسیب زدن به احساسات دیگران از آنها استفاده می کنند، جایگزین دروغهای دیگر سازند.

محققان در عین حال اعلام کردند میان گفتن دروغهای کوچک در خردسالی و تمایل به تقلب در امتحان یا تبدیل شدن به یک کلاهبردار در زندگی آینده هیچ ارتباطی وجود ندارد. در عین حال سخت گیری های خانواده ها و قوانین اخلاقی جامعه بر روی کنترل این فرایند در کودکی هیچ تاثیری نخواهند داشت.

بر اساس گزارش تلگراف، لی معتقد است گرفتن مچ کودکان در هنگام دروغ گفتن رفتاری اشتباه نیست تنها باید از آن به عنوان لحظه ای برای آموختن استفاده کرد. به بیانی دیگر به جای فریاد کشیدن یا تنبیه کودک باید با او درباره اهمیت راستگو بودن و تاثیرات منفی دروغگویی صحبت کرد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
+ نوشته شده در  جمعه 1391/06/03ساعت 0:0 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

درس 1 : تقسيمات كشوري ايران

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- مركز استان خوزستان كدام يك از شهرهاي زير است ؟

الف) سنندج ب) اهواز ج) شهركرد د) آبادان

2- كدام استان ايران در شمال تنگه‌ي هرمز قرار دار د؟

الف) فارس ب) هرمزگان ج) سمنان د) قم

3- درياچه‌ي قم با كدام استان زير، هم مرز نيست ؟

الف) اصفهان ب) تهران ج) سمنان د) قم

4- درياچه‌ي هامون در كدام استان ايران قرار دارد ؟‌

الف) كرمان ب) سيستان و بلوچستان ج) خراسان د) يزد

5- بزرگ ‌ترين جزيره‌ي ايران كدام مورد زير است ؟

الف) خارك ب)كيش ج) قشم د) ابوموسي

6- درياچه‌ي جازموريان بين كدام استان‌ها مشترك است ؟

الف) كرمان ، هرمزگان ب) كرمان ، سيستان و بلوچستان

ج) كرمان ، يزد د) هرمزگان ، سيستان و بلوچستان

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد.

1- به مجموعه‌ي چند شهر و روستا كه در كنار هم باشند ، ........ مي‌گويند .

2- بزرگ ‌ترين و پرجمعيّت ‌ترين شهر هر استان را ........ مي‌نامند .

3- مركز استان معمولاً با انواع ...... به ...... دور و نزديك آن استان مربوط است .

4- درياچه‌ي قم بين سه استان ......... ، ......... و ........ قرار دارد .

5- درياچه‌ هامون در سمت ....... ايران و در نزديكي كشور ......... قرار دارد .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- استان ارد بيل در شمال غربي ايران قرار دارد .

2 - هر استان به چند شهر و روستا تقسيم شده است .

3 - استان هرمزگان فقط با خليج فارس ، مرز مشترك دارد .

4 ـ درياچه‌ي اروميّه بين استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي قرار دارد .

د) به سؤال‌هاي زير پاسخ كامل دهيد.

1- به نظر شما چرا كشور ايران را به چندين استان تقسيم كرده ‌اند ؟

2- سه ويژگي مهم را كه موجب مي‌شود يك شهر را به عنوان « مركز استان »انتخاب كنيد ، بنويسيد

####################################################################درس

2: جمعيّت ايران

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- پرجمعيّت ‌ترين ناحيه‌ي آب و هوايي ايران كدام مورد زير است ؟

الف) ناحيه‌ي مركزي ايران ب) ناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر

ج) ناحيه‌ي كوهستاني د) ناحيه‌ي گرم و خشك

2- پراكندگي جمعيّت در كدام جهت ايران از ديگر مناطق بيشتر مي‌باشد ؟

الف) شمال و شمال شرقي ب) مركزي

ج) غرب و جنوب غربي د) جنوب و جنوب شرقي

3- كدام يك از شهرهاي زير در قسمت كوهپايه‌اي قرار دارد ؟

الف) كرمان ب) مشهد ج) زاهدان د) بوشهر

4- در كدام ناحيه‌ي آب و هوايي ايران، فاصله‌ي بين شهرها و روستاها كم مي‌باشد ؟

الف) ناحيه‌ي معتدل كوهستاني ب) ناحيه‌ي مركزي

ج) ناحيه‌ي گرم و خشك د) ناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد :

1- به مجموعه‌ي افرادي كه در يك جا زندگي مي‌كنند ، ............... مي‌گويند .

2- جمعيّت در همه جاي ايران به طور يكسان پراكنده ............... .

3- ناحيه‌ي ........... وسعت كمي دارد ولي جمعيّت زيادي را در خود جاي داده است .

4- هر چه از ناحيه‌ي .......... ايران به سمت كوهپايه‌هاي .......... و البرز پيش برويم ،

تعداد شهرها و روستاها افزايش مي‌يابد.

5- تهران ، مشهد و اصفهان ، پرجمعيّت ‌ترين شهرهاي ايران ، در ......... قرار دارند .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- ناحيه‌ي مركزي ايران، پرجمعيّت ‌ترين ناحيه‌ي ايران مي‌باشد .

2- درناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر به دليل وسعت كم، جمعيّت كم زندگي مي‌كنند .

3- شهرها و روستاهاي قسمت كوهپايه‌اي در كشور ايران پرجمعيّت مي‌باشند .

4- در نواحي مركزي ايران تعداد شهرها و روستاها كم مي‌باشد .

5- جمعيّت در همه جاي ايران به طور يكسان پراكنده نشده است .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- چرا در كوهپايه ‌ها تعداد شهرها و روستاها بيشتر است ؟ دليل بنويسيد .

2- چرا در ناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر ، جمعيّت زيادي ساكن شده ‌اند ؟ (4 دليل)

3- چرا فاصله‌ي شهرها و روستاها در ناحيه‌ي شمال ( كناره‌ي درياي خزر ) كم است ؟

4- دو دليل افزايش جمعيّت يك منطقه را بنويسيد .

5- « جمعيّت » و « مهاجرت » را به طور ساده تعريف كنيد .

6- روستاهاي شهر كرمان كم جمعيّت ‌تر است يا روستاهاي شهر تبريز ؟ چرا ؟

7- به چه دلايلي ممكن است جمعيّت يك منطقه كاهش يابد.

####################################################################

درس 3: كشاورزي و دامپروري در ايران                      

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- مهم ‌ترين محصولات كشاورزي ايران كه در بيشتر نواحي ايران كشت مي‌شوند كدام ‌اند ؟

الف) برنج ، چاي ب) گندم ، برنج ج) جو، برنج د) گندم ، جو

2- كشت گندم و جو در ايران به چه صورتي است ؟

الف) فقط ديم ب) فقط آبي ج) هر دو صورت ديم و آبي د) بيشتر به صورت ديم

3- كدام گياه زير به خاك حاصل ‌خيز و آبرفتي و آب فراوان نياز دارد؟

الف) گندم ب) چاي ج) جو د) برنج

4- مهم ‌ترين ناحيه‌ي توليد چاي در كشور ايران كدام استان زير است ؟

الف) گلستان ب) مازندران ج) گيلان د) سمنان

5- محصولات صادراتي كشور ايران كدام‌اند ؟

الف) پسته، چاي ب) خرما، پسته ج) گندم، جو د) برنج، جو

6- دامپروري ، كار اصلي كدام گروه از مردم ايران مي‌باشد ؟

الف) روستاييان ب) برخي از شهرنشينان ج) برخي از كشاورزان د) عشاير

7- محصول نيشكر در كدام استان ايران به دست مي‌آيد ؟

الف) گلستان ب) خوزستان ج) گيلان د) هرمزگان

8- محصول مخصوص استان كرمان، كدام مورد زير است ؟

الف) جو ب) پنبه ج) پسته د) گندم

9- كدام محصول زير، بيشتر در نواحي گرمسيري ايران به دست مي‌آيد ؟

الف) جو ب) خرما ج) چغندرقند د) گندم

10- كدام محصول زير ، يك كشت آبي است ؟

الف) گندم ب) جو ج) برنج د) هر سه مورد

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد :

1- ما انسان‌ها غذاي خود را از ............ و ........... به دست مي‌آوريم .

2- كشت گندم و جو به دو روش .......... و ........... صورت مي‌گيرد .

3- استان ........... مهم ‌ترين ناحيه‌ي توليد چاي در كشور ايران است .

4- كار اصلي ايلات ايران ........... است .

5- ايلات و عشاير در فصل زمستان به .......... ( ....... ) كوچ مي‌كنند .

ج) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- به نظر شما كدام نواحي ايران براي كشت ديم مناسب نيستند ؟ چرا ؟

2- استفاده از ابزار پيشرفته و ماشين چه تأثيري بر توليد محصولات كشاورزي دارد ؟

3- در كشور ايران دامپروري به سه شكل رواج دارد ، آن ‌ها را نام ببريد .

4- چرا عشاير كوچ مي‌كنند.

#####################################################################

درس 4 : انرژي نفت و گاز

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- مهم‌ترين منابع انرژي كه سوخت ناميده مي‌شوند ، كدام مورد زير مي‌باشد ؟

الف) نفت ، گاز ، زغال ‌سنگ ب) نفت ، زغال ‌سنگ ، بنزين

ج) نفت ، گاز ، بنزين د) نفت ، بنزين ، چوب

2- بيشتر منابع نفت ايران در كدام طرف ايران قرار دارد ؟

الف) جنوب ب) غرب ج) جنوب شرقي د) جنوب غربي

3- استان نفت‌خيز ايران، كدام استان زير است ؟

الف) قم ب) خوزستان ج) ايلام د) بوشهر

4- در استان خراسان، كدام منطقه‌ي گازخيز زير قرار دارد ؟

الف) خانگيران ب) خارک ج) كنگان د) عسلويه

5- استاني كه هم منابع نفت دارد و هم منابع گاز ، كدام مورد زير است ؟

الف) بوشهر ب) خراسان ج) خوزستان د) ايلام

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد.

1- نفت ، گاز و بنزين از مهم ‌ترين منابع انرژي هستند و .......... ناميده مي‌شوند .

2- كشور ايران از نظر داشتن منابع ........... و .......... در جهان اهمّيّت خاصّي دارد .

3- از مهم ‌ترين منابع گاز ايران، منابع پارس جنوبي ( ...... ) در آب‌هاي ...... مي‌باشد . .

ج) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- چرا بايد در مصرف سوخت‌هايي مانند نفت و گاز صرفه ‌جويي كنيم ؟

2- براي صرفه‌جويي در مصرف سوخت ، چه پيشنهادهايي داريد ؟‌

3- نفت‌ خامي كه در پالايشگاه‌ هاي داخلي كشور تصفيه مي‌شود ، به چه مصارفي مي‌رسد ؟

4- تعريفي ساده براي « سوخت » بنويسيد .

5- مهم‌ ترين منابع گازي ايران در كدام استان ‌ها قرار گرفته ‌اند .

#################################################################

درس 5 : صنايع ايران

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام صنعت زير ، جزء صنايع مصرفي به حساب مي‌آيد ؟

الف) ماشين سازي ب) پتروشيمي ج) اتومبيل سازي د) ذوب آهن

2- اوّلين كارخانه‌ي ذوب آهن در نزديكي كدام شهر ايران ساخته شد ؟

الف) يزد ب) اصفهان ج) كرمان د) تهران

3- در كدام شهرهاي زير، صنايع ماشين سازي و ابزار، گسترش يافته است ؟

الف) تهران ، اصفهان ب) اراك، تهران ج) تبريز، تهران د) تبريز، اراك

4- كدام دسته از موادّ زير به طور مستقيم از نفت به دست مي‌آيد ؟

الف) كود شيميايي ، بنزين ب) گازوئيل ، چسب ج) بنزين ، گاز مايع د) رنگ ، پلاستيك

5- سنگ معدن موردنياز كارخانه‌هاي ذوب آهن اصفهان از معادن كدام استان زيراستخراج مي‌شود ؟

الف) اصفهان ب) يزد ج) كرمان د) خوزستان

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- صنايع كشورايران به دوبخش صنايع ..... و صنايع ..... تقسيم ‌بندي شده‌اند .

2- كارخانه‌هاي توليد پارچه و اتومبيل سازي از صنايع ...... به حساب مي‌آيند .

3- كارخانه‌ي ذوب آهن يك صنعت .....است و درآن قطعات .... توليد مي‌شود .

4- مادّه‌ي اصلي موردنياز كارخانه‌هاي ذوب آهن ، ...... نام دارد .

5- موادّ اوّليّه‌ي صنايع پتروشيمي ........ و ........ است . ـ

6مجتمع بندر امام خميني (ره) ازبزرگ ‌ترين و مهم‌ ترين مراكزصنعت ........ ايران است.

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- كارخانه‌ي توليد رنگ از كارخانه‌‌هاي صنايع مصرفي مي‌باشد .

2- در استان اصفهان، دو كارخانه‌ي فولاد وجود دارد .

3- در شهر آبادان، كارخانه‌ي فولاد وجود دارد .

4- دو شهرتبريز واراك ازشهرهاي صنعتي مهمّ ايران به حساب مي‌آيند .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- صنعت را تعريف كنيد .

2- نام چند استان را كه در آنها مجتمع پتروشيمي وجود دارد ، بنويسيد .

3- در كارخانه‌هاي ماشين ‌سازي چه چيزهايي براي كارخانه‌هاي ديگرتوليد مي‌شود ؟

4- موادّي كه در كارخانه‌هاي پتروشيمي توليد مي شوند به مصرف چه كارهايي مي‌رسند ؟

5- به چه صنايعي «صنايع مادر» مي‌گويند ؟

6- به چه صنايعي «صنايع مصرفي» مي گويند ؟

7- از صنايع مصرفي كشور ايران ، چند مورد مثال بزنيد .

8- نام چند مادّه‌ي مهم را كه به طورغيرمستقيم از نفت و گاز به دست مي‌آيند ، بنويسيد .

9- چرا صنايع مادر براي كشور ما اهمّيّت دارند ؟

10- نام موادّي را كه به طور مستقيم ازپالايش (تصفيه) نفت خام به دست مي‌آيد ، بنويسيد .

11- در كدام شهرهاي ايران، صنايع ماشين سازي گسترش يافته است

####################################################################

درس6 : كدام كشورها با كشورايران همسايه‌اند ؟

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- بزرگ‌ترين همسايه‌ي شمالي ايران كدام كشور زير است ؟

الف) جمهوري آذربايجان ب) ارمنستان ج) تركمنستان د) تركيّه

2- كدام كشور زير از همسايگان آبي ايران به حساب نمي‌آيد ؟

الف) قطر ب) كويت ج) عمّان د) يمن

3- غيرازكشورايران، كدام كشورهمسايه‌ي ايران، كناراقيانوس هند قرارگرفته است ؟

الف) افغانستان ب) پاكستان ج) عراق د) عربستان سعودي

4- كوچك‌ترين همسايه‌ي ايران، كدام كشور زير است ؟

الف) تركمنستان ب) عراق ج) ارمنستان د) جمهوري آذربايجان

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- كشورهاي عراق و ....... ازهمسايگان ........ كشور ايران مي باشند .

2- در جهت شرق ايران ، دو كشور ......... و ......... قرار گرفته‌اند .

3- كشور ايران از جهت .......... با كشورهاي ارمنستان ، ........ . و ......... هم مرز است .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد .

1- كشورهاي آذربايجان و ارمنستان درشمال شرقي ايران قرار دارند .

2- ايران از طرف شرق با كشورعراق ، همسايه است . 3- افغانستان در طرف شرق ايران قرار دارد .

4 ـ تركمنستان ، همسايه‌ي شمال شرقي ايران مي‌باشد

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

درس 7 : تركمنستان

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- جلگه‌ي پست «توران» در كدام طرف كشور تركمنستان قرار دارد ؟

الف) جنوب ب) شمال ج) غرب د) شرق

2- رودهاي مهم تركمنستان از كدام كشورهاي همسايه‌، وارد اين كشور مي‌شوند ؟

الف) ازبكستان، ايران ب) قزاقستان، افغانستان ج) ارمنستان، قزاقستان د) ايران، افغانستان

3- مهم ‌ترين رود تركمنستان چه نام دارد ؟

الف) تجن ب) اترك ج) آمودريا د) مرغاب

4- «عشق‌آباد» نزديك مرز كدام كشورهمسايه‌ي تركمنستان است ؟

الف) افغانستان ب) ايران ج) ازبكستان د) قزاقستان

5- كشور تركمنستان از نظر توليد كدام محصول در جهان معروف است ؟

الف) گندم ب) مركّبات ج) پنبه د) غلّات

6- موقعيّت كشور تركمنستان نسبت به ايران، كدام مورد زير است ؟

الف) شمال شرقي ب) شمال غربي ج) شمال د) غرب

7- نام ديگر رود جيحون چيست ؟

الف) اترك ب) تجن ج) آمودريا د) آرال

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد.

1- در غرب كشور تركمنستان، درياي ....... قرار گرفته است .

2- دو همسايه‌ي شمالي كشور تركمنستان ........ و ....... مي‌باشند .

3- همسايگان جنوبي كشور تركمنستان ، كشور ....... و كشور ....... مي‌باشند .

4- بخش بزرگي از كشور تركمنستان را بيابان بزرگي به نام ...... ( ...... ) قرار گرفته است .

5- رود جيحون به درياچه‌ي ......... در كشور .......... مي‌ريزد .

6- بيشتر مردم تركمنستان ......... هستند و به زبان ......... صحبت مي كنند .

7- شهر معروف مرو در كشور ........ قرار دارد .

8- رودهاي تركمنستان در ....... و ........ اين كشور نقش مهمّي دارند .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- در بيابان قره‌قوم نفت استخراج مي‌شود.

2- رودهاي مهم تركمنستان از كشورهاي ازبكستان و ايران سرچشمه مي‌گيرند .

3- رود اترك به درياي خزر مي‌ريزد .

4- رود تجن در كشور تركمنستان به درياي خزر مي‌ريزد .

5- بخش عمده‌اي ازكشور تركمنستان را شن ‌زارهاي سياه تشكيل مي‌دهند .

6- قره بغاز به معناي شن سياه مي‌باشد .

7- عشق آباد در ناحيه‌ي آب و هوايي كوهستاني قرار دارد .

8- در شرق درياي خزر، كشور تركمنستان قرار دارد .

هـ) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- چرا بيابان بزرگ تركمنستان را قره قوم مي نامند ؟

2- نام خليجي كه در غرب كشور تركمنستان قرار دارد چيست ؟ آيا مي دانيد به چه معنايي مي‌باشد ؟

3- كدام گروه ازمردم ايران درهمسايگي كشور تركمنستان زندگي مي‌كنند ؟

4- نام سه رود مهم كشور تركمنستان را بنويسيد .

5- منابع كشور تركمنستان را نام ببريد .

6- شغل بيشتر مردم تركمنستان چيست ؟

7- نام معروف و صنايع دستي مهمّ كشور تركمنستان چه نام دارد ؟

8- دين و زبان مردم تركمنستان را بنويسيد .

9- جلگه‌ي معروف كشور تركمنستان چه نام دارد

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

درس 8 : جمهوري آذربايجان

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كشور جمهوري آذربايجان در كدام جهت كشور ايران قرار دارد ؟

الف) شمال غربي ب) شمال شرقي ج) غرب د) شرق

2- بيشتر مساحت جمهوري آذربايجان را چه نوع سرزمين‌هايي فرا گرفته است ؟

الف) جلگه‌اي پست ب) كوهستاني ج) بياباني د) كم ارتفاع

3- پرجمعيّت ‌ترين شهر كشور جمهوري آذربايجان چه نام دارد ؟

الف) آستارا ب) گنجه ج) باكو د) نخجوان

4- رود ارس از كدام كشور، وارد كشور جمهوري آذربايجان مي‌شود ؟

الف) گرجستان ب) تركيّه ج) ايران د) روسيّه

5- خليج باكو در كدام طرف جمهوري آذربايجان قرار دارد ؟

الف) شرق ب) غرب ج) جنوب د) جنوب شرقي

6- كوه‌هاي قفقاز بين جمهوري آذربايجان و كدام كشور همسايه قرار دارند ؟

الف) گرجستان ب) ارمنستان ج) روسيّه د) موارد ب و ج

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- درياچه‌ي ....... در جمهوري آذربايجان قرار دارد .

2- دو قسمت كشور آذربايجان به وسيله‌ي كشور .... از يكديگر جدا شده‌اند .

3- رشته كوه معروف جمهوري آذربايجان ....... نام دارد .

4- رود ارس، بعد از پيوستن به رود ....... به ...... مي‌ريزد .

5- بيشتر مردم جمهوري آذربايجان ..... هستند و به زبان ..... صحبت مي‌كنند .

6- از شهرهاي معروف كشور جمهوري آذربايجان ، مي‌توان به ...... ، ...... و ..... اشاره كرد .

7- در كنار مرز ايران و جمهوري آذربايجان دو شهر به نام ......... وجود دارد .

8- رود ...... مرز بين جمهوري آذربايجان، .......... و .......... را تشكيل مي‌دهد .

د) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در خليج باكو، استخراج نفت انجام مي‌گيرد .

2- مردم جمهوري آذربايجان به زبان تركمني صحبت مي‌كنند .

3- بخش كوچك‌تر جمهوري آذربايجان با ايران، مرز مشترك ندارد .

4- درياچه‌ي مينگه چاو در نزديكي كشور گرجستان قرار دارد .

5- شهر باكو، مركز كشور جمهوري آذربايجان مي‌باشد .

ج ) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- دلايل اهمّيّت شهر باكو را بنويسيد . (4 مورد )

2- محصولات كشاورزي كشور جمهوري آذربايجان را بنويسيد .

3- كوه‌هاي قفقاز در كجاهاي كشور جمهوري آذربايجان قرار دارند ؟

4- رود ارس، مرز بين كدام كشورها را تشكيل مي‌دهد ؟

5- همسايگان جمهوري آذربايجان را نام ببريد .

6- منابع معدني كشور جمهوري آذربايجان را نام ببريد .

7- شهر نخجوان در نزديكي مرز كدام كشور همسايه با جمهوري آذربايجان قرار دارد

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

درس 9 : ارمنستان

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- همسايه‌ي شمالي كشور ارمنستان چه كشوري است ؟

الف) ايران ب) تركيّه ج) جمهوري آذربايجان د) گرجستان

2- ارتفاع بعضي از قلّه‌هي ارمنستان چند متر مي‌باشد ؟‌

الف) نزديك به 3000 متر ب) نزديك به 4000 متر ج) بيشتر از 4000 متر د) كمتر از 3000 متر

3- بزرگ‌ترين درياجه‌ي كشور ارمنستان چه نام دارد ؟

الف) مينگه چاو ب) ارس ج) سوان د) كورا

4- «ايروان» پايتخت كدام كشور زير مي‌باشد ؟

الف) جمهوري آذربايجان ب) ارمنستان ج) گرجستان د) تركيّه

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- ارمنستان ، سرزميني ............ است.

2- كشور ارمنستان ، ميان دو قسمت كشور ............ قرار گرفته است.

3- مردم ارمنستان به زبان ............. صحبت مي‌كنند.

4- مهم‌ترين رود ارمنستان، رود ........ است كه از كوه‌هاي كشور ........ سرجشمه مي‌گيرد .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد .

1- صنعت ذوب آهن در كشور ارمنستان رونق دارد .

2- آب و هواي بيشتر جاهاي ارمنستان معتدل مي‌باشد .

3- رود ارس، مرز بين ارمنستان با كشور تركيّه مي‌باشد .

4- در كشور ارمنستان، صنعت توليد گوشت، رونق فراواني دارد .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- چرا كشور ارمنستان به اين نام خوانده مي‌شود ؟

2- رود ارس ، مرز بين كشور ارمنستان با كدام كشورها مي‌باشد ؟

3- پايتخت كشور ارمنستان كدام شهر است ؟

4- محصولات مهم كشاورزي كشور ارمنستان را بنويسيد .

5- مردم كشور ارمنستان در رابطه با شغل دامپروري چه فعّاليّتي دارند ؟

6- صنايع كشور ارمنستان را نام ببريد . .

7- همسايگان كشور ارمنستان، كدام كشورها مي‌باشند .

8- آب و هواي كشور ارمنستان، شبيه به كدام ناحيه‌ي آب و هوايي ايران است ؟ چرا ؟

9- دين و زبان مردم ارمنستان چه مي‌باشد ؟

10- كشور ارمنستان با كدام كشور همسايه‌ي خود ، مرز كمتري دارد ؟

11- كشور ارمنستان با كدام كشور همسايه‌ي خود ، فقط مرز آبي دارد ؟ اين مرز آبي کدام است

$#####$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

درس 10 : تركيه

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام رود زير، تمام مسيرش در خاك تركيّه مي‌باشد ؟

الف) ارس ب) قزل ايرماق ج) دجله د) فرات

2- درياچه‌ي وان در كدام سمت تركيّه قرار دارد ؟

الف) غرب ب) شرق ج) شمال د) جنوب

3- مركز كشور تركيّه ، كدام شهر است ؟

الف) ازمير¦ ب) آدانا ج) استانبول د) آنكارا

4- مردم كشور ايران براي رفتن به كدام كشور از راه زميني از تركيّه عبور مي‌كنند ؟

الف) عراق ب) سوريّه ج) يونان د) لبنان

5- بزرگ‌ترين شهر تركيّه ، كدام شهر مي‌باشد ؟

الف) ازمير ب)آنتاليا ج) استانبول د)آدانا

6- دريايي كه نزديك شهر استانبول قرار دارد چه نام دارد ؟

الف) سياه ب) مرمره ج) اژه د) مديترانه

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- بيشتر جاهاي تركيّه ......... است و بعضي از قلّه‌هاي آن ، بيش از .......... متر ارتفاع دارد .

2- رود فرات از كشور تركيّه ، وارد كشور ........ و رود دجله ، وارد كشور ......... مي‌شود .

3- درياچه‌اي كه در شرق كشور تركيّه قرار دارد ، ............ نام دارد .

4- بيشتر مردم تركيّه ........... هستند و به زبان .......... صحبت مي كنند .

5- كشور تركيّه از توليدكنندگان و صادركنندگان .............. و ............. است .

6- در شمال تركيّه ، درياي ............ و در جنوب اين كشور درياي ............ قرار دارد .

7- رود قزل ايرماق به درياي ................. مي‌ريزد .

8- كشور تركيّه به قارّه‌ي ................ چسبيده است

. ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد .

1- جلگه‌هاي حاصل خيز تركيّه در اطراف تركيّه ديده مي‌شوند .

2- رود فرات از كشور تركيّه ، وارد كشور عراق مي‌شود .

3- در تركيّه ، بناهاي تاريخي زيادي وجود دارد.

4- بخش كمي از كشور تركيّه را سرزمين‌هاي كوهستاني فراگرفته است .

5- رود قزل ايرماق از نزديكي آنكارا مي‌گذرد .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- درياهاي اطراف تركيه را همراه با جهت قرار گرفتن آنها نام ببريد .

2- سه همسايه‌ي اروپايي تركيه را نام ببريد .

3- دامپروري در كجاهاي تركيّه رونق دارد ؟ چرا ؟

4- محصولات كشاورزي تركيّه را بنويسيد .

5- كدام فعّاليّت اقتصادي درآمد زيادي را نصيب كشور تركيّه مي‌كند ؟ چرا ؟

6- نام پنج شهر كشور تركيّه را بنويسيد .

7- از كالاهاي صادراتي كشور تركيّه، دو مورد را نام ببريد .

8- نام بنادر مهمّ كشور تركيّه را بنويسيد .

9- دين و زبان مردم تركيّه را بنويسيد

##############################################################

درس 11 : عراق

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام كشور زير به دريا راه ندارد ؟

الف) تركمنستان ب) پاكستان ج) عراق د) تركيّه

2- بيشتر خاك كشور عراق را چه مناطقي تشكيل داده است ؟

الف) كوهستاني ب) كم ارتفاع جلگه‌اي ج) جلگه‌اي پست د) موارد ب و ج

3- رود شطّ العرب از به هم پيوستن كدام رودها تشكيل شده است ؟

الف) رود كارون و دجله ب) رود فرات ودجله ج) رود فرات و كارون د) موارد ب و ج

4- كدام شهر زير، مركز كشور عراق مي‌باشد ؟

الف) موصل ب) بصره ج) بغداد د) كركوك

5- ناحيه‌ي كوهستاني عراق در كدام سمت عراق مي‌باشد ؟

الف) شمال غربي ب) جنوب شرقي ج) شمال شرقي د) جنوب غربي

6- كدام محصول عراق به كشورهاي ديگر صادر مي‌شود ؟‌

الف) پنبه ب) خرما ج) غلّآت د) توتون

7- بندر بصره، نزديك كدام بندر ايران مي‌باشد ؟

الف) آبادان ب) ماهشهر ج) امام خميني د) خرّمشهر

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد.

1- از به هم پيوستن رود كارون و ................. ، اروندرود تشكيل مي‌شود .

2- كشور عراق از توليد و صادرات ............ درآمد قابل توجّهي دارد .

3- بندر بزرگ عراق، شهر ......... است كه از راه ......... با درياهاي ديگر ارتباط دارد .

4- مردم كشور عراق به زبان ........ صحبت مي‌كنند و دين مردم آن كشور ....... است .

5- كشور عراق از طريق ......... به درياهاي آزاد راه دارد .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد .

1- در شهر كركوك، پالايشگاه نفت وجود دارد .

2- رود فرات از كشور تركيّه، وارد عراق مي‌شود .

3- سوريّه، همسايه‌ي شمالي كشور عراق مي‌باشد .

4- رود دجله از شهر بغداد مي‌گذرد .

5- نزديك به نيمي از مردم عراق، شيعه مي‌باشند .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- همسايگان عرب زبان كشور عراق را نام ببريد .

2- محصول جلگه‌هاي حاصل‌خيز عراق را نام ببريد .

3- جلگه‌هاي پهناور عراق ، چگونه به وجود آمده‌ اند ؟

4- شط العرب چگونه به وجود آمده است ؟

5- كشور عراق از چه راهي ، درآمد قابل توجّهي به دست مي‌آورد ؟ چرا ؟

6- بيشتر خاك عراق را چه نوع سرزمين‌هايي تشكيل داده است ؟

7- در كدام شهرهاي‌ عراق ، آرامگاه چند تن از امامان شيعيان وجود دارد ؟

8- اروند رود چگونه ايجاد شده است ؟ توضيح دهيد

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

درس 12 : افغانستان

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- در جنوب كشور افغانستان ، كدام كشور زير قرار گرفته است ؟

الف) تاجيكستان ب) تركمنستان ج) پاكستان د) ايران

2- بزرگ‌ترين شهر افغانستان ، كدام شهر زير مي‌باشد ؟

الف) مزارشريف ب) هرات ج) قندهار د) كابل

3- درياچه‌ي هامون در نزديكي كدام كشور زير قرار دارد ؟

الف) ايران ب) افغانستان ج) تاجيكستان د) پاكستان

4- مهم‌ترين مركز كشاورزي افغانستان كجاست ؟

الف) درّه‌ي رود هريرود ب) كوهپايه‌هاي غربي اين كشور

ج) زمين‌هاي كم ارتفاع شمال اين كشور د) درّه‌ي رود هيرمند

5- صنعت مهمّ افغانستان ، كدام مورد زير است ؟

الف) بافندگي ب) احداث راه‌آهن ج) ريسندگي د) موارد الف و ج

6- مرز كشور افغانستان با كدام كشور زير از بقيّه كمتر است ؟

الف) تركمنستان ب)چين ج) ازبكستان د) تاجيكستان

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- افغانستان در طرف ........... كشور ايران قرار دارد .

2-كشور افغانستان از غرب با كشور ...... همسايه است .

3- افغانستان به دريا راه ........... 4- رشته كوه بلند افغانستان .......... نام دارد .

5- رود هيرمند در سمت ..... كشور افغعانستان به درياچه‌ي ...... مي‌ريزد .

6- مردم افغانستان ........ هستند و به زبان ....... و .......حرف مي‌زنند .

7- رود هريرود از كشور افغانستان ، وارد كشور ......... مي‌شود .

8- مركز كشور افغانستان، شهر .......... مي‌باشد .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد .

1- زبان همه‌ي مردم افغانستان ، فارسي دري مي‌باشد .

2- كشور افغانستان از نظر اقتصادي، پيشرفته مي‌باشد .

3- بيشتر جاهاي افغانستان ، كوهستاني مي‌باشد .

4- در افغانستان ، راه‌آهن‌هاي قديمي وجود دارد .

5- رود هريرود از نزديكي شهر هرات مي‌گذرد .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- چرا در افغانستان، راه‌آهن احداث نشده است ؟

2- رودهاي افغانستان چگونه به وجود آمده‌اند ؟

3- دو صنعت مهمّ افغانستان چه نام دارند؟ اين صنايع با كدام شغل‌هاي مردم افغانستان رابطه دارند ؟

4- محصولات كشاورزي كشور افغانستان را نام ببريد.

5- چرا در افغانستان، رودهاي زيادي جريان دارد ؟

6- غير از كابل، نام سه شهر معروف افغانستان را بنويسيد .

7- چرا كشور افغانستان از نظر اقتصادي پيشرفت نكرده است ؟

8- دين و زبان مردم افغانستان چيست 

############################################################

درس 13 : پاكستان

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام كشور زير، مانند كشور پاكستان از كشورهاي كناره‌ي درياي عمّان به شمار مي‌آيد ؟‌

الف) افغانستان ب) عراق ج) ايران د) هيچ كدام

2- مهم‌ترين رود كشور پاكستان چه نام دارد ؟

الف) اترك ب) ارس ج) سند د) تجن

3- مهم‌ترين فعّاليّت كشور پاكستان كدام مورد زير است ؟

الف) ماهي‌گيري ب) دامپروري ج) كشاورزي د) دامداري

4- پايتخت كشور پاكستان، كدام شهر زير است ؟

الف) پيشاور ب) اسلام‌آباد ج) كراچي د) لاهور

5- رود سند از كوه‌هاي كدام قسمت پاكستان، سرچشمه مي‌گيرد ؟

الف) شمال ب) جنوب ج) غرب د) شرق

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- كشور پهناور ....... در مشرق كشور پاكستان قرار دارد .

2- كشور پاكستان به اقيانوس ......... راه دارد.

3- بيشتر مساحت كشور پاكستان را سرزمين‌هاي ........... و .......... تشكيل مي‌دهد .

4-جلگه‌ي معروف كشور پاكستان ............ نام دارد .

5- صنعت .......... (..........) در كشور پاكستان پيشرفت زيادي كرده است .

6- رود سند به ............ مي‌ريزد .

7- بيشتر مردم پاكستان ......... هستند و به زبان ......... صحبت مي‌كنند .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- در كشور پاكستان، كارخانه‌هاي متعدّد نسّاجي وجود دارد .

2- جلگه‌ي سند در شمال كشور پاكستان گسترش يافته است .

3- كشور پاكستان ، صادركننده‌ي پارچه مي‌باشد .

4 - بزرگ‌ترين شهر پاكستان ، اسلام‌اباد مي‌باشد .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد.

1- جلگه‌ي سند در كدام قسمت پاكستان قرار دارد ؟

2- به غير از اسلام‌آباد ، نام چهار شهر پاكستان را بنويسيد و مشخّص كنيد .

كدام يك از آنها يك بندر بزرگ است ؟ 3- محصولات كشاورزي پاكستان را نام ببريد .

4- سرزميني كه در شمال شرقي پاكستان قرار دارد چه نام دارد ؟

5- كدام صنعت جديد در كشور پاكستان توسعه يافته است ؟

6- چرا صنايع نسّاجي در پاكستان پيشرفت زيادي كرده است

#####################################################

درس 15 : سيّاره‌ي زمين چه شكلي دارد ؟

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام يك از موارد زير كره‌ي زمين را به دو نيم‌كره‌ي شمالي و جنوبي تقسيم مي‌كند ؟

الف) محور زمين ب) نصف‌النهار مبدأ ج) استوا د) مدارات

2- نيم دايره‌هاي فرضي كه به دو قطب شمال و جنوب منتهي مي‌شوند، چه نام دارند ؟

الف) استوا ب) مدار قطبي ج) نصف النهار د) محور قطب‌ها

3- كدام خط از دهكده‌ي گرينويچ مي‌گذرد ؟

الف) خطّ استوا ب) نصف‌النهار مبدأ ج) محور قطب‌ها د) محور زمين

4- ايران در كدام نيم كره‌ها قرار دارد ؟

الف) شرقي، جنوبي ب) غربي ، جنوبي ج) شرقي، غربي د) شمالي ، شرقي

5- كدام خط زير، زمين را به دو نيم‌كره‌ي شرقي و غربي تقسيم مي‌كند ؟

الف) نصف‌النهار مبدأ ب) خطّ استوا ج) محور قطب‌ها د) محور زمين

6- بيشتر خشكي‌هاي كره‌ي زمين در كدام نيم‌كره‌ها قرار گرفته‌اند ؟

الف) شمالي ، غربي ب) جنوبي ، شرقي ج) غربي ، شرقي د) شمالي ، شرقي

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- خطّي فرضي كه زمين را به دو نيم‌ كره‌ي شمالي و جنوبي تقسيم مي‌كند .......... نام دارد .

2- دايره‌هاي فرضي را كه با استوا موازي هستند ........... مي‌نامند .

3- خطّهاي فرضي كه از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شده‌اند به ......... معروف مي‌باشند .

4- نام ديگر نصف النهار مبدأ ، نصف النهار .......... مي‌باشد .

5- بيش از نيمي از جمعيت جهان در قار‌ّه‌ي .......... زندگي مي‌كنند .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد .

1- طول نصف‌النهار‌ها با هم ديگر برابر مي‌باشند .

2- مدارها همگي با هم مساوي‌اند .

3- كروي بودن كره‌‌ي زمين در هنگام شب كاملاً مشخّص است .

4- بزرگ‌ترين نصف النهار، نصف النهار گرينويچ است .

5- مدارها همگي با استوا موازي‌اند .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد.

1- نصف النهار را تعريف كنيد .

2- چرا به نصف النهار مبدأ ، نصف النهار گرينويچ هم مي گويند ؟‌

3- مدار چيست ؟

4- قاره‌هايي را كه بيشتر و يا تمام خاكشان درنيم كره‌ي شمالي قراردارد ، نام ببريد .

5- كدام قارّه‌ها هم در نيم كره‌ي شمالي و هم در نيم كره‌ي جنوبي قرار گرفته‌اند ؟

6- كدام قارّه، تمام خاكش در نيم كره‌ي جنوبي قرار گرفته است ؟

7- نصف النهارها در كجا يك ديگر را قطع مي‌كنند

####################################################

درس 16 : حرکت های زمین

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- منظومه‌ي شمسي داراي چند سيّاره است ؟

الف) 8 تا ب) 7 تا ج) 9 تا د) 6 تا

2- نزديك‌ترين سيّاره به خورشيد چه نام دارد؟

الف) زهره ب) عطّارد ج) زمين د) مشتري

3- بعد از مریخ کدام سيّاره‌ي وجود دارد ؟

الف) زحل ب) نپتون ج) پلوتون د) مشتري

4- كره‌ي زمين داراي چند نوع حركت است ؟

الف) يك نوع ب)سه نوع ج) دو نوع د)چهارنوع

5- حركت انتقالي زمين چند روز طول مي‌كشد ؟

الف) 364 روز ب) 365 روز ج) 363 روز د) 367 روز

6- كدام حركت زمين، يك شبانه‌روز طول مي‌كشد ؟

الف) حركت انتقالي ب) حركت گردشي ج) حركت چرخشي د) موارد الف و ب

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد .

1- حركت زمين به دور خودش از جهت ........... به .......... مي‌باشد .

2- يك بار گردش زمين به دور خودش ............. ساعت طول مي‌كشد .

3- حركت انتقالي زمين يا حركت زمين به دور ............ يك سال طول مي‌كشد .

4- جهت حركت زمين به دور خورشيد از ........... به ............ است .

5- حركت انتقالي زمين باعث پيدايش .......... مي‌شود .

6- حركت زمين به دور خودش ، ............ را به وجود مي‌آورد .

7- بزرگ‌ترين سيّاره‌ي منظومه‌ي شمسي ، ............. نام دارد .

8- زيباترين سيّاره‌ي منظومه‌ي شمسي ، ......... يا ......... ناميده مي‌شود .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشص كنيد .

1- به گردش زمين به دور خورشيد، حركت انتقالي مي‌گويند .

2- چهارمين سيّاره‌ي منظومه‌ي شمسي «زمين» نام دارد .

3- مدّت زمان حركت انتقالي، 12 ماه مي‌باشد .

4- وقتي خورشيد بالاي سر ما قرار دارد ظهر مي‌باشد .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- خورشيد هر روز از چه جهت‌هايي طلوع و غروب مي‌كند ؟

2- بدون توجّه كردن به ساعت ، چگونه مي‌فهميد كه ظهر شده است ؟

3- شباهت حركت انتقالي و چرخشي چيست ؟

4- شبانه‌روز ، نتيجه‌ي كدام حركت زمين است ؟

5- حركت جرخشي را تعريف كنيد و مدّت زمان آن را بنويسيد .

6- حركت انتقالي را تعريف كنيد و مدّت زمان آن را بنويسيد .

7- چگونه مي‌توانيم بفهميم كه يك شخص، چند بار به دور خورشيد چرخيده است؟

##################################################


+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/05/26ساعت 10:35 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

اس ام اس عید فطر

 

عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان

گوارای وجود پاکتان

و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت...


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

وقتی یادم میاد خیلی ها بودن که پارسال

آخرین ماه رمضونشون رو تجربه کردن، دلم میگیره....

آخه شاید این بار نوبت من باشه که آخرین مهمونی ماه رمضون رو تجربه کنم...

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که

حاصل دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم.(آمین)

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

و چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن

عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم .... اللهم عجل لولیک الفرج

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

با پایان یافتن ماه رمضان، درهای رحمت خداوند بسته می شوند،

مواظب باش لای در گیر نکنی!

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

عید فطر مبارک. الان جلوی آینه بودم ماهو دیدم.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

کجایی؟؟ همه دارن رو پشت بوم دنبالت میگردن

آخه ماه من میخوان ببینن فرداعیده یا نه

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

می تونی چشماتو ببندی و منو تو ذهنت تصور کنی؟

...تونستی؟...


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

به شما تبریک می گم! شما ماه رو دیدید! عید سعید فطر مبارک.


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد!


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارم...

چه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه...

خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم ولی بازم

احساس می کنم نتونستم...

یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

صد حیف ازین بساط که برچیده می شود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت

خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود

عید شما مبارک

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

خداحافظ ای ماه غفران و رحمت

خداحافظ ای ماه عشق و عبادت

خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها

خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی

خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه

خداحافظ ای بهترین ماه الله


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

خدایا! خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده.. آمین .

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین است

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

عید سعید فطر و پایان ماه صیام

بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام

که تا سال آینده، صفا و پاکی دل

حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود .......... صد حیف از این بساط که برچیده می شود


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت .......... خوشبخت آن کسی ست که بخشیده می شود

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


رمضان آمد و روان بگذشت .......... بود ماهی به یک زمان بگذشت


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ؛ یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو .... آیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشته ایم؟

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

من کنون روز جاوید گرفتم ز جهان ؛ گر شما در هوس عید بقایید همه .

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد ؛ هلال ماه به دور قدح اشارت کرد .

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

ثواب روزه و حج قبول ، آن کسی برد ؛ که خاک میکده عشق را زیارت کرد .

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

شهر صیام رفت و توبه نمودم ولی چه باک ؛ با رؤیت هلال روی تو افطار می کنم.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


چه زود رفت این رمضان عمر ما ...... پس ، بر لب جوی نشین و گذر عمر بین .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

عید فطر مبارک. الان جلوی آینه بودم ماهو دیدم

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان

و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

به دلیل استقبال بی نظیر شما روزه داران عزیز, عید فطر

به تعویق افتاده و ماه رمضان تا یک ماه دیگر تمدید گردید!

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/05/24ساعت 11:35 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

  باسلام وعرض خسته نباشيد وآرزوي قبولي
طاعات وعبادات روزه داران واقعي وعرض
تسليت وهمدردي با زلزله زدگان مردم شريف
ودوست داشتني استان آذربايجان شرقي .
اميدوارم انشاالله باقدري تامل در معاني آيات زير
درس آينده نگري برايمان باشد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

سوره: زلزال
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا [٩٩:١]

هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید،

﴿١﴾تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا [٩٩:٢]

و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد!

﴿٢﴾


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا [٩٩:٣]

و انسان می‌گوید: «زمین را چه می‌شود

(که این گونه می‌لرزد)؟!»

﴿٣﴾


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا [٩٩:٤]

در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می‌کند؛

﴿٤﴾


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا [٩٩:٥]

چرا که پروردگارت به او وحی کرده است!

﴿٥﴾


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ [٩٩:٦]

در آن روز مردم بصورت گروه‌های پراکنده (از قبرها)

خارج می‌شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود!

﴿٦﴾تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ [٩٩:٧]

پس هر کس هموزن ذرّه‌ای کار خیر انجام دهد

آن را می‌بیند!

﴿٧﴾


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [٩٩:٨]

و هر کس هموزن ذرّه‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند!

﴿٨﴾
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/05/24ساعت 10:55 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 

به نام حضرت دوست

امروز تقویم  رو که دیدم؛ متوجه شدم كه سه هفته

از ماه رمضان گذشته. خیلی برا خودم ناراحت شدم

و تاسف خوردم که چرا  روزا ي به این خوبی رو از

دست دادم.شما رو نمی دونم اما من که خیلی

بهره ای نبردم.خدا کنه همگی بقیه اش رو غنیمت بشمریم.

 ماه رمضان

  با خودم فکر کردم، دیدم وسط مهمونی خداییم.

چه خدای مهربونی!!! بنده خوبی براش نبودیم ؛

اما باز با لطفش همه ی مارا به

مهمونیش دعوت کرده. خوش به حال کسی

که بدونه این مهمونی معناش چیه ...

  تو این روزا آسمون اون قدر به ما نزدیکه که میتونیم

دستمون رو بلندکنیم و ستاره ها رو بچینیم.

نمی دونم آسمون پایین اومده یا ما به

سمتش بلند شدیم؛ امّا خدا رو میشه حس کرد.

کاش بیشتر ستاره بچینیم و بتونیم نزدیک آسمون بمونیم؛

چه قدر بده اگه دوباره یه سال دلامون رنگ آسمون

رو نبینه و نسیم خوش بهشتی  به صورتمون نخوره.

  ان شاء الله ما هم سعی کنیم از این سفره ی

گسترده درست استفاده کنیم و به خدای عزیزمون نزدیکتر شیم.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

- دعا و استغفار در ماه رمضان

الحديث:

قال على بن ابيطالب(ع):

»عليكم فى شهر رمضان بكثرة استغفار و الدعاء فاما الدعا فيدفع عنكم به البلاء و اما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. (1)

 

ترجمه: بر شما باد در ماه رمضان به استغفار و دعاى زياد. اما دعاهاى شما دافع بلا از شماست. و اما استغفار شما از بين برنده گناهان است.

توضيح:

از وظايف روزه داران در اين ماه، دعا و درخواست‏حوايج از حضرت حق است كه بنده احساس نياز به پيشگاه بى نياز كرده، و دستهاى احتياج خويش را به درگاه او دراز مى‏كند.

 

- روزهاى ماه رمضان

الحديث:

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

 

ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة و الرحمة و المغفرة، شهر هو عند الله افضل الشهور، و ايامه افضل الايام و ليالى افضل الليالى و ساعاته افضل الساعات. (2)

ترجمه:

اى مردم ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به شما رو كرده است، ماهى است كه پيش خدا بهترين ماه است و روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعاتش بهترين ساعات.

 

- اعتكاف در ماه رمضان

الحديث:

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

اعتكاف عشر فى شهر رمضان تعدل حجتين و عمرتين. (3)

ترجمه: اعتكاف در يك دهه از ماه مبارك رمضان برابر با ثواب دو حج و دو عمره است.

توضيح:

در ايام و ليالى مقدسه‏اى، طبق روايات رسيده از ائمه معصومين (عليهم السلام) مستحب است كه هر مسلمانى در صورت امكان دهه آخر ماه مبارک رمضان را در مسجد معتكف شود، كه پيامبر اكرم(ص) در تمامى عمرش چنين می‏كرد.

 

 

 

 ماه رمضان

 

تلاوت قرآن در ماه رمضان

بهترين اعمال در شبها و روزهاى ماه مبارک رمضان، تلاوت قرآن است. اگر چه تلاوت قرآن در تمام اوقات ثواب دارد، ولى چون قرآن در ماه رمضان نازل شده است، از اجر و ثواب ويژه‏اى برخوردار است چنانچه وارد شده:

الحديث:

قال ابو جعفر (عليه السلام):

لكل شى‏ء ربيع و ربيع القرآن شهر رمضان (4)

ترجمه:

براى هر چيزى بهارى است و بهار قرآن رمضان است.

 

بنا بر اين امتيازات قرآن به اعتبار نزولش در ماه رمضان از ماههاى ديگر بيشتر است.

 

الحديث:

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

من تلافيه آية من القرآن كان له مثل اجر من ختم القرآن فى غيره من الشهور. (5)

ترجمه:

اگر كسى در اين ماه يك آيه از قرآن تلاوت كند، ثوابش مثل كسى است كه در غير ماه رمضان يك ختم قرآن كرده است.

 

- افطارى و صدقه دادن در ماه رمضان

الحديث:

قال الباقر (عليه السلام)

يا سدير، هل تدرى اى ليال هذه؟ فقال له نعم. جعلت فداك ان هذه ليالى شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له اتقدر على ان تعتق كل ليلة من هذه الليالى عشر رقاب من ولد اسمعيل؟ فقال له سدير بابى انت و امى لا يبلغ مالى ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة فى كل ذلك يقول: «لا اقدر عليه فقال له: افما تقدر ان تفطر فى كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له: بلى و عشرة فقال له (عليه السلام):

فذاك الذى اردت يا سدير، ان افطارك اخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام. (6)

 

ترجمه:

اى سدير! آيا مى‏دانى چه شبهايى است اين شبها؟ سدير گفت:

بلى فدايت گردم اين شبها شبهاى ماه رمضان است، مگر اين شبها چگونه است؟ امام (عليه السلام) فرمودند: آيا قدرت دارى هر شب از اين شبها ده بنده از فرزندان اسماعيل (ع) را آزاد كنى؟ پس سدير عرض كرد: پدر و مادرم به فدايت، ثروتم كفاف نمى‏دهد، پس امام پيوسته تعداد بنده‏ها را كم كرد، تا رسيد به يكى در تمام اين ماه، سدير گفت: قدرت ندارم پس امام(ع) به او فرمود: آيا قدرت ندارى هر شب يك مسلمان روزه‏دارى را افطار دهى؟ سدير عرض كرد: بلى تا ده نفر را هم مى‏توانم افطارى بدهم، پس امام به او فرمود:

اى سدير همان است كه اراده كردى يعنى با افطارى دادن ده روزه‏دار به ثواب عتق و آزاد كردن ده بنده از اولاد اسماعيل (ع) نايل می‏گردى.

 

 

 

 ماه رمضان


 

توضيح:

خداوند انسان روزه‏دار را بر آنچه انفاق مى‏كند در خوردنيها و آشاميدنيها محاسبه نمى‏كند ولى در اين امر «اسراف‏» نشود.

الحديث:

عن ابى عبد الله عليه السلام:

من تصدق فى شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعا من البلاء. (7)

ترجمه:

هر كس در ماه رمضان صدقه‏اى بدهد خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می ‏كند.

 

پی ‏نوشت‏ها:

1- امالى شيخ صدوق، ص 61

2- امالى شيخ صدوق، ص 93

3- وسائل الشيعه، ج 7، ص 397

4- وسائل الشيعه، ج 7، ص 218

5- امالى شيخ صدوق، ص 93

6- من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 134

########################################################

کم کم غروب ماه خدا ديده مي شود 

صد حيف ازين بساط که برچيده مي شود 
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت 
خوشبخت آن کسي ست که بخشيده مي شود 
عيد شما مبارک 


فرازهايي از دعاي وداع امام سجاد(ع) با ماه رمضان
بدرود اي بزرگترين ماه خداوند و اي عيد اولياي خدا... 
بدرود اي ماه دست يافتن به آرزوها... 
بدرود اي ياريگر ما که در برابر شيطان ياريمان دادي... 
بدرود اي که هنوز فرا نرسيده از آمدنت شادمان بوديم 
و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک

دل کندن از خوبیها چقدر سخت است، دل بریدن از دیدار دوستی عزیز که روز ها و شب های مدیدی با او همنفس و مأنوس بوده‌ای، برای همدمی و همدلی باو، در دل شب از خواب ناز پریده‌ای تا با لحظه‌های خلوتش همراه و همکلام شوی

پیشترها از او شنیده‌ای که:
در دل شب خیز و ریز قطره اشکی ز چشم
که دوست دارم کند گریه، گنهکار ما
این میهمان دلنشین سراسر حبیب خداست، از سر و رویش رحمت و همدلی می‌ریزد، چونان بارانی می‌ماند که رهگذر دوست دارد از ریزش نگاه یکریز او خیس شود. تمام خشکی‌هایش را بشوید و روحش را تر و تازه کند. رمضان چنین لطف و لطافتی دارد. چون نسیم باران می‌وزد و می‌ریزد و در مسیرش همه را می‌نوازد. به کردار رودخانه، تمام سنگ‌ریزه‌ها و ناخالصیها را از بستر وجود می‌زداید و با خود می‌برد. این بار اگر رحمت الهی که از چشم آبی آسمان لایتناهی فرو می‌ریزد، کودک طبع آدم دوباره به ترانه می‌نشیند.

انسان به حکم "کل مولود یولد علی الفطرة" با فطرتی پاک و پیراسته پا در عالم خاکی می‌گذارد. فطرتی پاک که هیچ ردپا و رگه‌ای از گناه در آن نیست و تو گویی قطعه‌ای از آسمان صاف و آبی است در یک روز تماشایی آفتابی، همین فطرت آبگون در گذر از جاده‌های پر پیچ و خم زندگی، گاهی چنان در هاله‌ایی از گرد و خاک تعلقات و تمنیات مادون فرو می‌رود که مشکل می‌توان آن صورت اولیه‌اش را بازشناخت و بازتاباند.
هر خبط و خطایی که در پندار و گفتار و کردار آدمی روی می‌دهد، اثری سوء بر چهره آدمی فطرت آسمانی می‌گذارد. که روح آدمی را زمین‌گیر می‌سازد، دقیقاً همین جاست که باران لطف الهی فرو می‌ریزد.
رمضان از راه می‌رسد و ما را بی‌چتر به زیر باران می‌خواند تا با او همقدم شویم. شاید که در زلال آرایه‌های این باران، آلایه‌های وجود خویش را مخمحل سازیم و همچون کسی که تنی به آب میزند، بار دیگر فطرت خود را پاگیزه گردانیم.
اول دلم را صفا داد، آیئنه‌ام را جلا داد
آخر به باد فنا داد، عشق تو خاکستر من
و اینک این مهمان مغتنم، آهنگ رفتن ساز کرده. پس از یک ماه قرابت و موانست می‌خواهد ترک یار و دیار کند و باز ما را در تنهایی خویش شناور سازد. رمضان که به سمت روزهای آخر پیش می‌رود، احساس وداع در دل، شعله می‌کشد و زبانه‌هایش، اشکم را در چشم‌خانه گرم می‌کند. احساس خداحافظی با تمام لحظه‌های کرامت‌افزای رمضان که هر آن و ثانیه‌هایش با روزها و ماههای بسیاری پهلو می‌زند، بر آنها که فیض و رحمت این ماه را درک کرده‌اند، تلخ می‌نماید.چطور می‌توان به عادت روزهای روزه‌داری، دلتنگ لحظه‌های آوابخش افطار نشد؟

اینک در آستانه حلول هلال ماه شوال، خوشحال و خرسند از اینکه، فطرت خدایی خویش را به مدد لحظه‌های دعا و نیایش و تراویح قرائت قرآن این ماه از تمام رنگهای غیر خدایی پاک و پیراسته ساخته‌اند، چشم انتظار به آسمان دارند تا شاهد لبخند صمیمیت و رضایت پروردگار باشند.
اینگونه است که عید فطر روز خوشحالی و درخشش فطرتهای طراوت یافته‌ای است که با امید (لعلکم تتقون) دوست، یک رمضان دیگر در معرض وزش نسیم رحمت و مغفرت او قرار گرفتند تا پیرایش شوند.

و باید گفت: «هیناً لکم، و عیدکم مبرور وسعیکم مشکور»، عید فطر بر صاحبان فطرتهای شستشو یافته از رهگذر رمضان مبارک باد.

حضرت علی(ع) به مناسبت عید فطر خطبه‌ای قرائت کرده و در آن، این روز را به قیامت تشبیه فرموده است:
ای مردم! این روز شما، روزی است که نیکوکاران در آن پاداش می‌گیرند و زیانکاران و تبهکاران در آن مایوس و ناامید می‌گردند.

دنیا محل مسابقه است و آخرت زمان اجر گرفتن، بهشت جایزه برندگان این مسابقه و جهنم جزای بازماندگان است.

)
عید فطر) شبیه‌ترین روز به روز قیامت است چون در قیامت عده‌ای که زیان‌کارند، تاسف می‌خورند و غضبناک می‌گردند و عده‌ای که نیکوکارند رستگار و متنعم به نعمت‌های الهی می‌شوند.


ربنا تقبل منا صلاتتنا و صیامنا و قرائتنا ورکوعنا و سجودنا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم و اهدنا الی الحق و الی صراطک المستقیم. ‌آمین

اللهم عجل لولیک الفرج

التماس دعا
برچسب‌ها: رمضان ماه ميهماني خدا
+ نوشته شده در  شنبه 1391/05/21ساعت 12:18 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
53 نمونه املا ی مشارکتی جهت تقویت املای دانش آموزان ابتدایی

1-املا به صورت گروهی:

الف ) دانش آموزان به گروه های چند نفره تقسیم شوند و از هر گروه خواسته شود متنی املایی آماده کنند .

از متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده ، به صورت یک متن پیوسته دیکته شود تا بچه ها بنویسند .

امتیاز حاصل نیز برای افراد گروه در نظر گرفته شود .

ب ) دانش آموزان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم می شوند و متن املا یکی از آنان نوشته می شود و تمام

اعضای گروه درنوشتن صحیح کلمات همکاری می نمایند امتیاز نویسنده ی املا برای همه ی گروه منظور می

گردد .

در این تمرین پیشنهاد می شود نویسنده ی متن املا دانش آموز ضعیف هر گروه باشد و بین دو دانش آموز دیگر

قرار گیرد تا در وی اعتماد به نفس کافی به وجود آید .

2- املای خطابه ای : فراگیران درگروه به یک دیگر املا می گویند یا به اولیا ، خواهر و برادر در منزل املا گفته

می شود و تصحیح توسط گوینده صورت می گیرد . دراین نوع املا تثبیت یادگیری املایی و صحیح نوشتن واژه ها

مدنظر است و باعث تقویت خواندن در دانش آموز هم می شود.

3- آموزش املا هنگام تدریس متن کتاب فارسی : بعد از تدریس کلمات مشکل دو املایی را روی تابلوی

کلاس می نویسند و از دانش آموزان خواهند به صورت شفاهی برای آن کلمات هم خانواده ، مترادف ، متضاد و

... بگویند و یا جمله سازی نمایند در صورت درست بودن موارد آنها را تشویق کنند .

4- کامل کردن جمله برای تقویت املا : چند جمله روی تابلو ی کلاس نوشته می شود به طوری که جای

یک کلمه در جمله خالی باشد سپس تعدادی

کارت کلمات که شامل خود کلمه ، معنی کلمه ، مخالف و هم خانواده ی همان  واژه روی آن نوشته شده

است را در اختیار گروه ها قرار می دهیم تا با توجه به جمله واژه ی مناسب را از بین کارت ها پیدا کند و در

جای خالی قرار دهد در این فعالیت از کسانی که در نوشتن این کلمات اشکال دارند استفاده شود و در پایان به

گروه ها امتیاز داده شود .

 

5- بازی املایی ( نصف دیگرم کجاست ) : این فعالیت به صورت فردی یا گروهی انجام می گیرد . معلم

جمله ای را انتخاب می کند به آن را کلمه کلمه روی کارت می نویسد و بین گروه ها تقسیم می کند سپس

جمله را روی تابلو می نویسد و از هر گروه می خواهد کارت مربوط به جمله را  روی تابلو نصب کند هر گروهی

که سریع تر انجام دهد برنده می شود .

6- مسابقه ی املا روی تابلو : معلم کلمه یا جمله ی کوتاه را بیان می کند هر گروهی که زودتر آن را روی

تابلو یا دفتر بنویسد امتیاز می گیرد .

7- املای مشارکتی :

الف ) دانش آموزان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم می شوند آنها باید یک دفتر داشته باشند و یک خط یک

خط متنی را که معلم می گوید

بنویسند امتیاز حاصل به گروه تعلق می گیرد ( اگر روی ورقه بنویسند می توانند درپوشه ی گروهی قرار دهند )

ب ) دانش آموزان در گروه های سه نفره تقسیم می شنوند و سپس یک نفر گوینده می شود دانش آموز

دیگرهم به عنوان نویسنده و یکی دیگر

 هم به عنوان ناظر انتخاب می شود که در ضمن نوشتن ناظر به نویسنده کمک می کند .

8- تهیه ی متن ازغلط های املایی دانش آموزان :  این فعالیت هر ماه یکبار از میان کلماتی که دانش

آموزان درمتون املایی درطول یک ماه غلط داشته اند می توان متن املایی جدیدی فراهم کرد  و به کلمات

درست آن نمره اختصاص داد.

9-املای تصویری : از دانش آموزان خواسته شود تصویر درس را به صورت گروهی تهیه کنند و کلمات مهم هما

درس را به صورت پراکنده دراطراف تصویر بنویسند به طوری که از دور خوانده شود بعد تصویر را  روی تابلو

چسبانده شود و به طورتصادفی از دانش آموزان خواسته شود تا کلمات را بخوانند و در دفتر بنویسند.

10-بازی با کلمات : کلمات جدید درس را روی مقوایی نوشته شود و در طرف دیگر مقوا کلمات هم معنی ،

مخالف یا هم خانواده درج شود از این کارت ها برای بازی های گروهی یا فردی ، تقویت سرعت خواندن در

کلمات ، کامل کردن جمله ، ساختن جمله ، شمردن کلمه در جمله و تمرین و تکرار کلمه استفاده می شود .

11- استفاده از برید ه های روزنامه : هر گروهی چند ورق روزنامه یا مجله را با خود به کلاس بیاورند

سپس از آن ها خواسته شود تا کلمات جدید درس را پیدا کنند و یا با قیچی آن را ببرند و دردفتر بچسبانند و

جملات جدید بسازند. هر گروهی که جملات طولانی تر بسازد امتیاز بیش تری خواهد گرفت .

12ساختن متن با کلمات مشخص : معلم چند کلمه می گوید یا روی تابلو می نویسد و از دانش آموزان می

خواهد به صورت فردی یا گروهی متن املا بسازند و در زمانی دیگر از همان متن به یک دیگر املا بگویند .

13-املای بدون نقطه : متنی که  از قبل آماده شده به تعداد گروه ها کپی گرفته شود به طوری که درآن متن

نقطه های موجود درکلمات حذف شوند سپس از دانش آموزان خواسته شود تا متن را نقطه گذاری کنند .

14- املای تلفیقی : گفتن املای تلفیقی از کلمات مهم تمام مواد درسی به صورت یک داستان کوتاه که از

قبل تعیین شده باشد به طوری که در بچه ها ایجاد رغبت و علاقه کرده تا فرا گیران ضمن نوشتن املا علاقمند

به جملات بعدی شوند .

15-املای جمله نویسی : معلم 20 کلمه از متن درس را انتخاب کرده روی تابلو می نویسد و از بچه ها می

خواهد با هرکدام یک جمله بنویسند بعد از تصحیح املا با انتخاب معلم چند نفر جملات خود را برای دیگران می

خوانند .

16- پیدا کردن کلمات پنهان : آموزگار چند حرف را بنویسد و زیر چند کتاب پنهان کند و از بچه ها بخواهد تا آن

ها را پیدا کنند و در فتربنویسند.

17- املا به صورت نقاشی : درزنگ نقاشی در دفتر نقاشی یا املا یک نقاشی بکشند بعد درزنگ املا روی

نقاشی کلمات مربوطبه تصویر رامی نویسند یا درکنار نقاشی املا بنویسند .

18-خواندن املا به صورت گروهی : هریک از دانشآموزان جمله ای را از متن برای کل کلاس می خواند  و

همگی از آن املا می نویسند .

19- املای حفظی : معلم متنی را در اختیار بچه ها قرار می دهد بعد در زنگ املا از آن ها می خواهد هر چه

به یاد دارند بنویسند .

20-املا از طریق تجزیه کلمات : چند جمله به دانش آموزان داده می شود و در پایین صفحه جدولی رسم

گردد تا آنها کلماتی را که در آنها دچار اشکال هستند به صورت حرف به حرف درجدول بنویسند .

21-املای کامل کردنی :

الف ) متنی آماده شود و جلوی کلمات کلیدی فضایی خالی قرار گیرد سپس از بچه ها خواسته شود تا هم

معنی یا هم خانواده ی آن کلمات را بنویسد.

ب ) معلم می تواند کلمات تازه و سخت را  از متن املا حذف کرده و سپس و پس از گفتن املا کلمات حذف

شده را روی تابلو بنویسد و از بچه ها بخواهد تا کلمات را با خودکار قرمز یا مدادقرمز در جای مناسب خود قرار

دهند.

پ ) به تعداد دانشآموزان متنی را کپی کنید به طوری که چند کلمه که دارای ارزش املایی است به صورت جای

خالی در متن قرار گیرد آن گاه معلم متن اصلی را بخواند و از بچه ها بخواهد تا جاهای خالی را پرکند .

ت ) 20 کلمه انتخاب شود به صورت نامنظم در بالای صفحه نوشته شود بعد متن املا را پایین آن نوشته این 20

کلمه خالی گذاشته شود .

بعد متن املا به وسیله ی معلم خوانده می شود پس از تلفظ کلمه ی مورد نظر معلم به دانش آموزان توصیه

می کند کلمه ی مورد نظر را از کلمات بالا ی صفحه پیدا کند و در جای خالی بنویسد . 

22- املای آهنگین : بعضی از جملات را با صدای افراد مختلف ازنظرریتم و آهنگ بیان و تکرار کرده تا نوشتن

املا برای آنها دلچسب شود .

23- املای آبی : درظرفی پر از آب از دانش آموزان خواسته شود تا با انگشت کلماتی را که دیکته می کنید

بنویسند .

24-کامل کردن املا با کمک حافظه : املایی به صورت متن تهیه گردد د حدود 20 کلمه را که ارزش املایی

دارند بهصورت جای خالی در متن

در نظر گرفته شود بعد بچه ها با کمک دانش خودشان کلمات در جایگزین کنند .

25- املای ذهنی : متن املا بین گروه ها توزیع شود بعد از چند دقیقه مطالعه جمع آوری گردد بعد از آن ها

خواسته شود تا کلمات را که درذهنشان باقی مانده است را روی دفتر بنویسند

26- نوشتن املا به وسیله ی آب : یک ظرف خالی مایع ظرفشویی یا بطری نوشابه پر از آب شود و از بچه

ها خواسته شود درحیاط مدرسه یا منزل به وسیله ی آب بر روی زمین بنویسند .

27-املای پرده ای : بین تابلوی کلاس ودانش آموزان پرده ای نصب شود معلم از روی متن می خواند بچه ها

روی تابلو می نویسند در پایان پرده   را کنار زده دانش آموزان املای خودشان را به کمک معلم از روی تابلو

تصحیح کنند .

28- املای یاد سپاری : املای حفظی در ماه های آخر سال توصیه می شود در این زمان دانشآموزان از لحاظ

قدرت تفکر و یادسپاری مطالب

توانمند تر شده اند و می توانند مطالب فراوانی را در حافظه ی خود نگه دارند . از آن ها خواسته شود متن درس

را بدون نگاه کردن به کتاب دقیقا" مثل آن بنویسند و بعد از روی کتاب املای خود را تصحیح کنند.

29- املای سنباده ای : از بچه های خواسته شود کلمه ی مورد نظر را با شی زبری مانند سنباده یا موکت

درست کنند و با انگشتان دست آن رالمس کنند.

30- کامل کردن متن : معلم از روی متن املا می گوید اما کلماتی را که ارزش املای دارند را نمی گوید تا بچه

ها با توجه به متن خوانده شده ی درس و با تکیه بر حافظه آن ها را بنویسند.

31-املا نویسی به کمک فرمانده : به هر دانش آموز 10 کلمه داده شود و آموزگار در حیاط مدرسه به عنوان

فرمانده کلمه ای را بلند بگوید تابچه ها از بین کلمات خودشان آن کلمه را پیدا کنند و به فرمانده تحویل دهند .

32- نوشتن املا به کمک آینه : آموزگار متنی را به صورت بر عکس آماده کرده و به بچه ها می دهد تا آن ها

به کمک آینه کلمه را پیدا کنند وشکل صحیح آن را بنویسند.

33-املای گروهی روی تابلوی کلاس : یک گروه 4 نفره را پای تابلو آورده و بنا به انتخاب خودشان چشمان

یکی از فراگیران را بسته سپس متنی توسط یکی از اعضای گروه خوانده می شود . آن فرد با چشم بسته

بروی تابلو کلاس می نویسد و دیگر اعضا ی گروه جهت نوشتن حروف و نقطه   و دیگر علائم نگارشی او را

راهنمایی می کنند .

34- املای خوشه ای : معلم یک کلمه بگوید واز دانش آموزان بخواهد تا با شنیده این کلمه هر واژه یا عبارتی

را که به ذهنشان می رسد بنویسند.

35-املای شمردنی : متن املا روی تابلو نوشته شود و به صورت شمرده شمرده خوانده شود سپس تابلو

پاک شود و املا گفته شود .

36- املای رونویسی : کلماتی از متن روی تابلو نوشته شود و به بچه ها یاد آوری گردد هنگام نوشتن املا در

صورت برخورد و به یاد نیاوردن  آن ها به این کلمات نگاه کنند و شکل صحیح آن را بنویسند.

37 – طبقه بندی کلمات : از بچه ها خواسته شود تا کلماتی را پیدا کنند که حروف معینی داشته باشند

مثلا" کلماتی که علامت تشدید دارند .

38- املا به صورت قصه : قصه ای خوانده شود تا آن ها با دقت گوش کنند سپس هر چه از قصه فهمیدند را

روی کاغذ بنویسند .

 

39- املا به صورت بازی : در موزاییک های کلاس یا حیاط مدرس جدول حروف الفبا با گچ کشیده شود بعد

کلماتی را که از قبل نوشته و درون  پاکت قرار داده ایم بین  بچه ها توزیع شود بعد آموزگار کلمات داخل پاکت را

می خواند و دانش آموز با پریدن روی حروفی که در خانه های  جدول است کلمه را به معلم نشان می دهد

مثلآ کلمه ی قصه که دانش آموز باید روی خانه های ( ق ـ ص ـ ـه ) بپرد و آن کلمه رامشخص کند .

40- املای بی صدا : این املا می تواند بر تقویت هوش دیداری و فضایی دانش آموزان بیفزاید . بچه ها باید

ابتدای خوب به لب ها و حرکات  صورت نگا ه کند بعد کلمه یا جمله ی مناسب را بنویسد . و برای فضا نویسی

هم معلم کلمه را در فضا بنویسد تا دانش آموز با نگاه به دست معلم  کلمه را تشخیص دهد .

41-نوشتن املا با استفاده از خمیر بازی : بچه ها کلمات جدید را که هم صدا یا به شکل های مختلفی

نوشته می شوند و یا ارزش املایی دارند را با خمیر بازی می سازدو آن را در ورقه یا دفتر بچسباند و یا با قرار

دادن کلمات کنار هم جمله بسازد.

42-املا با قوط کبریت : روی هریک از شش طرف قوطی کبریت کلماتی نوشته می شود سپس به هر گروه

دسته ای از قوطی ها را داده تا با هر دسته از کلمات یک جمله ساخته شود بعد با ارتباط دادن جملات یک

متن به دست بیاید .

43-املای دیواری : در قسمتی از دیوار کلاس تابلوی برای کلماتی که ارزش املایی بسیاری دارند درست

شود تا یک هفته هم روی دیوار قرار بگیرد تا جلوی دید بچه ها قرار داشته باشد تا این کلمات به حافظه ی آنها

برود .

44- املای کاردستی : درزنگ هنر کلمات مشکل را با نخ و سوزن روی پارچه با رنگهای متفاوت بدوزند.

45- املای زنجیره ای : معلم جمله ای را می گوید و از بچه ها می خواهد که با آخرین حرف از جمله ی مورد

نظر جمله ی جدیدی بنویسند

46- املای جدولی : جدولی دراندازه ی بزرگ از کلماتی مهم به صورت تکراری نوشته شود مثلا" کلمه ی

معذرت سه بار نوشته شود البته این  کلمات به صورت پراکنده نوشته شود وقتی معلم متن املا را می خواند

هرگاه به کلمه ی مورد نظر می رسد نوجه بچه ها به جدول نصب شده درکلاس جلب می شود و اظهار می

دارد که این کلمه دوبا ر یا سه بار در جدول تکرار شده است .

47- املای صوتی : معلم متنی را روی نوار کاست یا سی دی با صدای رسا ضبط نماید برای تقویت شنوایی

بچه ها آن را د رکلاس پخش کند تا بچه ها از آن صدا املا بنویسند.

48-املای خانوادگی : این املا در منزل انجام می شود برای درگیر کردن اولیا با وضعیت تحصیلی فرزندشان

می توان املایی را طراحی نمود که بچه ها به کمک اولیا در خانه انجام دهند این کار باعث آگاهی اولیا از

وضعیت املای فرزندانشان شده و در یاری رساندن به آنها مثمرثمر است.

49- املای مشترک : متن املا توسط دانش آموز و یکی از افراد خانواده به صورت مشترک نوشته شود و ب

عبارت دیگر اعضای خانواده به یک دیگر املا می گویند .

50-املای سنگی : با کمک سنگهای ریز و درشت که از قبل شسته و تمیز شده است برای نوشتن کلمات

تازه و حتی نوشتن املا توسط بچه هااستفاده می شود

51-نوشتن املای رنگی : در هر جمله یک کلمه مشخص شود که صدای خاص یا نشانه ی جدیدی داشته

باشد مثلا : « ع » از بچه های خواسته میشود تا وقتی به این نشانه رسیدند آن را با رنگ دیگری بنویسند

برا ی تنوع می توان از چند رنگ استفاده کرد یعنی هر بار که به نشانه رسید  رنگ را عوض کند.

52- مرتب کردن متن درس : یک متن از کتاب را در هم ریخته کند و از بچه ها خواسته شود تا آن را مرتب

کنند و در دفتر بنویسند .

53-املای سنتی : املای به صورت خطابه ای به دانش آموزان گفته می شود و تصحیح توسط معلم یا دانش آموزان صورت می گیرد .

منابع :

 کتاب املا نوشته ی دکتر سید بهنام علوی مقدم و فاطمه صغری علیزاده

http://educatelahij.persianblog.ir//

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/05/12ساعت 9:18 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
سلام دوستان خوب من ديگر نگران مطالب وسوالات ششم


ابتدايي نباشيد انشاالله بزودي دراين وبلاگ سوالات ومطالب


علمي وآموزشي به روشهاي مختلف به نمايش درخواهد آمد


 پس منتظر بمانيد.


در روایات اسلامی آمده که کفار مکه از پیامبر اسلام (ص) تقاضا کردند برای صدق دعوی خود ماه را به دو نیم بشکافد و به او قول دادند که اگر چنین نماید به دین اسلام و صدق گفتار او ایمان خواهند آورد... آن شب آسمان صاف و ماه به صورت کامل (بدر) بود، پیامبر (ص) از خداوند خواست تا آنچه را که کفار مکه از او خواسته اند به آنها نشان بدهد تا ایمان بیاورند... خداوند دعای پیامبرش را اجابت کرد... و سپس ماه به دو نیم شکافته شد، نیمی در کوه صفا و نیم دیگر در کوه قیقعان در مقابل آن قرار گرفت.

کفار مکه که در حال مشاهده این واقعه بودند گفتند که محمد (ص) ما را سحر کرده است، سپس گفتند اگر او ما را سحر کرده باشد نمی تواند همه مردم را سحر کند، ابوجهل گفت: "صبر کنید تا یکی از اهل بادیه بیاید و از او سئوال کنیم که آیا انشقاق ماه را دیده است یا نه، اگر تایید کرد ایمان می آوریم و اگر نه معلوم می شود که محمد (ص) چشمان ما را سحر کرده است."

 بالاخره یکی از اهالی بادیه به مکه آمد و این خبر را تصدیق کرد و آنگاه ابو جهل و مشرکان گفتند: "این سحر مستمر است" و آنگاه این آیات مبارک نازل شد ... "اقتربت الساعه وانشق القمر ..." باری این موضوع پایان یافت و مشرکان ایمان نیاوردند.

در یکی از نشستهای دکتر زغلول النجار در یکی از دانشگاههای انگلیس، وی در خصوص معجزه شق القمر در صدر اسلام به دست پیامبر (ص) به عنوان یکی از معجزات پیامبر (ص) که توسط ناسا به اثبات رسیده است صحبت می کرد. در این میان یکی از حاضران که به اسلام خیلی توجه و اهتمام داشت به نام "داوود موسی بیتکوک " که در حال حاضر نیز رئیس حزب اسلامی بریتانیاست ماجرای مسلمان شدن خود را اینگونه نقل کرد:

    "هنگامی که می خواستم در مورد اسلام تحقیق کنم یکی از دوستانم ترجمه ای از قران کریم به زبان انگلیسی را به من هدیه کرد و من نیز بطور اتفاقی آن را باز کردم و اتفاقا سوره قمر آمد. سپس شروع به خواندن کردم ....و ماه شکافته شد... وقتی به این جمله رسیدم از خود پرسیدم آیا واقعا ماه شکافته شده است؟؟! سپس با ناباوری کتاب را بسته و به کناری گذاشتم و از تحقیق در باره اسلام هم منصرف شدم و دیگر سراغ آن کتاب هم نرفتم.

    روزی در مقابل تلویزیون نشسته بودم و طبق معمول شبکه بی بی سی را مشاهده می کردم، برنامه ای بود که در آن مجری با سه نفر از دانشمندان ناسا متخصص در علوم فضایی مصاحبه داشت. موضوع برنامه جنگ ستارگان و صرف میلیاردها دلار در این راه و اعتراض به این موضوع بود. مجری با بیان اینکه صدها میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند، دانشمندان را مورد انتقاد قرار داده بود و آنان هم با بیان مفید بودن این تحقیقات در مجلات کشاورزی و صنعت و غیره از این طرحها دفاع می کردند...

    مجری سپس سئوال دیگری را طرح می کند با این مضمون که "شما در یکی از سفرهای خود به ماه حوالی 100 میلیارد دلار هزینه کردید و تنها خواسته اید که پرچم آمریکا را بر روی ماه نصب کنید... آیا این عاقلانه است؟؟!" در جواب این گوینده دانشمند آمریکایی لب به سخن گشوده و می گوید که: "در آن سفر، هدف ما مطالعه ترکیب داخلی ماه بوده که بدانیم چه تشابهاتی با زمین دارد و در این زمینه به موضوع عجیبی برخورد کردیم که عبارت بود از یک کمر بندی از سنگها و صخره های تغییر شکل یافته که سطح کره ماه را به طرف عمق و به طرف سطح دیگر آن پوشانده بود و هنگامی که این اطلاعات را به زمین شناسان منتقل کردیم مایه شگفتی آنان شده و گفتند چنین چیزی امکان ندارد مگر آنکه ماه در مرحله ای از حیات خود به دو نیم تقسیم شده و سپس دوباره جمع شده باشد و به شکل اول بازگشته باشد و این نوار از صخره های تغییر شکل یافته نتیجه برخورد دو نیمه ماه در لحظه جمع شدن و به هم پیوستن دو نیمه آن می باشد."

داوود موسی بیتکوک سپس می گوید:

    "با شنیدن این مطلب از جای خود پریدم و گفتم این معجزه ای است که در 1400 سال قبل به دست پیامبر اسلام در قلب صحرا اتفاق افتاده و از عجایب روزگار این است که آمریکایی ها باید میلیاردها دلار خرج کنند تا آن را برای مسلمانان اثبات نمایند! بی شک این دین حق و حقیقت است..."

به این ترتیب سوره قمر سبب اسلام آوردن این شخص شد، پس از آنکه عاملی برای دوری او از اسلام شده بود و این خود از دیگر معجزات اسلام است.+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/05/12ساعت 6:50 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
اصول کاربردی در تدریس ریاضی 

 


1.حل مساله یکی از روش های آموزش ریاضیات است . ولی این موضوع صرفا به این معنی نیست که باید مجموعه ای از مهارت ها وراهبردها را مستقیما به کودکان انتقال داد .

اهمیت حل مسایل را درتکامل وتوسعه ی توانایی های کودکان ، نباید دست کم گرفت . در واقع ، حل مساله به مثابه شناختی  جامع از این موضوع است که بهترین روش تدریس ریاضیات ، تدریس از طریق سوال کردن ( ایجاد انگیزه ) است ؛ مانند سوالاتی از این نوع : « چگونه می توانیم به این موضوع بپردازیم ؟ » و « چه روشی برای یافتن جواب به ذهنتان می رسد ؟ » معلمان مدارس ابتدایی معمولااز این روش برای تدریس خواندن ، علوم اجتماعی وسایر زمینه های تحصیلی استفاده می کنند . مثلا هنگام خواندن سوال می شود : « کدام لغت در آن جمله بامعنی است ؟ » درعلوم اجتماعی می پرسند : « فکر می کنید چرا شهر دراین نقطه قرار دراد ؟ » این واقعیت ها نشان می دهد که روش حل مساله ، کودکان رابرای یافتن پاسخ ، بامسئله درگیر می کند ودرواقع آنان را وا می دارد که برای رسیدن به پاسخ مسئله ، استدلال کنند . لازم است که معلمان به جای آن که مطابق همان روش های معمول ، مطالب درسی خودرا به دانش آموزان دیکته کنند ، ازچنین روش هایی در آموزش ریاضیات سود ببرند .

2. درتدریس ریاضیات ، باید عواملی که کودکان رابه کلاس درس علاقمند می کند ،

شناخته شود .

ما می توانیم به کودکان کمک کنیم تاارتباط ریاضیات رابا جهان واقعی دریابند . این موضوع اهمیت فوق العاده ای دارد که  ما بتوانیم  کاری کنیم تا کودکان ، اندیشه های ریاضی را ، چه درمدرسه و چه در زندگی خارج از مدرسه ی خود به کار ببرند . مفهوم این عبارت به مراتب بیش از عملکرد « صحیح  » است : این موضوع به معنی به حساب آوردن باورهای کودکان درمورد چگونگی کنار آمدن با ریاضیات است . اگر ندانیم آن چه که سعی در تدریس آن داریم ، باید بر مبنای دانسته های پیشین کودکان بنا شود ، دریاری کودکان موفق نخواهیم بود . ( حتی اگر بچه ها موضوع رابه شیوه ای نادرست یاد بگیرند . یا شاید مطلب به شیوه ای نادرست تدریس شود ) . فرض اینکه کودکان با ذهنی چون یک لوح سفید به مدرسه می آیند ، آشکارا نادرست است . فرض این که آنان به سادگی آن چه را ک آموخته اند ، « به ذهن می سپارند » نیز به همان نسبت نادرست است . ما باید به آنان کمک کنیم تا مطالبی راکه هم اکنون آموخت اند ، با مطالب قبلی ارتباط دهند و باید اندیشه های نادرست آنان را تصحیح کنیم . در طول این فرایند ، باید به طور مداوم میزان درک آنان را مورد توجه قراردهیم . زیرا این کار تاثیر بسزایی دریادگیری دارد .

3. مبنای همه ی آموزش ها باید بر آزمایش استوار باشد ، بخصوص آزمایش

با مواد کمک آموزشی که ساخته ی خود کودکان است .

در حالی که بسیاری از افراد هنوز به ثمر بخش بودن آزمایش های عملی کودکان پی نبرده اند ، اما تحقیقات و گفته های معلمان حاکی از آن است  که آنان ازاین طریق به آموزش موثر تر وموفقیت های بسیار دست یافته اند . اکثر ما این موضوع رادر زندگی شخصی خود تجربه کرده ایم ؛ برای مثال ، آیا شماگره زدن بند کفش را صرفا ازاین طریق یاد گرفته اید که کسی به شما چگونگی بستن آن را آموخته است ؟ آیا کارکردن بایک پردازشگر کلمات راتنها ازطریق کتاب راهنما آموخته اید ؟ یادگیری ریاضیات نیز چنین فرایندی دارد : کودکان باید کارکردن بانماد های ریاضی را یاد بگیرند . اما این یادگیری باید از طریق یک درگیری فعال و یک سلسله آزمایش با موضوعات واقعی صورت گیرد .

4.گفتگو درموردریاضیات بایدیکی از اهداف آموزشی باشد .

کودکان باید درمورد آن چه که انجام می دهند ، بحث و گفتگو کنند . به این ترتیب ، برای آان موضوع مورد بحث محسوس می شود واز دقت یا بی دقتی دریک نتیجه گیری آگاه می شوند . دربیشترکلاس ها ، بحث درمورد یک موضوع صرفا پاسخگویی به سوالاتی مانند « حاصل جمع 7 و 9 چقدر می شود ؟ » محسوب می شود . دانش آموزان باید ازطریق بیان شفاهی اندیشه های خود ، ازاین پیش تر پیش بروند .

اندیشه هایی که درآن ها ، ازخود بپرسند : جواب مسئله چه باید باشد ؟ چراجواب رااین طور تصورمی کنند و چگونه می توانند دیگران رابه درستی گفته خود متقاعد کنند . بنابراین ، برای فهمیدن ریاضیات به چیزی بیش از « دنبال روی » نیاز است . بدانید که شاد مانی حاصل از حدس زدن و یافتن پاسخ درست از طریق گفتگو درباره ی ریاضیات حاصل می شود . بعلاوه ، کودکان درمی یابند که ریاضیات نیز یک روش گفتگو کردن است .

5.  این مفهوم که بسیاری از اندیشه های ریاضیات با هم ارتباط دارند ،

باید گسترش داده شود .

بسیاری از بچه ها ، وبدتر از آن بسیاری از معلمان ، به ریاضیات به عنوان مجموعه ای ازحقایق ومهارت ها نگاه می کنند ک صرفا باید حفظ شوند .

این یکی از عواملی است که یادگیری ریاضیات را ( نسبت به دروس دیگر ) به مراتب دشوارتر می کند . مشاهده ی روابط متقابل وهمبستگی موجود درمباحث و اندیشه ها کمک می کند تا موضوعات مجزا رابه صورت یک کل با معنا ببینیم . بنابراین ، هدف اساسی درتدریس ریاضیات عبارت است از کمک به کودکان برای ساختن یک چهارچوب استوار از اندیشه های ریاضی . درک ارتباط درونی موضوعات سبب می شود که جمع  ومنها تحت یک الگو بررسی شود هم چنین این اندیشه نضج بگیرد که هندسه و حساب دو جهان جدا ازهم نیستند .

6.  معنا جویی درریاضیات باید به عنوان زمینه ای در آموزش مورد توجه قرار گیرد .

استفاده از مواد آموزشی که دانش آموزان ساخته اند ، وهم چنین کاربردهای ریاضیات در جهان واقعی ، مفهوم جمله ی بالا را روشن می سازد . کمک به کودکان برای فهمیدن اینکه ( مثلا )  چرا الگوریتم ضرب به این صورت عمل می کند وحتما دلیل در این کاروجود دارد یا این موضوع که چرا وقتی یک شیئی رااز دو زاویه متفاوت نگاه می کنیم ، شکل آن متفاوت است  ومواردی ازاین نوع ، سبب معنا جویی درریاضیات می شود .

7. کارگروهی درریاضیات باید به یک روش معمول تبدیل شود.

دراکثر کلاس های درس ، بخصوص درکلاس های بالاتر ، کودکان به تنهایی روی ریاضیات کار می کنند . این کاردرزمان های خاصی ضروری است . اما در باقی ائقات ، کودکان باید بایک دیگر کار کنند . آموزش دوتایی ( یعنی وقتی که دو کودک بایک دیگر کار می کنند ) و گروههای یادگیری  ( که درآن گروه در پاداش حاصل از پیشرفت ویادگیری سهیم است ) فقط دو نمونه از روش هایی است که در آن ها بچه ها رادر کار های گروهی وارد می کنند . این موضوع را که یک گروه باید فقط ازافرادی تشکیل شود که دارای تواناییها وسطوح یکسان اند تا از این طریق بتوانند درکنار یکدیگر کارکنند ، بسیاری از معلمان مورد انتقاد قرار داده اند . کودکان ما به دلیل این که با یک دیگر تفاوت دارند ، می توانند از هم چیز یاد بگیرند .

8. نیازهای متفاوت کودکان باید مورد ملاحظه قرار گیرد .

این مطلب باعث بی اعتبار شدن بند قبل نمی شود ؛ بلکه به این معنا ست که بچه های گونا گون دارای ادراک متفاوت هستند وازطریق عوامل متفاوتی نیز تحریک وبرانگیخته می شوند . روشن است که آن دسته ازکودکانی که ناشنوا هستند ، به روش های آموزشی دیگری نیازمندند ؛ کودکانی هم که به به ارزش و اهمیت ریاضیات ازطریق تربیت آموزشگاهی واقف نیستند ، به شیوه های متفاوتی از آموزش نیاز دارند . معلم باید همواره این موضوع راکه « نیاز های فردی بایدمورد توجه قرار گیرند .» با خود تکرار کند . آموزش باید درجهت پذیرفتن این نیازها ی فردی تغییر مسیر دهد .

9. برای کودکان باید فرصت های برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود.

ازبرخی ،  جهات ، این گفته ، تعمیم عبارت بالا ست . اما باید توجه کنیم که بادختران وپسران به طور متفاوت رفتار نکنیم . بعلاوه ، این موضوع به این معنا نیز هست که حتی بچه های ضعیف نیز باید امکان دست یابی به مباحث پیشرفته ریاضیات را داشته باشند . آنان بایداحتمالات وتخمین زدن  ( برآورد ) و ... بدانند : به طور خلاصه ، آنان به آموزش بیشتری در زمینه ی محاسبات نیاز دارند ، همان بحثی که بسیاری ازیادگیری آن شانه خالی می کنند . درصورتی که به کودکان فرصت کافی داده نشود ، چیزی یاد نخواهند گرفت . درواقع ، شما نمی توانید مطلبی را که حتی ازوجود آن آگاهی ندارید ، یادبگیرید . موقیت کودکانی که ضعیف تر هستند ، هیچ گاه به وسعت وگستردگی دیگران نیست . بااین حال ، حتی ضعیف ترین آنان نیز نمی تواند به کسب مهارت بیش تری درزمینه محاسبات نایل شود و بعضی از آنان با پیشرفت خود درزمینه های دیگر ، ماراشگفت زده خواهند کرد .

10.پیشرفت کودکان درزمینه ی ریاضیات باید از طریق آزمون های کتبی تشخیص داده شود . آزمون های فعلی برآن چه که ما تدریس می کنیم ، اثر بازدارنده ای دارد . آزمون هاباید شامل مباحث جدید باشد و وسیله ای برای تشخیص توانایی حل مسئله ، استدلال وسایر اهداف آموزشی باشد و این مهم ، ازطریق فنونی که در آزمون های کتبی به کار می رود ، حاصل خواهد شد . به این ترتیب ، تصویر روشن تری از آن چه که کودکان از ریاضیات آموخته اند و همین طور آن چه که ما آموزش داده ایم ، به دست خواهد آمد .

برگرفته از وبسایت  .

http://gorouhpanjom.persianblog.ir
+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/05/09ساعت 6:10 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
                                                                                       تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد         
  1x8+1=9

12x8+2=98

123x8+3=987

1234x8+4=9876

12345x8+5=98765

123456x8+6=987654

1234567x8+7=9876543

12345678x8+8=98765432

123456789x8+9=987654321
                                     تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد  
1x9+2=11

12x9+3=111

123x9+4=1111

1234x9+5=11111

12345x9+6=111111

123456x9+7=1111111

1234567x9+8=11111111

12345678x9+9=111111111

123456789x9+10=111111111

                    تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


9x9+7=88

98x9+6=888

987x9+5=8888

9876x9+4=88888

98765x9+3=888888

987654x9+2=8888888

9876543x9+1=88888888

98765432x9+0=888888888

                    تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


   تعجب کردی نه؟

حالا حاصل ضرب اعداد زیر را ببینید:


1x1=1

11x11=121

111x111=12321

1111x1111=1234321

11111x11111=123454321

111111x111111=12345654321

1111111x1111111=1234567654321

11111111x11111111=123456787654321

111111111x111111111=12345678987654321

راستی حالا اگه به یه موضوع خاصی از اعداد وارقام بالا پی بردی حتما برام نظر بده .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

خدا بهترين رياضي دان

گاليله مي گويد

   اصول رياضيات الفباي زباني است که، خداوند جهان را با آن نوشته است و بدون کمک آنها درک يک کلمه هم غيرممکن است و انسان بيهوده در راهروهاي تاريک و پر پيچ و خم سرگردان است.

  رياضي يعني: تدبير در آفرينش و بنا نهادن آن به وسيله اعداد و اعداد يعني: شمارش تعداد اجزاي طبيعت تا بينهايت و بينهايت يعني: از اول تا آخر و از اول تا آخر يعني: رسيدن به خدا، و رسيدن به خدا يعني: عشق و در مجموع، رياضي مقدمه اي براي رسيدن به خالق هستي
به نظر من هم، خداوند يک رياضي دان است، رياضيداني که برخلاف ما، هر مسئله اي را به آساني مي تواند حل کند و مانند ما انسانها نياز ندارد از فرمولهاي پيچيده استفاده کند، اصلا پايه گذار رياضي، خداي خالق است و رياضي واسطه اي است تا بتوانيم به قدرت خالق خود پي ببريم، و بدانيم اين جهان بر پايه ارقام و اعداد رياضي بنا شده است.

   ما موجودات را جفت جفت آفريديم، که همين کلمه جفت يک مفهوم رياضي را بيان مي کند (زوج مرتب) پس بنيان گزار رياضي خود خداونداست.
کپلر ستاره شناس بزرگ مي گويد
«خداوند جهان را به زبان اعداد خلق کرده است»
   اين به معني آن است که هرچه که خداوند آفريده است به زبان رياضي قابل توضيح و تفسير است، مثل کره زمين که گرد است
   رياضي يعني: رسيدن به خدا (از طريق حل معادلاتي چون اصم، گويا، گنگ، راديکالي، و...) يافتن علت و علل پيدايش جهان و اثبات آن، يافتن اينکه قلب تنها جايگاه اوست
رياضي يعني: عشق به يک، به واحد، به احد، به خداي يکتا و رسيدن به او از طريق ريشه يابي و تعيين علامت و...
يعني: امر به مثبت بودن (قابل قبول)، يعني: نهي از منفي بودن (غيرقابل قبول)
   رياضي يعني: رهايي ذهن از هوي و هوس اين تن خاکي و به پرواز درآوردن ذهن در بيکران نعمات او، سخنان او، آيه هاي زندگي بخش او،... و در نهايت رسيدن به خود او
رياضي يعني، صعودي بودن در تابع درجه دوم رياضي يعني: رمز عدد هفت به راستي اين رمز چيست؟
   خداوند جهان را در هفت روز آفريد، آسمان هفت طبقه دارد، گناهان اصلي هفت تا است، جهنم هفت طبقه دارد، طواف دور کعبه هفت بار است، هفت عضو بدن هنگام نماز بايد روي زمين قرار بگيرد. فرعون در خواب هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را ديد و حضرت يوسف گفت: هفت سال فراواني هفت سال خشکسالي مي شود
   وقتي با دقت بيشتري به جهان پيرامون بنگريم حقايقي برايمان آشکار مي شود و حس غريبي به ما مي گويد: در تمام پديده هاي هستي، وجودي غيرقابل انکار از رياضي وجود دارد.
توازن اندام ها در تمامي موجودات چه ميکروسکوپي و چه عظيم الجثه همه بر مبناي اصول رياضي بنا شده اند. اگر ذره اي از اين قرينه هاي محاسباتي و رياضي به هم بخورد، اندام فيزيکي جانداران به هم خورده، مثلا يک اسب چگونه خواهد توانست با يک پاي کوتاه و يک پاي بلند چهار نعل بتازد و از تمامي پستي و بلندي ها بالا رود. اگر همين حيوان با چشم خود نتواند فواصل محيطي و جغرافيايي را از طريق مغز، محاسبه رياضي کند چه طور خواهد توانست از موانع متعدد عبور نمايد، تمامي اين محاسبات به طور اتوماتيک از طريق چشم و سپس نرون هاي حسي و عصبي به مغز منتقل شده و پس از تجزيه و تحليل هاي رياضي، مغز دستوراتي به اعضا و جوارح حيوان منتقل کرده و عضلات و استخوانها را به واکنش شرطي وامي دارد
   رياضي يعني: همه چيز، باور نمي کني؟ فقط کافي است که به اطرافت نگاه کني، آن وقت متوجه مي شوي که رياضي در ذره ذره وجودت هست، سلول هاي بدن ما خيلي کوچک هستند و درون آنها اندامکهاي مختلف، و کوچکتر که کار همه آنها از يک قانون رياضي پيروي مي کند
وقتي مي خواهيم وسيله اي را درست کنيم از نسبت ها و عددهاي رياضي استفاده مي کنيم که همه داراي اشکال هندسي هستند، حتي موقع غذا درست کردن از عددها و نسبت هاي رياضي بهره مي گيريم.
   در مجموع زندگي- قوانين رياضي که انسانها خواسته يا ناخواسته از آن استفاده مي کنند ولي بيشتر مردم فکر مي کنند رياضي يعني: يک معادله سه مجهولي که براي حل کردنش بايد مهارت خاصي داشته باشند، اما بيشتر آن ها نمي دانند که در زندگي هايشان چقدر از اين نوع معادلات و حتي سخت تر از آن ها را حل کرده اند، پس اگر دقت کنيم و اندکي هم فکر، متوجه مي شويم که زندگي را نمي توان از رياضي جدا کرد، پس دعا کنيم که
خدايا: حد محبت به خودت و اهل بيتت را در وجودمان به سوي بي نهايت ميل بده
خدايا: کارهاي نيکمان را ضرب کن، اعمال زشتمان را کم کن و محبت به ديگرانمان را تقسيم کن
خدايا: نمودار زندگيمان را هميشه تابع درجه سه اي قرار بده که همواره صعودي باشد
و خدايا: مرگمان را همچون جمع دو عدد يک، آسان گردان

برگرفته از:http://zolghadrm.blogfa.com

                 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/05/09ساعت 12:42 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
فرمولهای کاربردی درریاضی:

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


یک ضلع × خودش = مساحت مربع

یک ضلع × 4= محیط مربع

طول × عرض = مساحت مستطیل

2× (طول + عرض) = محیط مستطیل

2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث

مجموع سه ضلع = محیط مثلث

2  : ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه

مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه

2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی

یک ضلع × 4 = محیط لوزی

ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع

مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع

3/14 × شعاع × شعاع=مساحت دایره

3/14× قطر = محیط دایره

یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تعاریف هندسی   

   شعاع : خطی از مرکز دایره به پیرامون دایره را شعاع می گویند.

قطر : فاصله مستقیم دو طرف دایره را که از وسط دایره بگذرد را قطر می نامند.

عدد پی : 3/14 = π یکی از معروف ترین ثابت های ریاضی عدد π می باشد.

زاویه حاده (زاویه تند) : زاویه کوچکتر از 900  را حاده یا تند گویند.

زاویه قائمه : برابر 900 می باشد.

زاویه منفرجه (زاویه باز) : زاویه بیشتر از 900 را زاویه باز یا منفرجه نامند.

زاویه نیم صفحه : زاویه 1800 را زاویه نیم صفحه گویند.

درجه = واحد اندازه گیری زاویه، درجه است.

 زاویه تمام صفحه: 360 درجه است.

نیم ساز : نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند را نیمساز زاویه گویند.

دو خط عمود بر هم : دو خط که زاویه بین آنها راست یا 900 باشد دو خط عمود بر هم هستند.

عمود منصف : عمود منصف خطی است که هم عمود بر پاره خط بوده و هم آن را نصف کرده باشد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


*************************************************************************

تبدیل کسربزرگ تر ازواحد به عدد مخلوط:

ابتدا یک کسر بزرگتر از واحد را روی تابلو نوشته و به دانش آموزان توضیح می دهیم که برای تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط بایستی صورت را به مخرج تقسیم کنیم. در ادامه خارج قسمت و باقی مانده آن را مشخص می کنیم و برای کاربرد کدگذاری گفته می شود که علاکت اختصاری خارج قسمت (خ) را کنار خارج قسمت و علامت اختصاری (ب) را کنار باقیمانده ی تقسیم می نویسیم. به دانش آموزان توضیح داده می شود که :

 خارج قسمت تو واحده ، باقیمانده جاش تو صورته

مقسوم علیه مخرجه و ...

 این جملات را به صورت شعر برای آنها می خوانیم. در اثرتکرار، شعر را به صورت کد حفظ خواهند کرد و تمرین ها را حل می کنند.

****************************************************************

نکات مفید در دانستنی های ریاضی

@@-  اگر در یک تقسیم باقی مانده صفر شود می گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است

@@- اگر عددی بخواهد هم بر 2 وهم بر 5 بخش پذیر باشد باید رقم یکان آن صفر باشد

@@- اگرعددی هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد آن عدد بر6 هم بخش پذیر است

@@-عدد هایی بر 9 بخش پذیر هستند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشد

@@- هر عددی که بر 9 بخش پذیر باشد بر 3 نیز بخش پذیر است

@@- کوچک ترین مقسوم علیه طبیعی یک عدد 1 است

@@- بزرگ ترین مقسوم علیه هر عدد خودش است

@@- با توجه به تعریف عدد اول عدد 1 اول نیست

@@- عدد های اول همه اعداد طبیعی هستند.

@@- هر عدد طبیعی بزرگ تر از 1 حداقل یک مقسوم علیه اول دارد

@@- تنها عدد اول زوج عدد 2 است

@@- هر  عدد به توان 1 مساوی خودش است

@@- هر عددی که به توان صفر برسد مساوی 1 است

@@- توان دوم یک عدد رامجذور وتوان سوم یک عدد را مکعب می گویند

@@- فاصله دونقطه  Aو B عبارت است از طول پاره خط AB  که همیشه کوتاه ترین مسیر است

@@- فاصله یک نقطه دلخواه مانند M  از خط D عبارت است از طول پاره خطی عمود که از M بر D رسم میشود

@@- دوشکل که کاملا بر هم منطبق شوند با هم مساویند و دو شکل که با هم مساوی باشند می توانند بر هم منطبق شوند

@@- به دوزاویه که در راس مشترک و اضلاعشان در امتداد یک دیگر باشد دو زاویه متقابل به راس می گوییم

@@- در هر تقسیم اعشاری تعداد ارقام اعشاری باقی مانده برابر است با تعداد ارقام اعشاری مقسوم

@@- عدد صفر نه مصبت اس و نه منفی

@@- قرینه صفر خود صفر می باشد

@@- بزرگ ترین وتر دایره قطر آن است

@@- هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است

@@- می توانیم با تبدیل تفریق به جمع حاصلا تفریق دو عدد صحیح را بدست بیاوریم

@@- منظور از جدول داده ها همان جدول اطلاعات عددی است

@@- هر قطر مربع عمود منصف قطر دیگر ان است

@@- هر قطر مربع نیمساز دوتا از زاویه های آن است

@@- مجموعه زوایای داخلی هر مثلث 180درجه است

@@- در لوزی قطر ها عمود منصف یک دیگرند

@@- اگر اعداد کوچک تر از 100 بر 2و3و5و7 بخش پذیر نباشند آن گاه اول هستند

@@- برای رسم نمودار مقسوم علیه های یک عدد ابتدا مقسوم علیه های اول آن را مشخص می کنیم

@@- در ضرب اعداد توان دار اگر پایه ها مساوی باشد یکی از پایه های مشترک را می نویسیم وتوان ها را با هم جمع می کنیم

@@- به کسری که صورت آن از مخرجش بزرگتر باشد کسر بزرگتر از واحد می گوییم

@@- به کسری که صورت آن از مخرجش کوچکتر باشد کسر کوچکتر از واحد می گوییم

@@- بهترین راه برای ساده کردن یک کسر این است که صورت و مخرج آن کسر را بر (( ب.م.م)) صورت و مخرج ساده کنیم

@@- در جمع اعداد کسری اگر مخرج ها مساوی بود یکی از مخرج هارا می نویسیم وصورت هارا با هم جمع می کنیم در غیر این صورت باید مخرج مشترک بگیریم

@@- برای ضرب دو کسر باید مخرج ها را در هم و صورت ها را در هم ضرب کنیم

@@- برای بدست آوردن حاصل تقسیم دو کسر باید کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم

@@- بیان تساوی دو نسبت را تناسب میگوییم

@@- از یک نقطه بیشمار خط راست می گذرد

@@- از هر دونقطه فقط یک خط راست می گذرد

@@- خط از دوطرف امتداد دارد ـ نیم خط از از یک طرف امتداد دارد ـ پاره خط از دو طرف محدود است

@@- به زاویه ای که از زاویه قائمه کوچک تر باشد زاویه تند یا حاده می گویند

@@- به زاویه ای که از زاویه راست بزرگتر واز زاویه نیم صفحه کوچکتر باشد زاویه باز یا ( منفرجه ) می گوییم

@@- مخرج مشترک دو کسر (( ک. م. م )) دو کسر است

@@- اگر در یک تقسیم اعشاری مقسوم علیه یک رقم اعشار داشته باشد مقسوم و مقسوم علیه را در 10 ضرب میکنیم

@@- اگر در یک تقسیم اعشاری مقسوم علیه دو رقم اعشار داشته باشد مقسوم و مقسوم علیه را در 100 ضرب می کنیم و ...

@@- برای ضرب اعداد اعشاری عدد هارا بدون در نظر گرفتن ممیز ها ضرب می کنیم و سپس اعشار حاصلضرب را می زنیم

@@- تعداد ارقام اعشاری حاصلضرب اعداد اعشاری برابر است با مجموع تعداد ارقام اعشاری عدد هایی که در هم ضرب شده اند

@@- روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت راست حرکت کنیم عدد بزرگتر می شود و هر چه به سمت چپ حرکت کنیم عدد کوچکتر می شود

@@- اگر از نقطه A به نقطه O وصل کرده و به اندازه خودش در همان راستا ادمه دهیم قرینه نقطه A نسبت به نقطه O  بدست می آید

@@- اگر از نقطهA به خط d عمود رسم کرده و به اندازه خودش روی همان عمودادامه دهیم قرینه نقطه A نسبت به d بدست می آید

@@- حاصل جمع دو عدد صحیح به ترتیب آن ها بستگی ندا رد.

@@- حاصل جمع یک عدد صحیح با قرینه اش صفر می شود

@@- مجموعه قرینه های هردو عدد صحیح برابر است با مجموعه قرینه آنها

@@- هرمثلث را در یکی از حالت های زیر می توان رسم کرد :

@#داشتن دو ضلع و یک زاویه            @# داشتن دو زاویه و یک ضلع             @# داشتن سه ضلع

@@- در هر مثلث باید مجموع دوضلع از از ضلع سوم بزرگتر باشد

@@- هر نقطه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روی عمود منصف آن پاره خط قرار دارد

@@- وضع نسبی خطوط  : 1- باهم موازی هستند          2- متقاطع هستند

@@- دو زاویه متقابل به راس همیشه مساویند

@@- از نقطه ای خارج خط یا روی خط فقط میتوان یک عمود بر آن خط رسم کرد


*****************************************************************

کسر******


دو نوع کسر داریم: متعارفی و اعشاری

 کسری که مخرجش 10000،1000،100،10و... باشد کسر اعشاری نامیده می شود.

کسری که مخرجش اعدادی غیر از10000،1000،100،10 و... باشد کسر متعارفی نامیده می شود.

کسرهای متعارفی چهار نوع هستند:

----کسری که صورت ازمخرجش کوچک تر باشد،کسر کوچک تراز واحد نام داردکه همواره از یک کوچکتر است.

مانند سه پنجم که از عدد یک کوچکتر است.

----کسری که صورت ومخرجش برابر باشد،کسر برابر با واحد نامیده می شود که همواره با یک برابر است.

مانند هفت هفتم که با یک مساویست.

-----کسری که صورتش از مخرجش بزرگتر باشد،کسر بزرگتر ازواحد نام دارد که همواره از یک بزرگتراست.

------کسری که صورتش صفر باشد،کسر برابر صفر نام دارد.

درتمام کسرهایی که صورت هایشان مساوی باشند،کسری که مخرجش کوچکتر باشد،بزرگ تر است.ضمن این که از چند کسر که مخرج های مساوی دارند،کسری بزرگتر است که صورتش بزرگتر باشد.

هر کسر بزرگتر از واحد را می توان به عدد مخلوط تبدیل کرد که در تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط،صورت را برمخرج تقسیم می کنیم.اگر صورت ومخرج را براعدادی به جز صفر تقسیم کنیم،کسرهایی که به دست می آید با کسر اولیه مساوی است.

برای مقایسه ی کسرها،حاصل ضرب طرفین و وسطین را به دست می آوریم؛هرکدام بزرگ تر بود،آن کسر بزرگ تر است.دو کسر وقتی باهم مساویند که حاصل ضرب صورت کسر اوّل در مخرج کسر دوم با حاصل ضرب مخرج کسر اوّل در صورت کسر دوم برابر باشد.

کوچک ترین مخرج مشترک یعنی کوچک ترین عددی که بتوان مخرج کسرها رابرآن تقسیم کرد


                   تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

ضرب اعداد دو رقمی از ۱۱ تا ۱۹ به صورت ذهنی

  

با این ترفند می توانید اعداد ۱۱ تا ۱۹ را به سرعت، ضرب کنید.
مثال :
می خواهید ۱۷ را ضربدر ۱۵ کنید.
عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکتر جمع کنید.
۲۲=۵+۱۷
و در جلوی حاصل جمع صفری قرار دهید. یعنی (۲۲۰)
سپس یکان دو عدد را در هم ضرب کنید.
۳۵=۵×۷
و حالا عدد ۲۲۰ را با ۳۵ جمع کنید. که می شود ۲۵۵
پس ۲۵۵=۱۵×۱۷
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
مثالی دیگر:
?=۱۴×۱۵
۱۹=۴+۱۵
۱۹۰ <---- ۱۹
۲۰=۴×۵
۲۱۰=۲۰+۱۹۰
          تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد  + نوشته شده در  دوشنبه 1391/05/09ساعت 8:37 قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  | 
نمونه سوال امتحانی ریاضی پنجم ابتدایی

الف : جواب صحيح را با علامت  مشخص كنيد

1-  7متر مكعب و 800 ليتر ، برابر كداميك از اعداد اعشاري زير است ؟

ا)800 /7                2) 80 /7              3) 8 /7               4)   700 /8

2- نود دقيقه برابر است با ...................... ساعت


3- باقيمانده ي تقسيم هفت ميليارد و شصت هزار و يك ،بر9كدام است ؟

1)10            2) 5                 3) 0                      4) 7

4- ميانگين  5 عدد متوالي كه بزرگترين عددآن 18 باشد چند است ؟

1)16            2) 18              3)  15                     4) 5/  15

ب) جاهاي خالي رابا كلمات واعداد مناسب كامل كنيد .

1- محيط هر دايره تقريبا برابر است با حاصل ضرب ................................ در14 /3

2- 175 متر مربع يعني ............................هكتار

3- 204 سانتي متر = .............................متر

4-  هر گاه شكلي را طوري تا كنيم كه دو قسمت تا شده بر هم منطبق شوند .

مي گوييم آن شكل داراي ........................است.

5- يك ليتر برابر است با گنجايش مكعبي تو خالي كه

هر بعد آن ......................... سانتي متر باشد .

ج) به سوالات زير جواب كامل دهيد .  

1-  با توجه به عدد مقابل به سوالات زير پاسخ دهيد                                                               45800364211

الف) رقم 8 در چه مرتبه اي است ؟

ب) عدد را با حروف بنويسيد .

                  3

2- اتومبيلي  ________          راهي را پيموده است . چه كسري از راه باقي مانده است ؟ 

                   5

 6- ضرب مربوط به شكل را نوشته و حاصل را به دست آوريد .     


7-  مجموع و تفاوت دو عدد 7/14   و   35  را حساب كنيد . 


8- حاصل عمليات زير را به ساده ترين شكل بنويسيد . . . . .

9- طول زميني 4000 متر و عرض آن 700 متر مي باشد .

مساحت اين زمين چند هكتار و چند متر مربع است ؟   

10- در شكل مقابل مساحت قسمت رنگي را حساب كنيد .     

11- قيمت يك كتاب 3000 تومان است اگر آن را با %30تخفيف بخريم . چند تومان بايد بپردازيم ؟  

  12- علي رضا ساعت   35      8   دقيقه از منزل خارج شد ودر ساعت   16   27   5 

بعد از ظهر به منزل باز گشت . حساب كنيد علي رضا چه مدت خارج از منزل بوده است ؟ 

13- كف حياطي به طول 12 متر وبه عرض 8متر را كاشي كاري كرديم .

اگر طول هر ضلع كاشي    60 /0   متر باشد . تعداد كاشي هاي مصرف شده را حساب كنيد .  

14- ميانگين سه آزمون درس علوم ، زينب 18 مي باشد  . اگر در آزمون چهارم نمره او 20 باشد .

ميانگين 4 آزمون او در درس علوم چند است ؟   

15-